Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 25- 2022. 11. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét 5.150.221 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét 4.177.163 eFt-ban,

c) bevételeit összesen 9.327.384 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvannégyezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 9.267.162 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait 60.222 eFt-ban,

f) kiadásait összesen 9.327.384 eFt-ban, azaz kilencmilliárd-háromszázhuszonhétmillió-háromszáznyolcvannégyezer forintban,

g) költségvetési hiányát 4.116.941 eFt-ban, azaz négymilliárd-száztizenhatmillió-kilencszáznegyvenegyezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 4.451.841 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 4.812.800 eFt,

c) működési hiány: 360.959 eFt a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2022. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 698.380 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 4.454.362 eFt,

c) felhalmozási hiány: 3.755.982 eFt a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeiből

a) kötelező feladatok bevétele 1.995.239 eFt,

b) önként vállalt feladatok bevétele 3.154.982 eFt,

c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele 0 eFt.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásaiból

a) kötelező feladatok kiadásai 2.074.806 eFt

b) önként vállalt feladatok kiadásai 7.192.356 eFt

c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása 0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 4.116.941 eFt költségvetési hiányt belső forrásból 4.116.941 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-19. mellékletek. Az önkormányzat 2022. évi összes bevétele és kiadása 9.327.384 eFt a 4. és a 7. mellékletek szerint.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma 359 fő, melyet a 9. melléklet tartalmaz.”

3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 418.823 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 24.428 eFt. Az általános tartalékból 18.826 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 1.633 eFt felhasználásáról a Városstratégiai Bizottság, 3.469 eFt felhasználásáról a polgármester, 500 eFt felhasználásáról az alpolgármester jogosult dönteni.

(3) A céltartalék összege 394.395 eFt. A céltartalékból 19.153 eFt működési, 375.242 eFt fejlesztési célú tartalék. A céltartalékból

a) lakásépítés, vásárlás, felújítás költségeire 348.087 eFt,

b) Napsugár utcai szociális bérlakások felújítására 27.095 eFt,

c) a polgármester saját hatáskörű felhasználására 500 eFt,

d) környezetvédelmi kiadásokra a Városstratégiai Bizottság döntése alapján 4.171 eFt,

e) oktatási, kulturális és szociális feladatokra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 2.932 eFt,

f) sporttámogatásra az Emberi Erőforrások Bizottsága döntése alapján 1.550 eFt,

g) a polgármester által saját hatáskörben ingatlan állagmegóvási feladatokra 60 eFt,

h) energiaárak emelkedésének finanszírozására 10.000 eFt fordítható.

(4) A céltartalékok igénybevételére a (3) bekezdés a)-b) és h) pontjai esetében a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

(5) Az általános és céltartalék előirányzata felhasználását a költségvetési rendelet soron következő módosításába be kell építeni.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet

12. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

13. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

14. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet

15. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet

16. melléklet a 32/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet