Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 16- 2022. 12. 16

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.16.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 67. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése alapján a partnerek véleményének kikérésével, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet 9. (B-11). melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet a 39/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

9. (B-11). melléklet