Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ)

Hatályos: 2017. 01. 01- 2017. 05. 30

Keszthely Város önkormányzata képviselő-testülete

a Keszthely Közigazgatási Területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló

32/2009. (X. 15.) rendelete[1]

(továbbiakban: KÉSZ)

(egységes szerkezetben)Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv) 8.§. (1) bekezdés, illetve a 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat – és jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv) 6. §. (1) bekezdésében, a (3) bekezdés a./ pontjában, a 7. § (3) bekezdése c.) pontjában és a 13. § (1) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, továbbá a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000. évi CXII. Törvény (Btv.) 59.§. (1)-(2) bekezdése, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XI.20) Kormány rendelet (OTÉK) 4.§-ban foglaltak alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK[2]

1.§

(1) A rendelet hatálya Keszthely Város teljes közigazgatási területére kiterjed, kivéve a (2) bekezdésben, továbbá az 5.§ (11) bekezdésben megjelölt területeket.


(2)[3]  A K-1-, V-4-, V-3 jelű szabályozási tervlapokon változtatási tilalommal jelölt területeken, a tilalom a tervmódosítás jóváhagyását követő hatálybalépéssel automatikusan megszűnik. Amíg a város e területekre nem kezdeményez szabályozási terv készítését, addig a területeken építeni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és a Balatoni Területrendezési Szabályzatról szóló 2000. évi CXII. Törvény (BTSZ.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Törvény rendelkezéseiben foglalt illeszkedés szabályai alapján lehet. Szabályozási terv készítése esetén, annak készítési időtartamára, annak hatályosulásáig, a változtatási tilalom ismét elrendelhető.


(3)[4] A rendelet hatálya alá eső területen területet alakítani, építményt, építmény részt, épületet tervezni, kivitelezni, építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, használni vagy elmozdítani, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az országos érvényű rendelkezések megtartása mellett csak és kizárólag e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási tervek együttes alkalmazhatóságával szabad (ld.: 7-9 számú melléklet).


(4)[5]

5)[6] E rendelet alkalmazásában a szabályozási elemek értelmezése:


a) Lidós-homokfövenyes part kialakítás: Az épített partfal megbontásával, homlokfeltöltéssel kialakított természet közeli „homokfövenyes” partbiztosítás.

b) Hézagosan –zártsorú beépítés –HZ- : amikor telek utcai homlokvonalán, az egyik oldalhatár mentén, a két szomszédos épület közti zártsorú csatlakozás úgy jön létre:

- hogy a két szomszédos tűzfal között, az utcai fronton kapuzattal lezárt, legalább 3,0 m szabad átjárás biztosítható, vagy

- hogy az oldalhatártól legalább 3,0 m széles és legalább 3,5 m magas építmény biztosítja a zártsorú kapcsolódást.

c) Garzonlakás: olyan önálló lakóegység, melynek nagysága, a 32 m2 nettó alapterületet nem haladja meg;

d) Gépkocsitároló-, garázs épület: a gépkocsi minden oldalról zárt, épített térben való elhelyezésére szolgáló épület, amelyet ha nem a főépületen belül alakítanak ki, szabadon állóan az övezetre előírt paraméterek betartásával is elhelyezhető. Ezen esetben a gépkocsitároló-épület vagy garázs-épület homlokzatkialakítása, tömegének karaktere illeszkedjen a főépületével. Mindennek igazolására illeszkedést igazoló látványtervet kell készíteni.

e) Főépület: Főfunkciót magába foglaló épület.

f) L-1 jelölés: Egykori nyilvántartott lápterületek. Láp előfordulása várható. A tényleges érintettség határozattal igazolandó

g) L-2 jelölés: Természeti területek.I. FEJEZET

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉS A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK[7]

2. §(1)[8] A  műemléken és más, jogszabállyal védett építményen vagy területen történő építési tevékenységen kívül a

a) vegyes területeken,

b) különleges területeken,

c) zöldterületeken,

d) üdülőházas üdülőterületeken,

          e)  történeti városközpont „b” jellel megkülönböztetett övezeteiben,

f) Vízpart-rehabilitációs szabályozási tanulmánytervvel érintett, „vprt” jellel megkülönböztetett parti sávban,

g) minden olyan esetben, amikor a tervezett épület(ek) tetőhajlásszöge, tetőformája, anyaghasználata, homlokzati színei jelentős eltérést mutat(nak) a környezettől,

az építészeti-műszaki dokumentációnak kötelező része a látványterv.[I]


(2)[9](3)[10]Sugárzás céljára(adóantenna) is felhasználni kívánt antenna, az (1) bekezdésben felsorolt területeken, továbbá egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthető.


(4)[11]


(5)[12] Azon kialakult esetekben, ahol a kialakult oldalkert kisebb, mint az övezetre előírt érték, a meglévő épületek átalakítása,  felújítása, korszerűsítése, állagmegóvása esetén a telepítési távolság tartandó. Új építés, bővítés esetén jelen rendelet előírásai tartandók.


(6)[13] Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az építés minősége a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető. A változás bekövetkeztéig a jelenlegi művelési ág tartandó, illetve az egyéb, vonatkozó jogszabályok vétele mellett akkor változtatható, ha az a változás a tervezett felhasználást nem akadályozza, nem lehetetleníti el.


(7) Amennyiben az ingatlant új szabályozási vonal érinti, a meglévő és a tervezett szabályozási vonal közötti területrész közterület, vagy közforgalom számára megnyitott magánút lehet.


(8) A teljes tervezési területen csak egyedi tervezésű épület építése engedélyezhető.


(9) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK) meghatározott mértékű járműtárolót, gépkocsi várakozó helyet és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani, továbbá az Ln, Lk, Vt-3b jelű övezetekben, új építés, bővítés esetén, új lakásonként illetve rendeltetési egységként garázs létesítendő.Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

3.§[14]
Településrendezési eszközök

4.§


(1)   A szabályozási tervlapokon kötelező erejű szabályozási elemek a város egésze szempontjából legfontosabb elemek, ezért azok módosítása a helyi építési szabályzat és a szabályozási tervek módosítását vonja maga után.


 1. [15]A kötelező szabályozási elemek a következők:

1) a meglévő belterület határa;

2) a tervezett belterület határa;

3) a tervezett szabályozási vonal;

4) a területfelhasználási egység határa ;

5) az övezet, építési övezet határa;

6) a beültetési kötelezettség és határa;

7) az ideiglenes építmények elhelyezésére szolgáló terület;

8) az építési vonal;

9) a szabályozási szélesség;

10) a kötelező védőfásítás;

11) a gyalogút;

12) a gyalog- és kerékpárút;

13) a kertépítészeti-, tájvédelmi-, elrendezési-, illeszkedési terv alapján kialakított közlekedési feületek;

14) a zöldfal;

15) a látszó kőfalként kialakítandó;

16) az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területe, kivéve, ha a funkció más beépítésre nem szánt használatot igényel;

17) a beépítetlenül megőrzendő parti területsáv;

18) az új jogi partvonal;

19) a hajózási, sport és idegenforgalmi célú kikötők létesítésére felhasználható partszakasz;

20) a strandolásra alkalmas partszakasz;

21) a készítendő szabályozási terv határa;

22) a meglévő, megtartható épület;

23) a bontás esetén újra nem építhető épület;

24) a bontandó épület;

25) az árok, vízfolyás;

26) a területegységekre, övezetre vonatkozó előírások, övezeti jelek.(3)[16] A tájékoztató szabályozási elemek a következők:

1) Műemléki jelentőségű terület határa

2) Bővített műemléki jelentőségű terület határa

3) Műemlékek, műemléki jelentőségű területek műemléki környezetének határa

4) Országos jelentőségű természetvédelmi terület határa

5) Helyi értékvédelmi terület határa (7/2001 (IV.10.) rendelet szerint)

6) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület határa

7) Nyilvántartott Régészeti lelőhely (pontos meghatározás ld. HÉSZ)

8) Régészeti érdekű terület határa

9) Meglévő és védett fasorok

10) Vasútvonal

11) Vasúti átkelőhely

12) Műemléki védelem alatt álló épület

13) Helyi védelem alatt álló épület

14) Elektromos hálózat, földkábel (20 kV) védőtávolság: 1,0 m

15) Elektromos hálózat, légvezeték (20 kV)  védőtávolság: belterületen 2,5 m, külterületen 5,0 m

16) Védőtávolság határa

17) Cserszegtomaj Vadaskert vízbázis hidrogeológiai "B" védőterület határvonala

18) Szennyezett terület, kármentesítés hajtandó végre

19) Ásványi nyersanyag kutatási területe

20) Megkutatott és nyilvántartott országos ásványvagyon területe

21) Natura 2000 határa

22) Nemzeti park határa

23) Természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától mért 50m védőtávolság


(3/a)[17]  Az irányadó szabályozási elemek a következők:

1) Új épület elhelyezésére javasolt terület

2) Új épület elhelyezésére javasolt terület határa

3) Irányadó telekhatár

4) Javasolt műemléki környezet határa

5) Országos jelentőségű természetvédelmi terület javasolt bővítésének határa

6) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület bővített határa

7) Kialakítandó árkád

8) Jelentős szintbeni gépjárműtároló határa, férőhelyszáma

9) Jelentős térszín alatti gépjárműtároló határa, férőhelyszáma

10) Lovasút

11) Javasolt magánút

12) Fedett csapadékcsatornává átépítendő nyílt árok

13) Gépkocsitároló elhelyezésére alkalmas útszakasz (Kertépítészeti, illeszkedési terv alapján meghatározandó)

14) Burkolt közlekedési felület

15) Homlokzat nyitás

16) Gépkocsi behajtó

17) Felszín alatti, vagy zárt gépkocsi tároló kialakítása esetén a javasolt megközelítés helye

18) Javasolt gyalogos feltárás

19) Megszüntető jel

20) Tervezett áthajtó

21) Földhivatali térképen nem szereplő, meglévő épület

22) Műemléki védelemre javasolt épület

23) Helyi védelemre javasolt épület

24) Létesítendő felnyíló gyalogoshíd

25) Pihenő-, kilátóhely kialakításának javasolt helye


(4) Telekhatár(ok) kialakítása, illetve megváltoztatása esetén, az építési hely és határvonala a tényleges határ(ok)tól mért kötelező elő-, oldal- és hátsókertek betartásával értelemszerűen alakítható.

(5)[18] A meglévő, szabályozási terven kitöltéssel jelölt épület építési helyet is jelent.

(6) Bontásból eredő új építéseknél a kötelező erejű utcai építési vonal a lebontott épület utcai homlokvonalával azonos, ha a terv másképp nem rendelkezik.


(7) Az építési helyen kívül meglévő (terven kitöltés nélkül jelölt) épületek megtarthatók, de bontás esetén új építés csak a jelen előírás szerint lehatárolt építési területen létesíthető.


(8) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.


(9)  [19]Ahol a terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendeletben meghatározott, az előírásnak megfelelő növényzet telepítendő. A beültetési kötelezettséggel érintett területen épület, építmény az övezeti előírás szerint, legfeljebb kerítéssel együtt létesíthető, továbbá parkoló kialakítható.


(10)   [20]Ahol a terv ligetesen fásítandó terület kialakításáról rendelkezik, ott a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló ÖTM rendeletben meghatározott növényzet telepítendő. A ligetesen fásítandó területeken sétaút, kerti bútorok, szobor, ivókút, pergola, tereplépcső, legfeljebb 50 m2 összalapterületű esőbeálló(k), a közvilágítás létesítményei, hirdetőtábla ill. oszlop, torony, valamint a lótartáshoz, lovagoltatáshoz  szükséges, homokos vagy füves felületű kifutók, karámok, pályák, stb. helyezhető el.


(11)   [21]Ahol a terv, kötelező védőfásítást ír elő, ott lombkoronaszinten zárt növényállomány telepítendő, ha a terv övezetenkénti előírása másképpen nem rendelkezik.


(12) A növényesítés csak őshonos növényállomány telepítésével végezhető. (Növénykiválasztás elvei ld.: jelen rendelet 1-3. számú függeléke szerint);


(13) Az övezeti jelekben előforduló “K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

a.) kialakult állapot tartható, telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában újjáépítés, bővítés, új építés  esetén is;

b.) a kialakult előkert mindig egy utcavonal mentén, vagy legalább 8 egymás melletti telken nagyobb többségben előforduló kialakult méretet jelenti.

c.)[22]


(14) [23]A terv BTSZ rövidítéssel minden esetben a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló2000. évi CXII. Törvényre utal.


(15) [24]Az irányadó jellegű szabályozási elemek vagy a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy pontosításuk további részlettervezést igényel, ezért azok módosíthatók. 1. [25]

(17)[26] A kialakult, változó beépítésű területeken a szabályozási terv beépítési módra tett javaslata a kialakult telekhatárokhoz, illetve a javasolt telekhatárokhoz igazodó lehetőség. Eltérés esetén a kérdéses ingatlan közvetlen környezetére (minden irányban legalább 3-3 szomszédos ingatlant) bemutató látványterv készítendő annak igazolására, hogy a tervezett új beépítés a szomszédos telkek átépítését illetve beépítését nem akadályozza.


II. Fejezet

Településszerkezet, területfelhasználás

5.§


 1. Keszthely város területe

-közigazgatási szempontból

 1. belterületre – és
 2. külterületre;

-építésügyi szempontból

a.)     beépítésre szánt területre és

b.)     beépítésre nem szánt területre osztott.


(2) A beépítésre nem szánt területeken a természet, az erdők, a termőföld, az épített környezet, a kulturális örökség, a bányászat, a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok mellett a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló törvény (továbbiakban: BTSZ.), a Balatoni Vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről szóló korm. rendelet, valamint Keszthely Vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló miniszteri rendelet  együttesen határozzák meg a területhasználat és az építés feltételeinek szabályait. [II] [III] [IV] [V] [VI] [VII] [VIII] [IX] [X] [XI]


(3)[27] Ugyanazon területre vonatkozó ugyanazon szintű jogszabályi előírások közül minden esetben a szigorúbb előírást kell alkalmazni.


(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltakon túl a beépítésre nem szánt területeken új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha –

a.) a terület rendeltetésszerű  használatát szolgálja,

b.) közérdeket nem sért.


(5)   A tervezési területen az építési engedély teljes közművesítettséghez kötött. A teljes közművesítettség mértéke OTÉK 8. § (2) bekezdés a.) pontja szerint értendő, továbbá új légkábel nem létesíthető.


(6) Az igazgatási terület beépítésre szánt területei


1. lakó-,

1.1. nagyvárosias lakó-,                                                                               Ln-1, Ln-2,Ln-2 b  jelű,

1.2. kisvárosias lakó-,        Lk-1,Lk-1b, Lk-2,Lk-2b, Lk-3,Lk-3b ,Lk-4,Lk-4b, Lk-5,Lk-5b, Lk-6,Lk-6b,                 
                                                                                                                           Lk-7, Lk-7b,  jelű,

1.3. kertvárosias lakó-,  Lke-1,Lke-1b, Lke-2,Lke-2b, Lke-3,Lke-3b, Lke-4,Lke-4b, Lke-5, Lke-6,             
                                                                                                                         Lke-7,  Lke-8  jelű,

2. vegyes-,

2.1. településközpont vegyes-,           Vt-1,Vt-1b,Vt-1vprt, Vt-2,Vt-2b,Vt-2vprt,Vt-3,Vt-3b,Vt-4,Vt-4b,

                                                                                                                       Vt-5,Vt-6,Vt-7,  jelű,

2.2. központi vegyes-,                                                                   Vk-1, Vk-1b,Vk-1vprt, Vk-2b, jelű,

         

3. Gazdasági-,

3.1. kereskedelmi-, szolgáltató-,                  Gksz-1,Gksz-2,Gksz-3, Gksz-4,Gksz-5, Gksz-6 jelű

3.2. ipari-,                                                                                                 Gip-1, Gip-2, Gip-3,  jelű,


4.  üdülő

4.1. üdülőházas üdülő-                                                         Üü-1,Üü-2,Üü-3, Üü-4vprt,Üü-5vprt, jelű5. különleges, beépítésre szánt területekre tagolódnak.                                                                                   

K-1gy,okt,sz,K-1b,okt,vá,nk,K-1vprt,okt,kut,eü, K-2Szk,K-2vprt,Szk, K-3sp,  K-3vprt,sp, K-4vprt,Ki, K-5Sz,str,K-5vprt,str,K-6sp-lovas, K-7mg, K-8régészet, K-9vsz, K-9b, vsz, K-10k,id, K-11hgy, K-12busz, K-12b,busz jelű területekre tagolódnak.


(7)[28] A tervezési terület beépítésre szánt területein (B-1 – B-12 jelű tervlapok) állattartást folytatni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehet


(8)A beépítésre szánt területekre vonatkozó főbb szabályozási elemeket az alábbiakban értelmezett övezeti jel tartalmazza.Övezeti jel

Lke-2

Beépítési mód

K(Sz,O,Ikr)/O/Ikr

Beépítettség (%)

K/30

Építménymagasság(m)

K(..)/6,0

Teleknagyság(m2)

K/600/450
 1. Az övezeti jelben a betűjel a terület-felhasználásra utal, a szám pedig az azonos terület-felhasználáson belül eltérő karakterű alövezetek számát mutatja.


 1. A beépítési mód sorában a “K” betűjel után zárójelben levő betűjelek az övezetben kialakult beépítési módokat mutatják, a betűjelek sorrendje többségi előfordulást is tükröz. A “/ ” jelekkel elválasztott betűjelek a beépítési módra vonatkozó, szabályozási tervben rögzített lehetőséget mutatják, a betűjelek sorrendje elsőbbséget is jelent, tehát a beépítési mód kizárásos alapon kerülhet meghatározásra a .részletes övezeti előírás szerint.


 1. A beépítettség (%) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját), az első szám az övezet telkeinek maximális beépíthetőségét mutatja. Ahol második szám van, az saroktelek eltérő beépíthetőségére, vagy más övezeti sajátosságra utal, melyet a szabályzat övezetenként részletez.


 1. Az építménymagasság (m) sorában a “K” betűjel és ahol előfordul, a zárójelben levő szám kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezet létesíthető maximális építménymagasságát mutatja. Ahol második szám is van, az általában a kialakítható épület/építmény legnagyobb vagy legkisebb homlokzatmagasságát jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.


 1. A teleknagyság (m2) sorában a “K” betűjel kialakult állapotra utal (ld.:jelen előírás 4. §.(13) bekezdésének a.) pontját). A “/ ” jel utáni első szám az övezetben kialakítható teleknagyság legkisebb méretét mutatja. Ahol második szám is van, az-az övezetben előforduló sajátos beépítésekre vonatkozó legkisebb kialakítható telekméretet jelenti, melyet a szabályzat övezetenként részletez.


(9)     Az igazgatási terület beépítésre nem szánt területei


1. közlekedési- és közműelhelyezési-,                                                                            Köu jelű,                                                                                                                                                      Köu, Köu, Köu,

1.1 országos úthálózat közlekedési létesítményei              (K-1 jelű szabályozási tervek szerint)          

1.2 belterületi-beépítésre szánt területek közútjai                              Köu-1 - Köu-10, Köu-P jelű,

1.3 vasúti pályatest                                                                                                       Kök-1 jelű,

1.4 vasúti pályaudvar                                                                                                    Kök-2 jelű,

1.5 Vízpart sajátos közútjai                                                     Köu-1vprt – Köu-5vprt, Köu-Pvprt, jelű,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2.  zöld-                                                                 Z -1, Z-2, Z-1b, Z-2b, Z-1vprt,Z-2vprt, Z-3vprt,  jelű,


3. erdő-,                                                                                                                

3.1. védelmi erdő,                                                                                                             E-v jelű,

3.2. gazdasági erdő,                                                                                                          E-g jelű,

3.2. turisztikai erdő,                                                                                                            E-t jelű,

3.3. vízpart sajátos adottságú erdei                                                                    E-vvprt,E-tvprt jelű,


4. mezőgazdasági-,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    M

4.1. kertes  -,                                                                                                                     Mk jelű,

4.2 általános                                                                                                                      Má jelű,

     4.2. 1. gyep, rét, legelő,                                                                                       Má-gyep jelű,

4.2.2. szántó                                                                                                             Má-sz jelű,

 jelű mezőgazdasági területekre,


5. vízgazdálkodási területekre                                                                                              V jelű,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5.1. vízfelület, tómeder                                                                                                V-1 vprt jelű,

5.2. a Balaton vízfelületéhez közvetlenül csatlakozó egyéb vízfelületek (kikötök, strandok),

                                                                                                                                      V-2vprt jelű,

5.3 csatorna, árok, vízfolyás                                                                                V-3, V-3 vprt jelű,

5.4.záportározó                                                                                                    V-4, V-4 vprt jelű,

5.5 tómedren kívüli vízgazdálkodási terület                                                                    V-5vprt jelű,

6. természetközeli területek                                                                                        Tkn,  Tkn,vprt7. Különleges beépítésre nem szánt területek                                                                           Kk

7.1 történeti kert                                                                                                            Kk-1tk jelű,

7.2 temető                                                                                                               Kk-2temető jelű,

7.3 sport-, növény ill. állatkert                                                                               Kk-3sp,nk,áll, jelű,

7.4 zöldterületbe ágyazott szabadidő tér                                                                  Kk-4zt,Sz, jelű,

7.5 nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek                                                           Kk-5mg jelű,

7.6 bányák                                                                                                                     Kk-6b jelű,

7.7 közterületnek nem minősülő parkoló                                                                      Kk-7p jelű,

7.8 régészeti és természetvédelmi érdekeltségű területek                                            Kk-8r,t  jelű            

területre tagolódnak.


(10)A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség: T-2 jelű.


(11)[29] A BTSZ övezeti tagozódása szerint, a szabályozási tervlapon Tb jellel jelölt, szürke színű területek olyan települési övezetek, melyek terület-felhasználási kategóriáját külön szerkezeti terv, a beépítés lehetőségeit külön szabályozási terv rendeli el. A jelzett térségben építeni a város e területére külön készítendő szabályozási terv hatályba lépéséig a BTSZ, az ÉTV rendelkezéseiben foglalt illeszkedés szabályai szerint lehet. Szabályozási terv készítése esetén, annak készítési időtartamára, annak hatályosulásáig, változtatási tilalom rendelhető el.(12)A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területe (külterülete) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület: A-1 jelű.


 1. A többször módosított BTSZ további övezeti tagozódását, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területére (külterülete) vonatkozóan a Külterületi tervlapok –K-1 – K-4- területenként feltüntetik.


Beépítésre szánt területek

Lakóterületek

6.§


(1) A lakóterületek övezeti tagolódását a szabályozási tervek tüntetik fel és a következő táblázatok tartalmazzák a vonatkozó részletes előírásokat.


(2)[30] Egyetlen lakóterületi övezetben sem létesíthető építőanyag telephely, tüzép, továbbá az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.


(3)


Az

        


    Ln-1     

K(SZ)/SZ

K(100)/60


K(35,0)/12,5

Kjelű övezet sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakóépület elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   Az övezetben, új építés esetén telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi is telken belül elhelyezhető.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Kialakult telekméret növelhető a szabályozási terv szerint.A kialakítható telek

legkisebb területe

K

legkisebb utcai homlokvonala

-


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

K(100) ·- 60 %

K(0) ·-20
A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Egy tömeg lehet

K

K(12,5)/7,0·

K(35)/12,5·

Szabadon állóÚj építés, bővítés esetén tartandó adat;
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető

hajlásszöge

Tető legnagyobb szélessége

Tető héjazata


K (35) /12,5 ·

K tartandó, új magastető ne létesüljön

K

KÚj építés, bővítés esetén tartandó adat.


7.[31]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

▬ A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található,

▬ A 21/59 számú régészeti lelőhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti 2805/42-, 2805/43-, 2805/61-, 2809-, 2810/5 hrsz-ú telkeket (összesítésben ld.: 2. számú melléklet,)

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű;

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébrn tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, (4)

Az        

   

    Ln-2    Ln-2b                            
                       


K(SZ)/SZ/Z/HZ


K(100)/ 80
K/15,0/9,5/4,5


K /300jelű nagyvárosi lakóterületi övezet, összefüggő zöldterületen úszó, sűrű beépítésű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 15,0 m építménymagasságot meg nem haladó lakóépületek elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[32]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 11 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   Az övezetben új beépítés esetén, telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhető.

  


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Kialakult telekméret tartható, vagy az alábbi paraméterek szerint alakítható.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy az elő- oldal- és hátsókertek biztosításával alakítható, de min. 300 m2.

legkisebb utcai homlokvonala

-


4.[33]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépíttsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló beépítés tartható illetve, zártsorúan vagy hézagosan zártsorúan összeépíthető·


K(100) ·· - 80


(K) ·· - 30
Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévő/megmaradó nyílásoktól függő tűztávolságok biztosítása mellett engedélyezhető.

·· ▬A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a második érték a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén érvényes.

    ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendő.


5.[34]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenTöbb is lehet

Adottságoktól függően

K tartható vagy 5,0 m

K vagy 8,0· m15,0 m··K vagy 15,0 m

Szabadon álló


Zártsorú

 Hézagosan zártsorú
·  a hosszabb telekhatár mentén 0,0 m is lehet,

··Zártsorú összeépítést megszakító távolság értéke, vagy épületszárnyak között tartandó távolság ettől eltérő lehet, de legalább az OTÉK szerint meghatározott érték tartandó.6.[35]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legna-gyobb szélessége


Tető héjazata


K tartható vagy max.15,0/9,5·/4,5·· m

min. 3,5 ··m

K tartható, magastetős ráépítés esetén manzard szerkezet nem létesíthető.


K tartható illetve 12,0 m

Szürke pala nem lehet.
·▬A 15,0 m-es építménymagasság a kialakult, többszintes lakóépületekre (társasházakra), magastető ráépítése esetén engedélyezhető, valamint abban az esetben, ha az új épület meglévő, 12,0m és 15,0m közötti építménymagasságú meglévő épület mellé épül közvetlenül.

 ▬ Legfeljebb  15,0  m-es új beépítés akkor engedélyezhető, ha Keszthely sajátosságaira figyelemmel, közlekedési vizsgálat alapján a 3.§ (5) bekezdése szerint megalkotott parkolási rendeletében meghatározott gépkocsi elhelyezhető.

·· Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítése esetén, az új beépítés építménymagassága, a csatlakozó lakóépület első emeleti padlósíkját meg nem haladó,  legfeljebb 4,5 m, legalább 3,5 m lehet..


7.[36]

Egyedi előírások

▬Az övezet területén külön nyíllal és “MG” betűvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi tárolót is magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. alapján

▬Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet.

▬A területen gépkocsi tárolók térszín alatt és/vagy földszinten alakíthatók ki.

▬Gépkocsi tároló szabadon álló, földszintes épületben földtakarással (dombgarázsként füvesítve vagy tetőkert kialakítással) létesíthető, legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal.

▬Gépkocsi tároló létesíthető a meglévő, többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 3,5 m-es építménymagassággal, a hézagosan zártsorú beépítésre vonatkozó előírás szerint.

Az övezetben létesíthető építmények zártsorú összeépítés esetén építészeti egységet alkossanak.

▬Az övezet temetővel szomszédos egységeiben, a temető kerítése menti garázsok fokozatos kiváltására kell törekedni, az új beépítések alagsorában illetve földszintjén.

a.) A kiváltott garázsok helyén többszintes növényállomány telepítendő (Többszintes növényállomány értékeit ld. OTÉK 25. §.

b.) A területen új építés esetén a sötét nyíllal jelölt beépítések földszintjén és/vagy alagsorában garázsok létesítendők.

c.) A területen új építés esetén a világos nyíllal jelölt beépítések földszintjén garázsbejárat nem, legfeljebb üzlet(ek) nyithatók.

▬Az övezetben jelölt lakókertekben, zöldfelületként fenntartandó területeken, a pihenést és a testedzést szolgáló építmények helyezhetők el OTÉK 27. § (4) bekezdés a.) pontja szerint. A területek folyamatos karbantartásáról úszótelkes beépítés esetén önkormányzat vagy megbízottja, telekalakítás után pedig, a lakóközösség(társasház) vagy megbízottja gondoskodik.

▬Az övezetben jelölt beültetési kötelezettséggel érintett területeken jelen rendelet 4.§ (9) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található,

▬A 21/55 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/30-, 2805/31-, 2805/60 hrszú telkeket,

▬A 21/59 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2805/7-, 20805/33-, 2805/61-, 2810/2-, 2810/3-,  hrszú telkeket,

▬ A Történeti Városközpont területén az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1419/9-11-, 1419/13-16 hrsz-ok

 (összesítésben ld.: 2. számú melléklet),

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű;

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, nagyrészt felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,


(5)[37]


(6) Az


   Lk-1      


K(Sz)/SZK(100)/40(50)K/9,5


K/1000jelű övezet összefüggő kertes társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhető.

    Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 1000· m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 22 m· Bármely olyan telekalakítás engedélyezhető, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érő telek méretének  növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb

zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen,

K tartható illetve

40(50)%

40(30)saroktelken 50 %beépítettség, 30 % zöldfelület biztosítandó;


5.[38]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenLegfeljebb 2 épület

K vagy

6,0/0,0 ·m


K·· illetve 6,0 m

9,5-12,0 m telekméret függvényében···


Szabadon álló· A terven jelölt esetekben 0,0 m lehet;

··A kialakult állapot szerint a 3,0 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. Új építéskor a tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság biztosítandó, vagy  legalább 6,0 m.

  Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott jelen rendelet  2.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

··· Hátsókert meghatározását ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben;


6.[39]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 9,5 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet, 

K tartható illetve 12,0 m

Cserépfedés lehet.A kialakult 12,5 m építménymagasságú lapos tetős társasházak magas tetős átépítése az építménymagasság növelése (térdfal magasítás) nélkül lehetséges.


7.[40]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található,

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,(7) Az

             

  Lk-1

            b


K(Sz,Z)/SZ/Z/HzK(100)/40(50)K/9,5


K/1000jelű övezet összefüggő zöldterületben úszó társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú új lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

Az övezetben telkenként annyi lakás- vagy szállásférőhely helyezhető el, amennyihez, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi telken belül elhelyezhető.

     Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 1000· m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 22 m· Bármely olyan telekalakítás engedélyezhető, amely a kialakult, fenti táblázat adatát el nem érő telek méretének  növekedésével jár, akkor is, ha az újonnan kialakított telek nagysága még ezután is kisebb 1000 m2-nél


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb

zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló illetve zártsorú beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, illetve a kialakult beépítéssel zártsorúvá, hézagosan zártsorúvá fejleszthető. ·


K tartható illetve

40(50)% ··


40(30) ··· Zártsorúan csatlakozó illetve hézagosan zártsorú beépítés a meglévő/megmaradó nyílásoktól függő tűztávolságok biztosítása mellett engedélyezhető.

··A zárójeles érték a kialakult úszótelkes beépítésre vonatkozik, a kialakult telekméret legalább 100 %-os, beépítetlen területtel való megnövelése esetén a beépítettség 40 % lehet;

   ▬ saroktelken 50 % beépítettség és 30 % zöldfelület tartandó;


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület lehet

K szerint 0,0 m, de legfeljebb

6,0 m


K illetve 5,0 m


10/0,0 m ·


Szabadon álló

Zártsorú· 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;6.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület lehet

K szerint 0,0 m, de legfeljebb 6,0 m


K illetve 5,0 m


10/0,0 m ·

Szabadon álló

Zártsorú· 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;


7.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve max. 9,5 ·m

Környezetéhez illeszkedő legyen, ·


K tartható illetve 12,0 m


Cserépfedés lehet.· A kialakult 15,0 m építménymagasságú társasház tovább nem magasítható, magastetősítése az építménymagasság növelése (térdfal magasítás) nélkül engedélyezhető.


8.[41]

Egyedi előírások9.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem:

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 458/1-, 774/4-, 789/2-, 792/2-, 793/2-, 1172/2 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1169/2-, 1172/2-, 1175/2-, 1179/2-, ./3-, ./5-, ./8 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 774/4-, ./5-, 789/2-, 792/2-, 793/2 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 453/6-,./7-,./8-,./9-,./11-,./12-,./13-, 458/1-,./2-, 459/1-,./2 hrsz-ok

▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (SZ-4) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található,

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,(8) Az        


     Lk-2

K(SZ,Z,Ikr)/SZ/Z

K/45(60)


K/6,5

K/1200/150


jelű övezet összefüggő kertes, részben kialakult társasházas lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[42]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető, kivételesen ennél több akkor engedélyezhető, ha telken belül jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekterület  kétszeresét, azaz >  2400 m2.

▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[43]

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

legkisebb területe

K· tartható illetve 1200 /150··m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 22··· m·

· Ha a kialakult telekméret a táblázatban meghatározott adatot nem éri el, a telek az övezetre előírt egyéb paraméterek betartásával beépíthető.

··Zártsorú beépítés esetén engedélyezhető telekméret.

···Kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

                 ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

                 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 22,0 m legyen.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló,  zártsorú ill. ikresen csatlakozó beépítés tartandó, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorú-, hézagosan zártsorú beépítés is engedélyezhető


K tartható illetve 45(60)%••


40(20)••Kivételes esetek, azon helyben szokásos, több lakást magába foglaló szabadonálló beépítések (sorházak), melyek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből sorolódnak, zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozóvá alakíthatók.

  A zártsorúan/hézagosan zártsorúan csatlakozó beépítés a meglévő épületek, nyílás nélküli tűzfalai között is engedélyezhető (hézagosan zártsorú beépítés magyarázatát ld.: jelen rendelet  4. számú mellékletben)

  A kialakult oldalhatáron álló, főfunkciót kiegészítő épületek, bontás esetén a szabadon álló beépítés szerint meghatározott építési helyen építhetők újjá, kivéve Damjanich utca mentén, ahol a hátsó telekhatáron garázsok építhetők.

•• A zárójeles érték  saroktelken tartandó;


5.[44]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K vagy

6,0 m


K(3,25) ·

illetve 4,0 m


6,5-12,0/0,0 m telekméret függvényében··


Szabadon álló·A kialakult állapot szerint a <3,25 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén legalább 4,0m biztosítandó.

 A kialakult 3,25 m-es oldalkert átépítés során csak a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható. Új építéskor legalább 4,0 m tartandó.

  Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,5 m, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni.

  Ha a kialakult oldalkert < 3,25 m, de a szomszédos épülettől az OTÉK  szerinti telepítési távolság biztosítható, az építés engedélyezhető.

·· Hátsókert meghatározása ld.:jelen rendelet 3. számú mellékletben;

   A Damjanich utca mentén kialakult 0,0 m-es hátsókert tartható, a hátsó telekhatáron álló épületek fala tűzfalas kialakítású lehet.

6.[45]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható ill.

max. 6,5 m

min. 3,5 m·


Környezetéhez illeszkedő tető lehet 


K illetve 12,0 m

Cserép, fém,üveg ill. üveghatású műanyag fedés lehet.· Hézagosan zártsorú csatlakozás létesítésekor, a csatlakozó lakóépület földszinti födémjének padlósíkját meg nem haladó, de legalább 3,5 m legyen.

··


7.[46]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része  felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(9) Az        


   Lk-2

             b


K(O,Z,SZ)/Z/HZ


K/60K/6,5/5,5


K/600jelű övezet sűrű kisvárosias karakterű lakóövezet, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés,


1.[47]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.
▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető.

  ▬Kivételesen négynél több lakás, vagy annyi szállásférőhely  engedélyezhető, amennyihez telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekterület kétszeresét, azaz > 1200 m2.

 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni.
2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.3.

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 16 m


4.[48]

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú  ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá, hézagosan zártsorúvá fejleszthető,


K●● tartható illetve 60


40●●●  Kivéve helyi védett épület esetén, ott a kialakult beépítés tartandó;

●● Ahol a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, ott a kialakult beépítés visszaépíthető;

●●●Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen.5.[49]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenLegfeljebb 2 épület

K tartandó, mely szerint 0,0 m is lehet·;


K illetve 4,0/7,0·· mK illetve 7,0/4,0·· m


 


7,0/0,0···

Zártsorú,

Hézagosan zártsorú

Szabadon álló


Oldalhatáron álló· Kivéve vasútra néző telkek esetében (Kazinczy Ferenc utca mentén), ott az előkert a hátsókerttel azonos méret, azaz 7,0 m legyen, a zártsorú összeépítés pedig a hátsó telekhatáron hozható létre;

··Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.

  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 7,0 m legyen.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 7,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.

Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

···0,0 m-es hátsókert engedélyezhető:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;

-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja;

- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

 ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;

6.[50]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötésekMegengedett építmény-

magasság


Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata
K tarható ill.

max.6,5/5,5·m

Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető.

12,0 /9,0 ··m

Égetett agyagcserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés lehet.·▬Műemlékvédelmi értékek függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni  kell;

 ▬Az övezet Kossuth Lajos utcai szakaszán, a párkánymagasságok legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el térjenek el egymástól.

   ▬Egyetlen újonnan létesítendő udvari szárny homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél;

·· Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;


7.[51]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák örökségvédelem szerint:


 1. a.) Kulturális örökségvédelem:

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 365-384-, 681-688-, 699-, 702-, 703-, 705-707-, 709-, 710-, 713-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 968-970-, 973-, 974-, 977-, 978-, 982-, 985-, 986-, 988-, 989-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok,

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 709-, 710-, 713-, 1033-1039-, 1054-, 1067-1076-, 1079-1086-, 1097/1-, ./2-, 1098-1102-, 1105/3-, ./4-, 1106-, 1107-, 1109-1113-, 1129-, 1132-1142 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 705-707-, 985-, 986-, 988-, 989 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 681-688-, 699-, 702-, 703-, 861-, 862-, 865-, 866-, 869-, 872-, 874-879-, 964/2-, 965-, 966-, 970-, 973-, 974-, 977, 978-, 982-, 983 hrsz-ok

Országosan védett műemlék:  Kossuth L. u. 89. 978 hrsz.

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 272-285-, 317/1-, ./2-, -327-, 329-337-, 362/1-, ./2-, 363-387-, 468-477 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Csányi L. u. 5. 364 hrsz., Deák F. u. 2. 1132 hrsz., Erzsébet királyné u. 26. 687 hrsz.

Erzsébet királyné u. 28. 688 hrsz., Jókai M. u. 2. 713 hrsz., Kossuth L. u. 66. 875 hrsz.

Kossuth L. u. 54. 862 hrsz., Kossuth L. u. 85. 983 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Deák F. u. 6. 1106 hrsz., Erzsébet királyné u. 22. 685 hrsz.

Iskola u. 9. 1035 hrsz., Kossuth L. u. 56. 865 hrsz.

Kossuth L. u. 58. 866 hrsz., Kossuth L. u. 72. 879 hrsz.

Kossuth L. u. 93. 974 hrsz., Kossuth L. u. 99. 969 hrsz.

Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.,  Nádor út 10. 1137 hrsz.

Kossuth L. u. 99. 969 hrsz., Kossuth L. u. 103. 964/2 hrsz.

Nádor út 10. 1137 hrsz., Pethő u. 21. 1105/3 hrsz.

Városház u. 7. 1086 hrsz., Városház u. 15. 1082 hrsz.

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része  felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(10) Az           Lk-3

K(SZ)/SZ/Z

K/50


K/7,5

K/125jelű övezet több önálló rendeltetési egység sorolásával kialakult sűrű, sorházas lakóövezet, amely a 7,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1, 2, pontja szerinti, valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.

Az övezetben telkenként legfeljebb két lakás létesíthető;

•• ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás

lehetőségei

Telekfelosztás, a tényleges használat szerint engedélyezhető (ld. 4.sor alatti kitétel).A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 125  m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 6,0 mA kialakult telek ott osztható, ahol az épületekre a 4. sorban meghatározottak érvényesek.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés tartható illetve zártsorúvá alakítható


K tarható vagy 50%


30Több lakást magába foglaló beépítések esetén, azon épületeknél, melyek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből sorolódnak.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Legfeljebb két épület lehet

K(5,0) tartható

vagy 6,0/0,0 m

K tartható vagy 4,0 m


7,5 m

Szabadon álló

Zártsorúan csatlakozóA terven jelölt esetekben 0,0 m lehet;


6.[52]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 7,5 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet 


K

Cserépfedés lehet.·

7.[53]

Egyedi előírások

▬A Festetics fenyő allée menti övezetekben, a terv szerinti közpark rovására az övezet telkei nem növelhetők.

▬Az övezet telkein meglévő garázsok helyén, a garázsok földszinti vagy/és alagsori pótlásával az övezetre vonatkozó előírások szerint új beépítés hozható létre.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

 1. a.) Kulturális örökségvédelem:

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

(11) Az        


     Lk-3

              b


K(O,Z,SZ)/Z


K/40/50


K/5,5/6,0

K/400


jelű övezet összefüggő kiskertes, kialakult lakóövezet, amely jellemzően négy önálló rendeltetési egységet magába foglaló, az 5,5 m-t illetve a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1·, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen· (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.· ▬Telkenként legfeljebb négy lakásos lakóépület létesíthető.

   ▬Az övezetben kivételesen legfeljebb 8 lakás, vagy szálláshely szolgáltató épület legfeljebb 12 önálló rendeltetési egységgel akkor létesíthető, ha telken belül jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >800 m2-nél;

  ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.  bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 400 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 14,0 m


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult oldalhatáron álló, zártsorú ill. szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zársorúvá fejleszthető·.

K tartható illetve 40/50%··


40/30···· Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.

·· Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 50 % létesíthető;

··· Saroktelken ill. zártsorú beépítés esetén 30 %  tartandó;

5.[54]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókertLegfeljebb 2 épület

K tartandó, mely szerint

0,0 m is lehet·

K·· illetve 6,0 m


K·· illetve 4,0 m


6,0/0,0 m···

Oldalhatáron álló


Zártsorúan csatlakozó·  Két utca között húzódó telek esetén, az egyik, a terv szerinti utcavonal mentén, a hátsókert mérete tartandó;

··Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 6,0 m tartandó.

  ▬Zártsorú, ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0m tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.

  Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni.

···0,0 m-es hátsókert engedélyezhető:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;

-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja;

- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

 ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;


6.[55]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazataK tarható

illetve 5,5/6,0· m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet

12,0 /9,0 ··m

Cserépfedés lehet.· 6,0 m építménymagasság azon övezetben engedélyezhető, amely nem tartozik sem műemléki jelentőségű területbe, sem műemléki környezetbe, és helyi védett területbe sem;

··

·· udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;
7.[56]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

 1. a.) Kulturális örökségvédelem:

▬ 21/50 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 712 hrsz.

21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 802/2-, 803/1-, 805-, 806/2 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 689/1-, 689/2-, 690-, 692-697-, 698/1-, ./2-, 700-, 701-, 708-, 711-, 712-, 739-749-, 760-762-, 765-770-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, 803/1-, ./2-, 804-, 805-, 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814-, 820/2-, 1022-1028-, 2104-,2107 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok:690-,692-697-,700-,701-,743-747-,765-770 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 689/1-, ./2-, 690-, 698/1-, ./2-, 748-, 749-, 789/1-, 790/1-, 791/1-, 792/1-, 793/1-, 802/1-, ./2-, 803/2-, 804-, 805 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 806/1-, ./2-, 807-, 810-, 811-, 814 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Erzsébet királyné u. 17. 698/1 hrsz.

Helikon u. 20. 761 hrsz.

Helikon u. 22. 760 hrsz.

Jókai M. u. 3. 719 hrsz.

Jókai M. u. 5. 720 hrsz.

Kacsóh P. u. 3. 729 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Jókai M. u. 1. 718 hrsz.

Jókai M. u. 4. 712 hrsz.

Katona J. u. 7. 2104 hrsz.

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 708-, 711-, 712-, 718-723-, 725-727-, 729-, 730-, 735-742-, 761-, 762-, 1000-1002-, 1005-, 1006/1-, ./2-, 1007-1010-, 1022-1028-, 2037-, 2084-2088-, 2094/1-, ./2-, 2095-, 2097-, 2098-, 2100-, 2102-2105-, 2106/1-, ./2-, 2107 hrsz-ok

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(12)[57] Az        


     Lk-4


K(SZ)/SZ


K/40/60


K/9,5

K/2400jelű övezet kialakult nagytelkes lakóövezet és üdülő övezet vegyesen, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 9,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés,


1.[58]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1·, 2, 3, 4, pontja szerinti, illetve kivételesen (3) bekezdés 1· és  2 pontja szerinti építmények.
 ·▬Az övezetben telkenként annyi önálló rendeltetési egység (lakás, szálláshely szolgáltató rendeltetési egység, stb.) létesíthető, amennyihez telken belül, az épületben vagy mélygarázsban, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható gépkocsi elhelyezhető.

  ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.  bekezdéseiben előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. ·


A kialakítható telek

Legkisebb területe

K tartható ill.2400 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 30 m· A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó rézsük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre.


4.[59]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés szabadon álló legyen·.


40/60 ··


40/20····Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.

 A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó részük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre.

··Kivételek:  Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhető;

Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető.

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő.

5.[60]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében
Több épület létesíthető

K tartandó, mely szerint

0,0m is lehet, ill. 6,0mK· illetve 5,0 m
12,0 m


szabadon álló

· Szabadon álló beépítés esetén, legalább 5,0 m tartandó.

 ▬Amennyiben a kialakult szabadon álló beépítés esetén az oldalkert <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges

építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni.

··


6.[61]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazataK/9,5 m

Környezetéhez illeszkedő tető legyen


max. 14,0· m


Égetett agyagcserép legyen.· Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.


7.[62]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

 1. a.)  Kulturális örökségvédelem:

▬ 21/40 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 4070/1-, 4063-, 4060/3 hrsz-ok;

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬Az övezet Festetics  - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.(13) Az        


     Lk-4

              b


K(O,Ikr, Z,SZ)/O/Z


K/40/60


K/6,5

K/600jelű övezet sűrű beépítésű, kiskertes lakóövezet villasorokkal, amely több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (9) bekezdés,


1.[63]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1·, 2, 3, 5 pontja szerinti, illetve kivételesen·· (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.·   Az övezetben telkenként legfeljebb 4 lakás létesíthető;

··▬Az övezetben  kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   ▬Az övezetben kivételesen négynél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (2) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 16 m


4.[64]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan csatlakozó, szabadon álló beépítés tartható. Új beépítés oldalhatáron álló legyen, illetve zártsorúvá fejleszthető·.


40/60 ··


40/20····Kivéve műemléki ill. helyi védett épületeknél, ahol a kialakult beépítettség tartandó.

  Zártsorú beépítés engedélyezhető a következő esetekben:

- ≤ 14 m utcai telekszélesség esetén;

- amikor a kialakult oldalkertek OTÉK-ban foglalt értékeknél kisebbek;

- ha a nem zártsorú beépítésű épület vagy beépítési együttes nem áll műemléki védelem alatt;

 - új beépítés esetén, ha az övezet nem tartozik sem műemléki jelentőségű területbe, sem műemléki környezetbe, és helyi védett területbe sem;

··Kivételek:  Saroktelken 60 %-os beépítettség engedélyezhető;

Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető.

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja.-

5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében≤ 600 m2 telekméret esetén csak egy épület,


> 600 m2 telekméret esetén több is lehet

K tartandó, mely szerint

0,0m is lehet, ill. 6,0m


K· illetve 4,0 mK·illetve 7,0/4,0 m0,0/7,0/12,0 m··

zártsorú

ikresen csatlakozó

szabadon álló


oldalhatáron álló·Zártsorú, ikresen csatlakozó, szabadon álló ill. váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.

 ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén, legalább 7,0 m tartandó.

 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, <4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 7,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.

 ▬Amennyiben a kialakult oldalkert ikresen csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb, mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§. (5) bekezdése szerint kell eljárni.

··0,0 m-es hátsókert engedélyezhető:

-a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;

-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja;

- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;

25 m telekmélység esetén 7,0 m tartandó;

   ▬ ≥ 40 m telekmélység esetén 12,0 m tartandó;


6.[65]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazataK/6,5 ·m

Környezetéhez illeszkedő tető legyen


max. 12,0/9,0·· m


Égetett agyagcserép legyen.· Kivéve műemléki épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérő, kialakult építménymagasság tartandó, attól eltérni, csak kivételes esetben, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes Irodájának hozzájárulásával lehetséges.

   ▬Kivéve helyi védett épületeknél, ahol a táblázat adatától eltérő, kialakult építménymagasság tartandó, attól eltérni, csak kivételes esetben, a városi főépítész véleménye alapján lehetséges.

··

·· Oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 9,0 m lehet,


7.[66]

Egyedi előírások

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák:


 1. a.)  Kulturális örökségvédelem:

▬ 21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 808-, 809 hrsz-ok

▬ 21/67 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 898-, 899 hrsz-ok

▬ 21/70 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 783-, 817 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 338-340-, 348-359-, 750-753-, 755-759-, 775/1-, ./2-, 776-78-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-, 823-, 824/1-, ./2-, 825-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911-, 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 755-759-, 775/2-, 776-782 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 750-753-, 775/1-, 783-788 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek:

Helikon u. 15. 775/2 hrsz., Balaton u. 17. 817 hrsz., Munkácsy M. u. 5. 898 hrsz.

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 286-294-, 306-315-, 338-359-, 808-, 809-, 812-, 813-, 815-820-, 822-828-, 830-, 831-, 898-902-, 904-, 905-, 910-, 911 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Balaton u. 20. 785 hrsz.

Deák F. u. 18. Evangélikus templom és lelkészi lakás, 1033 hrsz.

Erzsébet királyné u. 29. 388 hrsz.

Erzsébet királyné u. 31. 348 hrsz.

Erzsébet királyné u. 30. 338 hrsz.

Erzsébet királyné u. 36. 341 hrsz.

Erzsébet királyné u. 38. 342 hrsz.

Erzsébet királyné u. 48. 308 hrsz.

Erzsébet királyné u. 52. 310 hrsz.

Erzsébet királyné u. 54. 311 hrsz.

Erzsébet királyné u. 56. 312 hrsz.

Erzsébet királyné u. 64. 286 hrsz.

Erzsébet királyné u. 66. 287 hrsz.

Erzsébet királyné u. 70. 289/1 hrsz.

Erzsébet királyné u. 74. 290 hrsz.

Helikon u. 30. 756 hrsz.

Hunyadi J. u. 7. 808 hrsz.

Munkácsy M. u. 19. 911 hrsz.

Park u. 9. 826 hrsz.

Sörház u. 5. 1013 hrsz.

Sörház u. 7. 1014 hrsz.

Sörház u. 1015 hrsz.

Vörösmarty M. u. 11. 782 hrsz.

Vörösmarty M. u. 13. 783 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Helikon u. 28. 757 hrsz.

Petőfi S. u. 3. 350 hrsz., 5. 349 hrsz.

Sörház u. 9. 1016 hrsz.

Vörösmarty M. u. 8. 352 hrsz.

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1011-1019-, 1029-1031 hrsz-ok

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet részlete felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬Az övezet Festetics  - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.(14)(15) Az        


   Lk-5    Lk-5

                       b

K(SZ,O)/Z/SZ

K/40(60)


K/6,0

K/600jelű övezet kialakult sűrű, eredetileg szabadon álló, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló beépítésből zártsorúvá fejlődő lakóövezet, amely a 6.0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12. §. (2) bekezdés 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen•• (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.

·   Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető;

··▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   ▬Az övezetben kivételesen kettőnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 14,0 m


4.[67]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépí-tettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés zártsorúvá fejleszthető illetve szabadon álló lehet


K tartható

illetve 40(60)%••40(20)••
Szabadon álló új beépítés akkor létesíthető, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § bekezdéeiében meghatározott értékek szerint biztosítható.

•• ▬Saroktelek esetén tartható a zárójeles érték;

    ▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületeken, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet telepítendő;

5.[68]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Legfeljebb két épület lehet

K (0,00)vagy

5,0 m

K vagy

3,0 m••

6 -12/0,00m telekméret függvényében•••

Szabadon álló
Zártsorúan csatlakozó•   Kialakult állapot tartható, mely szerint 0,0 m is lehet.

••A kialakult állapot szerint a < 3,0 m-es oldalkert, csak átépítés esetén-, illetve új építésnél csak a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek esetén tartható.

Zártsorúan csatlakozó épületek udvari szárnyai között is tartandó érték.

Ha a kialakult oldalkert < 3,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a 6,0 m-es telepítési távolság biztosítható, az építés engedélyezhető.

Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, ott jelen rendelet 2. §. (5) bekezdése szerint kell eljárni.

•••Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében jelen rendelet 3. számú melléklete szerint lehet, kivéve vasútra néző telkek esetében, ahol 6,0 m tartható.

Kialakult állapot szerint a 0,00 m-es hátsókert új beépítés esetén akkor engedélyezhető, ha az épületek közti tűztávolság így is biztosítható. Ilyen esetben a hátsó telekhatáron álló épület fala, tűzfalként alakítandó ki.


6.[69]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 6,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet


12,0 m lehet

Cserépfedés lehet.·


7.[70]

Egyedi előírások

▬Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

     ▬az Lk-5 jelű övezetben:  -

     ▬Lk-5b jelű övezetben:  -

     ▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet  – T-2 jelű,

     ▬a Tapolca út menti övezetek egységes városképi kialakulására fokozott figyelem forrdítandó.

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬Az övezet Festetics  - fekete fenyő allée mentén elhelyezkedő övezetei a védett fasor felé nem bővülhetnek, az allée védelmét biztosítani kell.

(16) (17) A
    Lk- 6     Lk-6

                        b

K(O,Ikr,Z )/Z

K/40/75


K/5,0

K/700jelű  övezet  sűrű  beépítésű,   kiskertes  lakóövezet,  amely legfeljebb  három lakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú  lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[71]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen négylakásos lakóépület, illetve (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

· ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 3 lakás létesíthető.

  ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   ▬Az övezetben kivételesen háromnál több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >1400 m2-nél;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Csak olyan telekalakítás engedélyezhető, melynek következtében a telek utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre előírt maximális méretet.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

700 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 14 m

Legnagyobb utcai homlokvonala

18 m


4.[72]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult oldalhatáron álló, ikresen illetve zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthető. Új beépítés zártsorúan csatlakozó· lehet.


40 (75) ··


40 (20)···· zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhető . 

 ▬egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető.

  zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő.

·· Kivételek:  Saroktelken 75 %-os beépítettség engedélyezhető;

Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a              
 kialkult beépítés mértékéig engedélyezhető.

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja.
5.[73]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében≤ 450 m2 telekméret esetén csak egy épület,


> 450 m2 telekméret esetén legfeljebb 2 épület,


K tartható

Ill.

0,0/6,0 · mK  ill. 5,0 ·· m


4,0  ···m


6,0 - 12,0 m

K tartható, ill. telekméret szerint változó ····

Kialakult oldalhatáron álló beépítés eseténzártsorú· Kivéve egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m utcai homlokzatszélesség), amikor a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető.

·· Ha a kialakult oldalkert < 5,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. bekezdései alapján meghatározott tűztávolságnál, akkor jelen rendelet 2.§. (5)  bekezdése szerint kell eljárni.

···Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság 4,0 m, de az oldalszárnyak és a telekhatárok által határolt belső udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen.

···· Az övezetben a változó telekhosszúságok (TH) miatt, a hátsó kert (HK)  meghatározása a közvetkezők szerint lehet:

   ▬ Ha         TH  ≤ 25 m akkor HK legalább     0 m ,

   ▬ Ha 25 < TH  ≤ 35 m akkor HK legalább  6,0 m,

   ▬ Ha 35 < TH akkor HK legalább        10,0 m.

   ▬ 0 m-es hátsókert , esetén a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet.


6.[74]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazataK tartható ill. 5,0m

Környezetéhez illeszkedő tető  lehet

max.12,0(7,0) m

Égetett agyagcserép legyen. 

 oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 7,0 m lehet,


7.[75]

Egyedi előírások
8.[76]

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

▬ az Lk-6 jelű övezetben:

▬A „Vásártér és környezete” elnevezésű terület (B-3) övezete a 21/52, 21/53, 21/55, 21/56, 21/57, 21/58, 21/59, 21/71 számú régészeti lelőhelyek környezetében található,

▬ Régészeti lelőhely érinti a Lehel utca 32-42. számú, 2253-2261 hrsz-ú, ill. 39-47 számú, 2165-2176 hrsz-ú ingatlanokat. (összesítve ld. 2. számú melléklet).

▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik

▬ az Lk-6b jelű övezetben:

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 2110-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2207/3-, 2196 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 2110-2112-, 2113/1-, ./2-, 2114-2116-, 2166-2169-, 2172-, 2173-, 2177-2179-, 2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet  – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(18) (19) Az        


  Lk-7     Lk-7

                      b

K(O/Ikr)O/Z/Ikr

K/50(75)


K/4,5

K/300jelű övezet sűrű beépítésű, kiskertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 4,5 m-t meg nem
haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 12 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen négylakásos lakóépület és (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények.

· ▬ Az övezetben telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető;

 ▬Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  ▬Az övezetben kivételesen kettőnél több lakás, vagy annyi önálló rendeltetési egységgel kialakított szálláshely szolgáltató épület létesíthető, amennyi gépkocsi telken belül, jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározható számban elhelyezhető és a telekméret meghaladja az övezetre előírt legkisebb telekméret kétszeresét, azaz >600 m2-nél;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Csak olyan telekalakítás engedélyezhető, melynek következtében a telek utcai homlokvonala nem haladja meg az övezetre előírt maximális méretet.A kialakítható telek

Legkisebb területe

300 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 16

Legnagyobb utcai homlokvonala

18 m4.[77]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legnagyobb szintterületsűrűség

Legkisebb zöldfelület %


Kialakult oldalhatáron álló, ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló illetve zártsorú · lehet.


50 (75) ··


0,8


20 ····   zártsorú összeépítés engedélyezhető, ha:

a.)  a kialakult oldalkert   ≤  3,0 m.

 1.  a telek szélessége ≤13,0 m.

c.) > 20 m utcai telekszélesség esetén akkor, ha az új építés mindkét oldalhatáron épületszárnyat eredményez (“U” alakú beépítés).

d.) a zártsorú összeépítés ≤ 25 m telekhossz  esetén a hátsó telekhatáron is engedélyezhető . 

e.) egytraktusos utcai épület esetén (legfeljebb 7,0 m tetőszélesség) a zártsorú összeépítés az utcavonaltól legalább 6,0 m-re beljebb létesíthető,

 1. zártsorú beépítés esetén  a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő.

·· Kivételek: Saroktelken 75 % engedélyezhető;

            ▬ Ahol a kialakult beépítés a táblázat értékét meghaladja, ott a kialakult beépítés tartható. Új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető.

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy a zöldfelületként beszámítható nagyság a telekterület legalább 5%-át adja.


5.[78]

Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében≤ 450 m2 csak egy épület,


> 450 m2 legfeljebb 2 épület,


0 m


K· ill. 6,0 m4,0·· m


K tartható, 10,0 m ill. 0 m ···  m


Oldalhatáron álló


Zártsorú ill.

Ikresen csatlakozó· Ahol a kialakult oldalkert < 6,0 m, és kisebb az OTÉK 36 §. (2) bekezdése alapján a tényleges építménymagasságból meghatározott telepítési távolságnál is, akkor az építési engedélyezés során jelen rendelet 2.§ (5)  bekezdése szerint kell eljárni.

·· Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó érték, de az oldalszárnyak és a telekhatár által határolt belső udvar legalább egyik mérete 6,0 m legyen.

··· ≤ 25 m telekhossz  esetén 0,0 m lehet,

    0 m-es hátsókert  esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet.


6.[79]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazata


4,5 m

Környezetéhez illeszkedő tető  lehet

max.12,0(7,0)·m

Égetett agyagcserép legyen.·

· oldalhatáron vagy hátsó telekhatáron álló (egy szabad homlokzattal rendelkező) épület esetében 7,0 m lehet.


7.[80]

Egyedi előírások

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem:

Az Lk-6 jelű övezetben:

▬ Régészeti lelőhely érinti az Árpád utca 52-54, 43-47 számú ingatlanokat (2315, 2316, 2319, 2411, 2415 hrsz-ok). Nagy Lajos király u. 6-18, 9-19, 46-56, 47-55 számú ingatlanokat (2370, 2373-2375, 2378, 2379, 2446 2408, 2412-2414, 2416, 2418, 2420-2425)

▬ Az övezet Keszthely Városközpont szabályozási tervében MK, műemléki környezet területébe esik.

 ▬ Az övezet helyi védett területeire illetve helyi védett utcasoraira Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2001. (IV.10.) számú rendelete vonatkozik.

Az Lk-6b jelű övezetben:

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 2122- 2124-, 2126-2131-, 2133-2143-, 2146-2149-, 2151-2157-, 2159-2162 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 2122-2124-, 2126-2131-, 2133-2135-, 2137-2143-, 2146-2149-, 2151-, 2153-2157-, 2159-2162 hrsz-ok,2183-2185-, 2190-2192-, 2196-2198-, 2202/1-, ./2-, 2203-, 2206-, 2207/3 hrsz-ok

▬BTSZ szerint ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség” mindkét övezet  – T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű, (20)[81] Az        


    Lke-1

K(SZ,O,Ikr)/O/Z/SZ

K/30


K/5,0/6,5

K/600jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, a 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek  elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[82]

Az övezetbenelhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 2, 3, 4. pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  kivételesen 3 lakásos lakóépület, vagy 3 egyéb rendeltetési egység akkor engedélyezhető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.

▬kivételesen 6 lakásos (szociális) lakóépület  az övezet Keszthelyi övárok - 027/17 hrsz-ú földút – 021/35 hrsz-ú és 020/16 hrsz-ú ingatlanok, továbbá a Külső zsidi út által határolt területen engedélyezhető, de abban az esetben a kialakítható telekméret ott legalább 1200 m2 legyen.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető.


A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill. 600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill.  16,0 m·· kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

              ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

              ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.


4.[83]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége  %

Legkisebb zöldfelület   %


Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesenzártsorúan csatlakozóvá alakítható, illetve szabadon álló beépítés is engedélyezhető.


K tartható

illetve 30 %··50····▬ Zártsorú összeépítés engedélyezhető azokban az esetekben:

a.)ahol a kialakult oldalkert  ≤ 3,0 m,

b.)ahol a telek szélessége ≤ 12,0 m,

c.)egytraktusos utcai épületnél (legfeljebb 7,0m tetőszélesség esetén), a zártsorú összeépítés az utcavonaltól beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthető,

d.)zártsorú beépítés esetén a telek megközelítésére gépkocsi behajtó létesítendő.

▬ Szabadon álló új beépítés akkor létesíthető, ha az épületek közti telepítési távolság az OTÉK 36. § (1), (2) bekezdésében meghatározott értékek szerint biztosítható, és az egész tömbben ez a beépítési mód többségben fordul elő, illetve a szabályozási terv szabadon álló beépítési módról rendelkezik.

·· Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető.

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöld homlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen.


5.[84]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenLegfeljebb kettő lehet


K szerint 0,0 m vagy 5,0/0,0· m

K ·· vagy 5,0 m
K ··  vagy 4,0··· m

6,0 - 12,0 m telekméret szerint változó

(0 m)··· ·

Oldalhatáron állóZártsorúan csatlakozó

szabadon álló

ikresen csatlakozó·Saroktelek esetén, beépítéstől függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet.

·· A kialakult állapot szerint, oldalhatáron álló beépítésnél a < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél < 2,5 m-es oldalkert, csak átépítés esetén tarható, új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 5,0 m, szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m biztosítandó.

 ▬Ha a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, de a szomszédos oldalkerttel együtt a jelen táblázat szerinti méret biztosítható, az építés engedélyezhető.

Ahol a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítésnél < 5,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél < 2,5 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési  távolság, ott az építési engedélyezés során jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

···Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság.

···· Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, jelen rendelet 3. számú melléklete szerint.   
       < 25,0 m telekmélység esetén, a hátsókert  0,0 m is lehet, de ilyenkor a hátsó telekhatáron álló homlokzat kialakítása tűzfalas lehet.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Tető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK tartható

illetve 5,0/6,5· m

Környezetéhez illeszkedő tető legyen
max. 12,0 mHullámpala nem lehet.· Az épület homlokzatainak egyetlen pontja sem haladhatja meg a 6,5 m-t.


7.[85]

Egyedi előírások

▬Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ Keszthely Történeti Városközpont Szabályozási Terve Műemléki Jelentőségű Területhez csatolta az övezet következő ingatlanjait: (összesítésben ld.:5. számú melléklet)

2452-, 2453-, 2456/1-, 2456/2-, 2457, 2465, 2466 hrsz-ú ingatlanjait.

▬ Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet következő ingatlanjai: (összesítésben ld.: 5. számú melléklet)

940-948-, 950-959-, 960/1-, 961/2-, 961-, 962 hrsz-ú ingatlanja.

▬ Országosan védett épületek az övezetben (összesítésben ld.: 5. számú melléklet)

Sopron u. 7. sz. 2456/2 hrsz

▬ Helyi védett épületek az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet)

Kossuth Lajos utca 105-107. sz., 962-, 960/1 hrsz

Kossuth Lajos utca 113. sz. 952 hrsz

▬ Országos védelemre terjesztendő épület az övezetben (Balatoni Múzeum), melynek műemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok (összesítésben ld.: 5. számú melléklet)

940-943, 946, 947 hrsz

▬ Helyi védelemre javasolt épületei az övezetben: (összesítésben ld.: 5.számú melléklet)

Kossuth Lajos utca 111. sz. 955 hrsz

Kossuth Lajos utca 119. sz., 946 hrsz

Kossuth Lajos utca 121. sz. 943 hrsz

Kossuth Lajos utca 125. sz. 941 hrsz

Kossuth Lajos utca 127. sz. 940 hrsz

Deák Ferenc utca 961 hrsz

Deák Ferenc utca 56. sz. 958 hrsz

Sopron u. 3. sz. 2453 hrsz

▬BTSZ szerint az övezet jellemzően ”történeti települési terület” övezetébe tartozik– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet jelentős része felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
 (21) Az        


   Lke-1

             b

K(O,SZ,Z,Ikr)/Z/SZ

K/30K/6,5


K/600jelű övezet, kialakult összefüggő kertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb négy lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[86]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4. pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  kivételesen elhelyezhető építmények akkor engedélyezhetők, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekfelosztás az alábbi szerint engedélyezhető. Új nyeles telek létesíthető.


A kialakítható telek

Legkisebb mélysége

30 m

legkisebb területe

K tartható ill. 600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill.  16,0 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége  %

Legkisebb zöldfelület   %


Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló, zártsorú  illetve ikresen csatlakozó vegyes beépítés tartható, zártsorúan csatlakozóvá alakítható. Új beépítés zártsorú, ill. oldalhatáron álló legyen, kivételesenszabadon álló beépítés is engedélyezhető.


K tartható

illetve 30 %··50···· ▬ Kialakult utcai szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tartható, új beépítés zártsorú vagy oldalhatáron álló legyen.

   Kialakult nyeles telken az új beépítés szabadon álló lehet.

·· Ahol a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, ott új építés a kialakult beépítés mértékéig engedélyezhető.


5.[87]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében
Legfeljebb két épült létesíthetőK tartható vagy 5,0 m·

K ill. 4,0/6,5 m ··

K ill. 6,5/4,0 m··
K ill. 4,0··


K tartható ill. 8,0/0,0 m ···


Zártsorúan csatlakozó


Oldalhatáron állóIkresen csatlakozó

Szabadon álló  Kialakult állapot szerint az előkert 0,0 m is lehet.

··Zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább 4,0 m tartandó.

  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,5 m legyen.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint a tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

···0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;

     ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;

      ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,5 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.
6.[88]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető leg-nagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 6,5 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet


12,0/9,0· m

Eternit anyagú és műanyag fedés nem lehet. ···    .

· Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;

··Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak  cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható;


7.[89]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 878-, 880-, 882-88-, 888/1-, ./2-, 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976-, 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 979-, 980-, 981/1-, ./2-, 984 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 964/1-, 966-, 967-, 971-, 972-, 975-, 976 hrsz-ok

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

 (22)[90] Az        

 


  Lke-2   Lke-2

                         b

K(SZ,O,Ikr)/O/Z/Ikr/SZ

K/30K/6,0


K/600/450jelű övezet kialakult kiskertes, sűrű beépítésű lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[91]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13.§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen  az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2. és 5. pontja szerinti építmények.


az övezetben  kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  az Lke-2 jelű övezetben kivételesen legfeljebb 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.

  az Lke-2b jelű övezetben kivételesen legfeljebb 6 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[92]

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető.


A kialakítható

telek

legkisebb területe

600m2, kivételes esetben·· 450 m2 illetve K tartható

legkisebb utcai homlokvonala

16,0 ·m, kivételes esetben··  10m illetve K tartható
· kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

              ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

              ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.

·· - kivételes esetek, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely lakóépület külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken.

- Kivételes eset továbbá, ha a telek átlagos szélessége a 14,0 m-t nem éri el.4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételesen zártsorúvá vagy ikresen csatlakozóvá alakítható, ill. szabadon álló beépítés is engedélyezhető.


K tartható illetve

30%


50zártsorú vagy ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhető:

     - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható,

     - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épület.

 Szabadon álló beépítés új építés esetén akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott építmények közti telepítési távolságok biztosíthatók, a kialakult telekhatárokat is figyelembe véve.5.[93]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert·

hátsókert

függvényébenLegfeljebb kettő lehet


K tartható vagy

5,0/0,0 m

K vagy 6,0

 (2+4)/3,0 m••


K vagy

3,0/6,0 m ••

6,0 - 12,0 m telekméret függvényében•••


Oldalhatáron álló


Zártsorú

Ikresen csatlakozó

Szabadon álló•   Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek esetén) az előkert meghatározása telekméret függvényében a hátsókerthez hasonlóan a 3. számú melléklet szerint lehet. Az így meghatározott előkertben meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, átépíthetők.

  ▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet.

 ·· Oldalhatáron álló beépítés esetén és zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább  6,0 m legyen.

▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület, épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.

   ▬Zártsorú, váltakozó oldalhatáron álló-, ikresen csatlakozó, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, legalább  3,0 m tartandó.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén < 6,0 m-nél, ott legalább a tényleges építménymagasság tartandó.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorú, ikresen csatlakozó, váltakozó oldalhatáron álló-, illetve szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén kisebb mint, a tényleges építménymagasság, zártsorú beépítés esetén kisebb mint 3,0 m, váltakozó oldalhatáron álló-, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb, mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, ott jelen rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint kell eljárni.

···Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a  3. számú melléklet szerint lehet, kivéve:

 • Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek esen), ahol a 6,0 m tartható.
 • azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható.  
 •     ▬0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 25 m-es telekmélység esetén;

        ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;


6.[94]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK tarható

illetve 6,0 m


Környezetéhez illeszkedő tető lehet


12,0/9,0· m

Eternit anyagú és műanyag fedés nem lehet. ···Udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;

··Kivéve Kossuth Lajos utca mentén, ott csak  cserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés alkalmazható;


7.[95]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

- Lke-2 jelű övezetben:-

- Lke-2b jelű övezetben:

▬ 21/65 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 850-, 851-, 887-, 888/1-, ./2-, 890-, 892 hrsz-ok

21/66 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 842-, 857-, 859-, 860 hrsz-ok

21/67 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 896-, 897 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 832-840-, 842-852-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 878-, 880-, 882 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 832-840-, 842-852-, 854-, 856-, 857-, 859-, 860-, 863-, 864-, 867-, 883-887-, 888/1-, ./2-, 890-897-, 906-909 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Hunyadi J. u. 4. 840 hrsz.

Zrínyi M. u. 8. 890 hrsz.

     Zrínyi M. u. 12-14. 852 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,(23)[96]

(24)[97] Az        

 


 Lke-3   Lke-3

                        b

K(SZ,Ikr)/SZ/Ikr/Z

K/30


K/5,5

K/600/450


jelű övezet kialakult kiskertes lakóövezet, amely a 5,5 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb két lakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13 §. (2) bekezdés 1, 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   az  övezetben kivételesen 3 lakás, vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás, telekhatárrendezés az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető.A kialakítható telek

legkisebb területe

600 m2, kivételes esetben·· 450 m2 is lehet illetve K tartható,

legkisebb utcai homlokvonala

14,0 ·m, kivételes esetben·· 8 m is lehet illetve K tartható;
· kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

              ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

              ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen.··kivételes eset, azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítésekre vonatkozik, mely lakóépület külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó önálló épületekből áll, lényegében ikres illetve zártsorú beépítés, osztatlan közös telken.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben ikresen illetve zártsorúan csatlakozóvá alakítható


K tartható illetve

30 %


50 %  kivételes esetben létesíthető (ld. kivételes esetre vonatkozó 3. sor alatti megjegyzés).

5.[98]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenTöbb is lehet


K  tartható vagy 5,0 m

K ill. 3,0 m ·K ill. 4,0·

 

6,0 m ··


Szabadon álló

Ikresen csatlakozó


Zártsorúan csatlakozó·Új építés esetén legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó.

   ▬ Ha a kialakult állapot szerint –

- a szomszédos beépítés az oldalhatártól 1,0 - 2,0 m-re áll, az új épület vagy épületegyüttes oldalkertje 5,0 – illetve 4,0 m lehet, az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolságot a két oldalkert együtt biztosítsa.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert, szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

 ▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, akkor minden esetben az építési engedélyezés során, jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

   ▬ Zártsorú beépítés esetén az udvari szárnyak között tartandó távolság legalább 4,0 m legyen;

··▬A hátsókert kivételesen, a kialakult állapot szerint, ill. < 20 m telekmélység esetén 0,0 m is lehet.

   ▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tűzfalas kialakítású lehet,        
    ▬bővítést, átépítést, esetleg új építést engedélyezni hátsó telekhatáron csak akkor lehet, ha az egyetlen telekszomszéd érdekét nem sérti (a szomszédos kerteket nem árnyékolja le, azok beépítését nem lehetetleníti el, stb.).


6.[99]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 5,5m •

Környezetéhez illeszkedő tető lehet


14,0 m

Hullámpala nem lehet.· Az épület homlokzatainak egyetlen pontja sem haladhatja meg a 7,5 m-t.

••   


7.[100]

Egyedi előírások

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális rökségvédelem szerint

- Lke-3 jelű övezetben:-

- Lke-3b jelű övezetben:

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1406-1412-, 1413/3-, ./6-, ./7 hrsz-ok

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,


(25)[101]

(26) Az        

 


 Lke-4  Lke-4

                        b


K(SZ,O,Z,Ikr)/Z/O/IkrK/30K/6,0


K/600/150jelű övezet kialakult kiskertes, vegyesen beépített lakóövezet, amely a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, kivételesen az alábbi részletezés szerint, továbbá OTÉK (3) bekezdés 2, 3 pontja szerinti építmények.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   az  övezetben kivételesen 3 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1200 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekfelosztás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető. Nyeles telek is létesíthető.


A fennmaradó utcai telek

legkisebb mélysége

30 mA kialakítható telek

legkisebb területe

600 m2, kivételes esetben 150 m2 illetve K tartható••

legkisebb utcai homlokvonala

12,0··· m illetve K tarthatóHa a fennmaradó utcai telek esetében legalább 6,0 m-es beépítetlen hátsókert nem biztosítható, mert meglévő épület(ek) állnak ebben a teleksávban, és azok nem kerülnek elbontásra a telekalakítás során, a telekmélység értelem szerűen úgy változik, hogy a minimális hátsókert biztosítható legyen.

••▬Kivételes eset azokra a sorházas beépítésekre vonatkozik, mely lakóépületek külsőleg egy épület képét mutatják, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épületből áll, osztatlan közös telken.

···kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

                ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

                ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 12,0 m legyen


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon-, oldalhatáron álló, zártsorú, ill. ikresen csatlakozó vegyes beépítés zártsorúan csatlakozóvá illetve oldalhatáron állóvá alakítható, kivételes esetben ikresen csatlakozó is lehet.


K tartható illetve

3050▬Kialakult szabadon álló beépítés csak átépítés esetén tarható, új építés zártsorúan csatlakozó vagy oldalhatáron álló lehet,

    ▬Zártsorú csatlakozás, védett (műemléki vagy helyi érték), egytraktusos utcai beépítés esetén (max.7,0 m utcai homlokzatszélesség) az utcavonaltól beljebb, legalább 9,0 m-re létesíthető.

    ▬Amennyiben a kialakult állapot a 30 %-ot meghaladja, a kialakult állapot visszaépíthető.

    ▬ Kivételes esetben ikresen csatlakozó beépítés engedélyezhető:

          - ha az épületek közti telepítési távolság csak így biztosítható,

          - továbbá azon helyben szokásos, egy-egy lakást magába foglaló beépítés esetén, mely külsőleg egy épület képét mutatja, de egymástól szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó több önálló épület.

    ▬ Tömbbelsőben kialakított új telek (nyeles telek is) beépítése oldalhatáron álló lehet.


5.[102]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenLegfeljebb két épült létesíthetőK tartható vagy 5,0/0,0 m

K ill.

4,0/3,0 m••K ill.

6,0(4+2)/3,0 m••

K tartható ill.

6,0 - 12,0 m telekméret függvényében•••


Zártsorúan csatlakozó

Ikresen csatlakozó

Szabadon álló


Oldalhatáron álló•  Vasútra néző telkek esetén az előkert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet.  Az így meghatározott előkertben meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, átépíthetők.

    Városi forgalmi útra néző telkek eseténlegalább 12,0 m tartandó. A 12,0 m-es előkertre beültetési kötelezettség vonatkozik.

   Kialakult állapot szerint az előkert 0,0 m is lehet.

•• Zártsorú beépítés esetén saroktelken illetve hátsókert irányú épületszárny esetén legalább 4,0 m tartandó, zártsorú beépítést megszakító oldalkert legalább 6,0 m legyen.

   Új építés esetén oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél legalább 3,0 m biztosítandó.

   ▬A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló  beépítés esetén < 6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy  a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

Vízfolyás mentén minden esetben legalább 6,0 m legyen.

•••▬Hátsókert meghatározása telekméret függvényében a 3. számú melléklet szerint lehet, kivéve:

 • vasútra néző telkek esetén, ahol a 6,0 m tartható.
 • azon esetekben, ahol a kialakult beépítés miatt már csak 6,0 m-es hátsókert biztosítható.
 • < 20 m kialakult telekmélység esetén 0,0 m is lehet.

▬0,0 m-es hátsókert esetén az épület hátsó telekhatáron álló homlokzata tűzfalas kialakítású lehet,     


6.[103]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 6,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet


12,0 m

Hullámpala nem lehet.·


7.[104]

Egyedi előírások

 ▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a 2001. évi LXIV tv. rendelkezései szerint lehet végezni.

Zártsorú összeépítés esetén az első beruházással megvalósult épület(ek) alkalmazott arányaihoz, anyagaihoz, színeihez, formáihoz kötelező illeszkedni a későbbi beépítések számára.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális rökségvédelem szerint:

- az Lke-4 jelű övezetben:

▬A 21/64 számú régészeti lelőhely az övezet alábbi ingatlanjait érinti:

1744, 1747, 1748, 1751, 1752 , 1754/2, 1756, 1757,1760-1765, hrszú (összesítésben ld. 2. számú melléklet felsorolását)

▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai (ld összesítésben 2. számú melléklet)1183, 1184, 1187-1189, 1192-1194, 1196/1, 1197/2, 1199/2, ./3 hrsz-ú ingatlanja.

- az Lke-4b jelű övezetben:

▬ Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1183-, 1184 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 1187-1189-, 1192-1194-, 1196/1-, 1197/2-, 1199/2-, ./3 hrsz-ok

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,


(28)[105] Az

    Lke-5

K(O,Sz,Ikr)/O/Sz/Ikr

K/30


K/5,0/4,5

K/700jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes  lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[106]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13.§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények.

·az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  kivételesen elhelyezhető építmények akkor engedélyezhetők, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1400 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 700 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 16 mkivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

               ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

               ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb

beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés oldalhatáron álló legyen, kivételes esetben szabadon álló ill. ikresen csatlakozó beépítés is engedélyezhető. ·


K tartható illetve 30


50
· Kivételes esetnek számít:

ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó beépítés mellett biztosítható;

 ha a tömbben nagyobb részben  szabadon álló, vagy ikresen csatlakozó beépítés fordul elő a kialakult állapot szerint;


5.[107]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében
Legfeljebb kettő lehetK vagy 6,0m

K · ill. 6,0(2+4)/4,5 mK · ill. 3,0 m

6,0-12 m telekhossz függvényében··*

Oldalhatáron állóSzabadon álló

Ikresen csatlakozó· Új építés esetén, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m/ 4,5 m-es építménymagasság esetén 4,5 m, szabadon álló illetve ikresen csatlakozó beépítésnél legalább 3,0 m oldalkert biztosítandó.

   ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m lehet.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0 m-nél/ 4,5 m-es építménymagasság esetén <4,5 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

   ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

   ▬ Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott telepítési távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

·· Hátsókert meghatározása telekhossz függvényében lehet, a 3. számú melléklet szerint.

  Kivéve: Toldi Miklós utca mentén (vasútra néző telkek), ahol a hátsó és előkert  mérete felcserélhető.

   Csapás út felőli oldalon az előkert és a hátsókert mérete felcserélhető.

6.[108]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Tető legnagyobb szélessége


Tető héjazata5,0/4,5· m

Környezetéhez illeszkedő, tető legyenmax. 12,0 m


Hullámpala nem lehet.

· Kisebb mint 12,0 m utcai homlokvonalú telek esetében az építménymagasság legfeljebb 4,5 m legyen”


7.[109]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(29) Az        


    Lke-6

K(SZ/O)/SZ/O

K/30


K/5,0

K/700jelű övezet összefüggő kertes lakóövezet, amely az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú legfeljebb kétlakásos lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13..§. (2) bekezdés: 2, 3, 4 pontja szerinti, valamint kivételesen  (2) bekezdés 1. pontja, (3) bekezdés 2, 3, 5 pontja szerinti építmények.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

   az  övezetben kivételesen 4 lakás vagy egyéb rendeltetési egység akkor létesíthető, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1400 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[110]

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek betartásával engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 700 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 14,0 m


4.[111]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon- ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető. ·


30%


50%
· Kivételes esetnek számít:

ha az épületek közti, OTÉK szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett biztosítható;

 ha a tömbben nagyobb részben  oldalhatáron álló beépítés fordul elő a kialakult állapot szerint;


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenLegfeljebb kettő létesíthető


K illetve 6,0/0,0· m


K ill. 3,0 mK ill. 6,0 m

6,0-12 m telekhossz függvényében··


Szabadon állóOldalhatáron álló·Saroktelek esetén, beépítéstől függetlenül, a hosszabbik telekhatár mentén, 0,0 m lehet.

·· Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben


6.[112]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


K tarható

illetve 5,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet


K

Hullámpala nem lehet.·    ;


7.[113]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

(30) Az            Lke-7

K(SZ,O,Ikr)/SZ/O         

K/25


K/5,0

K/900jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes, kialakult lakóövezet, amely legfeljebb kétlakásos, az 5,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[114]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelő lakásszám szerint létesíthetők.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  kivételesen négylakásos lakóépület akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kéteszeresét, azaz >  1800 m2-nél. ”

  ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, a (3) bek. 1. pontja szerinti lakásszámnak megfelelően, akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 1800 m2-nél.2.

A közművesítettség mértéke:5.§ (5)bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ.21.§-a szerinti  feltételek biztosítottak.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható, kivéve 20 %-ot meghaladó tereplejtés esetén.


A fennmaradó telek

legkisebb mélysége

30 mA kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 900 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 16 mkivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

               ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

               ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 16,0 m legyen
4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége

 a telekméret

függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló ill. ikresen csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben oldalhatáron álló is lehet.25 %
50
Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0m, illetve ha a kialakult állapot szerint, az OTÉK 36.§-a szerinti telepítési távolságok betartása, oldalhatáron álló beépítési mód mellett lehetséges.


5.[115]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

Oldalkert

hátsókert

függvényében

Több épület is létesíthető

K tartható vagy 6,0m·K ill.4,0/3,0 m··
K  ill. 6,0/5,0 m··

6,0- 12,0 m telekméret függvényében···


Szabadon álló

Ikresen csatlakozó


Oldalhatáron álló·▬Hévízi út felőli oldalon előkert 12,0 m legyen, hátsókert pedig 6,0 m.

  ▬Saroktelken szabadon álló beépítés esetén az egyik közterület felé az oldalkert mérete tartandó, oldalhatáron álló beépítés esetén pedig az oldalhatáron álló telekhatár mentén 0,0 m is lehet.

··▬Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 4,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 6,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 16 m kialakult telekszélesség esetén, ahol-

 • Szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert  3,0 m lehet,
 • oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert  5,0 m lehet,

  ▬ A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 5,0 vagy 4,0 m, illetve 4,0 vagy 3,0 m lehet.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló-, ikresen csatlakozó beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 4,0/3,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 6,0/5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 5,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

···▬ Hátsókert meghatározása a 3. számú melléklet szerint lehetséges. A hátsókert a meghatározott méretnél kisebb akkor lehet, ha a telekre előírt beépítettség másképpen nem biztosítható. A hátsókert mérete azonban nem lehet kisebb 6,0 m-nél.

    ▬ Két utcát összekötő telek esetében egyik oldalon előkert, másik oldalon hátsókert biztosítandó.


6.[116]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon


5,0 m

Környezetéhez illeszkedő, tető legyen

max. 10,0 m

Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.·    ;


7.[117]

Egyedi előírások

Az övezet műemléki épületén építési engedélyköteles tevékenység végzésére engedélyt, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodája ad.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ Országosan védett műemlék: Ifjúság utca 55. számú, 5481 hrsz-ú ingatlan, melynek műemléki környezetébe tartoznak az alábbi ingatlanok: (összesítésben ld.: 2. számú melléklet)  5474, 5478, 5479, 5482, 5486/1 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létasítendők.
(31) Az            Lke-8

K(SZ,O)SZ/O         

K/25


K/6,0

K/1000jelű övezet laza beépítésű, összefüggő nagykertes, kialakult kertvárosi lakóterület, amely legfeljebb kétlakásos, a 6,0 m-t meg nem haladó építménymagasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)) bekezdés,


1.[118]

Az övezetben elhelyezhető funkció:OTÉK 13. §. (2) bekezdés: 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen (2) bekezdés 1 pontja, ill. (3) bekezdés 3, 5 pontja, (4) bekezdés 1. pontja szerinti építmények. Utóbbiak a (3) bek. 1. pontjának megfelelő lakásszám szerint létesíthetők.

az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  kivételesen négylakásos lakóépület (OTÉK (2) bek. 1. pontja szerint) akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 2000 m2-nél.

  ▬ kivételesen szálláshely szolgáltató épület, OTÉK (4) bek. 1. pontja alapján, a (3) bek. 1. pontja szerinti lakásszámnak megfelelően, akkor helyezhető el, ha a telekméret meghaladja az övezetre előírt kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 2000 m2-nél.

2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint. A zárt csapadékcsatorna kiépüléséig nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés is elfogadható, amennyiben a BTSZ. 21. §-a szerinti  feltételek biztosítottak.

3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek kialakítható. ·A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 1000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 18 ··m· A 4068 hrsz-ú közterületen kialakítandó új utca esetében, telekalakítás csak az egész utcasorra kiterjedő tereprendezés után engedélyezhető, különös tekintettel a terepadottságokból adódó rézsük kialakítására és a csapadékvíz elvezetésre.

·· kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

               ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

               ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 18,0 m legyen


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételes esetben oldalhatáron álló is engedélyezhető

  


25 % 55
 • Oldalhatáron álló beépítés akkor engedélyezhető, ha a kialakult telekszélesség ≤ 20,0 m, illetve ha az épületek közti, OTÉK 36. §-a szerinti telepítési távolság csak oldalhatáron álló beépítés mellett biztosítható;
5.[119]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenTöbb épület is létesíthetőK tartható vagy 8,0 mK ill.6,0 /4,0·m


K ill. 8,0/6,0·m


6,0- 12,0 m telekméret függvényében ··


Szabadon állóOldalhatáron álló·  Új építés esetén szabadon álló beépítésnél legalább 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél legalább 8,0 m oldalkert biztosítandó, kivéve ≤ 24 m kialakult telekszélesség esetén, ahol-

 • szabadon álló beépítés építés esetén az oldalkert 4,0 m lehet,
 • oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 6,0 m lehet,

A helyben kialakult oldalhatáron álló beépítés szerint, ahol az oldalhatártól 1,0 vagy 2,0 m-re áll az épület vagy épületegyüttes, ott a szomszédos beépítés oldalkertje 7,0 vagy  6,0 m, illetve 5,0 vagy 4,0 m lehet.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló  beépítés esetén, továbbá saroktelken, teleknyúlvány mellett, amikor az oldalkertek találkoznak, < 6,0/4,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén < 8,0/6,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

   ▬Ha a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 6,0 m, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

··  Hátsókert meghatározása ld.: 3. számú mellékletben.

Két utca között elhelyezkedő telken az egyik előkert egyenlő legyen az övezetre előírt hátsókert méretével.

Kilátásvédelmi adottságok miatt az előkert és a hátsókert felcserélhető.
6.[120]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon6,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető legyen


Max. 12,0 m

Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.·


7.[121]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létesítendők.

vegyes területek

7.§


(1) A            Vt-1

K(SZ)/SZ/Z        

K/50/75


K/9,5/12,5

K/1500jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi- valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[122]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1,2••,3,5,6,7••• pontja szerinti építmények, üdülőtábor•••• és kemping••••.  

 az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez jelen rendelet 3.§ (4) bekezdése alapján meghatározott számú személygépkocsi telken elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldterületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.

•• kivéve: építőanyag telephely/tüzép[XII] nem létesíthető;

•••kivéve: üzemanyagtöltő,

•••• üdülőtábor és kemping akkor helyezhető el, ha a rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét meghaladja, azaz >3000 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke:5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K·  tartható vagy 1500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 30 m· A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló beépítés lehet, kivételesen zártsorú beépítés· is engedélyezhető


K tartható, illetve 50/75··  


30/15(20) ···· ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten    
 zártsorú összeépítés engedélyezhető;

  ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő;

··  ▬Saroktelken 75   % engedélyezhető;

···▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintű növényzet létesítendő, kivéve saroktelkeket, ott 15 % legkisebb zöldfelület biztosítandó..

   ▬A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet.    
   ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület is létesíthető


K tartható

vagy legalább

8,0 m/0,0 m·5,0 m

Telekhossz < 35 m esetén 9,5 m

Telekhossz > 35 m esetén

12,0 mSzabadon álló·kivéve volt bányagödör partfalait, ahol az előkert mértékét mérnökgeológiai és statikai szakvélemény alapján ettől eltérően is meg lehet állapítani.

  A terven jelölt esetekben 0,0 m is lehet, de abban az esetben a földszinten legalább 4,0 m szélességű árkádsor alakítandó ki.


6.[123]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalonmax. 9,5/12,5 m·

min. 3,5 m

Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyen


14,0 m


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.· kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti telepítési távolság < 9,5 m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet.

  ▬ az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t.


7.[124]

Egyedi előírások

▬Az övezet területén külön nyíllal és “G” betűvel jelzett építési hely legalább 10 gépkocsi tárolót is magába foglaló építmény elhelyezésére szolgál. Új garázsépítmény garázsonként nem létesülhet!

▬A területen gépkocsi tárolók alagsorban és/vagy földszinten alakíthatók ki.

▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, vagy tetőkert kialakításával) létesíthető; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal,

▬ Gépkocsi tároló létesíthető a többszintes társasházakhoz zártsorúan csatlakozva, legalább 3,5 m-es építménymagassággal,


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬21/59 számú régészeti lelőhely érinti az övezet alábbi ingatlanjait: a 2085/34-, hrsz-ú ingatlant (összesítésben ld. 5. számú melléklet felsorolását)

▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja: (összesítésben ld. 5. számú melléklet) 926-, 934-937 hrsz-ok .

▬Az övezet helyi védett épülete:(összesítésben ld.2.számú melléklet) Baross G.u. 8.szám,920/3 hrsz.

▬Az övezet Műemléki védelemre terjesztendő épületének műemléki környezetébe tartoznak a 934-, 935 hrsz-ú ingatlanok (összesítésben ld. 2. számú melléklet)

▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi védettségűek maradnak.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,

▬A terepadottságokhoz igazodó, kilátásvédelmi szempontokat figyelembe vevő beépítések létesítendők.


(1/a)[125] Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken a autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.(2) A        


  Vt-1

          b

K(Z,O,Sz)/Z       

K/70/80/100K/11,5/8,5


K/600jelű övezet, elsősorban a városközpont fő gyalogos tengelyé(ei)t kísérő utcavonalak mentén elhelyezkedő kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú létesítmények illetve földszinten jellemzően kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, emelete(ke)n lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,


1.[126]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1·, 2, 3, 5 pontja szerinti építmények.

·  -legfeljebb 6 lakás létesíthető, kivéve ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret kétszeresét, azaz >1200 m2-nél,

-6-nál több lakás is létesíthető, ha az összes lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló telken belül biztosítandó, mélygarázsban is lehet, feltéve, ha műemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó sajátos adottságok (M, MJT, MK, He, R, stb.) ezt nem zárják ki. Ilyen esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a város parkolási rendelete szerint kell biztosítani.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 600 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 18,0 m


4.[127]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult zártsorú, oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés tarható, új beépítés zártsorú legyen·;


K tartható, illetve 70/80/100··


20/10 ····  Kivéve műemléki illetve helyi védett épületek esetén, ott a kialakult beépítési mód, csak az illetékes szakhatóság illetve a városi főépítész állásfoglalása alapján változtatható meg;

··  Saroktelken, ill. < 300 m2 telekméret esetén 80 % engedélyezhető;

   ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a táblázat adatait meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető;

   ▬Mélygarázs létesítése esetén, a 100 %-os beépítettség a föld alatti szint(ek)re vonatkozik.

···Saroktelken 10 % lehet;

    Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen

   A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek.
5.[128]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókertEgy utcai épület lehet, mellyel az udvari épület(ek) építészeti együttesben létesíthetők;·K·· tartható


K ill. 6,0/12,0 m···K ill. 12,0 m···


 


12,0/0,0····m

Zártsorúan csatlakozó

Szabadon álló


Oldalhatáron álló· Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthető;

  Kialakult  szabadon álló beépítés bővítése esetén, a telken legfeljebb két épület létesíthető;

··Kialakult állapot szerint jellemzően 0,0 m;

···Saroktelken, udvari épületszárnyak között legalább 6,0 m tartandó.

   ▬ Zártsorú beépítést megszakító oldalkert 12,0 m legyen;

   Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés, illetve zártsorú beépítést megszakító  oldalkert estén < 12,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés esetén < 6,0 m,  ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság szabadon álló beépítés kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

····0,0 m-es hátsókert engedélyezhető:

-a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;

-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja;

- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

 ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;


6.[129]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság

Tetőzet és a magastető

hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata
K tartható

ill. max.

11,5/8,5 m·


Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető.··

12,0 /9,0 ···m
Égetett agyagcserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.· ▬ Műemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni kell;

   ▬az övezet Kastély utcai és Kossuth Lajos utcai, Sörház utcáig tartó szakaszán, a párkánymagasságok legalább 0,60 m-rel, legfeljebb 0,90 m-el térjenek el egymástól. Ennek érdekében, a megengedett építménymagasságoktól min. 0,60 m-es eltérést engedélyezhető,

Egyetlen újonnan létesítendő udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 8,5 m-nél;

·· Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a védettség fokának megfelelő mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve előírható:

-az épület építéstörténeti kutatása,

-bizonyos, feltárt részletek visszaállítása,

-a magastető formája, a tetőzeten létesíthető felépítmények –torony, tetőablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, és anyaga;

··· udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;


7.[130]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 2012/1-, ./2 hrsz-ok

21/65 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 868 hrsz.

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 540-, 541-, 543-, 569-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, 586/2-, 598-602-, 607-610-, 615-620-, 771-, 774/6-10-, 794-, 795-, 796/1-, ./2-, 870-, 868-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1051-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 540-543-, 570/3-, ./4-, 571-, 572-, 573/1-, ./2-, ./3-, 584/2-, ./4-, ./5-, 585-, 586/1-, ./2-, 598-, 600-602-, 607-610-, 615-620-, 731/1-, 996-999-, 1004-, 1020/2-, ./3-, 1021/1-, ./2-, 1040-, 1041/1-, ./2-, 1042/1-, ./2-, 1043-, 1044-, 1047-1049-, 1062-, 1063/1-, 1064-, 1091-, 1092-, 1093/1-, 1116/2-, 1118/2-, 1119/1-, ./4-, 1120-, 1122-, 1123-, 1144-, 1145-, 1687/3-, 2012/1-, ./2-, 2030/2 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok:771-, 774/6-./10-,794-, 795-, 796/1 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 796/2-, 870 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek:

Fő tér 1. Polgármesteri Hivatal 617 hrsz.

Kastély u. 16. 2041 hrsz.

Kossuth L. u. 2. 543 hrsz.

Kossuth L. u. 6. 571 hrsz.

Kossuth L. u. 10. 573/1 hrsz.

Kossuth L. u. 12. 573/3 hrsz.

Kossuth L. u. 13. 1122 hrsz.

Kossuth L. u. 16. 586/1 hrsz.

Kossuth L. u. 22. 600 hrsz.

Kossuth L. u. 24. 607 hrsz.

Kossuth L. u. 28. Művelődési ház 615 hrsz.

Kossuth L. u. 30. 616 hrsz.

Kossuth L. u. 33. 1063/1 hrsz.

Kossuth L. u. 45. 1040 hrsz.

Kisfaludy S. u. 2. 540 hrsz.

Izraelita imaház 602 hrsz.

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 868 hrsz

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Fő tér 2. 618 hrsz.

Fő tér 9. Vajda János Gimnázium 716 hrsz.

Kastély u. 9. 2029 hrsz.

Kossuth L. u. 11. 1144 hrsz.

Kossuth L. u. 14. 585 hrsz.

Kossuth L. u. 18. 598 hrsz.

Kossuth L. u. 19. 1119/1 hrsz.

Kossuth L. u. 20. 599 hrsz.

Kossuth L. u. 21. 1118/1 hrsz.

Kossuth L. u. 26. 608 hrsz.

Kossuth L. u. 37. 1044 hrsz.

Kossuth L. u. 42. 774/6 hrsz.

Kossuth L.u. 48. Posta, 796/1 hrsz.

Kossuth L. u. 60. 870 hrsz.

Kossuth L. u. 71. 998 hrsz.

Kossuth L. u. 73. 996 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Kossuth L. u. 35. 1062 hrsz.

Széchenyi I. u. 2. 1047 hrsz.

Széchenyi I. u. 4. 1048 hrsz.

Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz. ,Széchenyi I. u. 6. 1049 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,(3)[131] Az        

   Vt-1

          vprt   

K(Sz)/Sz/Z

K/40


K/7,5

K/1200
jelű övezet, elsősorban olyan települési szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,1.[132]

Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 16.§ (2) bek. 1·.2. 3. 5. pont szerinti létesítmények.

·  - az övezetben előírt legkisebb telekterület kétszereséig (2400m2) legfeljebb 6 rendeltetési egység létesíthető, melyből legfeljebb 4 lehet lakás.

-az összes lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló telken belül biztosítandó.
2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.[133]

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill. 1200 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 25 m
▬A kialakítható legkisebb telekméretet, illetve legkisebb utcai homlokvonalat el nem érő kialakult telek újonnan nem beépíthető. Az ilyen ingatlanon már meglévő beépítés, az övezeti jelben meghatározott értékig növelhető.

 ▬Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb

zöldfelület (%)


Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés is engedélyezhető


K/40••


40
▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.

••▬ > 40%-os kialakult beépítés, bontás után visszaépíthető.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K ill. 6,0m


K••ill. 6,0 m


8,0 mSzabadon álló
Az övezet előkertjeiben -

a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető;

b.)az előkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthető.

•• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, bővítés nem engedélyezhető;6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető leg-nagyobb szélessége


Tető héjazataK/7,5 m

Környezetéhez illeszkedő tömeg legyen


max. 12,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni.7.[134]

Egyedi előírások

▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek megfelelnek:

 1. a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásainak,
 2. nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthető, növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart) kerítés telepíthető.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem szerint:-

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,
(4) A        


    Vt-2         Vt-2

                               b

K(O,Z)/O/Z/HZ        

K/60/75


K/7,5/6,5

K/1000jelű övezet átmeneti kisvárosi övezet, jellemzően vegyes használattal, amely utcai oldalon ill. földszinten elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,
1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1·, 2··, 3, 5, pontja szerinti építmények. Az övezetben camping, és üdülőtábor nem helyezhető el.

az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez legalább az OTÉK 42. §-a szerint meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.

••  kivéve építőanyag telephely (tüzép) nem létesíthető;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[135]

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 1000· m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 24 m▬A Hévizí út és a 0494/113 hrsz-ú  út közötti területen a telekméret 700m2-re csökkenthető.

 ▬Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.
4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében

%

Legkisebb

zöldfelület

(%)


Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartandó, új beépítés oldalhatáron álló, illetve zártsorú lehet, esetenként hézagosan zártsorúvá· is fejleszthető.K tartható illetve 60/75··30(20/10) ···· Hézagosan zártsorú beépítés földszinti összeépítést jelent. (elsősorban a Deák Ferenc utca mentén érvényesítendő).

·· Saroktelken legfeljebb 75 % lehet, kivéve oldalhatáron álló beépítésnél, amikor minden esetben legfeljebb 30 % lehet.

···A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.

   A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.5.[136]

Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület is létesíthető

K tartható

vagy

0,0/5,0 m·


K ill. 4,0/8,0 ·· m
K ill. 8,0/4,0···m 


7,5-12/0,0 m telekméret függvényében····

Zártsorú

 Hézagosan zártsorú


Oldalhatáron álló· ▬Két utcavonal között húzódó telkek esetén, a forgalmasabb út mentén legalább 5,0 m nagyságú előkert tartandó.

  ▬A Hévizí út és a 0494/113 hrsz-ú út közötti telkek esetében az alárendeltebb kiszolgáló út felé (0494/113 hrsz) 0,0 m is lehet.

·· ▬Saroktelken, vagy hátsókert irányú épületszárny esetén 4,0 m legyen;

  ▬ Hézagosan zártsorú átépítés esetén a földszinti átépítés utcai szélességénél legalább 4,0 m tartandó;

···▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság nagysága tartandó;

  ▬Kialakult, < 8,0 m nagyságú oldalkert akkor tartható, ha az, az oldalkertre néző tényleges építménymagasság értékével egyenlő, vagy azt meghaladja. Ellenkező esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bővítendő;

···· ▬ 0,0 m-es hátsókert engedélyezhető a ≤ 20 m telekmélység esetén;

     ▬ legalább 7,5 m-es hátsókert engedélyezhető, ha 20 m < TH ≤ 50 m-es hátsókert esetén, továbbiakban a 3. számú melléklet szerint meghatározandó.

      ▬ 0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású legyen;5a.[137]  A Zsidi út-Köu-3 és Köu-4 jelű közlekedési területek – Schwarz D. utca által határolt telektömb beépítési módja zártsorú (Z) beépítés.6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság


Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalonUtcai oldal homlokzat-magassága legfeljebb: 7,5 m·,

Udvari szárny homlokzat-magassága legfeljebb: 6,5 m·


Jellemzően utcával párhuzamos gerincű magastetős kialakítással épülhet.

Utcai szárny:

max. 14,0 m

Udvari szárny (oldalhatáron végigfutó):

max. 9,0 m


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.·kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti tűztávolság < 7,5 m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti telepítési távolság lehet.


7.[138]

Egyedi előírások8.[139]

Vonatkozó védelmi övezetek:


a.)   Kulturális örökségvédelem szerint

- Vt-2 jelű övezetben:

▬ Műemléki jelentőségű területbe tartoznak az övezet alábbi ingatlanjai: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/1-, 1197-, 1199/1-,

▬ Műemléki Környezetbe tartozik az övezet 1725/2 hrsz-ú ingatlanja

▬ Helyi védelemre javasolt épületek az övezetben:

Deák Ferenc utca. 31. sz. 1182 hrsz

Deák Ferenc utca. 33. sz. 1185 hrsz

Deák Ferenc utca. 35. sz. 1186 hrsz

Deák Ferenc utca. 37. sz. 1190 hrsz

Deák Ferenc utca. 39.sz. 1191 hrsz

Deák Ferenc utca. 41. sz 1195 hrsz

Deák Ferenc utca. 43. sz. 1196/2 hrsz

Deák Ferenc utca 45. sz. 1197/1 hrsz

Deák Ferenc utca 47. sz. 1199/1 hrsz, (összesítésben ld.:2. számú melléklet)

- Vt-2 b jelű övezetben:

▬21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat:1201-,1204-,1205hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-1205 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-, 1125-, 1127-, 1128-, 1130 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1182-, 1185-, 1186-, 1190-, 1191-, 1195-, 1196/2-, 1197/1-, 1199/1-, 1201-, 1204-, 1205 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001.(IV.10.)számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe:1020-, 1203 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Deák F. u. 31. 1182 hrsz.,

Deák F. u. 35. 1186 hrsz.

Deák F. u. 39. 1191 hrsz.

Deák F. u. 43. 1196/2 hrsz.

Deák F. u. 47. Földhivatal, 1199/1 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Bakacs u. 10. 1127 hrsz., Deák F. u. 33. 1085 hrsz.,      Deák F. u. 37. 1191 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartzó települési övezet”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű,


(5) Az 

Vt-2vprt

K(Sz)/Sz/Z

50


K/12,5

K/3000
jelű övezet, elsősorban olyan regionális szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi illetve szociális épületek elhelyezésére szolgál, amelyek megfelelnek a 7. sorban rögzített feltételeknek.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 16.§ (2) bek. 1. 2. 3. 5. 6. pont szerinti létesítmények.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek is földkábelre cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill. 3000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 30 m4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló illetve kivételes esetben zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés is engedélyezhető


50


30
Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K ill. 6,0m


K•• ill. 6,5 m


12,5 mSzabadon álló


Az övezet előkertjeiben -

a.)legfeljebb 100m2 nagyságú, fedett kerthelyiség, porta, kapuház, kisebb üzlethelyiség, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető;

b.) az előkert területének max. 30 %-án, fásított, kiselemes térburkolattal kialakított autóparkoló létesíthető.

•• Kialakult oldalkert csak akkor tarható, ha annak mérete legalább a 3,0 m-t eléri. A <3,0 m-es oldalkert esetén, bővítés nem engedélyezhető;


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK/12,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 12,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni.7.[140]

Egyedi előírások

▬Az övezetben csak olyan létesítmények üzemeltethetők, amelyek megfelelnek:

 1. a kiemelten védett kategória levegőtisztaság-védelmi előírásainak,
 2. nem okoznak a vonatkozó jogszabályban az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

▬Az övezetben utcafronton kerítés nem létesíthető, növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart) kerítés telepíthető.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬ az övezetek Keszthely vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról” szóló 18/2004 (IX.11.) TNM rendelet, vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területén helyezkednek el. közvetlen vízparti kapcsolattal nem rendelkező kemping területhasználatok átminősítésével kerültek meghatározásra és kidolgozásra, a BTSZ. 19.§. c.) bekezdése, továbbá a ”balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről” szóló 283/2002.(XII.21.) Korm rendeletet módosító 152/2007. VI.26. Korm. Rendelet 3. §-a alapján

▬ Külterülettel szomszédos területei pufferterületek - Ö-3 jelű.

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

▬ Külterülettel szomszédos területei felszíni vízminőségvédelmi területek – F-1 jelű.

▬ Külterületi partszakaszán erdőterületek találhatók –E-1 jelű.
(6) A            Vt-3

K(SZ,O,Z)/SZ/Z        

K/40/60


K/7,5/9,5

K/1500övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató, szálláshely szolgáltató-, egyházi építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[141]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2••, 3, 5, 6, 7 pontja szerinti építmények, üdülőtábor••• és kemping•••;
az övezetben telkenként annyi lakás létesíthető, amelyhez legalább az OTÉK szerint meghatározott személygépkocsi telkenként elhelyezhető, továbbá a 4. sorban meghatározott legkisebb zöldfelületen belül, lakásonként legalább 20 m2 nagyságú zöldterület biztosítható.

••  kivéve építőanyag telephely (tüzép) nem létesíthető;

••• üdülőtábor és kemping akkor helyezhető el, ha a rendelkezésre álló telekméret meghaladja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét, azaz > 3000 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K·  tartható vagy 1500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 35 m· A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

zöldfelület (%)


A kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen zártsorú beépítés is engedélyezhető ·
K tartható, illetve 40/60··
40/20 ····  ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók (nem lakó!) előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető;

    ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő;

··  ▬Saroktelken 60 % engedélyezhető;

··· A telkek legkisebb zöldfelülete 40 %, saroktelken 20 % lehet.

▬Az övezet újonnan kialakított területein, a megengedett legkisebb zöldfelületeinek (30%) legalább 1/3 részén (10%-án), háromszintű növényzet létesítendő, kivéve saroktelkeket.

   ▬A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület is létesíthető


K tartható ill.

8,0/12m/18,0 /0,0 m·

K ill.4,0 ··m
K ill.8,0 ··m


Telekhossz < 35 m esetén 7,5 m

Telekhossz > 35 m esetén

12,0 m

Szabadon álló

ZártsorúOldalhatáron álló· ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

   ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

   ▬Az övezet gesztenye fasorra néző előkertjei legalább 18,0 m-esek legyenek.

 ▬0,0 m lehet, ha az utcai homlokzat földszintjén legalább 4,0 m szélességű árkádsor kialakított. Ez az előírás, legalább a terven külön jelölt esetekben alkalmazandó.

··▬Szabadon álló beépítés esetén az oldalkert, továbbá zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak közti távolság és a zártsorú beépítést megszakító az oldalkert 4,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén, a jelzett távolság < 4,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó;

  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen, vagy ha kialakult beépítés esetén az oldalkert < 8,0 m-nél, akkor legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság nagysága tartandó;

  ▬Kialakult, oldalhatáron álló beépítésnél a < 8,0 m, szabadon álló beépítésnél a < 4,0 m nagyságú oldalkert akkor tartható, ha az, az oldalkertre néző tényleges építménymagasság értékével egyenlő, vagy azt meghaladja. Ellenkező esetben zártsorú, vagy hézagosan zártsorú beépítéssé bővítendő;
6.[142]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalonmax. 7,5/9,5 m·

min. 4,5 m

Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyen


12,0 ··m


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.·  az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatmagasságainak egyetlen ponton sem haladhatja meg a 9,5 m-t.

··;

·· indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni.


7.[143]

Egyedi előírások

▬Gépkocsi tároló önálló földszintes épületként földtakarással (dombgarázsként füvesítve, vagy tetőkert kialakításával) létesíthető; legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozik”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
 (7) A        


  Vt-3

           b

K(Z,HZ,O,SZ)/Z/HZ/SZ

K/65/75K/7,5/5,5


K/400jelű övezet, átmeneti övezet a vegyes és kisvárosi használat között, amely földszinten jellemzően települési szintű kereskedelmi -, vendéglátó -, igazgatási -, kulturális -, egészségügyi célú -, emelete(ke)n lakó- és iroda célú létesítmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[144]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1·, 2, 3, 5, pontja szerinti építmények. Az övezetben camping, és üdülőtábor nem helyezhető el.

·  legfeljebb 4 lakás létesíthető, kivéve, ha a telek mérete meghaladja a kialakítható telekméret kétszeresét, azaz > 800 m2-nél, akkor több is létesíthető, de az összes lakásszámnak megfelelő, garázs telken belül biztosítandó.”


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[145]

A telekalakítás lehetőségei

Az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető, csak a kialakult telkek feltárásához létesíthető teleknyúlvány.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 400 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 16 m


4.[146]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult zártsorú, hézagosan zártsorú, oldalhatáron illetve szabadon álló beépítés tartható, új beépítés zártsorú, hézagosan zártsorú legyen, kivételesen szabadon álló beépítés is engedélyezhető ·


K tartható illetve 65/75··


15 ···· Hézagosan zártsorú beépítés fogalmát ld. jelen rendelet 4. számú mellékletben;

  ▬ Szabadon álló beépítés kivételesen tömbbelső feltárásánál engedélyezhető;

·· Saroktelken 75 % engedélyezhető;

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható, tetőkert ill. zöldhomlokzat létesítendő olyan szerkezetben és felületben, hogy az zöldfelületként a telek legkisebb zöldfelületébe beszámítható legyen

    ▬A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek.
5.[147]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényébenEgy utcai épület lehet, mellyel az udvari épület(ek) építészeti együttesben létesíthetők;·


K·· tartható,

ill. 0,0 m


K ill. 5,0/8,0 ··· m
K ill. 8,0/5,0 ··· m


7,5/0,0···· m

Zártsorú

 Hézagosan zártsorú

Szabadon álló


Oldalhatáron álló·  Önálló garázsépület utcai oldalon nem létesíthető;

··Kivéve terv szerinti esetekben, ott a kötelező építési vonal tartandó;


···Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak legalább 5,0 m tartandó.

   Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak , < 5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

   Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítést megszakító oldalkert ill. oldalhatáron álló beépítés esetén < 8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

   ▬Amikor a kialakult oldalkert zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél az udvari épületszárnyak között, szabadon álló beépítés esetén, saroktelken, váltakozó oldalhatáron álló beépítésnél, amikor az oldalkertek találkoznak, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, zártsorú, hézagosan zártsorú beépítésnél kisebb 3,0 m-nél,   oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

····0,0 m-es hátsókert engedélyezhető:

-a ≤ 30 m-es telekmélység esetén;

-ha a telek környezetében a kialakult állapot szerint jellemző és ezt a városi főépítész véleményével alátámasztja;

-ha a tényleges építménymagasság mértéke <7,5 m-nél.

- ha a terv másképpen nem rendelkezik;

     ▬0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasságTetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazataK tartható ill.

max. 7,5 m/5,5 m·

Kialakult, utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős beépítés védendő, új beépítés illeszkedő legyen. A tetőzet hajlásszögét, az épület építészeti értéke ill. kora határozza meg. A védett épületek környezetében, azokhoz alkalmazkodó tetőzet létesíthető.··
12,0/9,0 ··· mÉgetett agyagcserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.· ▬ Műemlékvédelmi szempontok függvényében, a kialakult homlokzatmagasság tartandó, ahhoz a szomszédos új épületekkel igazodni kell;

    ▬Egyetlen újonnan létesítendő udvari homlokzat magassága sem lehet nagyobb 5,5 m-nél;

·· Az övezet MJT-be tartozik, így a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását minden esetben be kell szerezni - a védettség fokának megfelelő mértékben-, de az állásfoglalásban minden esetben meghatározható illetve előírható:

-az épület építéstörténeti kutatása,

-bizonyos, feltárt részletek visszaállítása,

-a magastető formája, a tetőzeten létesíthető felépítmények –torony, tetőablak(ok), terasz, stb.- formája, száma, és anyaga;

··· udvari/egy szabad homlokzattal rendelkező épületszárny legfeljebb 9,0 m lehet;


7.[148]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 990 hrsz


Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 493-500-, 501- 513-, 515-518-, 538-, 539-, 545-551-, 557-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 594/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614, 621/2-, 624-631-, 632/1-, ./3-6-, ./8-/16-, ./16-, ./17-, ./20-, 633/2-/6-, 633/8-29-, 633/31-/34-, 633/37-, ./39-, 634-636-,  637/3-, 638-641-, 643-651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656- 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 990-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1119/4-, ./5-, 1121/3-, ./4-, 1124-,

1125-, 1127-, 1128-, 1130-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/-, ./6-, ./7-, 2007-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2117-2121-, 2801-, 2808/2 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 526-, 529-531-, 534-539-, 545-553-, 556-559-, 562-568-, 573/2-, 575-583-, 589-593-, 564/1-, ./2-, 595-597-, 603-, 605-, 606-, 612-614-, 621/2-, 624-, 625-, 632/1-, 1053-, 1055-1060-, 1063/3-10-, 1065/1-, ./2-, 1066-, 1078-, 1087-, 1088/1-, ./2-, 1089-, 1090-, 1093/2-, 1094-1096-, 1103-, 1114-, 1115-, 1118/4-, 1147-1152-, 1154/1-, ./2-, 1155-1157-, 1158/1-, ./2-, 1159-, 1160-, 1161/1-, ./2-, 1163-1166-, 1168-, 1169/1-, 1170-, 1171/1-, 1172/1-, 1173-, 1174-, 1175/1-, 1176/1-, 1179/1-, ./6-, ./7-, 1415/1-, ./3-, ./4-, 1419/3-, ./20-, ./23-, 2007-, 2015-2018-, 2020-2029-, 2030/1-, ./2-, 2031-, 2032-, 2035-2038-, 2040/1-, ./2-, 2041-2049-, 2051/1-, ./2-, 2052-2055-, 2057-, 2058-, 2065-2067-, 2069-2071-, 2075-, 2076-, 2079-, 2082-, 2117-2119-, 2121 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 493-, 503-511-, 513-, 515-521-, 524-, 626-631-, 632/8-, 633/39-, 634-, 635-, 638-641-, 643-, 644 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 490/3-, ./4-, 491-502-, 509-512-, 522-, 525-, 632/3-./6-, 632/8-./17-, 632/20-, 633/2-./6-, 633/8-, 633/20-./29-, 633/31-./34-, 633/37-, 637/3-, 638-, 645-647-, 649-, 651-, 652/1-, 653-, 654-, 655/1-, 656-, 657-, 658-, 661-673-, 675-677-, 679-, 801-, 2808/2 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek: Fő tér 5. Plébánia, 632/1 hrsz.

Georgikon u. 2026 hrsz.

Georgikon u. 1. 2027 hrsz.

Kastély u. 11. Amazon Szálló 2028 hrsz.

Kastély u. 5. 2031 hrsz.

Kossuth L. u. 1. 1156 hrsz.

Kossuth L. u. 3. 1155 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 478-486-, 487/4 hrsz-ok

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:  Arany J. u. 19. 667 hrsz.

Bem J. u. 35. 516 hrsz.

Erzsébet királyné u. 2. 624 hrsz.   

Georgikon u. 4. 1158/1 hrsz.

Georgikon u. 6. 1159 hrsz.   

Georgikon u. 8. 1160 hrsz.

Georgikon u. 16. Bíróság, 1166 hrsz.  

Georgikon u. 9. 2020 hrsz.

Georgikon u. 13. 2018 hrsz.

Georgikon u.15. 2017 hrsz.

Kastély u. 3. 2032 hrsz.

Kastély u. 7. 2030/2 hrsz.   

Kastély u. 18. 2042 hrsz.

Kossuth L. u. 5. 1154/1 hrsz.

Kossuth L. u. 75. Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola, 990 hrsz.

Pethő u. 1. 1115 hrsz.    Szalasztó u. 2. 2043 hrsz.

Helyi védelemre javasolt épületek:

Bem J. u. 11. 639 hrsz.

Bem J. u. 13. 641 hrsz.

Bem J. u. 18. 591 hrsz.

Bem J. u. 23. 509 hrsz.
Deák F. u. 8. 1103 hrsz., 10. 1078 hrsz.

Georgikon u. 5. 2023 hrsz.

Georgikon u. 7. 2021 hrsz.

Georgikon u. 14. 1165 hrsz.

Nádor út 11. 1135 hrsz.

Széchenyi I. u. 9. 1056 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozótelepülési térség”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

(8) A        


    Vt-4

SZ

50/75


9,5

K/2000jelű övezet elsősorban lakó- és települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató- valamint egyházi építmények elhelyezésére szolgál.


1.[149]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 5, 6, 7 pontja szerinti építmények, kivételes esetben (3) bekezdés 1, 2 pontja szerinti építmények

Kivételesen építmények akkor helyezhetők el, ha az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak figyelembe vételén túl, a rendelkezésre álló telekméret az övezetben kialakítható legkisebb telekméret kétszeresét meghaladja, azaz > 4000 m2-nél.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 30 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló lehet

50/75· %

30/20/10 ···Saroktelken 75 % lehet.

··A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.

  A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.


5.[150]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein

Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több épület is létesíthető


8,0 m /12,0 m


6,0 m


12,0


Szabadon álló▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

 ▬


6.[151]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata
Max. 9,5 m ·

Min.4,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


16,0 ·· m

Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehet.


· az övezetben az újonnan tervezett épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 12,5 m-t.

·· Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor a tervezett ingatlan közvetlen szomszédját bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet


7.[152]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.)Vonatkozó egyéb sajátosságok:

▬ Az övezet telkeit érintő homokkő ásványi nyersanyag kutatási területeket EOV koordináták alapján a szabályozási terv feltünteti. (9)[153] A        


  Vt-4

           b

K(SZ,O)/Z/SZ        

K/80K/9,5/7,5


K/1500jelű övezet elsősorban települési szintű kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, oktatási-, igazgatási-, egészségügyi építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[154]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 16. §. (2) bekezdés: 1·, 2, 3··, 4···, 5, pontja szerinti építmények, üdülőtábor és kemping.
·   az összes elhelyezendő lakásszámnak megfelelő gépkocsi tároló, telken belül biztosítandó, mélygarázsban is lehet, kivéve, ha műemlékvédelmi szempontok, vagy egyéb, a belváros területére vonatkozó sajátos adottságok (M, MJT, MK, He, R, stb.) ezt nem teszik lehetővé. Abban az esetben a gépkocsi tárolók elhelyezését a város parkolási rendelete szerint kell biztosítani.

··  üdülőtábor és kemping nem helyezhető el,

···


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 1500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 25 m

4.[155]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, zártsorúvá fejleszthető, új beépítés szabadon álló· is lehet;


K tartható, illetve 80··  


10····  Szabadon álló beépítés tömbbelsőben és akkor létesíthető, ha OTÉK szerinti építmények közti távolság biztosítható;

·· Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés visszaépíthető;

···Azokon az ingatlanokon, ahol az OTÉK szerinti legkisebb zöldfelület nem biztosítható tetőkert ill. zöldhomlokzat   legyen

 A burkolt felületek kiselemes térbulkolatból készülhetnek, vagy gyephézagos kialakításúak lehetnek.


5.[156]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület is létesíthető, egységes építészeti kivitelben

K szerint 0,0 m lehet, de legfeljebb

16,0 m

K ill. 5,0 m·K ill. 10,0/5,0 m·

10,0/0,0··  m

Zártsorú

Szabadon álló


Oldalhatáron álló·Zártsorúan csatlakozó, szabadon álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen.

  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 10,0 m tartandó;

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén,  <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén  <10,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

  Amennyiben a kialakult oldalkert zártsorúan csatlakozó, szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele,  oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott  jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

··  0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;


6.[157]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalonmax. 9,5 m·

min. 7,5m

Kialakult állapot tartható, új beépítés környezetéhez illeszkedő legyen,


14,0 m


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.·  kivéve azokat a kialakult eseteket, amikor az épületek közti telepítési távolság < 7,5m, ott az építménymagasság legfeljebb a ténylegesen biztosítható épületek közti távolság lehet.


7.[158]

Egyedi előírások

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturális örökségvédelem szerint:

▬ 21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 444-, 446 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, 446-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./9-, ./15-, ./16 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 444-, 445/2-, ./3-, ./4-, ./6-, 446-, 447-, 451/2-, 452/3-, ./4-, 453/3-, ./15-, ./16 hrsz-ok

Országosan védett műemlék:

Lovassy S. u. 6. 446 hrsz.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem:

▬ BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

(10) A        


     Vt-5

SZ       

35


9,5

K/3500jelű övezet elsősorban magas üdülési minőséget szolgáló létesítményeivel, a Keszthelyen hosszabb időszakot, több vendégéjszakát töltő üdülőnépesség ellátását célzó övezet.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: szálló, gyógyszálló, kongresszusi-, oktatási központ, kiállítások illetve a kutatás-fejlesztés építményei, egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésű, fitness-wellnes, sport célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás.2.

A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.

A kialakítható telek

Legkisebb területe

K/3500 m2

Legkisebb utcai homlokvonala

-


A < 3500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthető.


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület %


szabadon álló

35%

45/20%


▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása lélegző burkolatú lehet;

     ▬Az övezet telkeinek legalább 45 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani (Ld.: OTÉK . 5. Számú melléklete;


5.

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében


Épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület

létesíthető


8,0/12,0m


5,0 m


12,0 m

Szabadon álló

Zártsorú


●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

    ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

6.[159]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legna-

gyobb szélessége

Tető

héjazata9,5 m

Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen.


14,0 m●●


Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet


●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.


7.[160]

Egyedi előírások


▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.

▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelőhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 hrsz-okon (ld.3 számú melléklet)

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

 -Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület,

 - BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, tájba illeszkedés igazolása fontos!
(11) A        


     Vt-6

K(Sz/Z)/SZ/Z        

40


9,5/12,5

K/2500
jelű övezet a Keszthelyen vendégéjszaká(ka)t töltő üdülőnépesség, turisták kiszolgálását, ellátását célzó övezet, és elsősorban kulturális-, vendéglátó-, szolgáltató-, kereskedelmi-, igazgatási-, egyházi-, szórakoztató-, szálláshely –szolgáltató célú-, vegyes rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgálnak.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: oktatási-konferencia célú létesítmények, egészségügyi ellátó, valamint vendéglátó, kereskedelmi rendeltetésű, fitness-wellnes, sport célú létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, szálláshely szolgáltató épületrészek (emeleti szinten, nem önálló épületben), a személyzet számára szolgáló legfeljebb 6 lakás. Új üzemanyagtöltő önálló épületben nem létesíthető.2.

A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

K/2500 m2


Legkisebb utcai homlokvonala

-


A < 2500 m2 kialakult nagyságú telek nem beépíthető.


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület %


szabadon álló, kivételesen zártsorú

40%

40/20 ●●%


  ▬Több ütemben létrehozott beruházás esetén, zártsorú összeépítés is engedélyezhető, ha az épületegyüttes építészetileg egységes, egy tömeg képét mutatja. Ebben az esetben kerítés telkenként nem létesíthető.

   ▬Amennyiben a földszinten elhelyezett üzletfunkciók előtt árkádsor kialakított, úgy földszinten zártsorú összeépítés engedélyezhető;

    ▬A zártsorú összeépítés földszintjét (első emeletét) záró födémszerkezet szabad felületének 75 %-án, legalább egyszintű növényzet létesítendő;

●● ▬Az övezetben burkolt felületek mindösszesen, a telek 20 %-át nem haladhatják meg, melyek kialakítása lélegző burkolatú lehet;

     ▬Az övezet telkeinek legalább 40 %-os zöldfelületeit ligetesen fásított, bokorfás, cserjés-bozótos területként kell kialakítani


5.[161]

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében


Épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület

létesíthető


8,0/12,0m


5,0 m


12,0 m

Szabadon álló

Zártsorú


●  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek és két út között elhelyezkedő telek esetén,  legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó.

    ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.


6.[162]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legna-

gyobb szélessége

Tető

héjazata9,5/12,5 m

Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen.


14,0 m●●


Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet


●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet”


7.[163]

Egyedi előírások


▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.

▬Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-Régészeti védelem: 24. számú régészeti lelőhely érinti az övezetet a 0370/5, -/7, -/9-/15 hrsz-okon (ld.3 számú melléklet)

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

-Kilátás ill. rálátási szempontból érzékeny terület,

-BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, tájba illeszkedés igazolása fontos!


(12)[164] A        


     Vt-7

Z        

50


6,0/7,5

300jelű övezet a Utcaképet alkotó vegyes beépítésű terület a Zsidi utca mentén.


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: lakás, egészségügyi ellátó, vendéglátó, kereskedelmi, szálláshely szolgáltató rendeltetésű létesítmények épületei, továbbá a terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók).2.

A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.


3.[165]

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

300 m2


Legkisebb utcai homlokvonala

20 m4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület %


zártsorú

50%

30%


5.

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében


Épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti karakterben


0,0m


4,0 m


0,0 m


Zártsorú


épületszárnyak között legalább 4,0 m tartandó


6.[166]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legna-

gyobb szélessége

Tető

héjazata6,0/7,5 m

Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttes legyen.


12,0 m


Cserép-, fém- üveg- ill. üveg hatású műanyagfedés lehet


  A létesítendő épületek homlokzatainak magassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t., kivéve toronyszerű építmény esetén, amikor jelen szabályzat 12. §. (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.


7.[167]

Egyedi előírások
8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-Régészeti védelem: régészeti érdekű terület érinti az övezetet (ld.3 számú melléklet)

  -BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-  
  2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

  -Utcafásítás kötelező;

c.) egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos!

(13) A        


   Vk-1     Vk-1    

                           b

K(SZ,O)/SZ/O/Z        

K/60/75K/12,5/6,5


K/5000jelű övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban nem települési szintű oktatási-, igazgatási-, kulturális-, egészségügyi-, kereskedelmi-, vendéglátó-, szálláshely szolgáltató-, egyházi- valamint sportépítmények létesítményeinek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.[168]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 9. pontja szerinti, valamint kivételesena (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények. Az övezetben camping nem létesíthető, üdülőtábor csak idény jelleggel működhet(pl. oktatási létesítmények telkén)
• 

▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

▬  kivételesen legfeljebb 8 lakásos lakóépület létesíthető;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

A kialakult állapot tartandó, illetve az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. A „b” indexszel jelölt belvárosi területeken, csak telekegyesítés illetve telekméret növekedéssel járó telekalakítás engedélyezhető;A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartandó ill. 5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló illetve oldalhatáron álló beépítés tartandó új beépítés esetén is, kivételes esetben az oldalhatáron álló beépítés zártsorúvá fejleszthető·,


K/60/75%··


30(20/10) ···· Hagyományos utcakép illetve építészeti értékek védelme érdekében a Deák Ferenc utca mentén.

·· Saroktelek esetén a beépítettség legfeljebb 75 % lehet, kivéve:

▬Balaton Múzeum telke, ahol a kialakult beépítettség nem növelhető.

▬Oktatási létesítmények telke ahol, ahol maximum 60 % lehet,

···   A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet, saroktelken 10 %.

A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térbulkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet.

▬A terv szerint külön jelölt esetekben, az övezet telkein kialakítható legkisebb zöldfelületek ligetesen fásítandók, jelen rendelet 4.§ (10) bekezdése szerint;


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több épület is létesíthető

Utcák mentén kialakult állapot tartható·, vagy legalább 12,0 m

6,5 m··


12,5 m··Legalább 12,0··m

Szabadon álló

Zártsorú···

Oldalhatáron álló·▬Hagyományos utcakép védelme érdekében 0 m is lehet, a Deák Ferenc utca mentén.

 ▬A terv szerinti esetekben az előkertekre beültetési kötelezettség illetve védőfásítás vonatkozik. A beültetési kötelezettség „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. táblázatban meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen;

·· Kialakult zöld- illetve sportfelületek védelme érdekében ettől nagyobb távolságok is meghatározhatók a szabályozási terv szerint, az építési hatóság jogkörében.

···Zártsorúan csatlakozó beépítés esetén a beépítést megszakító oldalkert 2x6,5 m legyen, továbbá udvari épületszárnyak között 6,5 m távolság tartandó,


6.[169]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon


Kialakult párkánymagasság tartandó, új beépítésnél az építménymagasság legfeljebb 12,5 m, de egyetlen homlokzatmagasság sem lehet kisebb mint 6,5 m.

Kialakult állapot tartható, új beépítés illeszkedő legyenK


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet.


7.[170]

Egyedi előírások

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-a Vk-1 jelű övezetben:

▬Az övezetet a következő régészeti lelőhelyek érintik:

 21/45 számú a Balatoni Múzeum 933 hrszú telkekén,

21/53 számú régészeti lelőhely a Karmelita Kolostor 2818/2 hrsz-ú telkén,

21/47-48 számú régészeti lelőhely a Deák Ferenc utca mentén, az 1201-, 1204-, 1205-, 1206/10 hrsz-ú ingatlanokon. (összesítésben ld.: 5. számú melléklet felsorolását)

▬Helyi értékvédelmi területhez tartoznak az övezet alábbi ingatlanja (összesítésben ld. 6 számú melléklet felsorolását): 933-, 1201-1205-, 1206/10-,1206/11 hrsz-ú.

▬Az övezet helyi védett épülete (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását):

- Deák Ferenc utca 57. 1206/10 hrsz.

▬Műemléki védelemre terjesztendő épületek jelen szabályozás szerint (összesítésben ld.: 5. számú melléklet felsorolását):

-Balatoni Múzeum Kossuth utca, 933 hrsz.

-Karmelita Kolostor és Templom együttes Tapolcai utca, 2817/2- és 2818/2hrsz.

▬A műemléki védelemre terjesztendő épületek Műemléki Környezete az alábbi ingatlanokat érinti: -940-,943-,946-,947-,879-,880-,881-,882-,934-,935 hrsz-ok, -2814-, 2816/2-, 2817/2-, 2818/2-, 2834-, 2826/2-, 2828/3-, 2829-2834 hrsz-ok. (összesítésben ld.: 5 számú melléklet felsorolását)

▬Az országos védelem elmaradása esetén az épületek és azok védelmi területei helyi védettségűek maradnak.

-a Vk-1b jelű övezetben:

▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 1206/10 hrsz.

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1050-, 1051-, 1206/10-, ./11 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 715-, 716-, 717/1-, ./2-, 1050-, 1051 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 1206/10-, ./11 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek:

Fő tér 10. Farkas Edit Szakiskola és Kollégium 717/1 hrsz.

Fő tér Ferences rendi templom 715 hrsz.

Széchenyi I. u. 8. 1050 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épületek:

Deák F. u. 16. Veszprémi Egyetem épülete, 1051 hrsz.

      Deák F. u. 57. Keszthelyi Akadémia Alapítvány Gazdasági Szakközépiskola, 1206/10 hrsz.

▬ BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”           - T- 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

▬ Az övezet kialakult kertjeiben a meglévő növényzet védelméről, pótlásáról, újak telepítéséről gondoskodik a mindenkori tulajdonos, vagy kezelő.

c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos!

(14) A


 


 Vk-1   vprt

Sz

40


12,5

3000
jelű övezet, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban központi szolgáltató, vendéglátó és kulturális épületek elhelyezésére szolgál.


1.

Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 17.§ (2) bek. 1.2.3. 4. 5. pont szerinti létesítmények, továbbá a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás.
csak olyan egyéb közösségi, szórakoztató létesítmény engedélyezhető, amely nem okoz a vonatkozó jogszabályban, az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

3000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

50 m4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

40

405.

A beépítés paramétereiAz övezet telkeinElhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egysé-ges építészeti együttesben


6,0/8,0m


7,0 m


12,5 mSzabadon álló
▬Köu-1vprt jelű közút felé legalább 8,0 m-es előkert tartandó,6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK/12,5

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 14,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni.7.[171]

Egyedi előírások

▬A létesítmény parkolási igényének legalább 80 %-a mélygarázsban létesítendő.

▬A terven jelölt területsáv, a telek közforgalom előtt, meghatározott időszakban/időszakokban megnyitandó része.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos!(15) A        


  Vk-2

             b

K(Z,O,SZ)/Z/SZ

K/50K/7,5/5,5


Kjelű övezet elsősorban regionális illetve kistérségi szintű, központi igazgatási, oktatási, kereskedelmi, szolgáltató építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,


1.[172]

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 17. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5, 9. pontja szerinti, valamint kivételesen·a (3) bekezdés 2. pontja szerinti építmények.·  

· ▬az övezetben   kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31.§.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  ▬kivételesen, legfeljebb 6 lakásos lakóépület létesíthető;


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

A kialakult állapot tartandó, illetve a terv szerinti telekalakítások, továbbá bármely telekméret növekedést eredményező telekegyesítés, telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartandó

legkisebb utcai homlokvonala

K
4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult zártsorú, oldalhatáron álló illetve szabadon álló beépítés tartandó, bővítés esetén zártsorúvá fejleszthető, vagy új beépítés szabadon álló· lehet,K/50··20 ···· Hagyományos utcakép, műemlékek illetve építészeti értékek védelme érdekében esetenként meghatározható, pl.: a Deák Ferenc utca mentén.

·· Amennyiben a kialakult beépítés a táblázat adatát meghaladja, a kialakult beépítés újjáépítés esetén is tartható;

···A burkolt felületek legalább 80 %-a kiselemes térburkolatból készülhet, vagy gyephézagos kialakítású lehet. Oktatási létesítmény udvarán, a sportpályák felújítás során, vagy ha alattuk mélygarázs létesül, gyepesített felülettel készíthetők ;


5.[173]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb épület is létesíthető

Kialakult állapot tartandó,  új beépítésnél legalább 6,0 m;


K ill. 5,0 m·


K ill. 8,0 m·8,0/0,0··m

Zártsorú

Szabadon álló


Oldalhatáron álló·Szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert, legalább 5,0 m legyen.

  ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén legalább 8,0 m tartandó;

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén,  <5,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert oldalhatáron álló beépítés esetén  <8,0 m-nél, ott legalább az oldalkertre néző tényleges építménymagasság tartandó.

  ▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló, váltakozó oldalhatáron álló beépítés esetén, továbbá saroktelken, amikor az oldalkertek találkoznak, zártsorú beépítést megszakító oldalkert esetén, kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság fele, oldalhatáron álló beépítés esetén kisebb mint az oldalkertre néző tényleges építménymagasság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

··  0,0 m-es hátsókert esetén, a hátsó telekhatáron álló homlokzat tűzfalas kialakítású lehet;6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon


Kialakult párkánymagasság tartandó, új beépítésnél az építménymagasság legfeljebb 7,5 m, de a Deák Ferenc utca menti homlokzatmagasság egyetlen ponton sem haladhatja meg az 5,5 m-t.

A műemléki épületegyüttes rekonstrukciója eredeti állapot szerint engedélyezhető, minden új építés a védett épülethez, valamint annak műemléki környezetéhez illeszkedjen.K tartandó, illetve 12,0/9,0· m


Égetett agyagcserép-, fém-, fa- vagy üvegfedés lehet.·Egy szabad homlokzattal rendelkező épület, épületszárny esetén 9,0 m tartandó;


7.[174]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák

a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬ 21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok

21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlanokat: 443/1-, 444-, 448 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 991-, 992-, 993/1 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok: 991-, 992 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 443/1-, ./4-, 444-, 448-, 449 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek:

Deák F. u. 30. 992 hrsz.

Deák F. u. 32. 991 hrsz.

Lovassy S. u. 2.  449 hrsz.

▬ Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett épület:

Deák F. u. 30. 993/1 hrsz.

 BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”– T-  
  2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb: Csak igényes építészeti tömeg létesíthető, minőségi anyaghasználat, környezetbe illesztés igazolása fontos!Gazdasági területek

8.§


(1) Gazdasági területekre vonatkozó külön megkötések


a.) Utcai oldalon, közvetlenül az előkertre néző épületekben a gazdasági létesítmény fő funkcióját kiegészítő irodák, szociális helyiségek, esetleg bemutató terem, tárgyaló, díszterem, üzlet, stb. helyezendő el.


b.) A főfunkciót kiegészítő épületek homlokzati kialakítása környezetébe illeszkedő legyen, arányok, tömegformálás, anyag- és színhasználat tekintetében egyaránt.


c.)[175] A helyi építési hatóság, ahol az övezetre jelen rendelet előírja, ott a használatbavételi engedély kiadását az előírásnak megfelelő növényesítési feladatok elvégzéséhez kötheti:

▬Meglévő épület tetőzetének-, tűzfalának- valamely részletének, stb. takarását tetőkert ill. zöld homlokzat létesítésével (ld. az OTÉK többszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírásokat).

▬Meglévő épület, építmény, kültéri tároló, depónia, stb. takarását többszintes növényállomány telepítésével (ld. az OTÉK többszintes növényállomány telepítése esetén az előírt legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírásokat).

▬Fásított parkoló betelepítése

 1. [176] [177]Az övezetben a Köu-1 és Köu-2 jelű utak menti ingatlanok esetében raktározás, tárolás, 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek, és az ezeket szállító járművek számára parkolóterület az utca felől csak épített szerkezettel, növényzettel takartan, az utcaképbe illeszkedő kialakítással létesíthető.

e.) [178]Az övezetben a Tapolcai út, Szent László ároktól keletre eső szakasza mentén új építőanyag kereskedelmi telephely, építőanyag gyártó üzem, betonkeverő üzem, aszfaltkeverő üzem, 1000m2-t meghaladó bruttó alapterületű, önállóan csak kereskedelmi épület nem helyezhető el.

Jelen megfogalmazásban önállóan csak kereskedelmi épület: a kereskedelmi funkció az épület teljes alapterületének 50%-át meghaladja.


(2)[179] A        


   Gksz-1

K(Sz,O,Z)/SZ

K/50


K/6,5

K/1500jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású települési szintű kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, pontja szerinti, valamint kivételesen  (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni,.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.

3.[180]

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek·

legkisebb területe

K tartható illetve 1500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 40 m


· A Tapolcai út - 4663/11 hrsz-ú, 71. sz. elkerülő út - Szent László árok által határolt területen az előírt minimális telekméret kialakítása egyben az ingatlan beépítésének feltétele is.4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


A kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet


K tartható illetve 50%


30(20)A telek burkolt felülete legfeljebb 20 % lehet;


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

Előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében

Több is lehetK tartható

vagy 8,0/12,0/0,0· m4,0 m ··6,0 m
 


8,0 m

Szabadon álló

zártsorú beépítésOldalhatáron álló· Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén, legalább a telek felőli oldalon parkolósáv alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0m, a másik oldalon 8,0 m tartandó).

   A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani;

   A kialakult előkert tartható, 0,0 m esetében is;

   ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 80 m2 nagyságú porta épület építhető, továbbá, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, sátor, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető;

··  Zártsorú beépítés eseté oldalszárnyak között 4,0 m a tartandó távolság


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető leg-nagyobb szélessége[181]


Tető héjazataK tarható illetve

6,5 m

Környezetéhez illeszkedő, építészeti egységet eredményező kialakítás legyen
Hullámpala nem

 lehet.


7.[182]

Egyedi előírások

▬Az övezetben található régészeti terület védőhatárán belül a 2001. évi LXIV tv. Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodájának szakvéleményét.

[183]

▬ Az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területének 50%-án  közlekedési felület, fásított parkoló kialakítható.[184]8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬Az övezetet régészeti lelőhely védőhatára érinti a Külső-Zsidi út és Csapás út csomóponti térségében.

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

(3)[185] A        


  Gksz-2

K(SZ/O)/SZ/O

K/50


K/9,5

K/3000/1500Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


 1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§.(2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti építmények, valamint kivételesen a (3) bekezdés 2 pontja szerinti építmények.▬az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  ▬ az egyéb szórakoztató létesítmények az övezet Rezi út és új elkerülő út csomópontjában található területein létesíthetők, ahol az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselőtestület által külön rendeletben elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minősül a zenegép, hangszórón közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 25. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.)


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.
3.[186]

A telekalakítás lehetőségei

Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek ·

Legkisebb területe

K tartható illetve

3000/1500•• m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 50 m· A Tapolcai út - 4663/11 hrsz-ú, 71. sz. elkerülő út - Szent László árok által határolt területen az előírt minimális telekméret kialakítása egyben az ingatlan beépítésének feltétele is.

•• kivéve a Külső-Zsidi út menti azon övezeteket, melyek a 2005-2006 évben lefolytatott, egyszerűsített területrendezési hatósági eljárás bizonyítványa alapján kerültek átminősítésre beépítésre szánt területté, ott a kialakult állapotot figyelembe véve 1500 m2 is lehet.”4.[187]

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet.


50


25/30▬az övezet megengedett legkisebb zöldfelületén valamint a tervben külön jelölt helyeken, legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján;

  ▬ A BTSZ szerinti ipari park jellegű üzemi területek alövezetén 30% lehet (Külső Zsidi út-Csapás út-Lippai Gáspár út-4684/23 hrsz-úút által határolt területeken).


5.[188][189]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


épületek száma

minimális előkert ·

oldalkert

hátsókertTöbb is lehet

K tartható

vagy 9,5/0,0/12 ·m

K•• ill. 6,0 m


K•• ill. 10,0 m


9,5 •••

Szabadon álló


Oldalhatáron álló   ▬A kialakult előkert 0,0 m esetében is tartható,

   ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 9,5 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m tartandó).

   ▬A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

   ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető;

  ▬ Ahol a szabályozási terv beültetési kötelezettséget ír elő, ott annak határával megegyezik.

••▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 6,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság tartandó.

  ▬Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

    ▬A lakóterülettel közvetlenül határos oldalhatárok mentén legalább a hátsókert méretét kell tartani,

• • • Kivéve beültetési kötelezettségű terület határa, ott azzal megegyezik.


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség[190]


Tető héjazataK/9,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhetőHullámpala nem lehet


7.[191]

Egyedi előírások

Az övezetben található régészeti terület védőhatárán belül a a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezéseit be kell tartani. Az érintett ingatlanokon építési engedély kiadásához ki kell kérni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási és Hatósági Igazgatóság Keszthelyi Regionális Irodájának szakvéleményét.

Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján.

▬  Az övezet jellemzően zöldfelületként fenntartandó, be nem építhető területének 50%-án  közlekedési felület, fásított parkoló kialakítható.[192]8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-Az övezetet régészeti érdekű terület érinti a Külső-Zsidi út és Csapás út csomóponti térségében. (ld. 2. számú melléklet)

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

(4) A          Gksz-3

SZ/O

50


7,5

K/2000Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célú, térségi színtű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, épületeinek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, pontja szerinti, valamint kivételesen a (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[193]

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

K illetve tartható 2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 30 m. < 16,0 m kialakult utcai homlokzatú telek nem beépíthető


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló legyen, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető.


K tartható ill. 50%


25 amikor a kialakult telekszélesség < 24,0 m,
5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

Minimális előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több épület létesíthető

12,0 m/6,0 (fásított parkolóval)

6,0 m


8,0 m

8,0 m••

Szabadon álló


Oldalhatáron álló▬ Saroktelek esetén legalább egyik előkert 12,0 m, másik 6,0 m legyen,

  ▬ Abban az esetben is 6,0 m lehet, ha a telek utcavonala (saroktelek esetében legalább egyik) előtt fásított parkoló alakítható ki

  ▬ Az előkert akkor is 6,0 m lehet, ha az övezet telkét kiszolgáló szerviz út mentén, legalább egy oldalon parkolók létesültek.

  ▬ Porta épület, reklám célú kirakat, torony stb,  előkertben minden esetben létesíthető.

●●      Kivéve beültetési kötelezettség határa, ott azzal megegyezik;


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazataK ill. 7,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető


12,0 m

Szürke pala nem lehet


7.[194]

Egyedi előírások

Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(5) A        


  Gksz-4

K(SZ,O)/SZ/Z

K/50/60


K/9,5

K/3000Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, iroda épületek illetve sportlétesítmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13) bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1. pontja szerinti építmények.
Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

K tartható illetve 3000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 30 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon-, ill. oldalhatáron álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen zártsorúan· csatlakozó is engedélyezhető.50/60··25/20····  Zártsorú beépítés akkor engedélyezhető, ha az övezet több telekre osztott, és a tervezett építmények ütemezetten, több tulajdonos beruházásában valósulnak meg.

·· Zártsorú beépítés esetén 60 % engedélyezhető.

··· Zártsorú beépítés esetén 20 % engedélyezhető.


5.[195]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókertTöbb is lehet

K ill.

12,0/6,0 m


K• • / 5,0 m


 K• • / 10,0 m12,0 m


Szabadon álló

Zártsorú


Oldalhatáron álló


▬ Az előkert 6,0 m lehet azon esetekben, ahol a terv, kötelező építési vonalat jelöl, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. A legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

  ▬ Az előkert 6,0 m lehet saroktelek egyik telekhatára mentén, amikor a 12,0 m-es előkert másik oldalon már biztosított.

▬ Az előkert(ek)ben meglévő beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épület(ek) -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett  építmény(ek) létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára;

  ▬ A város elkerülő útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen kialakult beépítés tartható, parkoló létesíthető ill. bármely építmény elhelyezéséhez az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása szükséges. Az előkertekben a terv szerint beültetési kötelezettség, valamint kötelező védőfásítás elvégzendő.

•• ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén < 5,0 m, oldalhatáron álló beépítésnél a < 10,0 m, ott a tényleges építménymagasságból OTÉK  szerint meghatározott távolság tartandó.

  ▬ Azon kialakult esetekben, ahol az oldalkert szabadon álló beépítés esetén kisebb mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság fele, oldalhatáron álló beépítésnél kisebb, mint a tényleges építménymagasságból OTÉK szerint meghatározott távolság, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.


6.[196]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség[197]


Tető héjazata9,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhetőHullámpala nem lehet· Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet.7.[198]

Egyedi előírások

Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján.”


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
 (6) A


        

  Gksz-5

K(SZ)/SZ

50


K/12,5

K/7000Jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású térségi színtű, kereskedelmi, szolgáltató, illetve iroda épületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19. §. (2) bekezdés: 1, 2, 3, 4, 5 pontja szerinti, valamint kivételesen (3) bekezdés 1. 2. pontja szerinti építmények.
Az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.

  az egyéb szórakoztató létesítmények esetén, az alkalmazható hangosító berendezésekre, a képviselőtestület által külön rendeletben elfogadott határérték betartását kell megkövetelni. (Hangosító berendezésnek minősül a zenegép, hangszórón közvetített ének, stb.) (A külön rendelet megalkotásáig jelen rendelet 26. § (5) bekezdése szerint kell eljárni.)


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Kialakult állapot tartandó, továbbá az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyelestelek létesíthető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

K tartható illetve 7000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 50 ·m


· Kivéve:A nyeles telek nyúlványának szélessége legalább 6,0 m legyen.

Zsák utca végén legalább 6,0 m-es közterületi kapcsolat legyen;

Szabálytalan telekforma esetén az átlagos telekszélesség 50 m egyen;


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult szabadon álló beépítés tartandó új beépítés esetén is


50


305.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több is lehet

K ill. 8,0/12,0/50,0

K tartható ill.6,0 m

12,0 m

Szabadon álló


  ▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 12 m legyen. Saroktelek esetén legalább egyik utca mentén 12,0 m távolság tartandó. A beültetési kötelezettséggel terhelt legalább 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítható ki.

  ▬A város elkerülő útja (tervezett) mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen parkoló létesíthető ill. az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján benzinkút vagy a közlekedést kiszolgáló létesítmények helyezhetők el;

  ▬Az előkert(ek)ben kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára;

  ▬Az övezet beültetési kötelezettséggel terhelt kertjeire vonatkozóan jelen rendelet 4.§.(10) bekezdése tartandó.

6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazata12,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető


20,0 m

Hullámpala nem lehet


7.[199]

Egyedi előírások

Az övezet beültetési kötelezettséggel szabályozott területein (a tervben külön jelölt helyeken), legalább háromszintű növényzet telepítése kötelező, „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározottak alapján.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(7) A        


   Gksz-6

SZ

40


6,5

K/2500jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású települési szintű vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál.
“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,

1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 19.§. (2) bekezdés: 1, 2, 3 pontja szerinti, valamint kivételesen  (3) bekezdés 1 pontja szerinti építmények.
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 2500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható illetve 40 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


szabadon álló

40

30


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

Előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több is lehet

6,0 m·

4,0 m

8,0 m

Szabadon álló·   ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, legfeljebb 20 m2 nagyságú porta épület építhető, továbbá, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, sátor, reklám célú kirakat, torony, stb. létesíthető;


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság

Tetőzet és a

tető hajlásszöge

Magastető leg-nagyobb szélessége


Tető héjazata6,5 m

Környezetéhez illeszkedő, építészeti egységet eredményező kialakítás legyen


20,0 m

Hullámpala nem

 lehet.


7.[200]

Egyedi előírások
8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  ▬BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.”
(8)[201] A        


  Gip-1

SZ

45


K/9,5

K/2000Jelű övezet egyéb ipari terület, elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.[202]


A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

 2000 m2 illetve K tartható

legkisebb utcai homlokvonala

40 m illetve K tartható.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló lehet.

45%

30(25)


A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet;

5.[203]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


Előkert ·*

oldalkert

hátsókertTöbb is lehet


8,0 - 16 m

8,0 m illetve kialakult állapot tartható


12,0 m


Szabadon álló▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek és két út között elhelyezkedő telek esetén legalább egyik utca mentén kötelező).

  ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

  ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővétő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető;


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazata


kialakult állapot tartható illetve 9,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető


20,0 m

Hullámpala nem lehet


7.[204]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(9) A  Gip-2

K(O/Z)/SZ/Z

45


K/12,5

K/5000Jelű övezet egyéb ipari területek építményeinek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1. 2. pontja szerinti épületek.
az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyúlványos telek létesíthető.

A kialakítható

telek

Legkisebb területe

kialakult állapot tartható illetve 5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

kialakult állapot tartható illetve 50 m•  Közúti kapcsolattal nem rendelkező kialakult telek, nyúlványos telekké alakítható. Új telekosztásban, nyúlványos telek nem létesíthető.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Kialakult oldalhatáron álló illetve zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorúan csatlakozó is engedélyezhető.


45%


30(25)•••  Zártsorú beépítés, kialakult beépítés bővítése esetén akkor engedélyezhető, ha a kialakult állapot szerint az épületek közti tűztávolság, vagy a tényleges építménymagasságból OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság így biztosítható.

•• A telek burkolt felülete legfeljebb 25 % lehet;


5.[205]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb


Beépítési mód

függvényébenépületek száma

Előkert ·


oldalkert··


hátsókertTöbb is lehet


8,0 – 16 m

8,0 m illetve kialakult állapot tartható

 


12,5 m12,5/6,0 m···


Szabadon álló


Oldalhatáron álló▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelező).

  ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

  ▬Az övezet előkertjeiben, a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, porta épület, sátor, esővédő tetőzet, ideiglenes építmény, reklám célú kirakat, torony stb. létesíthető;

·· Az övezet oldalkertjeiben,  legalább egyszintű növényzet telepítendő;

••• ▬kialakult beépítés esetén, a hátsókert mérete legalább a hátsókertre néző tényleges építménymagasság értékével megegyező legyen, de nem lehet kisebb 6,0 m-nél

    ▬A hátsókertekre beültetési kötelezettség vonatkozik, mely a < 12,5 m-es hátsókert esetében „a területek biológiai aktivitásértékének számításáról” szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletében meghatározott, legalább kétszintes növényzet legyen, a ≥ 12,5 m-es hátsókert esetében pedig, legalább háromszintes növényzet legyen;


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazata


kialakult állapot tartható illetve

12,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető


20,0 m


Hullámpala nem lehet


7.[206]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(10) A        


   Gip-3

K(O,SZ,Z)/SZ/O

K/40


K/9,5

K/3500Jelű övezet egyéb ipari terület, elsősorban ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 20. §. (4) bekezdés szerinti építmények, kivéteklesen OTÉK 20. §. (5) bekezdés 1, 2. pontja szerinti épületek
• az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.3.


A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető. Nyeles telek létesíthető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

3500 m2 illetve K tartható

legkisebb utcai homlokvonala

40 m illetve K tartható.4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb

zöldfelület (%)

Kialakult oldalhatáron-, szabadon álló-, zártsorúan csatlakozó beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, kivételesen oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető


40%


30(30)••


A már kialakult, oldalhatáron álló beépítésű telkek  felosztása, újraosztása során létrejött új telkeken a kialakult beépítési környezetnek megfelelően oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető.

•• A telek burkolt felülete legfeljebb 30 % lehet;


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében


Előkert ·

oldalkert

hátsókertTöbb is lehet8,0/16 m

kialakult állapot tartható ill. 8,0 m


kialakult állapot tartható ill. 10,0 m


 


12,0 m


Szabadon álló


Oldalhatáron álló▬Ha az övezet telkét kiszolgáló út mentén parkoló alakítható ki, az előkert legalább 8,0 m, ellenkező esetben legalább 16 m legyen (saroktelek esetén legalább egyik utca mentén kötelező).

  ▬A legalább 16,0 m-es előkertben fásított parkolót kell kialakítani.

  ▬A város tervezett elkerülő útja mentén, a terven jelölt 50,0 m-es védőtávolságba eső területen bármely építmény létesítése csak az illetékes közlekedési szakhatóságok eseti hozzájárulása alapján engedélyezhető;

  ▬Az előkert(ek)ben meglévő beépítés tartható, új beépítés a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett, mindösszesen legfeljebb 80 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb üzlethelyiség, benzinkút, reklám célú kirakat, torony stb. számára;
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb tetőszélesség


Tető héjazata


kialakult állapot tartható illetve 9,5 m

Környezetébe illeszkedő tömeg engedélyezhető


20,0 m

Hullámpala nem lehet


7.[207]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

Üdülőterületek

9.§ 1. Az        


   Üü-1

K(Z)/Z        

K/15


K/6,0

K/150jelű övezet kialakult, sűrű beépítésű, üdülőházas terület, amely a 6,0 m-t  meg nem haladó építménymagasságú, legfeljebb két üdülőegységes üdülőépületek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, kivéve üdülőtábor, kemping.2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 150 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 6,0 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult zártsorúan csatlakozó beépítés tartható,


K  vagy 15%

       

60%


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Egy épület létesíthető

K tartható vagy 5,0 m

4,0 ·

6,0 m

Zártsorúan csatlakozó· Udvari szárnyak között legalább 4,0 m tartandó


6.[208]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata


K vagy 6,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet

max. 10,0 m

Hullámpala nem lehet.


7.[209]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.


 (2) Az        


   Üü-2

K(SZ)/SZ        

K/30


K/9,5

K/2000jellemzően kialakult üdülőterületek, üdülőtábor és/vagy kemping területéből átminősülő, laza beépítésű, nagytelkes üdülőházas üdülőterületek kialakítására szolgáló övezetek, amelyek a  9,5 m-t meg  nem haladó építménymagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek, elsősorban szálláshely szolgáltató épületek (szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgálnak.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, üdülőépületek, üdülőtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodását szolgáló, konferencia központok, fitness-wellness célú, egészségügyi, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények épületei. Az övezetben elhelyezhetők továbbá, az üdülő-pihenő rendeltetésű épületek fenntartását biztosítandó, a tulajdonos, az üzemeltető, a személyzet számára szolgáló lakások.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető·.A kialakítható telek

legkisebb területe

K··. tartható vagy 2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 30 m· Az övezet új kiszolgáló útjait (lehet magánút is), úgy kell kialakítani, hogy azok biológiai aktivitásérték mutató száma legalább 3 legyen;

·· A kialakult,  < 800 m2 nagyságú telek nem beépíthető;


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés  tartandó,


K  vagy 30 %


50%


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

K tartható vagy 8,0 m


5,0 m


12,0


Szabadon álló


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata9,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen.


K tartható illetve14,0 m

Hullámpala nem lehet.


7.[210]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
 (3) Az        


   Üü-3

K(SZ)/SZ        

K/25


K/12,0

K/3000jelű övezet kialakult, laza beépítésű, üdülőházas terület, amely a  12,0 m-t meg  nem haladó építménymagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek, elsősorban szálláshely szolgáltató épületek (szállók, panziók, stb) elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: OTÉK 22. §. (1) bekezdés szerinti építmények, üdülőépületek, üdülőtábor és camping, valamint a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodását szolgáló, fitness-wellness célú, egészségügyi, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények épületei.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható vagy 3000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható vagy 30 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb beépítettsége a telekméret függvényében%

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés  tartandó,


K · vagy 25%


50%· Amennyiben a kialakult beépítés a 25 %-t meghaladja, új építés esetén a kialakult beépítés visszaépíthető.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

K tartható vagy 8,0 m

K tartható vagy 6,0· m


12,0  m


Szabadon álló· ▬Új építés esetén az oldalkert legalább 6,0 m legyen.

  Ha a kialakult állapot szerint az oldalkert  < 6,0 m (a kialakult állapot szerint az épületek közti telepítési távolság < 12,0 m), akkor az oldalkert legalább a tényleges építménymagasság felének nagyságával egyezzen meg (a telepítési távolság legalább a tényleges építménymagasság nagyságával egyezzen) .

Ha a tényleges építménymagasság fele kisebb mint az OTÉK 36. §-a szerint meghatározott távolság fele, ott jelen rendelet 2.§ (5) bekezdése szerint kell eljárni.

6.[211]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata


12,0 m

Környezetéhez illeszkedő tető lehet

K tartható illetve14,0 m

Hullámpala nem lehet.


7.[212]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.


(4) Az        

   Üü-4

                vprt

K(Sz)/Sz

K/30


K(12,5)/7,5

K/5000
jelű övezetben olyan üdülőépületek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, kialakításuk és felszereltségük, infrastruktúrális ellátottságuk alapján, túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb üdülési célú tartózkodására alkalmasak.“K” betűjel jelentését ld.: 4. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 22.§.szerinti építmények, kivéve kemping, illetve üdülőtábor. Előzőeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi-, szociális létesítmények létesíthetők.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

50 m4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

30

50
5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesbenK/12,0/0,0m

K szerint meghatározandó••

ill. 8,0 mK/12,0/0,0 m
Szabadon álló
kialakult állapot szerint, illetve úszótelkes beépítés esetén 0,0 m is lehet;

••legalább a kialakult építménymagasság fele tartandó;6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK(12,5)/max.7,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 14,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Bontás esetén az elbontott épület építménymagassága, de legfeljebb 12,5 m lehet.

Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől el lehet térni.7.[213]

Egyedi előírások

▬Telekhatáron csak növényzetből kialakított, ill. növényzettel átszőtt (takart), max. 1,50 m magasságú áttört kerítés építhető.

▬A közparkkal egybeépült, közhasználat előtt nyitott, kialakult telekhasználat megtartandó.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-Az övezet műemlékei: Balaton Szálló 3820 hrsz, Hullám Szálló 3821 hrsz.

-Az övezet műemléki környezetébe tartozó ingatlanok: 3817/2-, 3817/4-, 3817/5-, 3817/6-, 3817/7-,3818-,3819-,3822-,3823-, 3817/1 hrsz-ú ingatlanik, továbbá a 0486/73 hrsz-ú vízfelület, Balatonnal határolt partszakasza.

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. (5) Az        

 


  Üü-5

                vprt

Sz

30


8,0

1500
jelű övezet túlnyomóan változó üdülői kör, hosszabb üdülési célú tartózkodására alkalmas üdülőépületek elhelyezésére szolgál.1.

Az övezetben elhelyezhető: OTÉK 22 §. szerinti építmények, kivéve kemping, illetve üdülőtábor. Előzőeken túl a terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató illetve egészségügyi létesítmények létesíthető.
2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5.§ (5) kekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek földkábelre cserélendők.
3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető, nyeles telek létesíthető.A kialakítható telek

legkisebb területe

1500 m2

legkisebb utcai homlokvonala

30 m
kivéve:▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

 ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

 ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen.4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

30

605.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

Előkert

Oldalkert

Hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


8,0/6,0/0,0 m


4,0 m


8,0•• mSzabadon álló
▬ közút felé 8,0 m-es előkert tartandó;

  ▬ saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén az előkert 8,0 m legyen, további    
  előkerteknél 6,0 m tartandó,

  ▬  közparkra néző előkert 0,0 m is lehet;

▬ A telek 8,0 m-es előkertjében, optikai lehatárolást biztosító, kötelező fásítás létesítendő.

••▬ Kivéve a vízpart felöli oldalon, ahol a beépítetlenül megőrzendő parti sáv (---K--- jelű terület) vonalával megegyező lehet.
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett épít-ménymagasság

Tetőzet és a tető

hajlásszöge

Magastető legna-

gyobb szélessége


Tető héjazatamax.8,0 m

Környezetéhez illeszkedő legyen

max. 14,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
▬Indokolt esetben, például nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén, ettől az értéktől el lehet térni.

7.[214]

Egyedi előírások

▬Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszőtt (takart) kerítés létesíthető.

▬A telket feltáró kapuzatok (gépkocsi és gyalogos) az üdülőépülettel építészeti egységet alkossanak.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.


Különleges területek

10.§


(1)   Keszthely külterületén található különleges területek övezeteit a szabályozási terv tünteti fel és a következő bekezdések részletezik.(1/a)[215] Az övezeti jelben „b” indexszel jelölt belvárosi területeken a autójavítás és karbantartás létesítményei újonnan nem helyezhetők el.


(2) A           K-1     

           gy,o,sz

K(SZ)/SZ/Z

K/25


K/12,5/14,0

K/25000/50000jelű övezet olyan különleges terület, mely elsősorban nagy kertes, laza beépítésben, magas üdülési minőséget szolgáló létesítmények, gyógyszálló, szálló, kongresszusi-, oktatási központ, stb. építményeinek elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 4. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: A terület rendeltetésszerű használatához szükséges közlekedési létesítmények (mélygarázs, parkolók), karbantartó létesítmények, a személyzet számára szolgáló lakások (gondnoki lakások legfeljebb 6 db), valamint a területet látogatók ellátását célzó kiskereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató és sportolási célú létesítmények.


2.

A közművesítettség mértéke:5.§.(5) bekezdés szerint, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.;


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

legkisebb területe

K tarható ill. 25000/50000·  m2

legkisebb utcai homlokvonala

K·    ▬Az övezetbe sorolt „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telke (50000 m2) nem csökkenthető, fel nem osztható;

▬A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítése a Hévíz-Óberek összekötő árok (0185 hrsz.) felől biztosítandó, kizárólag ezen  igénybevételre méretezett hídszerkezet építésével.


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

 Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Új beépítés szabadon álló lehet, a kialakult beépítés pedig zártsorúan csatlakozóvá összeépíthető

Kialakult állapot tartható, illetve 25


55/20·


  ·A burkolt közlekedési felületek valamint a felszíni, fásított parkolók felületei a telek 20 %-át együttesen nem haladhatják meg;


5.[216]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


Több épület is lehet

12,0/20,0 m·

12,0 m·*

12,0 m·*

Szabadon álló·   ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének megközelítés felőli oldalán legalább 20 m előkert tartandó;

   ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkének hátsókertje, a nemzeti park által meghatározott természetvédelmi területtel (láphatárral) esik egybe;

    ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén a Hévízi csatornától 50 m-es, az Óberek-csatornától 40 m-es szélességben, a pihenés létesítményeinek elhelyezésére pihenőkertet kell biztosítani

    ▬ A „volt Angolna telep” 0185/3hrsz-ú telkén, a hátsókert láp-területtel megegyező részén,  az előző pontban meghatározott kerti építmények nem létesíthetők.


6.[217]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető

hajlásszöge

Legnagyobb tetőszélesség

Tető héjazata12,5 m/14,0 ·m

Egységes építészeti együttes legyen.

K tartható, új épület esetén 12,0 ··m

Égetett agyagcserép, üveg, fém, ill. üveghatású műanyag lehet.·  ▬ A létesítendő épületek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 14,0 m-t.

   ▬ Az övezetben meglévő dombok magassága legfeljebb 1,00 m-rel (termőföldtakarással) növelhető;

·· Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására,látványtervvel ki kell egészíteniaz építési engedélykérelmet.


7.[218]

Egyedi előírások

▬ Az övezetben max. 1,50 m magas, áttört, növényzettel átszőtt (takart) kerítés létesíthető.

▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal

▬Az övezetben az oldal és hátsókertekben legfeljebb sétaút alakítható ki és legfeljebb pihenőpad helyezhető el.

▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeket állandóan növényzettel fedett zöldterületként kell kialakítani, részben ligetes szerkezetű, lombos fákból, cserjékből és gyepfelületből álló őshonos növényállománnyal. 

▬Az övezetben a pihenés létesítményeinek elhelyezésére kijelölt kertterületeken OTÉK. 27. §-a (4) bekezdés a.), b.) és c) pont szerinti építmények helyezhetők el, OTÉK. 27. §-a (5) bekezdés szerinti beépítettséggel.

▬ Az övezet nyugati oldalán, elsősorban a pihenés csendes létesítményei helyezendők el, zajosabb kültéri funkciók (sportpályák, látványfürdő csúszdái), a déli és a nyugati területeken létesíthetők.

▬Az övezetben csak füves sportpálya létesíthető.

▬ A zöldterületi fedettségbe beszámolhatók:

• látványtó, vízmedence, de együttes nagyságuk nem haladhatja meg a telek 6 %-t ;

• füves pályák, de nagyságuk nem haladhatja meg a telek 17 %-t. Az idény jelleggel lefedett pálya is a zöldfelületbe számolható;

▬ Gépkocsi közlekedésre alkalmas felületek csak kiselemes (kockakő) burkolattal készülhetnek.

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek.

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. (3) A        


     K-1

                  b     okt,vá,nk,

K(SZ)/SZ/Z

K/40


K/7,5

K/2000jelű különleges övezet, elsősorban regionális szintű oktatási, kulturális létesítmények, vásárok, szabadtéri rendezvények, ligetesen növényesített kertek, arborétum területei.“K” betűjel meghatározása ld. 4. §. (13) bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: az övezet elsődleges rendeltetését biztosító oktatási, kiállítási, növénykertek, stb. létesítményein túl, az azokat látogatók, igénybe vevők ellátását szolgáló: vendéglátó, szálláshely szolgáltató, szolgáltató, egészségügyi ellátó, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei, a személyzet számára lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint alakíthatók.A kialakítható telek

legkisebb területe

K vagy 2000 m2

Legkisebb homlokvonala

K vagy 30 m


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló lehet, vagy zártsorúvá fejleszthető


K vagy 40 %


40/20 ·%·Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

K tartható vagy legalább

12,0 m


K ill. 6,0/8,0 · m

legalább

8,0m

Szabadon álló


Zártsorú· Árok, vízfolyás mentén legalább  8,0 m tartandó


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon7,5 m

Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen.


max. 14,0 m

Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható


7.[219]

Egyedi előírások
8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬ 21/51 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 2011 hrsz.

21/54 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti az alábbi ingatlant: 2008 hrsz.

Régészeti érdekű területbe tartoznak a következő ingatlanok: 1687/4-, 2003-2009-, 2010/1-6-, 2500/2 hrsz-ok

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartozó ingatlanok: 1418/1-, ./3-, ./4-, 1687/3-, ./4-, 2003-206-, 2008-, 2009-, 2010/1-7-, 2011-, 2013 hrsz-ok

Országosan védett műemlékek:

Bástya u. 2. Kocsi Múzeum 2004-, 2005-, 2006 hrsz-ok

Festetics kastély 2008 hrsz.

Kertészet 2009 hrsz.

2013 hrsz-ú úton 2011 hrsz.

Georgikon u. 20. 1418/1 hrsz.

      Bercsényi M. u. Major Múzeum 1418/4 hrsz.

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.


 (4) A        

 


 K-1 vprt       
                     okt,kut,eü,

K(Sz)/Sz

30K/8,0


K/2000
jelű övezet, elsősorban oktatási központ, egészségügyi létesítmények (szanatórium, gyógyüdülő), valamint a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel jelentését ld.: ld. 4. §. (13) bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, szálláshely szolgáltató, fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás, hajó-, és csónakkikötő, ahol a terv erre lehetőséget biztosít.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: teljes közművesítettség, légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill.2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill.40 m
▬ A kialakult < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető.

 ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

30

50

5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K/12,0/6,0••m


6,0 m


12,0 mSzabadon álló
Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 150 m2-nél;

••▬Kialakult állapot szerint 0,0 m is lehet.

  ▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 6,0 m tartandó.

   ▬A 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében.6.[220]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK/max.7,5m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 12,0••m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága >7,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített épületeken a korábban kialakult, de legfeljebb 12,5m építménymagasság építhető vissza.

•• Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.7.[221]

Egyedi előírások

▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszőtt (takart), illetve áttört kerítés létesíthető.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(5) A

       

     K- 2  

               Szk       

K(Sz)/Sz

K/20+8


K/7,5

K/2000jelű övezet elsősorban szabadidős létesítmények, sportolással kapcsolatos tevékenységek, szabadtéri rendezvények megrendezésére alkalmas illetve azok kiszolgálására létesítendő vendéglátó építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: sportolással kapcsolatos létesítmények, szolgáltató, kereskedelmi, egészségügyi épületek, fitness-wellness célú létesítmények, a tulajdonos, a használó, a személyzet számára szolgáló llegfeljebb 4 lakás.


2.

A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármely az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető, nyelestelek létesíthető.


A kialakítható

telek

legkisebb területe

K/2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

30 m·· kivéve: ▬ nyeles-telek esetén, ahol az utcai nyél szélessége legalább 4,0 m legyen,

              ▬ zsák utca végén elhelyezkedő tel(e)k(ek) esetén, ahol legalább 4,0 m legyen,

              ▬ szabálytalan telekforma esetén, ahol a telek átlagos szélessége legalább 30,0 m legyen.


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedettBeépítési módja

Legnagyobb

beépítettsége %

Legkisebb

zöldfelület %

Szabadon álló beépítés legyen.

20+8●●

50/20 ●●●●  Az övezetben építeni az 5. sorban meghatározott elő-, oldal- és hátsókert által meghatározott építési helyen lehet, kivéve árok, vízfolyás mentén, ahol építés, lefedés csak az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető.

●●Az övezetben a + jellel jelölt érték ideiglenes, időszakos létesítmények elhelyezésére vonatkozik.

●●● A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg.


5.

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében


Épületek

száma

Mellék-építmények

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület

létesíthető

OTÉK 1. számú melléklet 45. pontja szerint 


6,0 m


5,0 m


8,0 m


Szabadon álló●  ▬  Az előkertben kialakult beépítés tartható, új beépítés az övezeti előírások szerint lehatárolt építési helyre kerülhet, kivéve a következő pont létesítményei.


6.[222]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legna-gyobb szélessége

Tető héjazata7,5 m lehet

Környezetéhez illeszkedő tető lehet, egységes építészeti együttesben épülhet.


12,0 m


Cserép-, fém- vagy üvegfedés lehet


Az Apát utca és a vasútvonal közötti területen a z építénymagasság 4,5m lehet.


7.[223]

Egyedi előírások:


▬Az övezetben a növényesítést lombos fákból, cserjékből és gyepfelületből álló őshonos növényállománnyal kell elvégezni a konkrét rendeltetés szerinti csoportban vagy sorokban kertészeti, illeszkedési terv alapján

 ▬Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

▬Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kő szegéllyel kialakítva, vagy fából készülhetnek.”

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

 (6) A        

 


  K-2 vprt   

                   Szk

Sz

307,5


K/5000
jelű övezet a tervezési területet igénybe vevők ellátását szolgáló, szórakoztató, kulturális, vendéglátó, sport és játék céljára szolgáló építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

csak olyan szórakoztató létesítmény engedélyezhető, amely nem okoz a vonatkozó jogszabályban, az üdülőterületekre előírt határértéknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést .1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló egészségügyi, fitness-welness célú létesítmények. Az övezet telkein látványtó, medence is létesíthető.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill.5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 40 m
▬ A kialakult < 2500 m2 teleknagyság, vagy < 25,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető.

 ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

30

50


5.[224]

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


12,0/8,0/0,0••m


8,0•• m


8,0•• mSzabadon álló
  Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél;

••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken illetve két utca között elhelyezkedő telken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 8,0 m tartandó.

   ▬A 12,0 m-es előkertben fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében.

▬Az előkert kivételesen, 0,0 m is lehet, ha elvi építési engedélyben igazoltan utcaképi, városképi szempontok, ezt indokolják.6.[225]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazatamax.7,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 12,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.
7.[226]

Egyedi előírások

▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel takart, áttört vagy növényzettel befuttatott tömör kerítés létesíthető.”8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

 (7) A

      K-3  

         sp

K/SZ

15+5K/7,5


100000jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű szabadidős-, sportolással- és a lovas sporttal kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei.2.

A közművesítettség mértéke:  5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

100000 m2


Legkisebb utcai homlokvonala

80,0 m


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület %


szabadon álló legyen

15+5

40/40% ●●●   Az övezetben, a + jellel jelölt érték ideiglenes építményekre vonatkozik.

●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 40 %-át nem haladhatják meg.
5.

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében


előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető

30 m

30 m

30 m

Szabadonálló●  Az előkertben fásított parkoló alakítandó ki;
6.[227]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető héjazata


K/7,5 m

K/4,5(9,5) ●● m

Környezetéhez illeszkedő, egységes építészeti együttesben épülhet.


16,0 m●●●


Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehetEttől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet,  amikor az illeszkedés igazolására látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet,

●● Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  9,5 m-t.

●●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet.”7.[228]

Egyedi előírások


▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 200 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára;

▬Az övezet oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal

▬Az övezet nem beépített szabad felületei ligetes-füves kialakításúak lehetnek.

▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők.

▬ Fásított parkolók felületét gyephézagos burkolattal kell kialakítani.

▬Az övezetben a sportpályák, a futó-, a tenisz illetve a lovas pályák  kivételével füves kialakításúak legyenek;

▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.


▬Az övezetet érintő elektromos vezetékek alá, a terven jelölt védőtávolság szélességében csak a 2,5 m-es magasságot meg nem haladó füves-bokros növényzet telepíthető;


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű. (8) A        

    K-3 vprt    

                      Sp,

K(Sz)/Sz

30K/8,0


K/2000
jelű övezet, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló, elsősorban sportolással, szabadidő eltöltéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely szolgáltató, fitness-welness célú létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára lakás. Az övezet telkein látványtó, medence is létesíthető.
Csak a sport célú használat veszélyeztetése nélkül létesíthető2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill. 2000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 40 m
▬ < 1500 m2 teleknagyság, vagy < 40,0 m utcai homlokvonal esetén új beépítés nem hozható létre, a kialakult beépítés nem növelhető.

  ▬ Telekegyesítés akkor is engedélyezhető, ha a kialakított új telek/telkek nagysága a kialakítható legkisebb telekterületet nem éri el.4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

30

50
Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 30,0 m széles sávban lehet.5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


12,0/6,0••m


6,0 m


12,0 mSzabadon álló
Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 200 m2-nél;

••▬A közút felé 12,0 m tartandó, saroktelken legalább az egyik közterületi határ mentén 12,0 m legyen, egyéb előkerteknél pedig 6,0 m tartandó.

   ▬A 12,0 m-es előkertben utca felől az optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében.
6.[229]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazatamax.8,0 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 12,0m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Ettől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet,  amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.”
7.[230]

Egyedi előírások


▬Az övezetben max. 1,50 m magasságú növényzettel átszőtt (takart), illetve áttört kerítés létesíthető.

▬A kapuzat és az előkertbe elhelyezett építmények a központi épülettel építészeti összhangban épüljenek.

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

-BTSZ szerint az övezet ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”–T-  
 2 jelű,

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.


(9) A        

 


  K-4  vprt        
                       
Ki

K(Sz)/Sz

K/10


K/7,5

K/5000+K/5000
jelű övezet, a Balaton vízfelületéhez öböllel kapcsolódó, vagy a Balaton vízfelületében szigetszerűen elhelyezkedő kikötők szárazföldi területei.“K” betűjel jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,

▬Az övezethez szorosan kapcsolódó övezetek a V-2 jelű öblök felületei (a + jel utáni területek), valamint a szigeteket, mólókat övező Balaton, V-1 jelű vízfelülete (ld.: jelen rendelet 19. számú §).1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egészségügyi, szálláshely szolgáltató létesítmények, a tulajdonos, a személyzet, a használó számára legfeljebb 6 lakás.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.
3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill.5000+5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala


K tartható ill. 80 m
▬a kialakult kikötők szárazföldi és vízfelületei is tarthatók.

 ▬a +5000 m2 területnagyság kialakítható vízfelület nagyságára vonatkozik;4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

K/10••

70
Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve hátsókertek betartása mellett, de legfeljebb 40,0 m széles sávban lehet.

•• ▬Az övezet beépítettsége mindig a szárazföldi teleknagyságra számítandó;

    ▬Amennyiben a kialakult beépítettség a 10 %-t meghaladja, úgy a kialakult beépítettség tartható;5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


16,0/6,0••m


6,0 m


6,0 mSzabadon álló
Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;

••▬Azon telekhatár mentén, melyről a közterületi kapcsolat biztosítható 16,0 m legyen, kivéve ahol a kialakult állapot ezt nem teszi lehetővé, ott az elő és oldalkert felcserélhető.

   ▬A 16,0 m-es előkertben, a közterület felé optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, a létesítményhez szükséges számú parkoló nagyságrendjében.

  ▬Az övezet további, oldalkertjeiben, illetve víz menti parti sávjaiban (hátsókertjeiben), legalább 6,0 m tartandó, kivéve a Balaton menti közterülettel közvetlenül határos területeket, ott a beépítetlenül megőrzendő parti sáv vonalával megegyező legyen.6.[231]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazatamax.7,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen


max. 12m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Ettől eltérni a funkcióhoz (teniszcsarnokhoz) elengedhetetlen magasabb építmények, vagy toronyszerű építmény esetén lehet,  amikor az illeszkedés igazolására,a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet.”7.[232]

Egyedi előírások

▬Az övezetben a partvédőművek ki- és átépítésénél természetes anyagok használhatók (kő ill. fa).

▬Kialakult beton ill. szádfalas partvédőművek facölöpökkel takarandók.

▬A hullámtörő gátakat süllyesztetten elhelyezett dézsás növényzettel kell takarni (ld.: Függelék: 1. Növényalkalmazás elvei, 2. Alkalmazandó őshonos növényállomány).8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

(10) A


    K-5  

          Sz,str

SZ


8+106,5


50000jelű övezet elsősorban térségi szerepkörű strand, látványfürdő, szabadidős és sportolással kapcsolatos létesítmények, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények elhelyezésére szolgál.


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: a térségi ellátását szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egészségügyi ellátó, fitness-welness, illetve kereskedelmi célú létesítmények épületei.2.

A közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Bármilyen, az alábbi paramétereknek megfelelő telekalakítás engedélyezhető.


A kialakítható telek

Legkisebb területe

50000 m2


Legkisebb utcai homlokvonala

80,0 m


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület %


Szabadon álló legyen

8+10

60 /25 % ●●


Az övezetben, a + jellel jelölt érték vízmedence felületre vonatkozik.

●●A burkolt felületek mindösszesen a telek 25 %-át nem haladhatják meg


5.

A beépítés paraméterei

Az övezet telkein


Elhelyezhető épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető

30 m

30 m

30 m

Szabadon álló


6.[233]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építmény-magasság


Tetőzet és tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazata


6,5 m

4,5 (9,5) m●●

Környezetébe illesztett, egységes építészeti együttesben épülhet.


12,0 m●●

Cserép-, fém-, üveg-, ill. üveghatású műanyag fedés lehetEttől eltérni a funkcióhoz (látványfürdőhöz) elengedhetetlen toronyszerű építmények esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet,

●● Az övezetben létesíthető átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  9,5 m-t.

●●●Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, amikor az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet”

7.[234]

Egyedi előírások


▬Az övezetben létesítendő kerítéssel építészeti összhangban, a kerítés szerves részeként megtervezett, mindösszesen legfeljebb 500 m2 nagyságú épületek -, vagy a kerítéssel építészeti összhangban megtervezett földdel fedett építmények létesíthetők, porta, kapuház, karbantartó helyiség, gépészeti helyiség, iroda, kisebb turisztikai, idegenforgalmi célú üzlethelyiség stb. számára;

▬Az övezet elő-, oldal- és hátsókertjeiben többszintes, gyep, cserje és lombkoronaszinten is zárt növényállomány telepítendő, őshonos fajokkal.

▬ A területen csak őshonos növények telepíthetők.

▬ Gyalogos közlekedésre alkalmas utak kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

Az övezet telkeit érintő megkutatott és nyilvántartott országos homokkő ásványvagyon területét EOV koordináták alapján a szabályozási terv feltünteti.

Keszthely Város Önkormányzata a megkutatott és nyilvántartott országos homokkő ásványvagyon területén bányatelek megállapításához nem járul hozzá.(11) A

               


        


  K-5 vprt  

                      Str

K(Sz/O)/Sz/O

K/8


K/8,0

K/5000
jelű övezetek, vízpart strandjai, amelyek elsősorban a strandolással, a szabadidő eltöltéssel kapcsolatos építmények elhelyezésére szolgál.“K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló kulturális, vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, fitness-wellness célú létesítmények. Az övezet telkein épített medence is létesíthető.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartandó ill. 5000m2

legkisebb utcai homlokvonala

-4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló, oldalhatáron álló beépítés tartható, visszaépíthető, új beépítés szabadon álló legyen


8


70
Az övezetben építés az elő-, oldal- illetve a beépítetlen parti sáv biztosítása után fennmaradt, átl. 40 m szélességű sávban lehet, a terv szerint.5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K/12,0••m


5,0 m


30/50 mSzabadon álló
Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;

••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható.

   ▬Az előkertben amennyiben a létesítményhez külön parkoló nem létesül, a közterület felöl optikai lehatárolást biztosító fásított parkoló alakítandó ki, OTÉK szerint szükséges nagyságrendben. Egyéb esetekben az előkertben határültetvény létesítendő.

   ▬Az övezet vízparti sávjai menti (hátsó)kertjeiben, legalább 30,0 vagy 50 m beépítetlenül megőrzendő parti sáv tartandó a terv szerint.6.[235]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazataK/max.8,0m

Környezetéhez illeszkedő legyen, egységes építészeti megjelenésben


max. 12,0••m

Cserép, fém vagy üvegfedés lehet
Kialakult beépítés esetén, ha az épületek építménymagassága > 4,5 m-nél, bontás esetén az újonnan létesített épületeken a korábban kialakult építménymagasság, jelen rendelet előírásai szerint visszaépíthető (ugrótorony, csúszda, stb.).

•• Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet”
7.[236]

Egyedi előírások


▬Az övezetben csak 1,50 m magas áttört, növényzettel fedett kerítés létesítendő.

▬A bejárat (pénztár épülettel) a strand-épületekkel összhangban lévő építészeti megoldással hangsúlyozandó.

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

- Az övezet helyi védett létesítménye a Sziget Fürdő;

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
 (12) A

 

  K-6        

            Sp-lovas

K(SZ,Z)/SZ/Z/O


K/25


K/7,5

K/25000Jelű övezet elsősorban a lótartással, lovas sportokkal kapcsolatos létesítmények, istállók, karámok, lovaspályák, lovarda, stb. létesítményeinek elhelyezésére szolgál.“K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a területet igénybe vevők ellátását szolgáló vendéglátó, szolgáltató, egészségügyi, célú létesítmények, legfeljebb 2 gondnoki lakás.2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartandó ill. 25000m2

legkisebb utcai homlokvonala

-4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Kialakult szabadon álló, zártsorú beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, illetve a kialakult örökségek beépítési karakterének védelme érdekében zártsorú, keretes, oldalhatáron álló beépítés is engedélyezhető


25


55
Régi beépítési terv, pályázatok ötletei alapján.5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető, egységes építészeti együttesben


K/12,0/0,0••m


K ill. 5,0••• m


K ill.8,0••• mK szerint tarthatóSzabadon álló

Zártsorú


Oldalhatáron álló

Egyetlen épület bruttó szintterülete sem lehet < 100 m2-nél;

••▬Kialakult állapot esetén 0,0 m is tartható.

  ▬ Az övezet műemléki együttesének keleti homlokzata, az eredeti állapot szerint visszaállítandó;

•••▬Szabadon álló beépítés esetén, továbbá zártsorú beépítést megszakító oldalkert, illetve zártsorú beépítésnél az épületszárnyak közti távolság  5,0 m legyen.

   ▬Oldalhatáron álló beépítés esetén az oldalkert 8,0 m legyen.

   ▬ Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között < 5,0 m-nél, ott az OTÉK 36. §-a szerint, a tényleges építménymagasságból meghatározható távolság fele tartandó.

▬Amennyiben a kialakult oldalkert szabadon álló beépítés esetén, oldalszárnyak között kisebb mint a tényleges építménymagasságból meghatározható távolság fele, ott zártsorú beépítés hozható létre.6.[237]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és tető

hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége

Tető

héjazata


 K tartható, illetve új épület esetén legfeljebb

7,5 m

Környezetéhez illeszkedő legyen, egységes építészeti együttes valósuljon meg


12,0 m●●


Égetett agyagcserép, fém- vagy üvegfedés lehetAz övezetben létesíthető átlagos domb-magasság  6,5 m lehet, de a legmagasabb pontja nem haladhatja meg a  7,5 m-t.

●● Ettől eltérni nagyobb fesztáv lefedéséhez alkalmazandó szerkezetek esetén lehet, az illeszkedés igazolására, a tervezett ingatlan környezetét bemutató látványtervvel ki kell egészíteni az építési engedélykérelmet”7.[238]

Egyedi előírások


▬ Az övezetben található régészeti lelőhelyek és ezek régészeti érdekű területén minden 30 cm-t meghaladó földmunkát csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV tv. Rendelkezései szerint lehet végezni.

▬ A gyalogos közlekedésre alkalmas főbb utak kiselemes kőburkolatúak legyenek, illetve kavicsburkolatot kaphatnak, kétoldali kőszegéllyel kialakítva.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

- Fenékpuszta kastélyegyütteséhez tartozó épületek, kastély, istállók, lakóházak, magtár védett műemlékek, a régi birtoktesttel együtt, melyek a 2. számú mellékletben helyrajzi számok szerint felsorolt, mai ingatlanokat érintik.

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.(13) A

 

  K-7        

      mg

K(SZ)/SZ/Z/O


K/25


K/8,5

K/5000jelű övezet elsősorban mezőgazdasági célú gazdasági épületek (régi majorok) álllattartással kapcsolatos létesítmények, turisztikai célú állattartással, bemutatással összefüggő építmények elhelyezésére szolgáló.“K” betű jeljelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,1.

Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: a tulajdonos, a használó, a személyzet számára szolgáló lakóépület, igazgatási és egyéb irodaépület, sportépítmény, vendéglátó egészségügyi, kereskedelmi célú létesítmények épületei illetve mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. Látványtó is létesíthető.

·Látványtó létesítése vízjogi engedély kötele;


2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó.3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill.5000 m2

legkisebb utcai homlokvonala

K tartható ill. 50 m
4.[239]

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


szabadon álló beépítés tartható, új beépítés szabadon álló legyen, kivételesen zártsorúan összeépítés illetve oldalhatáron álló beépítés· is lehet


K tartható, ill. 30


50/20··
· A kivételes beépítési módok engedélyeze, kialakult állapot esetén, örökségvédelmi illetve környezetéhez alkalmazkodás indokából engedélyezhető, melynek igazolására az építési engedélyezési eljárás során látványtervet kell készíteni.

·· A burkolt felületek mindösszesen a telek 20 %-át nem haladhatják meg,


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület létesíthető

K tartható ill. 8,0 m

6,0 m

12,0 m

Szabadon álló6.[240]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető leg- nagyobb szélessége

Tető héjazataK tartható, új épület esetén legfeljebb 8,5 m  lehet

Környezetéhez illeszkedő

egységes építészeti együttesben épülhet


-


-
7.[241]

Egyedi előírások

▬ Védőfásítás, beültetési kötelezettség esetén, ld. jelen rendelet 4.§.(9) bekezdést;

8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.
(14) A

K-8

         régészet

K(SZ)/SZ


10+5


K kutatás szerint/9,5

K kutatás

szerintA területet sajátos jellegével kapcsolatos, olyan megkutatott és kutatandó örökségek övezete, melyek az ősi római kori várost bemutató történeti helyszín.“K” betű jelentését ld.: 5. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció továbbá: A terület rendeltetésével összhangban, a turizmus fogadását szolgáló idegenforgalmi, igazgatási, vendéglátó célú létesítmények épületei, kiállítótér, kőtár, stb.


2.

Az övezetben a közművesítettség mértéke: 5. §. (5) bekezdés szerint biztosítandó, továbbá légkábel nem létesíthető, a meglévő légkábelek cserélendők.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalak alakítható, növelhető a kutatás eredménye szerint.A kialakítható telek

legkisebb területe

K alakítható a kutatás szerint

legkisebb utcai homlokvonala

-


4.

Az övezet kialakult és kialakítható telkeinek megengedett

Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)

Szabadon álló·

10+5

50/35··· A beépítés alakítása a régi városhálózatot és a feltárt romokat vegye figyelembe;

··Az övezetben a burkolt felületek, a telek a 35 %-ot nem haladhatják meg.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

épületek száma

Megengedett legkisebb

Beépítési mód

függvényében

előkert

oldalkert

hátsókert


Több épület lehet, építészeti egységben


Adottság szerintSzabadon álló
6.[242]

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a tető hajlásszöge

Magastető legnagyobb szélessége


Tető héjazatamax.9,5 m•

Környezetébe illeszkedő legyen

Adottságtól függő,

ill. 12,0 m

Cserép, fém vagy üveghatású fedés lehet• Ettől eltérni a kutatás eredményeképpen lehet;

••Magastető legnagyobb szélességének értelmezését ld.: jelen rendelet 12.§ (2) bekezdés;


7.

Egyedi előírások

Engedélyezési ügyekben a teljes régészeti területet és környezetét bemutató látványtervvel kiegészítendő az építési engedélykérelem.”


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬régészeti érdekű terület érinti az övezet következő ingatlanját:

KÖH 39400: 556-562-,hrsz-ot;

▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).(15) A        


    K-9          K-9 b

              vsz            vsz

K/SZ

K/40


K/7,5

K/2000jelű különleges övezet, elsősorban települési szintű szolgáltató, karbantartó létesítmények (szennyvíztisztító telep, települési hulladékgazdálkodási tevékenység (szelektív hulladékudvar), ívóvíz-, energia ellátás létesítményei, stb.) elhelyezésére szolgáló területek.“K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény, a települési hulladékgazdálkodási tevékenység számára telephely (szelektív hulladékudvar, stb.), a használó, a személyzet számára szolgáló lakás, igazgatási vagy egyéb irodaépület, parkolóház, kivételes esetben· emeleti szinteket lakás céljára is lehet használni
· az övezetben kivételesen elhelyezhető építmények esetében az OTÉK 31. §.(2) bekezdésében előírtakat figyelembe kell venni.


2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

A kialakult telkek tarthatók vagy az alábbi paraméterek szerint alakíthatók.A kialakítható telek

legkisebb területe

K vagy 2000 m2

Legkisebb homlokvonala

K vagy 30 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

K vagy 40 %

40/20 ·%·Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 20 %-ot nem haladhatják meg.


5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

K tartható vagy legalább

12,0 m

legalább

4,0(6,0) · m

legalább

8,0m


Szabadon álló
· Árok, vízfolyás mentén tartandó érték


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon7,5 m

Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen.


max. 14,0 m

Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható


7.[243]

Egyedi előírások

A hulladékgazdálkodási tevékenységet és a teljes szennyvíztisztító telep karbantartását, szükség esetén korszerűsítését úgy kell végezni, hogy a rendelkezésre álló 260 m-es védőtávolságon túl, környezetét semmilyen határérték túllépéssel, illetve irritáló bűzterheléssel ne zavarja.

A Keszthelyi Regionális Tisztító telepet úgy kell fejleszteni, hogy az elfolyó tisztított szennyvíz összes foszfor koncentrációja a 0,5 mg/l értéket ne haladja meg.

Keszthely 068-, 069/1 hrsz-ú ingatlanok, a felhagyott szervetlen hulladéklerakó rekultivációjának szakhatóságok által elfogadott végrehajtása után, telepítendő erdő felhasználást kapnak.

A szennyvíz átemelő környezetében, a szabályozási terv szerinti védőfásításról az üzemeltető gondoskodik.


8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).

(16) A           K-10

              k,id

K/SZ

K/25


9,5

K/10000jelű különleges övezet, elsősorban kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményeinek, valamint a területet látogatók ellátását biztosító igazgatási, oktatási, idegenforgalmi létesítmények elhelyezésére szolgál.“K” betűjel meghatározása ld.: 5. §. (13)  bekezdés,


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: kutatás-fejlesztés, a megújítható energiaforrások építményei, a területet látogatók és kiszolgálók ellátását célzó szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, oktatási, egyházi, egészségügyi, szociális épületek, sportépítmények, valamint a tulajdonos, a használó és a személyzet számára maximum négy lakás.2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható illetve 10000 m2

Legkisebb homlokvonala

K


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

25 %

50(25) ·%·Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 25 %-ot nem haladhatják meg.

5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

K tartható vagy legalább

12,0 m

legalább

5,0(6,0) · m

legalább

12,0m


Szabadon álló
· Árok, vízfolyás mentén tartandó érték


6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon9,5 m

Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen.


max. 14,0 m

Cserép-, fém- és üvegfedés alkalmazható


7.[244]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).(17) A            K-11

              hgy

SZ

10


8,5

K/5000jelű különleges övezet, a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő gyakorlótér rendeltetésű terület.


1.

Az övezetben elhelyezhető funkció: A turizmus fejlesztését szolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató, sport-fitness célú-, lovas sporttal, szabadidő eltöltéssel, sportolással kapcsolatos létesítmények épületei, illetve azok kiszolgálására létesítendő építmények.2.

A közművesítettség mértéke: 5.§ (5) bekezdés szerint.


3.

A telekalakítás lehetőségei

Telekalakítás az alábbi paraméterek szerint engedélyezhető.A kialakítható telek

legkisebb területe

K tartható ill.5000 m2

Legkisebb homlokvonala

60 m


4.

Az övezet  kialakult és kialakítható telkeinek megengedett


Beépítési módja

Legnagyobb beépítettsége %

Legkisebb zöldfelület (%)


Szabadon álló

10 %

60(30) ·%·Az övezet telkeinek burkolt felületei, a 30 %-ot nem haladhatják meg.
5.

A beépítés paraméterei


Az övezet telkein


Elhelyezhető

Megengedett legkisebb

Beépítési mód


épületek száma

előkert

oldalkert

hátsókert

függvényében


több épület is létesíthető

legalább

12,0 m

legalább

12,0 m

legalább

12,0m


Szabadon álló
6.

Az övezetben elhelyezhető épületekre vonatkozó megkötések


Megengedett építménymagasság

Tetőzet és a magastető hajlásszöge

Magasető legnagyobb szélessége

Tető héjazata

közterületről látható oldalon8,5 m

Környezetéhez illeszkedő szerkezet legyen.


max. 14,0m

Hullámpala nem alkalmazható.


7.[245]

Egyedi előírások

A teljes együttest környezetéhez illeszkedően, a minőségi turizmust szolgáló egységben kell megvalósítani.8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint: -

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).(18) A         


      K-12       K-12b

                busz       busz


SZ

legfeljebb

500 m2 új építés engedélyezhető


K(6,5)

K tartandó a terv szerintjelű különleges övezet, a város nagyobb autóbusz megállóhelyei.


1.

Általános előírások

Az övezetben létesíthető igazgatási-, kereskedelmi, vendéglátó épület, továbbá fedett-nyitott várakozó építmények.


2.[246]

Egyedi előírások8.

Vonatkozó védelmi kategóriák


a.) Kulturtörténeti örökségvédelem szerint:

▬T-2 jelű, BTSZ-ben ”történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség”

b.)Természeti örökségvédelem szerint:

  -BTSZ szerint, az övezet felszíni „szennyeződésre fokozottan érzékeny terület” övezetébe   
  tartozó települési térség” – Sz-1 jelű.

c.) Egyéb:

▬ligetes zöldfelületek kialakítása, kötelező védőfásítás őshonos növényállománnyal engedélyezhető (ld. jelen rendelet 1.2.3.számú függelék).
A telekalakítás szabályai

11.§


(1)  A telekméret növekedést eredményező bármely telekalakítás akkor is engedélyezhető, ha az így megnövekedett nagyságú új tel(ke)ek mérete továbbra is az övezeti határérték alatt marad.


(2)   A fennmaradó telek esetében is be kell tartani a kialakítható telekre vonatkozó paramétereket.


(3)  Amennyiben a kialakult teleknagyság az övezetre előírt legkisebb teleméret többszöröse, de közút számára lecsökken, úgy a telekalakítás az eredeti nagysághoz viszonyítva engedélyezhető.


(4)  Tömbbelsők feltárása közút vagy magánút létesítésével, illetve ahol az övezeti előírás erről külön rendelkezik, nyeles telek kialakításával lehet.


(5)  [247]Magánút létesítése esetén a magánútra nem vonatkozik az övezetre előírt kialakítható legkisebb telekméret, de a magánutat jelen rendelet Köu-5 jelű mintakeresztszelvénye szerint kell kialakítani, a magánúttal érintett tömb(ök)ben telekalakítás az Étv-ben meghatározott lehet.


(6)  Ahol a terv a tömbbelsők feltárására magánút létesítését is lehetővé teszi, a magánutat egy optimális nyomvonallal ábrázolja. Amennyiben az a telektulajdonosok szándékával nem egyezik, a nyomvonal értelemszerűen módosítható, az (5) bekezdésben foglaltak szerint.


(7)  [248]Ahol a tömbbelsők feltárására magánutat nem ábrázol a terv, ott a feltárás a lakossági szándéknak megfelelően, a (4) és (5) bekezdés szerint lehetséges.


(8)  Ha a terven jelölt tömbbelsők feltárására hívatott magánút kialakítása részlegesen, ütemezetten, vagy a tulajdonosi szándéktól függően, nem egyszerre épül ki, a tömbbelsőben kialakított telekre építési engedély adható, nyelestelkek létesítésével, vagy bármely közterületi kapcsolat igazolásával, a magánút teljes megvalósulásáig.


(9)  Nyelestelek esetén, ahol az övezeti szabályozás máshogy nem rendelkezik, szabadon álló beépítés engedélyezhető. Az oldalkertek kialakítását a 5. számú melléklet szerint kell biztosítani, a telek méreteitől függően az oldalkertek az optimális beépíthetőség érdekében felcserélhetők.


(10)[249] A település egyes részeit érintő kiszolgáló és  egyéb út, valamint a hasonló rendeltetésű és szerepkörű külterületi helyi közutak létesítése, bővítése vagy szabályozása a közérdekből szükséges ingatlanok igénybevétele az Étv-ben meghatározottak szerint történhet. A településrendezési feladatok megvalósításához szükséges ingatlanok az arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók ki.

Általános építészeti előírások

12.§ 1. [250]Főfunkciót (továbbiakban Főépületet) kiegészítő épületeknek, építményeknek a főépülettel építészeti egységet kell alkotniuk. Az elő-,oldal és hátsó kertekben az OTÉK szerinti kerti építmények OTÉK  egyéb előírásai szerint helyezhetők el.


 1.  .[251]


 1. Az elő-, oldal- és hátsókert értékei, ahol övezetenként erre külön szabályozás nincs, az OTÉK szerint tartandók.


 1. [252]Előkert csak a kialakult állapot és az övezeti előírás szerint engedélyezhető, az épületek utcai homlokzatán erkély létesíthető, amely azonban az előkertbe nem nyúlhat bele.


 1.  [253]


 1. Jelen rendelet 2.§.1.) bekezdésében meghatározott esetekben[254], a meglévő és újonnan létesített épületek közterület felé néző homlokzatán/ain, klíma berendezés, parabola antenna nem helyezhető el.


 1. Azon kialakult esetekben, amikor az összefüggő hátsó telekhatárok mentén jellemzően (nagyobb mint 70%-ban) garázsok, melléképítmények épültek, a hátsókert 0,0 m lehet továbbra is, ha ezzel a szomszédos telek használata nem korlátozódik (építmények közti távolság biztosítható, leárnyékolás nem következik be), és az építmények előtt legalább 6,5 m-es beépítetlen sáv biztosítható.


 1. [255]


 1. A Műemléki jelentőségű területeken, és Műemléki környezetben (ld.: 2. számú melléklet) helyrehozatali kötelezettséget lehet érvényesíteni, amelyet az önkormányzat szakbizottsága megkeresésére az I. fokú építési hatóság ír elő 1-3 éven belüli teljesítési kötelezettséggel.


 1. A tervezési terület beépítésre szánt területein föld alatti építmény létesíthető (pince, mélypince, mélygarázs), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 15 %-al haladhatja meg, kivéve:
  1. ahol az övezetenkénti előírás mélygarázs építését a telek alatt 100 %-os nagyságban megengedi;
  2. a vízparti (vprt) övezetekben, ahol mélygarázs építése a telek alatt 80 %-os nagyságban engedélyezhető.
  3. a volt „Angolna telep” területén, ahol föld alatti építmény legfeljebb -1 szinten létesíthető (alapozási sík a meglévő medencék fenékszintjét + a szerkezet mélységét ne haladja meg), melynek nagysága az övezetre előírt beépítést legfeljebb 10 %-al haladhatja meg, illetve a teleken szabályozott építési hely területét fedheti le.


 1. A volt „Angolna telep” területén, az alapozás módját és a kivitelezési technológiát úgy kell megválasztani, hogy a felszíni vizek szabad mozgása biztosított legyen, már a kivitelezés időszakában is.


 1. [256]A város beépítésre nem szánt területein (külterületén) föld alatti építmény a BTSZ. övezeti előírása szerint engedélyezhető.


 1. Melléképítmény és bármilyen antenna az utcai homlokzattól beljebb, legalább 6 m-re helyezhető el, ezen túl parabola antenna úgy, hogy az, az épülettel szemközti utcai járdáról (szemmagasságból), ne látszódjon.


 1. Az övezeti előírásokban meghatározott magastető szélessége a magastető tetőidomainak legnagyobb fesztávolságát jelenti.


 1. A tervezési terület beépítésre nem szánt területein – külterületen –
  támfal csak falazott lehet, tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés csak természetes anyagokból építhető, melynek magassága legfeljebb 2,0 m lehet.


 1. A Városközpont területén, „b” jelű övezetekben garázskapu, kocsi áthajtó kapuja fából készülhet vagy fa burkolatot kaphat. Hézagosan zártsorú beépítések esetén, a jellemző, meglévő kovácsoltvas kapuzatok tartandók[257], és újra cserélhetők.


 1. [258]A város területén utcai kerítés az utcaképben, a kialakult állapotnak megfelelő anyagból, színnel kezelve,  illetve magasságban, a meglévő szabályozási vonalon, illetve, ahol az ingatlant új szabályozási vonal érinti, ott annak vonalában  készülhet.


 1. A város területén oldalkerítés legfeljebb 2,0 m magas lehet. [259]BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

13.§


 1. Keszthely Város beépítésre nem szánt területeinek BTSZ szerinti övezeti tagozódását a K-1 jelű külterületi szabályozási tervlapok tartalmazzák.


 1. A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes közigazgatási területe történeti települési terület illetve történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség /T-2 jelű/.


 1. A többször módosított BTSZ övezeti tagozódása szerint, Keszthely város teljes beépítésre nem szánt területe (külterülete) Ásványi nyersanyaggazdálkodási terület /A-1 jelű/.


KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLET

14.§


(1)[260] A közutak számára a K-1 jelű külterület szabályozási terv 1,2,3,4, számú szelvényein, továbbá az B-1, - B-13 jelű szabályozási tervlapokon jelölt építési területeket biztosítani kell, a 6. számú melléklet szerinti mintakeresztszelvények figyelembe vételével, amely területen a közművek (védőtávolságok és biztonsági övezetek betartásával) az MSZ szerint helyezhetők el.


(2)[261] A közlekedési területek körébe a következő közlekedési létesítmények tartoznak:


a.) Általános közlekedési területek:

 1. Köu-1 jelű országos főforgalmi út,
 2. Köu-2 jelű forgalmi út,
 3. Köu-3 jelű gyűjtő út.
 4. Köu-4 jelű kiszolgáló út,
 5. Köu-5 jelű vegyes használatú út,
 6. Köu-6 jelű gyalogút,
 7. Köu-7 jelű kerékpárút,
 8. Köu-8 jelű lovas út,
 9. Köu-9 jelű külterületi földút,
 10. Köu-10 jelű burkolt tér, gyalogos felület;
 11. Köu-P jelű közterületi fásított parkoló,
 12. Kök-1 jelű vasúti pályatest;
 13. Kök-2 jelű vasúti állomás;


b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt jelű), sajátos közútjai:

1. Köu-1vprt jelű kiemelt jelentőségű kiszolgáló út;

2. Köu-2 vprt jelű kiszolgáló út;

3. Köu-3 vprt jelű vegyes használatú út, tér;

4. Köu-4vprt jelű kerékpárút, gyalogút;

5. Köu-5 vprt jelű külterületi földút;

6. Köu-P vprt jelű közterületi fásított parkoló;


 1. A tervlapokon védőtávolsággal ábrázolt közlekedési nyomvonalak mentén bármilyen művelési ág változás, építés engedélyezés esetén ki kell kérni az illetékes útkezelő valamint a szakhatóságok véleményét.


 1. A védett területeket érintő (V-1, L-1, L-2), a tájképvédelmi övezetben haladó külterületi közutak mellett elhelyezhetők a következő építmények:
 1. hirdető berendezések, szobor, díszkút,
 2. köztisztasággal kapcsolatos építmények.


 1. [262]A közterületnek minősülő közlekedési területek építési területein, kivéve a (4) bekezdés szerinti övezeteket, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint jelen szakasz (8) bekezdés a.), b.), c.), d.), e.) pontja alatti építmények.”


 1. Az Köu-4, Köu-5, Köu-6 és Köu-7 jelű közlekedési területeken, legfeljebb 5 %-os beépítettség hozható létre, az (5) bekezdésben jelzett építményekkel.


 1. A terven külön jelzett esetekben, a Köu-4 és Köu-6 jelű közterületek mentén garázs, illetve parkoló is elhelyezhető.


(8)    [263]A Köu-P, Köu-3vprt, Köu-Pvprt jelű közterületek építési területén legfeljebb 5 %-os beépítettséggel minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint az alábbi építmények:

 1. hirdető berendezések, szobor, díszkút,
 2. köztisztasággal kapcsolatos építmények,
 3. távbeszélő fülke.
 4. fix árusító pavilon-,
 5. illemhely építménye.


 1. A közterületi fásított parkoló területén a használatba vétel/adás feltétele a fásítás elvégzése, mely csak kertészeti tervben meghatározott őshonos fa elegyekkel történhet.


 1. Útépítéskor, a megbolygatott területeket a szabályozási terv szerinti felhasználásnak megfelelően kell rekultiválni, a rendezés a mindenkori kivitelező feladatköre kell legyen.


 1. A közutak építési területén húzódó védett fasorok védelméről a javító, építőmunkát végzőknek különös figyelemmel kell gondoskodni, a védelem módjáról külön dokumentációt kell az engedélyeztetés során készíteni.


 1. A közutak mentén csak fásított közterületi parkoló alakítható ki.


 1. [264]Az övezetben elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések megegyeznek a “Zöldterületi rendszer” című 15.§ (20) bekezdésében foglaltakkal.


 1. A mezőgazdasági  területek földutjait legalább 4 m szélességű építési terület biztosításával kell kialakítani, legalább talajstabilizációs szerkezettel. Szilárd burkolat esetén terméskő-, kisköves-kiselemes burkolat alkalmazható.


 1. [265]Kök-1 jelű övezetben építményt elhelyezni:
  1. a vasúti területből leválasztható, legalább 400 m2 nagyságú részlet, közútról vagy magánútról megközelíthető területén lehet, annak legfeljebb 50 %-os beépítettségével;
  2. az övezetben elhelyezhető, a közlekedést szolgáló építmények, továbbá a területet igénybe vevők ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, igazgatási épület, valamint a használó, a személyzet számára lakás;
  3. az övezetben elhelyezhető építményekre vonatkozó további megkötések megegyeznek a “Zöldterületi rendszer” című 15.§ (20) bekezdésében foglaltakkal.


(16)   Kök-2 jelű övezetben építményt elhelyezni:

a.) A vasúti területből kialakított, legalább 1200 m2 nagyságú, legalább 20 m (átlag)mélységű telken lehet, amely telek közútról vagy magánútról megközelíthető;

b.) A telek beépítettsége legfeljebb 50 %-os lehet;

 1. Az övezetben elhelyezhető, a közlekedést szolgáló közlekedési építményeken túl, a területet igénybe vevők ellátását biztosító kereskedelmi, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, igazgatási épület, valamint a tulajdonos, a használó, a személyzet számára lakás;
 2. Az övezetben építmények zártsorúan építhetők,
 3. Az övezetben előkert 6,0 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a kiszolgáló út felé a földszinten legalább 4,0 m szélességű árkádsor kialakított.
 4. Az övezetben a hátsókert 9,5 m legyen. Kivételesen 0,0 m lehet akkor, ha a hátsó telekhatáron az épülete(ke)t tűzfalasan alakítják ki.
 5. Az övezetben elhelyezhető építmények építménymagassága max. 9,5 m lehet;
 6. Az övezet a vasút védőtávolságába esik, tehát minden építési engedély esetén a Vasúti Társaság hozzájárulását meg kell kérni.


(17)[266]A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a közutakra vonatkozó sajátos rendelkezések:


1. A terv területén, a közúthálózat kiépítése csak egy átfogó felszíni víz-elvezetési, vízrendezési, tanulmányterv alapján lehetséges, a következők figyelembe vételével:

a.) a közlekedési létesítmények mentén a csapadékvizek elvezetése zárt csapadékcsatorna hálózatban történhet.

b.) nyílt csatorna, medence, vízfelület, az utca, a tér karakterének hangsúlyozása, hangulatának emelése céljából, térburkolatokkal, utcabútorokkal, növényzettel, közvilágítással, szobrokkal, térplasztikával, stb. létesíthető.

 1. a fontosabb kiszolgáló utak és a kiszolgáló utak mentén (Köu-1vprt, Köu-2vprt), a csomóponti térségekben, a gyalogátkelőknél, valamint innen számítva 100-150 m-es szakaszonként, keresztirányban kőburkolatú sávok építendők be, 3x3 m-es sávokban;
 2. a vegyes használatú és gyalogos utak, terek, kialakítása kiselemes térburkolattal lehetséges;
 3. A közterületi parkolók közlekedési felülete kiselemes térburkolattal készülhet, a várakozó helyek között pedig, egy-egy közepes lombkoronájú lombos fa telepítendő.
 4. A közterületi fásított parkolók (Köu-Pvprt) felületéről összegyűjtött csapadékvizeket csak olajfogó berendezés beépítésével, azon átvezetve lehet a csapadék csatornába bekötni.


2. A tervezési terület összes közúti létesítménye 30 km/órás zónába sorolt, amelyre vonatkozóan a közlekedési táblákat úgy kell elhelyezni, hogy a vízparti sebességkorlátozás, a vasúti átjárók után egyértelműen érvényre jusson.

A település zöldfelületi rendszere

15. §.


 1. A település zöldterületeit a tervlapok tüntetik fel.


 1. [267]Az övezeti előírásokban előírt minimális zöldfelület-arány – többszintes növényállomány, kúszó növényzet, ill. zöldtető alkalmazása mellett – az OTÉK legkisebb zöldfelület méretének csökkentésére vonatkozó előírások alapján csökkenthető. 1. [268]Az övezeti előírásokban előírt – a telekterületeken biztosítandó – biológiai aktivitásérték a hatályos miniszteri rendelet szerint számítandó.


 1. Az övezeti előírásokban meghatározott min. zöldfelület-arány és a biológiai aktivitásértéket biztosító beültetések megvalósulása a használatbavétel/adás engedélyezésének előfeltétele kell legyen.


 1. A szabályozási tervlapon jelölt határültetvényt a zárt lombszerkezet biztosítására min. 1 sor 5 m-enként telepítendő lombos fasorból, és 2 sor min. 50 cm-enként telepítendő cserjesávból kell kialakítani.


 1. [269]A beépítetlenül megőrzendő vízparti sávba eső telekrészen az OTÉK melléklete szerinti többszintes növényállomány mennyiségének megfelelő növényzet felhasználásával ligetes beültetést kell létesíteni (kivéve a K-6 jelű – strand – övezetben, ahol – a túlárnyékolás elkerülése érdekében az előírt mennyiség felére csökkenthető).”


 1. A nem közterületi parkolókban 4 parkolónként min. 1 nagy lombkoronájú fát kell telepíteni. A fatörzs körül min. 1 m2 burkolatlan felületet kell biztosítani.


 1. Az alkalmazott növényzetet az 1. sz. függelékben ismertetett elvek és 2. sz. függelékben felsorolt növényfajok figyelembe vételével kell összeválogatni. Fenyőfélék telepítése kerülendő.


 1. Az övezeti előírások szerint kiépített telkeken fát kivágni csak fakivágási engedély alapján lehet. Fakivágás csak akkor engedélyezhető, ha -
 • a fák egészségi állapota
 • balesetveszély elhárítása
 • közegészségügyi állapotok

indokolják.


 1. A Z-1 jelű övezet elsősorban a lakosság alapellátását biztosító sport- és szabadidő- létesítmények elhelyezésére szolgál.


 1. Az övezetben a beépítettség legfeljebb 2 % lehet.


 1. A Z-1  jelű övezetben, már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 4 %-ig bővíthető.


 1. Az övezetben fásított parkoló létesíthető. Ahol a várakozó felületek kőszegély között gyepfelületek lehetnek.


 1. A Z-2 jelű övezet elsősorban a lakosság alapellátását biztosító szabadidő- létesítmények elhelyezésére szolgál.


 1. Az övezet újonnan kialakítandó területein a beépítettség legfeljebb 4 % lehet, egyéb esetben 2 % engedélyezhető.


 1. [270]


 1. Az Ln és Lk jelű lakóterületi övezetekben lehatárolt lakókertek elsősorban a társasházak lakóközösségének pihenését és testedzését szolgálják.


 1. A használó, vagy tulajdonos az övezetben a pihenést és a testedzést szolgáló építményeket, valamint a terület fenntartásához szükséges épületet létesíthet, legfeljebb
  2 %-os beépítettséggel.


 1. A zöldterületek szakszerű kialakításáról és folyamatos karbantartásáról önkormányzat ill. a mindenkori tulajdonosi jogokat gyakorló bérlő, esetleg új tulajdonos gondoskodik.


 1. [271]A zöldterületen elhelyezhető építményekre vonatkozó kikötések:


 1. Az övezetben az épületek elhelyezése szabadon állóan lehetséges, kivételes esetben a kialakult épület(ek)hez zártsorúan, átjáróval is csatlakoztatható, ha az épületek közti telepítési távolság másképpen nem biztosítható.


 1.  Építményt elhelyezni, meglévő és új ingatlanhatártól legalább 6,0 m-es oldal-, és hátsókert megtartásával lehet,


 1.  A létesítendő építmény építménymagassága legfeljebb 6,5 m lehet; de az épületek, vagy épületrészek homlokzatmagassága egyetlen ponton sem haladhatja meg a 7,5 m-t
 2.  Az építmény közműellátása csak terepszint alatt történhet;


 1.  Építmény elhelyezése miatt fa kivágása nem engedélyezhető;


 1. Nagyobb fesztáv igény esetén összetett tömegekkel és tetőzettel, a megyében hagyományos hajlított és kerített házak mintájára külső és belső udvarok létesítésével kell a létesítményt tájba helyezni.


 1. Több épület létesítése esetén az épületek külső homlokzatai egységes kivitelben készülhetnek. Eltérő idejű vagy tulajdonú beruházás esetén az elsőnek engedélyezett projektnél alkalmazott arányok, formák, anyagok és színek használata a későbbi beruházások számára követendő.”
 1. A zöldterületek övezeteiben a sétautakat kiselemes térburkolattal lehet kialakítani vagy/és kőszegély között kavicsburkolatúak lehetnek.


 1. [272]A vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sáv (vprt jelű) építési telkein csak természetes anyagú (kő, fa, gyöngykavics, stb.) ill. nemes felületű kiselemes és műkő burkolatok építése engedélyezhető. Beton, ill. bitumenes burkolatok nem létesíthetők.


 1. [273]A város védett fasorait a K-1-, valamint B-1 – B-12, V-1 – V-5 jelű szabályozási tervlapok tartalmazzák, melyek folyamatos megfigyeléséről, betegségek elleni védelmükről, szükség esetén pótlásukról a tulajdonos, vagy a tulajdonosi jogokkal felruházott szervezet gondoskodik.


 1. [274]A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések:


1. A Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál.


a.) Az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig bővíthető.

b.) Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, stb., az OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint;

c.) Az övezetben elhelyezhető építmények magassága a 6,0 m-t nem haladhatja meg.


2. A Z-2vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szánt zöldfelületek, gyalogutak, burkolt terek együttese.


a.)[275] Az övezetben (újonnan kialakított zöldterület) a beépítettség 4 % lehet.

b.)[276] Az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, díszmedence, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint, továbbá az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírásai szerint:

- vendéglátó épület,

- a terület fenntartásához szükséges épület,

- távbeszélő fülke,

- közúti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

- fix árusító pavilon,

- illemhely, pihenő és elsősegélynyújtó helyiséggel, szociális blokkal (kerékpáros, gyalogos pihenőhelyek).

c.)[277]Az övezetben épületek szabadon állóan létesíthetők.

d.)Az övezetben létesítendő épületek építménymagassága a 4,5 m-t, az elhelyezhető építmények magassága pedig a 6,0 m-t nem haladhatja meg.


3. A Z-3vprt jelű övezet a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésén túl, a közvetlen szomszédos vízi létesítmények – kikötők – időszakos kiszolgálására is igénybe vehető.

a.) Az időszakos igénybevétel, a közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő használatát jelenti, mely az aktuális időpont előtt legalább 14 nappal, az Önkormányzatnál tett bejelentés alapján lép érvénybe.

b.) A közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.  

c.) az övezetek időszakos igénybevétele jellemzően a következő célú lehet: manipulációs tér biztosítandó, vízi jármű vízre tétele, kivétele, karbantartása, szállítása céljára, versenyek, rendezvények idejére zárt tér biztosítása, stb.

d.) Az övezetben az építés feltételei azonosak a 2. pont a.)- d.) pontjában foglaltakkal;


 1. Örökségvédelem:

21/47-48 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanját: 993/2 hrsz.

21/52 számú nyilvántartott régészeti lelőhely érinti a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjait: 442/1-, ./2-, 449 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjai: 442/1-, ./2-, 449-,  601-, 607-, 611-, 613-615-, 619-, 620; 774/5-, 993/2 hrsz-ok

Régészeti érdekű területbe tartoznak a Z-2 jelű övezet alábbi ingatlanja: 303 hrsz

▬ Az 1/1967. (I.31.) ÉM. sz. rendelet szerint 1990-ben kijelölt műemléki jelentőségű területbe tartoznak a Z-1 jelű övezet alábbi ingatlanjai: 601-, 607-, 610-, 612-615-, 716-, 717/2 hrsz-ok

Műemléki jelentőségű területhez csatolandó ingatlanok a Z-1 jelű övezetben: 993/1-, ./2 hrsz-ok

Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok a Z-1 jelű övezetben: 442/1-, ./2-, 449-, 774/5 hrsz-ok

Keszthely Város 7/2001. (IV.10.) számú ök. rendeletében elfogadott helyi védett területe: 295-, 303 hrsz-ok

Erdőterületek

16. §

 1. Keszthely város közigazgatási területén meglévő és telepítendő erdők[XIII] rendeltetés szerint :

a.) Általános erdőterületek

1. védett ill. védelmi erdő                   E-v

2. gazdasági erdő                              E-g

3. turisztikai erdő                                E-t    


b.) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjának (vprt jelű),erdőterületei:


1. védett ill. védelmi erdő                   E-v vprt

2. turisztikai erdő                                E-t vprt 


 1. Keszthely város közigazgatási területén található erdőket a rendeltetés szerint a V-1 jelű tervlap tűnteti fel.


 1. A védelmi rendeltetésű erdőben (Ev) épületet elhelyezni nem szabad. Kivételes esetben, a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken, kizárólag természetvédelmi, erdő- és vadgazdálkodási, illetve közjóléti célból szabad építeni.


 1. Az Eg –Sz-1,Sz-2; Eg –Sz-2; jelű gazdasági rendeltetésű erdőben, legfeljebb 0,2% beépítés akkor hozható létre, ha az erdő nagysága meghaladja a 10 ha-t, és 50 m-nél minden irányban szélesebb terjedelmű.

a.) Azon a beépíthető erdőterületen, melynek nagysága a 10 ha többszörösét is meghaladja, a 0,2 %-os beépítés 10 ha-ént megbontva, külön-külön helyezhető el.

b.) A kialakítható funkció az erdő rendeltetésének megfelelő gazdasági épület, az ott dolgozók ellátását, pihenését szolgáló szállás, ellátás lehet.


 1. Az Et-V-3,Sz-2,VT; jelű turisztikai rendeltetésű erdő, elsősorban a helyi lakosság, a helyben üdülő és kiránduló népesség pihenését, kikapcsolódását, testedzését szolgáló építmények elhelyezésére szolgál. Építményt elhelyezni a 10 ha-t meghaladó turisztikai erdőben, legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel lehet.


 1. A turisztikai rendeltetésű erdőben természetvédelmi szakhatóság a Balaton-felvidéki Nemzeti Park.


 1. [278]Az erdőterületeken építési engedélyt kiadni csak az OTÉK-ban meghatározott részleges közművesítés esetén lehet, ha az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés a BTSZ szerint a környezetvédelmi és vízügyi hatóság által elfogadott.


 1. [279]A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában eső erdőterületeken -(Ev)vprt, (Et)vprt jelű-, építési engedélyt kiadni az OTÉK-ban meghatározott teljes közművesítés esetén lehet, és légkábel nem létesíthető.”


 1. Az erdőterületeken építményeket szabadon álló beépítési módban, legfeljebb 6,0 m-es építménymagassággal lehet létesíteni. Az épületet magastetős kialakítással, tájba illeszkedő módon kell kialakítani.


 1. [280]


 1. [281]Az övezetben az illeszkedést igazoló látványterv készítendő az építészeti-műszaki dokumentációhoz.”
Mezőgazdasági területek

17. §


 1.  A mezőgazdasági területek a földhasználat szerint a következő terület-felhasználási egységekre tagolódnak:

a.) Kertes mezőgazdasági területek,                                                             &