Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Szigetújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Szigetújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közigazgatási területén a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) felsorolt helyi adók közül

- az építményadót,
- a magánszemélyek kommunális adóját,
- és az iparűzési adót
vezeti be határozatlan időre.
II. Fejezet

Vagyoni típusú adók Építményadó

2. § 1 2Adókötelezettségre és az adóalanyokra vonatkozóan a Htv. építményadóra vonatkozó rendelkezéseit 3kell alkalmazni.

2/A. §45

3. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

4. §6 A Htv. 16. § a) pontjának figyelembevételével az adó évi mértéke: 900,- Ft/m2

4/A. §7 A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó, mint adótárgy esetében az adó évi mértéke: 0 Ft/m2.

5. § (1) 8Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ban foglaltakon túl

a) 9az az adótárgy, mely magánszemély tulajdonában van, magánszemélyek kommunális adókötelezettsége terheli, valamint az adótárgy melléképületei, ha az előbb felsorolt adótárgyak nem üzleti, vállalkozási célt szolgálnak,

b) az a 70 év feletti egyedülálló személy tulajdonában lévő építmény, ahol a tulajdonos havi rendszeres jövedelme nem éri el a nyugdíjminimum kétszeresét,

c) az a nem egyedülálló személy tulajdonában lévő építmény, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum 150 %-át és a háztartásban élők mindegyike betöltötte a 70. életévét. A havi jövedelem megállapítására illetve a háztartás fogalmára az 1993. évi III. tv. 4. § (1) bekezdését kell alkalmazni,

d) a nem üzleti, vállalkozási célú pince,

e) a nem üzleti, vállalkozási célú garázs,

f) a nem üzleti, vállalkozási célú melléképület,

g) 10 lakóházként nyilvántartott építmény.

(2) 11Mentes a tárgyévi adó alól a magánszemély tulajdonában álló ingatlan, ha annak tulajdonosa a község közigazgatási területén az 1990. évi C. tv. 52. § (18) pontjában meghatározott kommunális beruházás megvalósításához hozzájárulást fizetett. Ha a hozzájárulás mértéke kevesebb, mint a helyi adó összege, a mentesség a hozzájárulás mértékéig terjedhet.

6. § 12Az építményadó 50 %-át kell megfizetni a nem lakóövezetben lévő építmény tulajdonosának, ha ő maga vagy közeli hozzátartozója az épületet lakásként használja és 13az érintett ingatlanban életvitelszerűen él.

III. Fejezet

Kommunális jellegű adók Magánszemélyek kommunális adója

7. § 14Adókötelezettségre és az adóalanyokra vonatkozóan a Htv. Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel.

7/A. §15 A magányszemélyek kommunális adóját adótárgyanként kell megfizetni. Ha egy ingatlanon két vagy több épület van, úgy a kommunális adófizetési kötelezettség a tulajdonos(oka)t többszörösen terheli. Ha egy építményben két vagy több lakás, lakóegység, önálló háztartás van, úgy az adót lakásonként, lakóegységenként, önálló háztartásonként (azaz adótárgyanként) kell megfizetni.

8. §16 A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 19 000,- Ft/év.

9. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól

a) a nem lakóházként nyilvántartott ingatlan

b) az 5. § (1) bekezdés b), c) pontokban, és az 5. § (2) bekezdésében foglalt jogosultak.

c) 17a pince,

d) 18a garázs,

e) 19a melléképületek.

IV. Fejezet

Helyi iparűzési adó

10. § (1) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység.

(2) Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározott személy

12. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke: 1,8 %

(2) Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke 5000 Ft/nap

13. § Mentes a helyi iparűzési adó alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg tárgyévben a 300.000 Ft-ot.

14. § (1) A rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 7/2004. (XI.25.) számú rendelet.

1

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

2

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(III.28.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2014.04.01.-től.

3

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XI.27.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2015.01.01.-től.

4

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 2. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

5

Hatályon kívül helyezte Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(III.28.) ÖR 2. §-a. Hatályos 2014.04.01.-től.

6

A 4. § a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2016.01.01-től.

7

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(XII.1.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2017.01.01-től.

8

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.28.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2020.01.01-től.

7

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (XI.30.) ÖR 1. §-a. Hatályos 2019.01.01-től.

8

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 3. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

9

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(III.28.) ÖR 3. §-a. Hatályos 2014.04.01.-től.

10

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014.(III.28.) ÖR 3. §-a. Hatályos 2014.04.01.-től.

11

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 4. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

12

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 5. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

13

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) ÖR 2. §-a. Hatályos 2016.01.01-től.

14

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 6. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

15

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 7. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

16

A 8. § a Szigetújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015.(XI.30.) ÖR 3. §-a. Hatályos 2016.01.01-től.

17

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016.(XII.1.) ÖR 2. §-a. Hatályos 2017.01.01-től.

18

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.28.) ÖR 2. §-a. Hatályos 2020.01.01-től.

17

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 8. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

18

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 8. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.

19

Beiktatta Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 8. §-a. Hatályos 2014.01.01.-től.