Györtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017 (V.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 19- 2017. 05. 19

Györtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk  (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. §


(1)A Győrtelek Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését:

a)módosított költségvetési bevételét

362 658 712 Ft-ban

b)módosított költségvetési kiadását

402 809 552 Ft-ban

c)a költségvetési egyenleg összegét

d) - ebből működési

            e) felhalmozási

-40 150 840 Ft-ban

-37 894 640 Ft

  -2 256 200 Ft

állapítja meg.1,2

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


a)KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁS

401 172 102 Ft

ebből: aa) Személyi kiadás

236 003 159 Ft

           ab) Munkaadót terhelő járulékok

43 769 168 Ft

           ac) Dologi kiadások

64 989 034 Ft

 ad) Ellátottak személyi juttatásai

13 212 150 Ft

 ae) Egyéb működési célú kiadások

35 919 841 Ft

           af)  Tartalék

2 000 000 Ft

b)KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

401 172 102 Ft

c)KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁS

6 916 200 Ft

d)KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

6 916 200 Ft

e)felhalmozási kiadás

6 916 200 Ft


f)Finanszírozási felhalmozási kiadás

 0 Ft

g)Finanszírozási felhalmozási bevétel

2 256 200 Ft

h)Finanszírozási működési kiadás

5 278 750 Ft

i)Finanszírozási működési bevétel

43 173 390 Ft

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §

 (1) A Győrteleki Napsugár Óvoda költségvetési szerv dologi kiadások előirányzatát 1 225 733 Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg 1 225 733 Ft önkormányzati támogatás csökkentését állapítja meg.

(2) A Győrteleki Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatását 400 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4832 Ft-tal csökkenti a dologi kiadások előirányzatát 7858 Ft-tal felemeli, és ezzel egyidejűleg 2 626 Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen kapott támogatást csökkenti.

(3) Az  önkormányzat módosítás utáni előirányzatait a rendelet 1.1, 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13.mellékletei, tájékoztató táblái tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13., számú mellékletei, tájékoztató táblái  helyébe a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  2.1., 2.2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 9.1., 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.2., 9.2.1. 9.2.2., 9.2.3., 9.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 10., 11., 12., 13. mellékletei, tájékoztató táblái  lépnek.

3. §

 (1) Ez a rendelet kihirdetése napján 12. 00 órakor lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblára történő kifüggesztésével gondoskodik.

Györtelek, 2017. május 18. Halmi József sk.                                                         Dr. Sipos Éva sk.

              polgármester                                                                  jegyző