Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2024. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az országos tanulmányi, szakmai és művészeti versenyeken kiválóan helytálló tanulók és diákcsoportok, valamint az őket felkészítő tanárok munkájának megerősítése és megbecsülése céljából a Közgyűlés a következő elismerő címeket alapítja:

a) „Salgótarján város ifjú tehetsége”

b) „Salgótarján város ifjú művésztehetsége”

c) „Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja”

d) „Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa”

2. §1 Az elismerő címekre Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és működő állami fenntartású köznevelési és szakképző2 intézményekből3 azok terjeszthetők fel, akik, amely diákcsoportok a köznevelésért felelős4 miniszter, a szakképzés tekintetében a szakképzésért felelős miniszter, illetve az ágazati miniszterek5 által az adott tanévre meghirdetett országos versenyek döntőjében - a Népjóléti Bizottság véleménye kikérésével a polgármester által minden év március hónapjában kiírásra kerülő pályázati felhívásban meghatározott - helyezést értek el, minősítést szereztek, különdíjat vagy nívódíjat kaptak, illetve felkészítő tanárként ehhez hozzájárultak.

3. §6 (1) Az elismerő címre való felterjesztést kezdeményezheti a tanuló osztályfőnöke, az iskola igazgatója, az iskolaszék, a szülői szervezet, az intézményi tanács, illetve a képzési tanács elnöke7, a rendelet mellékletét képező pályázati adatlapban megfogalmazott indoklással ellátva. A felterjesztéshez mellékelni kell a versenyeredményről szóló oklevél, értesítés hitelesített másolatát.

(2) Az elismerést kezdeményezők a javaslatot minden év május 5. napjáig az iskola igazgatójához nyújthatják be, aki minden év május 10. napjáig továbbítja azt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodájára8.

(3) Amennyiben a verseny nem zárul le a (2) bekezdésben meghatározott időpontig, az elismerést kezdeményezők a javaslatot minden év július 25. napjáig az iskola igazgatójához nyújthatják be, aki minden év július 31. napjáig továbbítja azt a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodájára9.

4. §10 Az elismerő címek odaítéléséről a Népjóléti Bizottság dönt.

5. §11 Az elismerő címben részesülőknek a polgármester oklevelet és könyvvásárlási utalványt adományoz. A könyvvásárlási utalvány értéke egyéni elismerés esetén 15.000 Ft, diákcsoport, illetve több tanár közös felkészítő munkája elismeréseként 25.000 Ft. A címekkel járó anyagi elismerés fedezetét az önkormányzat minden évben a város költségvetésében biztosítja.

6. §12 A díjak átadására minden év június és szeptember hónapban ünnepélyes keretek között kerül sor. Az elismerő címeket a város polgármestere adja át.

7. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2009/2010. tanévtől kell alkalmazni.

Melléklet a 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP

„Salgótarján város ifjú tehetsége”,

„Salgótarján város ifjú művésztehetsége”,

„Salgótarján város kiváló ifjúsági művészeti csoportja”,

„Salgótarján város kiváló tehetséggondozó pedagógusa”

elismerő cím elnyeréséhez

(megfelelő cím aláhúzással jelölendő)

Az elismerő cím elnyerésére javasolt tanuló, vagy diákcsoport, illetve pedagógus
- neve/megnevezése:
- lakcíme/értesítési címe:
- iskolájának megnevezése és címe:
A verseny a pontos megnevezése:
A javasolt tanuló, vagy diákcsoport eredménye, illetve a felkészítő tanár tanítványainak helyezése:
Indoklás:
Kelt:
…....................….................... …..........................................
javaslattevő igazgató
aláírása aláírása
(Az adatlaphoz csatolni kell az eredményt igazoló oklevél vagy hivatalos értesítés intézményvezető által hitelesített másolatát.)
1

Módosította az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet és az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és az adományozásának rendjéről szóló 37/2009. (VI. 30.) rendelet módosításáról szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2016. február 15. napjától.

2

Módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. § a) pont aa) alpontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

3

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés Bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításról szóló 12/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 1. § 1) pontja. Hatályos 2017. április 1. napjától.

4

Módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. § a) pont ab) alpontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

5

Módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. § a) pont ac) alpontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

6

Módosította a 28/2010.(X.26.) rendelet 1. §-a. Hatályos 2010. november 1. napjától.

7

Módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

8

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés Bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításról szóló 12/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 1. § 2) pontja. Hatályos 2017. április 1. napjától.

9

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés Bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításról szóló 12/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 1. § 2) pontja. Hatályos 2017. április 1. napjától.

10

A 4. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 5. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

Módosította az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) Ör. sz. rendelet és az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és az adományozásának rendjéről szóló 37/2009. (VI. 30.) rendelet módosításáról szóló 4/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2016. február 15. napjától.