Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés átruházott hatásköreivel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a Közgyűlés átruházott hatásköreivel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, 5. § (2) bekezdés b)-c) pontjában és (4) bekezdésében, 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. alcím tekintetében az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. Az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2009. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § Az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az elismerő címek odaítéléséről a Népjóléti Bizottság dönt.”

2. § Az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 37/2009. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-ában a „10.000” szövegrész helyébe a „15.000” szöveg és a „20.000” szövegrész helyébe a „25.000” szöveg lép.

2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosítása

3. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 13. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a Közgyűlés kizárólagos hatásköre:)

„e) az Önkormányzat gazdasági társaságokban fennálló üzletrészének értékesítése, üzletrészekkel kapcsolatos tulajdonosi jognyilatkozatok megadása, pénzbeli vagyoni hozzájárulása és apportjának emelése, csökkentése,
f) a 15. § h) pontjában foglaltak kivételével részvények, váltók és egyéb értékpapírok megszerzése, elidegenítése, ”

4. § Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 15. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az üzleti vagyonnal kapcsolatban a polgármester hatásköre:)

„h) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek éven belül betétként történő lekötése, állampapír vásárlása, visszaváltása.”

5. § Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 23/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 15. § d)–f) pontja.

3. A költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 27/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása

6. § Hatályát veszti a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 27/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése.

4. A téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez nyújtott támogatásról szóló 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

7. § Hatályát veszti a téli rezsicsökkentés keretében biztosított tüzelőanyag szállítási költségeihez nyújtott támogatásról szóló 4/2019. (I.29.) önkormányzati rendelet.

5. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet módosítása

8. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Közgyűlés hatásköréből nem ruházható át:)

„c) forgalomképes vagyonelem gazdasági társaságba történő bevitele;”

9. § (1) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A meghívóhoz elektronikus formában mellékelni kell az írásbeli előterjesztések elektronikus elérhetőségét, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót és a lejárt határidejű határozatok jelentését. A polgármester – indokolt esetben – rendelkezhet az írásbeli előterjesztés későbbi időpontban történő kiküldéséről. ”

(2) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A polgármester a közgyűlés ülésére szóló meghívóban megjelölt időpontot ismételten kiküldött meghívóban későbbi időpontra módosíthatja.”

10. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 64. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A belső ellenőr, a humánpolitikai referens, a protokoll referens és a főépítész az irodai szervezetbe nem tartozó egységek, melyek közvetlenül a jegyző irányítása alatt fejtik ki tevékenységüket.”

11. § (1) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. § Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet

a) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

b) 19. § (2) bekezdés g) pontjában a „Megye” szövegrész helyébe a „Vármegye” szöveg,

c) 49. § (2) bekezdés b) pontjában a „megye” szövegrész helyébe a „vármegye” szöveg,

d) 63. § (3) bekezdésében az „ezt az” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdésben meghatározott” szöveg,

e) 1. melléklet 1.1.1. pontjában a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)” szövegrész helyébe a „Mötv.” szöveg

lép.

13. § Hatályát veszti az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont e) és f) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„e) A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája közreműködésével átveszi a képviselő által az összeférhetetlenségre tekintettel tett lemondó nyilatkozatot, továbbá kivizsgálja a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést és a törvényes feltételek fennállása esetén javasolja a Közgyűlésnek az összeférhetetlenség kimondását,

f) A Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája közreműködésével kivizsgálja a méltatlanság megállapítására irányuló kezdeményezést, bejelentést és a törvényes feltételek fennállása esetén javasolja a Közgyűlésnek a méltatlanság kimondását. ”

2. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklet 3. pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„e) az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott Salgótarján Sportjáért díjra, Salgótarján Jövő Nemzedékéért díjra, Salgótarján Szolgálatáért díjra, Pro Arte díjra, Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíjára vonatkozó javaslatokat,”

3. melléklet a 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

A

B

C

D

1

A KÖZGYŰLÉS ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK FELSOROLÁSA

2

A KÖZGYŰLÉS ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖREINEK FELSOROLÁSA

A hatáskör gyakorlója

3

Polgármester

Jegyző

Bizottság
megnevezése

4

Forgalomképes vagyontárgy megszerzése 10 millió forint értékhatár alatt

x

5

Forgalomképes vagyontárgy elidegenítése, megterhelése 5 millió forint értékhatár alatt

x

6

Az Önkormányzat javára ajándékozással történő vagyonszerzés elfogadása ingatlanok esetén
20 millió forint értékhatárig, egyéb vagyontárgyak esetén értékhatártól függetlenül

x

7

Forgalomképes vagyonelem hasznosítása (különösen bérlet, haszonbérlet, használat), ha a
hasznosítás ellenértéke (bérleti díj, haszonbérleti díj, használati díj) egy éves összege az 5 MFt-ot nem éri el

x

8

Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek éven belül betétként történő lekötése,
állampapír vásárlása, visszaváltása

x

9

Az Önkormányzatot megillető, 500 000 Ft-ot meg nem haladó követelésekről való lemondás a kötelezett személyétől függetlenül

x

10

Az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzések és - amennyiben az építési beruházás becsült értéke
nem éri el a 700 000 000 Ft-ot - a közbeszerzések esetében a közbeszerzési eljárást megindító, a
közbenső, valamint az eljárást lezáró döntések meghozatala

x

11

Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések és - amennyiben az építési beruházás becsült értéke eléri a 700 000 000 Ft-ot - a közbeszerzési eljárás során a közbenső döntések meghozatala

x

12

Önkormányzati tulajdonú ingatlanoknak gazdálkodó szervezetek székhelyéül, telephelyéül, fióktelepéül
történő bejegyzéshez szükséges használatra feljogosító okirat kiadása

x

13

Az önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság ügyvezetése részére történő
utasítás adása

x

14

Köztulajdonban álló gazdasági társaság esetén az éves ellenőrzési terv véleményezése

x

15

Tulajdonosi hozzájárulás közműtervekhez és közút létesítéséhez az önkormányzat tulajdonában álló
ingatlan érintettsége esetén

x

16

Települési támogatás megállapítása és köztemetés elrendelése

x

17

Közterület használat engedélyezése; filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő
önkormányzati hatáskörök gyakorlása;

x

18

Közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása

x

19

A helyi járati tanulói bérlettámogatás elbírálása

x

20

Településképi véleményezési eljárás lefolytatása, településképi bejelentési eljárás lefolytatása,
településképi kötelezés kiadása, településkép-védelmi bírság kiszabása

x

21

Települési önkormányzat véleményezési jogának gyakorlása a közneveléssel kapcsolatos kérdésekben,
figyelemmel az Mötv. 42.§ 11. pontjára.

x

22

Vár az Óbudai Egyetem Felsőoktatási Ösztöndíjra való jogosultság megállapítása

x

23

Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjra való jogosultság elbírálása

x

24

Döntés a Salgótarján Emlékérem odaítéléséről

x

25

Az önkormányzati címer használatának engedélyezése;

x

26

Döntés nemzeti ünnepeken a közterületek fellobogózásáról szóló önkormányzati rendeletben
meghatározott közterületeken kívül más közterület fellobogózásáról; döntés a nemzeti ünnepeken kívül a város közigazgatási területén a közterületek fellobogózásáról, a fellobogózás módjáról, a fellobogózás során használatos lobogókról; az önkormányzati zászló használatba adásának engedélyezése
sportszervezetek részére, meghatározott sportrendezvény idejére

x

27

Közös adatkezelési megállapodás, adatfeldolgozási szerződés megkötése

x

28

A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen
befolyásoló körülményekről

x

29

Az olyan járművezető értesítésének fogadása, aki a közúti jelzés olyan rongálását, beszennyezését
észleli, vagy a közútra került olyan akadályt lát, amely a közlekedés biztonságát súlyosan veszélyezteti

x

30

A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása (elterelése) a közúton folyó munka, a közút állagának
védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt

x

31

A közutak, azok műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatai, valamint a forgalmi rendet meghatározó
jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek
nyilvántartása és erről adatszolgáltatás a közlekedési hatóságnak

x

32

A közút megrongálódásának a közút kezelőjeként – az országos és a helyi közutak kezeléséről szóló
jogszabályok szerint eljárva – történő kijavítása, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető
helyzet elhárítása. A kijavításig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban résztvevők figyelmeztetése a veszélyre, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelése, illetőleg a közút lezárása

x

33

Döntés a közút forgalmi rendjének meghatározásáról, valamint a kialakított forgalmi rend felülvizsgálatáról, szükség esetén módosításról, a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként

x

34

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához közútkezelői hozzájárulás
megadása

x

35

Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött
építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről közútkezelői
hozzájárulás kiadása az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban

x

36

Útcsatlakozás létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás megadása

x

37

Közútkezelői hozzájárulás kiadása
a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút és főútvonal esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa
ültetéséhez vagy kivágásához, valamint
b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a településrendezési tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez,
bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez
vagy kivágásához,
c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi

x

38

A közút kezelőjeként a közlekedés biztonsága érdekében az építmény, útcsatlakozás tulajdonosának
(kezelőjének) felszólítása annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére

x

39

Közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon az út területén elhelyezett reklámtábla, reklámhordozó, egyéb reklámcélú berendezés és tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz
eltávolítása a reklámcélú tárgy tulajdonosának, közvilágítási-, villany-, telefonoszlop esetében az oszlop tulajdonosának vagy a reklámtábla tulajdonosának költségére

x

40

A közterület tisztántartási kötelezettségének megszegése esetén közigazgatási bírság kiszabása;
köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése; a köztisztasággal kapcsolatos
kötelezettségek végrehajtásának foganatosítása

x

41

Patakkezelői hozzájárulás, befogadói nyilatkozat kiadása

x

42

Behajtási és parkolási engedély kiadása

x

43

A bizottság feladatköréhez tartozó alapítványok és egyéb szervezetek beszámolójának elfogadása,
amennyiben az Önkormányzat az alapítványban vagy szervezetben tagként vesz részt, továbbá
amennyiben az Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás írja elő a beszámolási
kötelezettséget

érintett bizottság

44

Döntés a forgalomképes vagyonelem elidegenítéséről, megterheléséről 5 millió forint fölötti, de 10 millió forint alatti értékhatár esetében

Gazdasági Bizottság

45

Döntés a Helyi Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

Gazdasági Bizottság

46

Döntés a „Mikro - és kisvállalkozások önkormányzati támogatása” c. pályázat keretében beérkező
pályázatok önkormányzati támogatásáról

Gazdasági Bizottság

47

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Csarnok-és Piacigazgatóság Szervezeti- és Működési
Szabályzatának jóváhagyása

Gazdasági Bizottság

48

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgó Vagyon Kft. szervezeti és működési szabályzatának,
valamint felügyelőbizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Gazdasági Bizottság

49

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. szervezeti és működési
szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Gazdasági Bizottság

50

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarjáni Csatornamű Kft. szervezeti és működési
szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Gazdasági Bizottság

51

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szervezeti és
működési szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Gazdasági Bizottság

52

Döntés a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 7. § (3) bekezdése szerinti, a térfigyelő
képfelvevő eszközök elhelyezésének, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről

Gazdasági Bizottság

53

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft szervezeti és működési szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Népjóléti
Bizottság

54

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
szervezeti és működési szabályzatának, valamint felügyelő bizottsága ügyrendjének jóváhagyása

Népjóléti
Bizottság

55

A Dornyay Béla Múzeum szakmai munkatervének és szakmai beszámolójának, - az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján - szervezeti és működési szabályzatának, múzeumi küldetésnyilatkozatának, stratégiai tervének, állományvédelmi tervének, gyűjtemény gyarapítási és revíziós tervének, fejlesztési tervének,
továbbá múzeumi digitalizálási stratégiájának jóváhagyása

Népjóléti
Bizottság

56

A Balassi Bálint Könyvtár szakmai munkatervének és szakmai beszámolójának, - az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján - szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, stratégiai tervének valamint minőségpolitikai nyilatkozatának elfogadása, fejlesztési tervének jóváhagyása, továbbá használati
szabályzatának meghatározása

Népjóléti
Bizottság

57

A Salgótarjáni Értéktár működési szabályzata, éves munka-és pénzügyi terve, és a tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása

Népjóléti
Bizottság

58

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde szervezeti és
működési szabályzatának jóváhagyása; az óvoda pedagógiai programjának, éves munkatervének,
továbbképzési programjának jóváhagyása; az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések,
beszámolók elfogadása

Népjóléti
Bizottság

59

A Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde szervezeti keretén belül működő mini bölcsőde szakmai
programjának és házirendjének, valamint nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása, továbbá külön
önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben döntés a mini bölcsődei ellátásért fizetendő
személyi térítési díjról

Népjóléti
Bizottság

60

Az önkormányzati bérlakáshoz jutás sorrendjének megállapítása, módosításának jóváhagyása

Népjóléti
Bizottság

61

Hozzájárulás emléktábla állításához

Népjóléti
Bizottság

62

Az országos verseny-helyezett diákok és felkészítő tanáraik részére adományozható elismerő címek
odaítélése

Népjóléti
Bizottság

63

A Szakembereket Salgótarjánba! programban a támogatás elbírálásáról való döntés

Népjóléti
Bizottság

64

Tárgyév február 28-ig a polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása

Ügyrendi Bizottság

65

Polgármester belföldi és külföldi kiküldetésének jóváhagyása

Ügyrendi Bizottság

66

A települési képviselőknek a Közgyűlés üléséről való távolmaradása esetén benyújtott igazolási kérelem elfogadása

Ügyrendi Bizottság

67

A kötelezettségeit megszegő települési képviselők tiszteletdíjának csökkentése

Ügyrendi Bizottság

68

Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések és - amennyiben az építési beruházás becsült értéke eléri a
700 000 000 Ft-ot - a közbeszerzési eljárás során az eljárást megindító, valamint az eljárást lezáró
döntések meghozatala.

Ügyrendi Bizottság

69

Az Ügyrendi Bizottság véleménye alapján a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

Pénzügyi
Bizottság