Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről

Hatályos: 2024. 05. 30 14:00

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről

2024.05.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A KITÜNTETŐ CÍM, A DÍJAK, AZ EMLÉKÉREM ÉS AZ ELISMERÉS MEGNEVEZÉSE ÉS ADOMÁNYOZÁSA

1. A kitüntető cím, a díjak, és az emlékérem megnevezése

1. § (1) A Közgyűlés nagyra becsüli a város érdekeinek előmozdításában, fejlődésének elősegítésében kimagasló, példamutató tevékenységet kifejtő állampolgárok, közösségek munkáját. A Közgyűlés a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munka, életmű elismerésére az alábbi kitüntető címet és a díjakat alapítja:

a) „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím

b) „Pro Urbe” díj

c) „Pro Arte” díj

d) „Salgótarján Szolgálatáért” díj

e) „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj

f) „Salgótarján Sportjáért” díj

g) „Salgótarján Gazdaságáért” díj

h) „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj

i) „Salgótarján Emlékérem”

j)1 „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja”

(2) Az (1) bekezdésben alapított kitüntető cím, a díjak és az emlékérem adományozásáról szóló díszoklevelek, valamint a díszmappák és a díszdobozok egységes arculati elemeinek leírását az 1. melléklet, az adományozásra kerülő emlékplakettek, valamint kitűző leírását a 2. melléklet tartalmazza.

2. A „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím adományozása

2. § (1)2 „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím annak a magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élő személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, valamint egyéb területen Salgótarján lakossága, a város hírnevének öregbítése érdekében hosszabb időn keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedő és maradandó tevékenységével, alkotásával jelentősen segítette Salgótarján fejlődését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A kitüntető címből évente egy adományozható.

(4) A kitüntető cím odaítéléséről, a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A kitüntető címmel díszoklevél, emlékplakett, kitűző és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 500.000,- forint3.

3. § (1) Salgótarján város díszpolgára jogosult:

a) az adományozástól kezdve a kitüntető cím viselésére, valamint azokra a kiváltságokra, amelyek e rendelet szerint a díszpolgárokat megilletik,

b) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségeken meghívás útján részt venni,

c) felkérés alapján a várost képviselő delegáció résztvevője lenni,

d) az önkormányzat által fenntartott könyvtári, közgyűjteményi, közművelődési, valamint sportintézményeket és azok rendezvényeit ingyenesen látogatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultságok gyakorlásának biztosításáért a polgármester felelős.

(3) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a díszpolgári címmel kitüntetett személyt elhalálozása esetén - ha ez a közvetlen hozzátartozók egyetértésével találkozik és az elhunyt végakaratával sem ellentétes - saját halottjának tekinti és a temetés költségeihez hozzájárul.

3. A „Pro Urbe” díj adományozása

4. § (1) A „Pro Urbe” díj annak a természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek adományozható, aki/amely

a) a város fejlesztésében, különösen a társadalmi és gazdasági élet bármely ágazatában, valamint a nemzetközi kapcsolatok építésében hosszú ideig, kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységet végzett, vagy

b) a Salgótarjánban élő nemzetiségek és kisebbségek kultúrája ápolása, társadalmi közösségi élete fejlesztése, jogegyenlőségük érvényesítése, a nemzetiségi és kisebbségi politika terén, huzamosabb időn át kiemelkedő tevékenységet folytatott.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente egy adományozható.

(4) A díj odaítéléséről, a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 300.000,- forint4. Amennyiben a díjban jogi személy, közösség részesül, abban az esetben a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint5.

4. A „Pro Arte” díj adományozása

5. § (1) A „Pro Arte” díj adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek, aki/ amely

a) a kultúra, a művészet és a közművelődés területén hosszú időn keresztül kimagasló, elismerésre méltó szakmai munkát végzett, országos, vagy nemzetközi hírnevet vívott ki bármely művészeti ágban és tevékenységével hozzájárult a Salgótarján jó híre növeléséhez, vagy

b) jelentős mértékben támogatta Salgótarján kulturális életét, valamely rendezvényt, vagy rendezvényeket, illetve művészeti csoportot, vagy kulturális tevékenységet folytató civil szervezetet.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente egy adományozható.

(4) A díj odaítéléséről - a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével - a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezések alapján adományozott díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezések alapján adományozott díjjal díszoklevél és emlékplakett jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 300.000,- forint6. Amennyiben a díjban jogi személy, közösség, illetve civil szervezet részesül, abban az esetben a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint7.

5. A „Salgótarján Szolgálatáért” díj adományozása

6. § (1)8 A „Salgótarján Szolgálatáért” díj

a) olyan természetes személy részére adományozható, aki közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszony vagy munkaviszony keretében Salgótarján város közigazgatási területén teljesít szolgálatot és kimagasló tevékenységet folytat/folytatott

aa) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, vagy

ab) az egészségügyi alap-és szakellátás, illetve a szociális ellátás területén, megbecsülést szerezve önmagának és a városnak vagy

ac) a helyi közügyek és a közfeladat ellátása területén, amellyel hozzájárult az őt foglalkoztató szervezet, intézmény, hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez;

b) olyan jogi személy részére adományozható, aki Salgótarján város közigazgatási területén kimagasló tevékenységet folytat/folytatott

ba) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, a közbiztonság és a katasztrófavédelem területén, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, vagy

bb) az egészségügyi alap-és szakellátás, illetve a szociális ellátás területén, megbecsülést szerezve szervezetének, intézményének és a városnak vagy

bc) a helyi közügyek és a közfeladat ellátása területén, amellyel szervezetként, intézményként vagy hivatalként színvonalas feladatellátást végzett.

(2)9 Az (1) bekezdés a) pontja szerinti díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3)10 A díjból évente legfeljebb kettő adományozható.

(4) A díj odaítéléséről – a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével - a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint11.

6. A „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj adományozása

7. § (1) A „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek aki/ amely

a) a köznevelés területén kiemelkedő, elismerésre méltó szakmai, továbbá az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó, azt segítő kimagasló munkát végzett,

b) a gyermek- és ifjúságvédelem területén, Salgótarján szociális és gyermekjóléti szervezeteiben, az ifjúságsegítő intézményekben, civil szervezetekben hosszú ideig, kimagasló, eredményes tevékenységet fejtett ki a jövő nemzedék érdekében.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente egy adományozható.

(4) A díj odaítéléséről - a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével - a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint12. Amennyiben a díjban közösség részesül, abban az esetben a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint13.

7. A „Salgótarján Sportjáért” díj adományozása

8. § (1) A „Salgótarján Sportjáért" díj adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek aki/amely magas színvonalú sportszakmai, oktatói munkájával, kiemelkedő sporteredményeivel, sporttal kapcsolatos tevékenységével elismerést szerzett Salgótarjánnak.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente egy adományozható.

(4) A díj odaítéléséről - a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével - a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint14. Amennyiben a díjban közösség részesül, abban az esetben a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint15.

8. A „Salgótarján Gazdaságáért”díj adományozása

9. § (1) A „Salgótarján Gazdaságáért" díj adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, aki a város gazdasági életét fellendítő, kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtott, vagy több éves, egyenletes gazdasági teljesítménye alapján hozzájárult a város gazdaságának fejlődéséhez, vagy a város gazdasága számára fontos fejlesztési programot valósított meg.

(2) A díjból évente egy adományozható.

(3) A díj odaítéléséről - a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével - a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(4) A díjjal díszoklevél és emlékplakett jár.

8/A. A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” adományozása16

9/A. § (1) A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek vagy szervezetnek, aki/amely a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó területén kiemelkedő szakmai színvonalú, tárgyilagos, hiteles írásaival, műsoraival, továbbá szerkesztői, fotóriporteri vagy operatőri tevékenységével jelentősen hozzájárult Salgótarján és térsége értékeinek, eredményeinek bemutatásához, hírnevének növeléséhez, valamint a lakosság informáltságának bővítéséhez.

(2) A díj életmű elismeréseként, valamint posztumusz is kiadható.

(3) A díjból évente egy adományozható.

(4) A díj odaítéléséről – a Közgyűlés érintett szakbizottsága véleményének kikérésével – a polgármester javaslata alapján, a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(5) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint. Amennyiben a díjban jogi személy, közösség részesül, a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint.

(6) A díj átadására minden évben – a Magyar Sajtó Napja alkalmából – nemzeti ünnepünkön, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének napja tiszteletére rendezett városi ünnepség keretében kerül sor.

9. A „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj adományozása

10. § (1) A „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj adományozható olyan személynek vagy Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező és működő civil szervezetnek, amely a helyi társadalmi és közösségi életben, kiemelkedően eredményes és sikeres tevékenységével hozzájárult Salgótarján fejlődéséhez, a városi identitástudat erősödéséhez.

(2) A díjból évente egy adományozható.

(3) A díj odaítéléséről a polgármester javaslata alapján a Közgyűlés dönt zárt ülésen, minősített többséggel hozott határozatával.

(4) A díjjal díszoklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A díjjal együtt járó pénzjutalom mértéke bruttó 200.000,- forint17. Amennyiben a díjban civil szervezet részesül, abban az esetben a pénzjutalom mértéke bruttó 400.000.- forint18.

(5)19

10. A „Salgótarján Emlékérem” adományozása

11. § (1) A „Salgótarján Emlékérem” (a továbbiakban: emlékérem) adományozható olyan természetes vagy jogi személynek, illetve közösségnek aki/ amely

a) a város rangját emelő, hírnevét öregbítő egyszeri aktuális, vagy kiemelkedő folyamatos, egyéni vagy kollektív teljesítményt nyújtott, vagy

b) tevékenységével - tudományos, művészi munkásságával, közéleti, oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális, gazdasági, tevékenységével, sport- és egyéb eredményei alapján - elismerést szerzett a városnak, vagy gyarapította a város anyagi és szellemi értékeit.

(2) Az emlékérem évente kotlátlan számban adományozható.

(3) Az emlékérem adományozását bármely salgótarjáni lakos, szervezet és intézmény kezdeményezheti a polgármesterhez benyújtott javaslatával. A javaslatnak tartalmaznia az emlékéremre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, elérhetőségeit, valamint az elismerni kívánt tevékenység bemutatását.

(4) Az emlékérem odaítéléséről a polgármester dönt.

(5) Az emlékéremmel díszoklevél és emlékplakett jár.

(6) Az emlékérem időbeli korlát nélkül adományozható.

11. Nyugalmazott pedagógusok elismerése

12. § (1)20 A felsőoktatási intézmények által, a saját intézményi szabályzatukban foglaltak alapján a pedagógusoknak adományozott díszoklevelek közül a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában lévő, valamint Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel rendelkező és működő állami fenntartású köznevelési intézményekből nyugdíjba vonuló pedagógusoknak az arany díszoklevélhez nettó 15.000 Ft, a gyémánt díszoklevélhez nettó 20.000 Ft, a vas díszoklevélhez nettó 25.000 Ft, a rubin díszoklevélhez nettó 30.000 Ft pénzjutalmat adományoz az Önkormányzat.

(2) A kérelmeket minden év március 1. napjáig lehet benyújtani az önkormányzat illetékes irodájához.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzjutalmak átadására minden évben a városi pedagógusnapon kerül sor.

II. Fejezet

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE

1. Javaslattétel

13. § (1) Az adományozásra javaslatot tehetnek – a 11. §-ban foglaltak kivételével – a polgármester, a jegyző, az aljegyző, a települési képviselők, a Közgyűlés bizottságai, Salgótarján Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzatai, Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) irodavezetői, Salgótarján város díszpolgárai, a rendvédelmi szervek, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdálkodó szervezetek vezetői, a költségvetési szervek, valamint a város közigazgatási területén működő köznevelési intézmények vezetői, az egyházak és civil szervezetek.

(2) A kitüntető cím, valamint a díjak adományozását legkésőbb az átadás időpontját legalább 90 nappal21 megelőzően lehet kezdeményezni a polgármesternél. Javaslatot kizárólag a 3. mellékletben meghatározott javaslattételi adatlapon lehet előterjeszteni. Önjelölés nem fogadható el érvényes javaslatként.

(3) A díjra nem terjeszthető elő az a személy, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki jogerős fegyelmi határozat vagy büntető ítélet hatálya alatt áll.

2. A kitüntető cím és a díjak átadása

14. § (1)22 A kitüntető cím és díjak átadására − a „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” kivételével − minden évben Salgótarján várossá nyilvánításának évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor.

(2)23 Valamennyi díj megosztható. Megosztott díj esetében díjazottakként jár az oklevél, az emlékplakett és – e rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adományozás, valamint a „Salgótarján Gazdaságáért” díj kivételével – az egyes díjaknál meghatározott pénzjutalom.

(3) Posztumusz kitüntető cím, díj vagy emlékérem adományozása esetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §-ának (1) bekezdése 1. és 2. pontjában meghatározott hozzátartozók az ott leírt sorrendben vehetik át a kitüntetést.

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott hozzátartozók nem lelhetők fel, akkor a cím átvételére jogosult személyt vagy közösséget - a cím adományozásával egyidejűleg - a Közgyűlés állapítja meg.

(5) A kitüntető cím, a díjak és az emlékérem adományozásával kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

(6) A kitüntető címmel, a díjakkal és az emlékéremmel járó emlékplakett megterveztetéséről és elkészíttetéséről a jegyző gondoskodik.

3. A kitüntető cím, valamint díjak átadásának nyilvánosságra hozatala

15. § (1) A kitüntető címben, valamint díjakban részesülők nevét az adományozást követően nyilvánosságra kell hozni. Az adományozásokról a város lakosságát a jegyző az önkormányzat honlapján, valamint a helyi sajtó útján tájékoztatja.

(2) A kitüntető cím, valamint díjak adományozásával, az elismerésben részesültek adataiknak nyilvántartásával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat az illetékes iroda látja el.

4. Az elismerések visszavonása

16. § (1) Valamennyi elismerést vissza lehet vonni, ha azt a kitüntetett bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált. Vissza kell vonni az elismerést attól a személytől, akit a bíróság bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

(2) Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.

(3) Az elismerés visszavonásáról a Közgyűlés minősített többséggel dönt.

(4) Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel a polgármester írásban közli, és egyidejűleg bevonja az elismeréssel járó díszoklevelet és emlékplakettet.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1. napján lép hatályba.

(1a)24 E rendeletnek az Önkormányzat által alapított kitüntető cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről szóló 24/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2024. (I.25.) önkormányzati rendelettel megállapított 14. § (2) bekezdését a 2023. évi díjazottakra is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti

a) a „Pro Urbe” emlékérem alapításáról és adományozásáról szóló 20/1991. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

b) a „Pro Arte” művészeti díj alapításáról és adományozásáról szóló 21/1991. (XII.16.) önkormányzati rendelet.

c) az Önkormányzat által alapított kitüntető címről és díjakról szóló 30/1995.(XII.18.) önkormányzati rendelet.

d) „Az év rendőre” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 53/2009. (XI.24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Salgótarján város elismeréseinek egységes arculati elemei

1. A kitüntető címhez, díjakhoz, valamint emlékéremhez járó díszoklevél és díszmappa leírása

a) A 2db B5 méretű lapból álló díszoklevél egyik lapja tartalmazza a kitüntető cím, díj, valamint emlékérem fotóját. A másik lapja tartalmazza az adományozó Közgyűlés nevét, a kitüntető cím, díj, valamint emlékérem elnevezését, az abban részesült személy, közösség nevét, az adományozás idejét, a polgármester nevét, tisztségét, aláírását és hivatalos bélyegzőjének lenyomatát.

b) A díszoklevelet B5 méretű, fedőlapján Salgótarján Megyei Jogú Város címerével és a kitüntető cím, díj, valamint emlékérem elnevezésével ellátott középkék színű díszmappában kell átadni.

2. A kitüntető címmel, díjakkal, valamint emlékéremmel járó emlékplakett díszdobozának leírása

A kitüntető címmel, díjjal, valamint emlékéremmel járó emlékplakettet középkék színű díszdobozban kell átadni, amely fedőlapján tartalmazza Salgótarján Megyei Jogú Város címerét és a kitüntető cím, díj, valamint emlékérem elnevezését.

2. melléklet

A kitüntető címmel, díjakkal, valamint emlékéremmel adományozásra kerülőemlékplakettek és kitűző leírása

1. A „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) Salgótarján stilizált városközpontja és a „Salgótarján Díszpolgára” felirat szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található sugaras peremdíszítéssel.
A „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető címmel adományozásra kerülő kitűző leírása:
A „Salgótarján Díszpolgára” kitüntető cím kitűzője 20 mm átmérőjű, 14 karátos aranyból készült, kör alakú érem, amelynek középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Díszpolgára” körirattal.

2. A „Pro Urbe” díj emlékplakettjének leírása:

A „Pro Urbe” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) perspektivikus térben elhelyezkedő ajtó szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Pro Urbe Salgótarján” körirattal.

3. A „Pro Arte” díj emlékplakettjének leírása:

A „Pro Arte” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) egy nyitott emberi tenyér szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Pro Arte Salgótarján” körirattal.

4. A „Salgótarján Szolgálatáért” díj emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Szolgálatáért” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) stilizált, gótikus építészeti környezetben álló férfi (főalak) szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Szolgálatáért” körirattal.

5. A „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” díj emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) kitárt karral álló nőalak (főalak) szerepel stilizált ábrázolású gyermekekkel körülvéve. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Jövő Nemzedékéért” körirattal.

6. A „Salgótarján Sportjáért” díj emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Sportjáért” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) négy - különböző korú és nemű – emberi alak szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Sportjáért” körirattal.

7. A „Salgótarján Gazdaságáért” díj emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Gazdaságáért” -díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) a gazdasági innovációt, a kiemelkedő gazdasági tevékenységet jelképező dombormű szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Gazdaságáért” körirattal.

8. „Salgótarján Civil Társadalmáért” díj emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Civil Társadalmáért” - díj emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) egy négyzethálós szerkezet réseiből kinövő növényeket ábrázoló dombormű szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Civil Társadalmáért” körirattal.

9. „Salgótarján Emlékérem” emlékplakettjének leírása:

A „Salgótarján Emlékérem” emlékplakettje 80 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, kör alakú, bronz vertérem. Előlapján (éremoldalán) Salgótarján városközpontjának jellegzetes látképe szerepel, az előtérben a természeti környezet ábrázolásával. A domborművet a „Salgótarján Emlékérem”, valamint a „Szüless újjá! /J.K./” (idézet Jobbágy Károly: Renaissance című verséből) körirat veszi körül. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján” „Várossá nyilvánítás éve 1922” körirattal.

10. „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” emlékplakettjének leírása:25

A „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” emlékplakettje 100 mm átmérőjű, 5 mm vastagságú, bronzból készült, kör alakú érem. Előlapján (éremoldalán) Bobál Gyula portréja, valamint a „Bobál Gyula (1919-2020)” felirat szerepel. Hátlapján (címeroldalán) középen Salgótarján Megyei Jogú Város címere található a „Salgótarján Bobál Gyula Sajtódíja” körirattal.

3. melléklet

Javaslattételi adatlap
KITÜNTETÉSI JAVASLAT
a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított városi kitüntető címekre, díjakra

I. Kitüntető cím, díj megnevezése:

II. Javasolt személy / szervezet / intézmény neve:

Születési éve / alapítás éve:

Munkahelye / székhelye:

Foglakozása, beosztása / működési köre, illetve területe:

A javasolt szervezet / intézmény vezetőjének, képviselőjének neve:

Elérhetősége:

Lakcím / cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

III. A javasolt személy, illetve szervezet, intézmény eddigi legfontosabb kitüntetései, elismerései (évszámmal):

IV. A kitüntetési javaslat rövid indoklása (1-2 mondat):

V. A javaslattevő személy / szervezet / intézmény neve:

A javaslattevő szervezet / intézmény vezetőjének, képviselőjének neve:

Elérhetősége:

Lakcím / cím:

Telefonszám:

E-mail cím:

Csatolandó melléklet: Részletes indokolás - szakmai életút ismertetése, illetve szervezetek, intézmények esetében, az eddigi tevékenység rövid leírása külön oldalon.
A kitüntetési javaslat részletes indokolása:
Dátum:
…………………………………………….
A javaslattevő aláírása
1

Beiktatta a 31/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. október 29. napjától.

2

Módosította a 20/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2020. július 5. napjától.

3

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

4

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

5

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

6

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

7

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

8

A 6. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. § (3) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

12

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

13

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

14

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

15

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

16

Beiktatta a 31/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. október 29. napjától.

17

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

18

Az összeget módosította a 17/2018.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. szeptember 1. napjától.

19

Hatályon kívül helyezte a 20/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2020. július 5. napjától.

20

A 12. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Módosította a 20/2020.(VII.02.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2020. július 5. napjától.

22

Módosította a 31/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. október 29. napjától.

23

A 14. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

24

A 17. § (1a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

25

Beiktatta a 31/2020.(X.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. október 29. napjától.