Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről

Hatályos: 2017. 06. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Salgótarján megyei jogú város szmogriadó tervéről

2017.06.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában és (6) bekezdésében, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 20. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A szmogriadó terv célja, hogy meghatározza a rendkívüli intézkedést igénylő légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) A rendelet hatálya Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén, azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat.

(3)1

II. Fejezet

Szmoghelyzet megelőzését szolgáló intézkedések

2. § (1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó közigazgatási szervek környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén a rendkívüli intézkedésekhez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló 3/2009.(III.20.) KvVM utasításban(továbbiakban: Ut.) foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: PMK)2 minden év április 30-ig a polgármesternek megküldi azon helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek listáját, amelyek az egységes környezethasználati engedélyhez kötött üzemeltetőknek minősülnek és e rendeletben a szmogriadóhoz kapcsolódóan a meghatározott intézkedésekre tekintettel szmoghelyzeti felkészülési tervet kell készíteniük.

(2) A PMK3 az (1) bekezdés szerinti lista meghatározása során:

a)4 figyelembe veszi az üzemeltetők által a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendeletben (továbbiakban: határérték rendelet) felsorolt légszennyező anyagok legfrissebb kibocsátási adatait, továbbá ózon esetében a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 6. mellékletében felsorolt ózonképződést elősegítő anyagoknak (prekurzorok) rendelkezésére álló legfrissebb kibocsátási adatait;

b) légszennyező anyagonként közli az üzemeltető nevét, a telephely címét.

(3) Az (1) bekezdés szerinti lista adatai alapján a helyhez kötött jelentős légszennyező pontforrások üzemeltetőit Salgótarján megyei jogú város Polgármestere (továbbiakban: polgármester) – hatósági jogkörében hozott határozatában – a Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) útján kötelezi az (1) bekezdés szerinti aktualizált szmoghelyzeti felkészülési tervük elkészítésére és annak a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belüli a Polgármesteri Hivatalhoz történő megküldésére.

(4) A Polgármesteri Hivatal az üzemeltető(k) által készített szmoghelyzeti felkészülési terve(ke)t megküldi a PMK5 részére, mint az (1) bekezdésben meghatározott légszennyező pontforrások üzemeltetéséhez kapcsolódóan az egyéb hatályos jogszabályban meghatározott első fokon környezetvédelmi hatósági jogkört ellátó hatóságnak.

(5) A polgármester hatósági jogkörében hozott határozatában a PMK6 állásfoglalása alapján fogadja-, illetve utasítja el a szmoghelyzeti felkészülési terve(ke)t.

III. Fejezet

A szmogriadó elrendelésének előfeltételei, a szmogriadó esetei

3. § (1) Szmogriadót kell elrendelni, ha határérték rendeletben feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az ott meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket eléri.

(2) A szmogriadót és az e rendeletben meghatározott intézkedéseket a polgármester rendeli el és szünteti meg.

(3) A szmogriadó esetei a következők:

a) tájékoztatási küszöbérték elérés: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali tájékoztatást kell adni az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint, továbbá a 7. §-ban foglaltak szerint intézkedni kell.

b) riasztási küszöbérték elérés: amelyben a légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a teljes lakosságra, elrendelésével együtt azonnali tájékoztatást kell adni az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint, valamint azonnali korlátozó intézkedéseket kell elrendelni a 8. §-ban foglaltak szerint.

(4) A polgármester e rendelet szerinti tájékoztatását, bejelentését és intézkedéseit a Magyar Távirati Irodához eljuttatott sajtóközlemény útján adja ki, valamint a város honlapján megjeleníti és a helyi médiában közli.

IV. Fejezet

Szmogriadó elrendelése, megszüntetése

4. § (1) A szmogriadó elrendelésének és megszüntetésének alapja a határérték rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott légszennyező anyagok koncentrációja, amit a PMK7 az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat keretében, folyamatos mérésekkel határoz meg.

(2) A szálló porra (PM10) vonatkozó riasztási küszöbérték elérés esetén a szmogriadó elrendeléséhez és megszüntetéséhez – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – az Országos Meteorológiai Szolgálat (továbbiakban: OMSZ) által – az Ut. 4. §-a szerint – kiadott meteorológiai előrejelzése is szükséges.

5. § (1) A szmogriadót akkor kell elrendelni, ha a helyi mérőállomáson mért légszennyező anyag(ok) koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga eléri a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

(2) A tájékoztatási küszöbérték elérés miatt elrendelt szmogriadó és az ahhoz kapcsolódóan hozott intézkedések megszüntethetőek, ha a határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a tájékoztatási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei. Ózon esetében a tájékoztatási küszöbérték elérése miatt elrendelt szmogriadó megszüntetésének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentrációja ne lépje túl 3 egymást követő órában a tájékoztatási küszöbértéket.

(3) A riasztási küszöbérték elérés miatt elrendelt szmogriadó és az ahhoz kapcsolódóan hozott intézkedések megszüntethetőek, ha a határérték rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja 3 egymást követő egyórás átlagában, illetve szálló por (PM10) esetében egy nap 24 órás átlagában nem lépi túl a riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei. Ózon esetében a riasztási küszöbérték elérése miatt elrendelt szmogriadó megszüntetésének feltétele, hogy a megszüntetés előtti 36 óra alatt az ózon koncentrációja ne lépje túl 3 egymást követő órában a riasztási küszöbértéket.

V. Fejezet

Szmoghelyzet kezelése

6. §8

VI. Fejezet

Tájékoztatási küszöbérték elérése esetén alkalmazható intézkedések

7. § A polgármester a tájékoztatási küszöbérték elérése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések és ezen rendelet alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerint;

b)9 felkérheti a jegyzőt és a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát, a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében a tilalom alóli kivételt képező időszakban a szmogriadó idejére elrendeli az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) felkérheti a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze a porképző anyagok más jogszabályban előírtak szerinti szállítását;

d) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlásának megelőzése érdekében a lakossági és az üzemi légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül:

da)10 a 0,1,2,3 környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek használatának szüneteltetésére;

db) a városi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat mérséklésére, lehetőség szerint szüneteltetésére, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítésére;

dc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére;

dd) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére;

de) nitrogén-dioxid szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

e)11 felkérést ad ki, az ózonszint miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően az ózonprekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve – a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén kibocsátással) járó tevékenységek (például: festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerinti szüneteltetésére;

f) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az építési, bontási – a halasztást nem tűrő állékonyságot, életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése kivételével - munkák lehetőség szerinti szüneteltetését kérheti;

g) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az időjárási viszonyokat tekintve kérheti a közterületek, utak locsolással történő pormentesítését.

h)12 felkérést ad ki a társadalmi felelősségvállalásra tekintettel a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek kibocsátásuk csökkentésére, az elfogadott szmoghelyzeti felkészülési terv(ek)ben foglaltak szerint.

VII. Fejezet

Riasztási küszöbérték elérésekor alkalmazandó intézkedések

8. § A polgármester a riasztási küszöbérték elérésének esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot, az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések és ezen rendelet alapján az 1. számú mellékletben foglaltak szerint;

b)13 utasítja a jegyzőt és felkérheti a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát, a vonatkozó helyi önkormányzati rendelet értelmében a tilalom alól kivételt képező időszakban a szmogriadó idejére elrendeli az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének tilalmát;

c) utasítja a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze a porképző anyagok más jogszabályban előírtak szerinti szállítását;

d) felkérést ad ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire, ezen belül:

da)14 a 0,1,2,3 környezetvédelmi osztályba sorolt gépjárművek használatának szüneteltetésére;

db) a városi úti célok eléréséhez az egyéni gépjárműhasználat szüneteltetésére, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítésére;

dc) a gépjárművek indokolatlan - álló helyzetben történő - alapjárati üzemeltetésének mérséklésére;

dd) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatának mérséklésére;

de) nitrogén-dioxid szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;

e) az ózon szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve - a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogénkibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) szüneteltetését rendeli el;

f) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az építési, bontási – a halasztást nem tűrő állékonyságot, életet- és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzetek megszüntetése kivételével - munkák szüneteltetését rendeli el;

g) szálló por (PM10) szennyezettség miatt elrendelt küszöbérték elérés esetén az időjárási viszonyokat tekintve kéri a közterületek, utak locsolással történő pormentesítését;

h) elrendeli, illetve kezdeményezi a 2. § (1) bekezdésben meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára történő kötelezését, vagy a kibocsátás csökkentését az elfogadott szmoghelyzeti felkészülési terv(ek)ben foglaltak szerint.

VIII. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1)15

(2)16 Ezen rendelet előírásait megszegőkkel szemben az R. 9. mellékletében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 51/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

A szmogriadó elrendelése, kihirdetése és közzététele

1.17 A polgármester döntése alapján a szmogriadó elrendeléséről telefonon és faxon, vagy e-mailben értesíteni kell a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyhez kötött légszennyező pontforrásokat üzemeltető üzemeket, akiknek szmogot előidéző szennyezőanyag-kibocsátásaikat a szmogriadó idején korlátozni kell.

2. A tájékoztatási küszöbérték elérését követően egy órán belül, szálló por (PM10) esetén 5 órán belül e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell tájékoztatni a lakosságot és az intézményeket, különös tekintettel a 7. § alapján hozott döntésekre vonatkozóan.

3. A szmoghelyzetről folyamatosan tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket. Tájékoztatási eszközként alkalmazható a városba telepített Hörmann-Rema lakossági riasztó- és tájékoztató rendszer is.

4.18 A riasztási küszöbérték túllépését követő 2 órán belül, szálló por (PM10) esetén 8 órán belül e rendelet 3. § (4) bekezdése szerint kell bejelenteni a szmogriadó riasztási fokozatát. Szálló por esetén a bejelentés lehetőségéről előző nap legkésőbb 18 óráig a lakosságot és az intézményeket tájékoztatni kell, amely tájékoztatásnak ki kell terjednie a szmogriadó tervben foglalt korlátozások bevezetésének várható időpontjára, illetve a várható korlátozásokra.

5.19 Ha a polgármester a szmogriadó megszüntetését rendeli el, akkor a 3. § (3) bekezdése szerint kell tájékoztatni a lakosságot és az intézményeket, továbbá telefonon és faxon, vagy e-mailben erről értesíteni kell az (1) pontban meghatározott üzemeket.

6. A lakossági tájékoztatást a hatályos jogszabályokban meghatározott tartalommal és részletezettséggel kell kiadni.

2. melléklet az 51/2009. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez20

Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

1. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani. [CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma]

2. Tájékoztatási és riasztási küszöbértékek

A

B

B

C

1

Légszennyező anyag
[CAS szám]

Átlagolási időszak

Tájékoztatási küszöbérték μg/m3

Riasztási küszöbérték μg/m3

2

Kén-dioxid
[7446-09-5]

1 óra

400
három egymást követő órában

500
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400

3

Nitrogén-dioxid
[10102-44-0]

1 óra

350
három egymást követő órában

400
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350

4

Szén-monoxid
[630-08-0]

1 óra

20 000
három egymást követő órában

30 000
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000

5

Szálló por
[PM10]

24 óra

75
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

100
két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható

6

Ózon
[10028-15-6]

1 óra

180
három egymást követő órában

240
három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180

1

Hatályon kívül helyezte a 11/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. március 1. napjától.

2

Az elnevezést módosította a 34/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2015. november 1. napjától.

3

Az elnevezést módosította a 34/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2015. november 1. napjától.

4

Módosította a 15/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. március 25. napjától.

5

Az elnevezést módosította a 34/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2015. november 1. napjától.

6

Az elnevezést módosította a 34/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatályos 2015. november 1. napjától.

7

Az elnevezést módosította a 34/2015.(X.29.) önkormányzati rendelet 1. § e) pontja. Hatályos 2015. november 1. napjától.

8

Hatályon kívül helyezte az egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2017. június 1. napjától.

9

Módosította a 41/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2012. december 01. napjától.

10

Módosította az egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. június 1. napjától.

11

Módosította a 41/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2012. december 01. napjától.

12

Módosította a 41/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2012. december 01. napjától.

13

Módosította a 41/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2012. december 01. napjától.

14

Módosította az egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. június 1. napjától.

15

Hatályon kívül helyezte a 11/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. március 1. napjától.

16

Módosította a 15/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos 2011. március 25. napjától.

17

Módosította az egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. június 1. napjától.

18

Módosította a 15/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos 2011. március 25. napjától.

19

Módosította az egyes környezetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 21/2017.(V.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. június 1. napjától.

20

Módosította a 15/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 8. §-a. Hatályos 2011. március 25. napjától.