Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Hatályos: 2022. 07. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete

a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

2022.07.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kkt. 8. § (1) bekezdés c.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló helyi közutakon, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken (továbbiakban: közterület) kialakított várakozási területekre, továbbá a külön engedélyhez kötött várakozásra kijelölt területre terjed ki.

2. § A közterületeken kialakított várakozási területen a várakozóhelyek létesítése, kijelölése, fenntartása – ide nem értve a más szerv által létesített és üzemeltetett várakozóhelyeket – az Önkormányzat feladata.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. fizető várakozási terület:

a fizető várakozási övezet és a külön engedélyhez kötött várakozásra kijelölt terület.

A fizető várakozási övezetet és a fizető várakozóhelyek számát az 1. melléklet, a külön engedélyhez kötött várakozásra kijelölt területet a 2. melléklet tartalmazza.

2. fizető várakozási övezet

a Közgyűlés által, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. §-a (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt olyan, több várakozóhelyet magában foglaló várakozási terület, amelynek várakozási célú használatáért munkanapokon 8.00-18.00 óra között, szombaton 8.00-12.00 óra között a helyszínen kihelyezett tájékoztató táblákon meghatározottak szerint várakozási díjat kell fizetni. Amennyiben jogszabály a naptár szerinti munkarendtől való eltérést ír elő, úgy szombati napokon a munkanapra meghatározottakat kell alkalmazni. Ilyen esetben a naptár szerinti hétköznapra eső pihenőnapon várakozási díjat nem kell fizetni.

3. fizető várakozóhely:

a fizető várakozási övezeten belül lévő, útburkolati jellel ellátott vagy anélkül kialakított, járművel történő várakozásra díjfizetés ellenében igénybe vehető terület.

4. várakozási díj:

a fizető várakozóhelyek használatáért a várakozási idő tartamához igazodó, parkolójegy, parkolási bérlet vagy parkolási engedély használatával, vagy mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával megfizetett parkolási idővel előre fizetendő, a 3. mellékletben meghatározott díj.

5. parkolójegy:

a fizető várakozási övezetbe telepített díjfizető parkoló automatáknál készpénz bedobásával, parkolási mágneskártyával, vagy bankkártya használatával váltott, aznapi parkolási időt igazoló jegy.

6. parkolási mágneskártya:

a fizető várakozóhelyek üzemeltetőjének telephelyén betétdíj ellenében váltott – bankkártya formátumú és minőségű – kártya, mely előre fizetendő 2-3-5-10 e Ft-os egységekre a váltás helyén feltölthető. A kártya fizetőparkoló automatába helyezésével a kívánt időre parkolójegy váltható. A mágneskártya újratölthető, vagy leadásakor betétdíja visszaigényelhető.

7. parkolási bérlet:

a fizető várakozóhelyek üzemeltetőjénél előre váltott, a bérlet típusának megfelelő fizető várakozási övezeten belül – az e rendeletben foglalt feltételekkel – bármely fizető várakozóhelynek a bérlet érvényességi idején belüli igénybevételére jogosító igazolókártya.

8. parkolási engedély:

a külön engedélyhez kötött várakozási területen naptári éven belül időtartam korlátozás nélkül történő várakozásra jogosító kártya.

9. jogosulatlan használat:

ha a jármű fizető várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén legalább 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi. Érvénytelen bérlettel vagy engedéllyel történt várakozóhely igénybevételt, valamint a mozgásában korlátozott személyek számára kijelölt várakozóhely parkolási igazolvány nélküli igénybevételét úgy kell tekinteni, mintha a várakozóhelyet díjfizetés nélkül vették volna igénybe.

10. pótdíj:

jogosulatlan használat esetén a 3. melléklet szerint fizetendő díj.

11.1 Környezetkímélő gépkocsi:

a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott jármű.

2. Fizető várakozási övezet üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatos szabályok

4. § (1) A fizető várakozási övezetet az Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján az általa alapított gazdasági társaság, a VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3100 Salgótarján, Kertész út 2. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

(2) A Szolgáltató köteles a várakozóhelyek rendeltetésszerű használhatóságáról, járműközlekedésre alkalmas állapotáról folyamatosan gondoskodni.

(3) A fizető övezetben az üzemeltetés keretében a Szolgáltató kötelezettsége a parkolási szolgáltatások nyújtásán túl a fizető várakozóhelyek fenntartása is, ide értve a tisztán tartási és karbantartási (hó és síkosságmentesítés, burkolatjel festés, kátyúzás) feladatok elvégzését is.

(4) Nem tartoznak az üzemeltetési feladatok közé az építési, felújítási jellegű feladatok.

(5) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(6) A fizető várakozóhelyek területén, a gépjárművekben keletkezett károkért a Szolgáltató csak az üzemeltetéssel összefüggésben, tevékenysége körében okozott károkért vonható felelősségre.

(7) A fizető várakozási övezetben a Szolgáltatónak a kihelyezett tájékoztatást adó táblán (KRESZ 61/a., 110., 112/d. sz. ábrái), az alatta elhelyezett kiegészítő táblán (KRESZ 111-114. sz. ábrái), a külön szöveges tájékoztató táblán, valamint a parkolójegy kiadó automatán az alábbiakat fel kell tüntetnie:

a) a tábla hatálya alatt várakozók díjfizetési kötelezettségét,

b) a díjfizetési kötelezettség időbeli hatályát,

c) a várakozási díj és a pótdíj összegét,

d) a várakozási díj és a pótdíj megfizetésének módját,

e) a várakozás rendjét,

f) a várakozási díj és pótdíj szedésére feljogosított szerv, vagy személy nevét és címét.

(8) A jelen rendelet 3. mellékletében meghatározott díjak és pótdíjak az Önkormányzatot illetik meg, melynek beszedésére a Szolgáltató jogosult.

5. § (1) A várakozóhelyek igénybevételére a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel a KRESZ előírásai az irányadók.

(2) A fizető várakozási övezeten belül lévő, útburkolati jellel ellátott várakozóhelyeket személygépkocsival, motorkerékpárral és a maximum 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival lehet igénybe venni.

(3) Az útburkolati jellel el nem látott várakozóhelyeket a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül egyéb gépjárművekkel is igénybe lehet venni.

(4) A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és autóbuszok csak az úttesttel párhuzamos várakozási lehetőséget vehetik igénybe, a KRESZ előírásainak megfelelően.

(5) A három vagy annál több kerekű járművel történő igénybevétel esetén a 3. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni.

(6) A várakozóhelyek igénybevétele történhet parkolójegy, parkolási bérlet, parkolási engedély vagy parkolási igazolvány használatával, valamint mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával megfizetett várakozási idővel. A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és autóbuszok kizárólag parkolójegy használatával, valamint mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával megfizetett várakozási idővel vehetik igénybe a várakozóhelyeket.

(7) A fizető várakozóhelyek kizárólagos használatra nem válthatók meg.

(8) A parkolójegyet, parkolási bérletet, parkolási engedélyt, parkolási igazolványt a gépkocsi első szélvédője alatt, jól látható és ellenőrizhető módon, motorkerékpárok esetén egyéb jól látható és ellenőrizhető módon rögzítve kell elhelyezni.

6. § A parkolójeggyel a fizető várakozási övezet egész területén a parkolójegyen érvényesített ideig szabad várakozni. A mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával megfizetett várakozási idővel az adott fizető várakozási övezet egész területén a szolgáltatás megrendelésekor megjelölt időtartamban szabad várakozni.

7. § (1) A parkolási bérlettel a bérlet típusa szerint meghatározott fizető várakozási övezet egész területén időtartam korlátozás nélkül lehet várakozni, a bérlet érvényességi idején belül.

(2)2

8. § A parkolási bérlet3 olyan, bárki által megvásárolható, a fizető várakozási övezetben időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosító bérlet, amely a bérleten feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órájától a bérleten feltüntetett naptári hónap utolsó napjának 24.00 órájáig terjedő időre szól, kivétel az év végén december 31-ével lejáró bérletek, melyek a következő év január 15. napjának 24.00 óráig történő díjmentes várakozásra használhatók.

9. §4

10. § (1) A parkolási bérleteket a Szolgáltató kérelemre, e rendeletben foglalt feltételek fennállásának igazolása és a 3. mellékletben meghatározott díj megfizetése után adja ki.

(2) A parkolási bérleteket típusonként sorszámmal kell ellátni, és fel kell tüntetni rajta a bérlet jogosultjának nevét, a gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, valamint az érvényesség időtartamát.

(3) A parkolási bérletek díjait típusonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A parkolási bérlet adataiban bekövetkezett változás, valamint a parkolási bérlet elvesztése esetén az új bérlet kiállításának díja bruttó 1000 Ft.

11. § A mozgásában korlátozott személy a KRESZ 51/A. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén, az ott meghatározott jogosultságok igénybevételével várakozhat a fizető várakozási övezeten belül.

12. § (1) A várakozási területen megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű és a közterület-felügyelet hivatalos gépjárművei díjfizetés és időtartam korlátozás nélkül várakozhatnak.

(2)5 Díjmentesen használhatják a fizető várakozóhelyeket a világoszöld alapszínű különleges rendszámtáblával rendelkező a 3. § (11) bekezdésében meghatározott környezetkímélő gépkocsik, a 100. véradásért emléklappal rendelkező salgótarjáni lakosok, a közüzemi szolgáltatást ellátó, figyelmeztető jelzést használó gépjárművek, valamint azok a gépjárművek, amelyek számára a KRESZ a várakozási tilalom alól felmentést ad, a munkavégzés idejére.

13. § Fizető várakozási övezetben a várakozóhelyek nem várakozási célú igénybevételére a külön jogszabályokban meghatározott esetekben adható engedély.

3. Külön engedélyhez kötött várakozási terület üzemeltetésével és igénybevételével kapcsolatos szabályok

14. § A külön engedélyhez kötött várakozási terület üzemeltetése az Önkormányzat feladata.

15. § (1) A rendelet 2. mellékletében meghatározott külön engedélyhez kötött várakozási terület csak az erre jogosító engedély birtokában vehető igénybe várakozási célra, munkanapokon 7.00 – 18.00 óra közötti, szombaton 7.00 – 12.00 óra közötti időszakban, időtartam korlátozás nélkül, az engedélyen feltüntetett érvényességi időn belül. Amennyiben jogszabály a naptár szerinti munkarendtől való eltérést ír elő, úgy szombati napokon a munkanapra meghatározottakat kell alkalmazni. Ilyen esetben a naptár szerinti hétköznapra eső pihenőnapon az arra vonatkozó szabályok az irányadóak.

(2) A parkolási engedélyre az jogosult, aki a KRESZ rendelkezéseinek megfelelően behajtási engedélyre jogosult és azt legkésőbb a parkolási engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg megkérte, továbbá ezen engedély díját megfizette. Az engedélyt kérelemre az Önkormányzat jegyzője állítja ki.

(3) A parkolási engedélyeket sorszámmal kell ellátni, és fel kell tüntetni rajta a kedvezményezett gépjármű típusát, forgalmi rendszámát, a parkolási jogosultság helyszínét és a parkolási engedély érvényességi idejét.

(4) A parkolási engedély adataiban bekövetkezett változás esetén, valamint a parkolási engedély elvesztése esetén az új engedély kiállításának díja bruttó 1000 Ft.

(5) A parkolási engedély díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) Az engedélyt a gépkocsi első szélvédője alatt, jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni.

4. Ellenőrzés, szankcionálás, adatkezelés

16. § A fizető várakozóhelyek igénybevételének szabályszerűségét – a mozgásában korlátozott személyek számára kijelölt várakozóhelyek kivételével – és a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató, a mozgásában korlátozott személyek számára kijelölt várakozóhelyek és a külön engedélyhez kötött várakozási terület igénybevételének szabályszerűségét a közterület-felügyelet bármikor ellenőrizheti.

17. § (1) A fizető várakozóhelyek jogosulatlan használata esetén a pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédő lapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló helyét, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a várakozási díj és pótdíj mértékét, megfizetésének határidejét és módját.

(2) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg, akkor a gépjármű üzembentartója kötelezhető a díj és pótdíj megfizetésére. A Szolgáltató a díj- és pótdíjfizetési felszólítást a várakozási terület jogosulatlan használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a jármű üzembentartója részére postai küldeményként, vagy más egyéb igazolható módon megküldi.

(3) A fizető várakozóhelyek jogosulatlan használata esetén várakozási esetenként egy órai várakozási díjat és a 3. melléklet szerinti pótdíjat kell fizetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti díjat a Szolgáltató székhelyén készpénzben, vagy készpénzátutalási megbízáson kell befizetni.

(5) Ha a (4) bekezdés szerinti fizetési kötelezettséget a (2) bekezdésben meghatározott felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem teljesítik, a követelés bírósági úton érvényesíthető.

(6)6 A Szolgáltató az önkormányzatot megillető várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén – a vonatkozó jogszabályokban előírt 60 napos jogvesztő határidőn belül a kötelezettnek megküldött fizetési felszólításban megadott határidő eredménytelen elteltét követően – a követelések érvényesítésére harmadik személlyel megbízási szerződést köthet.

18. § (1) Az Önkormányzat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerinti adatkezelési jogosultságon felül az e rendelet szerinti parkolási bérlet megváltásához kapcsolódóan az e szakaszban meghatározott személyes adatok kötelező adatkezelését rendeli el a gépjármű-üzembentartók vonatkozásában.

(2) Az e rendelet szerinti parkolási bérlet megváltásához kapcsolódóan kezelendő adatok köre:

a) a gépjármű-üzembentartó neve,

b) lakcíme (székhelye, telephelye),

c) természetes személy járműtulajdonos születési ideje,

d) a jármű forgalmi rendszáma.

(3) Az Önkormányzat a személyes adatok kezelésére a Szolgáltatót jogosítja fel.

(4) A rendelet szerinti parkolási bérleteket megváltó gépjármű-üzembentartó kötelezettsége a (2) bekezdésben meghatározott személyes adatok bejelentése a Szolgáltatóhoz, legkésőbb a parkolási bérlet igénylésével egyidejűleg.

(5) Az Önkormányzat a Szolgáltató felé személyes adatok átadására köteles a (6) bekezdés b.) pontja alapján.

(6) Az adatkezelés feltételei:

a) a Szolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen a gépjármű-üzembentartó kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg,

b) az Önkormányzat a Szolgáltató részére a gépjármű-üzembentartó adótartozása fennállásának tényére vagy annak hiányára vonatkozó adatokat a Polgármesteri Hivatal Adóhatósági Irodája által vezetett nyilvántartásból a Szolgáltató kérésének megfelelően, díjmentesen adja át,

c) a Szolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(7) Az adatok megismerhetősége: a nyilvántartott adatokat a Szolgáltató feladatának ellátása érdekében, a gépjármű-üzembentartó a személyére vonatkozóan ismerheti meg.

(8)7 Az adatkezelés időtartama: a Szolgáltató a járműtulajdonos (2) bekezdés szerinti személyes adatait – az adatok tárolását is beleértve – a parkolási bérlet érvényességi időtartamán belül kezelheti.

5. Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet 2014. november 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról szóló 8/2011. (II.17.) önkormányzati rendelete.

20. § (1) A 2014. évre szóló éves, továbbá 2014. október-december hónapjaira szóló negyedéves bérleteket megváltott természetes és jogi személyek a bérleti díjak 2014. november-december hónapjaira eső arányos részét a Szolgáltató 3100 Salgótarján, Kertész út 2., Arany János 19/6. szám alatti telephelyein 2014. december 31. napjáig ügyfélfogadási időben igényelhetik vissza személyesen a megváltott bérletek bemutatása ellenében.

(2) A Szolgáltató a jogszerűen visszaigényelt bérleti díjat az igénylő választása szerint a helyszínen készpénzben, vagy a visszaigénylést követő 15 napon belül banki átutalással köteles visszafizetni.

1

Beiktatta a 15/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte a 33/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. január 1. napjától.

3

Az elnevezést módosította a 33/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. január 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 33/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 4. §-a 2015. január 1. napjától.

5

Módosította a 15/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

6

Beiktatta a 15/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2017. április 1. napjától.

7

Módosította a 33/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2015. január 1. napjától.