Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2024. 03. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény( a továbbiakban: Törvény) 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a Törvény 44//C.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Körny.tv.) 48. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel, és a Körny. tv. 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Nógrád Megyei Önkormányzattal egyetértésben a következőket rendeli el:

A közszolgáltatás tartalma

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a Törvény és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez és tart fenn.

A közszolgáltatással ellátott terület

2. § A kötelező közszolgáltatás Salgótarján megyei jogú város (továbbiakban: Salgótarján) közigazgatási területén valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen használójánál (továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel összegyűjtött, vagy a helyben való, engedélyezett módon történő tisztítás után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

3. § (1)1 Salgótarján közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles a megrendelések alapján 2028. december 31-ig ellátni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag a Salgótarján, Sugár út 132. sz. alatti kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által üzemeltetett Salgótarján városi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyában, kivéve ha ez valamilyen műszaki, jogi okból nem lehetséges.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

4. § (1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről, az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítmény kapacitásától függően, az e rendeletben szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján, a Korm. rendelet rendelkezéseinek betartásával, köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy az internetes honlapján történő felhívás közzététele útján tájékoztatni.

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon belül írásban, vagy az internetes honlapján történő közzététel útján köteles értesíteni.

(4) A Közszolgáltató a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezéssel összhangban, az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

5. § (1) A Közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására, az Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és időtartamát, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.

(2) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződést legfeljebb 10 évre lehet megkötni.

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

6. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába, vagy tisztítás utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön jogszabályban meghatározott módon gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő legfeljebb 5 méteres távolságon belüli megközelíthetőségéről gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a Közszolgáltatónak.

(7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése szerinti szennyvíz tisztításához szükséges berendezése üzemeltetéséhez a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyével rendelkezik.

(8) A (7) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles a Közszolgáltató felé bejelentéssel élni.

A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

7. § (1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján veszi át és gondoskodik annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége és származási helye pontosan megállapítható legyen.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon végezheti.

(5) A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos eljuttatásáért, és az ártalmatlanításért.

(6) A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a terület szennyeződésmentesítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

(7) A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a begyűjtési tevékenységére vonatkozó, az illetékes vízügyi hatóság nyilvántartásba vételével.

Adatszolgáltatási- és nyilvántartási kötelezettség

8. § (1) Az Önkormányzat személyes adatok kötelező adatkezelését rendeli el a természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában.

(2) Az Önkormányzat a személyes adatok kezelésére a Közszolgáltatót jogosítja fel.

(3) Az Önkormányzat a Közszolgáltató felé személyes adatok átadására köteles.

(4) A közszolgáltatást igénybevevő természetes személy ingatlantulajdonos kötelezettsége a (8) bekezdésben meghatározott személyes adatok bejelentése a Közszolgáltatóhoz, a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válását követő 15 napon belül, valamint a Közszolgáltató felhívására. A természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatainak változását a tény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(5) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően a természetes személy ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(6) Az adatkezelés feltételei:

a) az Önkormányzat a Közszolgáltató részére – az általa kért személyes adatokat – negyedévente, díjmentesen adja át a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból,

b) a Közszolgáltató a személyes adatokat elsődlegesen a természetes személy ingatlantulajdonos kötelező adatszolgáltatása alapján ismeri meg, a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból feladatának ellátáshoz szükséges és hiányzó adatok beszerzésére jogosult,

c) a Közszolgáltató megteremti az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(7) A kezelendő adatok köre:

a) a közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy ingatlantulajdonos családi és utóneve,

b) lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe,

c) születési helye, ideje,

d) anyja leánykori családi és utóneve.

(8) Az adatok megismerhetősége: a nyilvántartott adatokat a Közszolgáltató feladatának ellátása érdekében, a természetes személy ingatlantulajdonos a személyére vonatkozóan ismerheti meg.

(9) Az adatkezelés időtartama: a Közszolgáltató a természetes személy ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a kötelező közszolgáltatás igénybe vételére vonatkozó jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. Az adatok tárolásának időtartamára a számviteli és adó jogszabályok rendelkezései irányadók.

A közszolgáltatás díja

9. § (1) A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. melléklete állapítja meg a Közszolgáltató által készített részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.

(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a Közszolgáltató a teljesítési helyszínen a készpénzfizetésről bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15 napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak. (készpénzfizetés)

(4) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adó módjára behajtható köztartozás.

(5) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/E. §-ában előírtak szerint kell eljárni.

Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet 2014. február 1-én lép hatályba.

11. § Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 20/2004. (VI.24.) Ör. sz. rendelete.

1. melléklet a 4/2014. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének közszolgáltatási díja:
alapdíj: 390,- Ft/alkalom
ürítési díj: 470,- Ft/m3
A díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.
1

A 3. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.