Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltételeiről

Hatályos: 2021. 05. 31

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a tanulmányi ösztöndíj folyósításának feltételeiről

2021.05.31.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § Az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő szociálisan hátrányos helyzetű tehetséges tanulók részére megállapított tanulmányi ösztöndíj (továbbiakban: ösztöndíj) igénybevétele részletes szabályainak megalkotása.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon tanulókra (a továbbiakban: kedvezményezett), akik

1. salgótarjáni lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkeznek,

2. részére az ösztöndíj odaítéléséről Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatban döntött,

3. középiskolai tanulmányaikat az Arany János Tehetséggondozó Program keretei között, a programban résztvevő köznevelési intézményben (a továbbiakban: iskola) folytatják.

3. Az ösztöndíjának összege, folyósítása

3. § (1) Az ösztöndíj összege 5.000 Ft/hó.

(2) Az ösztöndíj a képzés időtartamára, de legfeljebb öt tanévre folyósítható, a tanítási év időtartama alatt (szorgalmi időszak) 10 hónapra.

(3) Az ösztöndíjat az önkormányzat minden hónap 10. napjáig folyósítja a kedvezményezett által megjelölt bankszámlára történő utalással.

(4) Az ösztöndíj folyósításának feltétele az iskola által kiállított iskolalátogatási igazolás, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási és Szervezési Irodája1 közvetlenül az iskolától kér meg.

(5) Az ösztöndíj folyósítását a következő hónaptól megszünteti, amennyiben a kedvezményezett tanulói jogviszonya megszűnik az iskolában.

4. Záró rendelkezések

4. § E rendelet 2015. július 15. napján lép hatályba.

1

Az elnevezést módosította az egyes önkormányzati rendeleteknek a Közgyűlés bizottságai, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei nevének változásával összefüggő módosításáról szóló 18/2021.(V.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. május 31. napjától.