Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól

Hatályos: 2024. 03. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (IX.27.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv, az általa elismert esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományáról havonta, a tárgyhónapot követő hó 10-éig köteles a polgármester részére az 1. melléklet szerinti formában és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni.

(2) Az adatszolgáltatásnak - az adatlapon túl - tartalmaznia kell:

a) a tartozás okát,

b) a tartozás megszüntetésére tett intézkedéseket,

c) a tartozás megszüntetéséhez rendelkezésre álló forrásainak bemutatását.

2. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti tartozásállomány esetében a polgármester haladéktalanul tájékoztatja

a) a Pénzügyi Bizottság elnökét,

b) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálóját,

c) a jegyzőt.

3. § (1)1

(2) Az önkormányzati biztos megbízásával összefüggő valamennyi kiadás az önkormányzat költségvetési rendelet 1. melléklet Helyi önkormányzat fejezetben e célra elkülönített előirányzatot terheli.

4. § Ez a rendelet 2016. szeptember 30. napján lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 28/1997. (IX.30.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (1) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte.