Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

Hatályos: 2023. 07. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról

2023.07.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal állami főépítész, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság, Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Nemzeti Közlekedési Hatóság Út- és Hídügyi Főosztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági iroda, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Közegészségügyi Központ, Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Földhivatali Osztály, Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft., Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Iroda, ÉMÁSZ Hálózati Kft.- Hálózat Csatlakozási osztály, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósága, MÁV Zrt. Vezérigazgatóság Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság, Kazár Község Önkormányzata és Somoskőújfalu Község Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ

Általános rendelkezések

I. Fejezet

1. Alapvető szabályok

1. § (1) Salgótarján Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Salgótarján MJV) közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, továbbá építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK), a Rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok betartásával kell.

(2) Az OTÉK előírásait a Rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

II. Fejezet

2. Értelmező rendelkezések

2. § E Rendelet alkalmazásában:

1. adottságtól függő paraméter: a már kialakult adottságoktól az illeszkedés szabályaira figyelemmel megállapított jellemző;

2. átmenő telek: az az önálló helyrajzi számú, sarokteleknek nem minősülő ingatlan, melynek két, egymással szemközt fekvő közterületről, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról van megközelítési lehetősége;

3. főépület: az övezeti előírásokban megnevezett rendeltetéseknek helyet adó, melléképületnek nem minősülő épület;

4. háromszintes növényállomány: gyep, cserje, valamint lombkorona szintet egyaránt tartalmazó növényállomány;

5. illeszkedés elve: a környező meglévő építmények paramétereit, elhelyezkedését figyelembe vevő, a település egészének arányrendszerét szem előtt tartó, anyaghasználatában és színezésében környezetéhez alkalmazkodó tervezői metódus;

6. kialakult állapot: olyan építési övezetekre használt jelző, amelyek további beépítése során a meglévő karakterjegyek alapján az illeszkedés elve érvényesíthető;

7. kisipari, barkács műhely: környezetét sem forgalmával, sem zajterhelésével, sem légszennyezésével, sem veszélyes hulladék termelésével nem zavaró gazdasági funkciójú, legfeljebb 100 m2 alapterületű épület;

8. kolónia: az egykori ipari vagy bányászati tevékenységhez kapcsolódóan, a munkások elhelyezésének céljából, az épületekre, vagy épületcsoportra kidolgozott típustervek alapján, 1-2 szintes épületmagassággal, nagy sűrűséggel beépített lakóterület;

9. kis-mélységű telek: az az önálló helyrajzi számú ingatlan, melynek hosszabbik oldala párhuzamos azzal a közterülettel, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánúttal, amelyről a telek megközelíthető, valamint telekmélysége kisebb, mint 25 méter;

10. közös udvar: olyan tömbteleknek nem minősülő, kialakult telek, melyen belül az egyes rendeltetési egységek részére kialakított külön tulajdonban álló, helyrajzi számmal rendelkező földrészletek vannak, melyek csak a közös udvaron keresztül közelíthetőek meg;

11. melléképület: az építmények azon csoportja, melyek a területfelhasználási, rendeltetési szabályozás előírásaiban megnevezett épületek, építmények használatát, üzemeltetését segítik, kiegészítik, különálló funkcionális egységet vagy rendeltetési egységet képeznek és nem minősülnek melléképítménynek;

12. pavilon: kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen létesített pavilon, árusító pavilon;

13. zárvány telek: telektömbben építési telkekkel körülzárt olyan építési övezetbe sorolt telek, amelynek megközelítése nem lehetséges az OTÉK 1. számú melléklet 30. pont c) alpontja szerint.

III. Fejezet

3. Szabályozási elemek besorolása és alkalmazása

3. § (1) A szabályozási terven szereplő határelemek, vonalas szabályozási elemek hierarchiáját az alábbiak szerint kell értelmezni:

1. közigazgatási határ,

2. belterületi határ,

3. szabályozási vonal,

4. övezethatár,

5. telekhatár.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő hierarchia lebontott értelmezése a következő:

a) A közigazgatási határ lehet kül- vagy belterületi határ, lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig telekhatár.

b) A belterületi határ lehet szabályozási vonal, lehet övezethatár, de mindig telekhatár.

c) A szabályozási vonal mindig telekhatár.

d) Az övezethatár egyben telekhatár. Az építési tevékenység megkezdése előtt a telekalakítást el kell végezni.

(3) A belterületi szabályozási tervet a 4. melléklet, a külterületi szabályozási tervet az 5. melléklet tartalmazza.

4. Kötelező szabályozási elemek

4. § (1) A szabályozási terv határelemei:

1. meglévő és tervezett közigazgatási határ,

2. meglévő, megmaradó, megszűnő és tervezett belterületi határ.

(2) A szabályozási terv vonalas szabályozási elemei:

1. szabályozási vonal,

2. építési övezeti, övezeti határ,

3. építési övezeti, övezeti besorolás, valamint a beépítési paramétereket mutató kód, azaz beépítési mód, legkisebb kialakítható telekterület, legnagyobb beépítettség, legkisebb zöldfelület, legnagyobb épületmagasság,

4. az építési hely, építési határvonal,

5. a telek kötelezően zöldfelülettel fedett része.

(3) A szabályozási terv felületként megjelenő szabályozási elemei:

1. szerkezeti jelentőségű közlekedési terület,

2. nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú közterület,

3. kötött-pályás közlekedési terület - vasút,

4. kötött-pályás közlekedési terület - iparvasút,

5. zöldterület - közpark,

6. zöldterület - közkert,

7. vízgazdálkodási terület,

8. védelmi rendeltetésű erdőterület,

9. gazdasági rendeltetésű erdőterület,

10. közjóléti rendeltetésű erdőterület.

(4) A kötelező elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

(5) A tervezett belterületi határt, a területfelhasználást, valamint egyéb szerkezeti jelentőségű elemeket érintő változtatások esetében a helyi építési szabályzat módosítását megelőzően a településszerkezeti tervet is módosítani kell.

5. Jogszabályok által meghatározott szabályozási elemek

5. § A szabályozási tervben alkalmazott jogszabályok által meghatározott szabályozási elemek a következők:

1. védőterület, védőhatár, védősáv határa,

a) ipari létesítmények védőtávolsága,

b) szennyvíztisztító telep védőtávolsága,

c) vízmű kutak védőövezetének határa,

d) vízfolyások parti sávja.

2. nyomvonalas közlekedési és közmű infrastruktúra-elemek kezelői hozzájárulásának határa,

3. műemlék, műemléki jelentőségű terület,

4. nyilvántartott régészeti lelőhely,

5. Natura 2000 terület,

6. nemzeti ökológiai hálózat – magterület, ökológiai folyosó, pufferterület,

7. Tájvédelmi Körzet,

8. természetvédelmi terület,

9. földvár,

10. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,

11. bányatelek,

12. biztonsági övezetek.

6. Javasolt szabályozási elemek

6. § (1) A szabályozási terv javasolt szabályozási elemei:

1. tervezett telekhatár,

2. megszüntető jel,

4. magánút,

5. tervezett kerékpárút tengelye,

6. tervezett gyalogút tengelye,

7. rekultivációra kijelölt terület.

(2) A tervezett kerékpárút tengelye kizárólag az érintett közterületen belül történő elhelyezési javaslatról tájékoztat, ezért a kerékpárút az érintett közterületen belül a vonatkozó közlekedési jogszabályok alapján szabadon elhelyezhető, kiépíthető.

7. Egyéb szabályozási elemek

7. § (1) A szabályozási terv egyéb szabályozási elemei:

1. magassági pontok,

2. út-, vasút-, iparvasút tengelye,

3. vasúti csomópont,

4. híd,

5. helyi jelentőségű védett természeti érték,

6. helyi jelentőségű védett művi érték,

7. közműépítmény,

8. közművezetékek, termékvezetékek nyomvonala.

(2) Az egyéb szabályozási elemek tájékoztató jellegűek.

IV. Fejezet

8. Sajátos jogintézmények, tilalmak

8. § (1) Salgótarján MJV közigazgatási területén belül

a) változtatási,

b) telekalakítási és

c) építési

tilalom rendelhető el.

(2) A sajátos jogintézménnyel érintett ingatlanok jegyzékét a 2. melléklet sorolja fel.

Telekalakítás

9. § (1) Az övezetekben közműépítmények elhelyezése érdekében, továbbá közút, magánút számára az övezeti előírásoktól eltérő, a műszaki szükségszerűségből és a kialakult állapotból következő telekméretek is alkalmazhatók. A közlekedési és közmű területek telekalakításánál az övezetekben kialakítható legkisebb telekterület szabályozási előírásaitól el lehet térni. Az építési övezetben közműépítmények elhelyezése érdekében, továbbá közút, magánút számára az övezeti előírásoktól eltérő, a műszaki szükségszerűségből és a kialakult állapotból következő telekméretek is alkalmazhatók.

(2)1

(3) Magánút a közigazgatási területen kialakítható.
(4) Új beépítésre szánt, vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő, valamint kialakult sajátos beépítések, rehabilitációs területek esetében a beépíthetőség feltételeként a telkeket az előírásoknak megfelelő telekké kell alakítani az érintett telekcsoport – legalább telektömbönként történő – újraosztásával.
(5) Telekcsoport újraosztás, telekfelosztás, telekegyesítés, telekhatár-rendezés, (a továbbiakban együtt: telekalakítás) a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseken túl abban az esetben engedélyezhető, ha
a) a szabályozási terv meglévő közterület szélesítését rendeli el szabályozási vonallal,
b) a felosztás után „zárvány telkek” nem alakulnak ki, valamint
c) telekcsoport-újraosztásnál a felosztás utáni telekméretek az övezetre előírt legkisebb kialakítható telekméret értékét elérik.
(6) A szabályozási terven jelölt telekalakítási kötelezettségeket az építési tevékenység megkezdése előtt el kell végezni, ha a telek építési szabályoknak megfelelő kialakítása és beépítése csak a telekalakítást követően biztosítható.
(7) Útlejegyzéssel és közmű létesítményekkel érintett ingatlanok telekalakítása:
a) Útlejegyzéssel érintett ingatlanok telekalakítása esetén az övezeti előírásokat el nem érő telek is kialakítható.
b) Útlejegyzéssel érintett ingatlanok telekalakítása esetén az övezeti előírásokban előírt telekmérettől kisebb ingatlanok csak akkor építhetők be, ha a 17. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a fennmaradó telek beépíthetővé válik.
c) A közmű területek telekalakításánál az övezetekben kialakítható legkisebb telekterület szabályozási előírásaitól el lehet térni.

Kisajátítás

10. § A kisajátítás szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

V. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

9. A közigazgatási határ változásai

11. § (1) A szabályozási terv a közigazgatási határt a Somoskőújfalu városrésztől történt elválás szerinti igazgatási határvonalon jelöli, de ezt a határvonalat tervezett közigazgatási határvonalként kezeli, mert az állami alapadat szolgáltatás közhiteles térképén az átvezetés még nem történt meg.

(2) Amennyiben a Somoskőújfalu községgel közös igazgatási határ a szabályozási tervtől eltérően kerül megállapításra, úgy a végleges közigazgatási határ ismeretében az érintett területek szabályozását felül kell vizsgálni.

10. A belterületi határ változásai

12. § (1) A belterület meglévő és tervezett határvonalát, valamint a belterületi határvonal lehetséges módosításainak helyét és területét a településszerkezeti és a szabályozási terv jelöli ki. A tervben kijelölt területek belterületbe vonását mind a tulajdonosok, mind Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezdeményezheti, ám a termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az Önkormányzat terjesztheti elő.

(2) A belterületbe vonás feltételei:

a) A belterületbe vonandó terület közvetlenül csatlakozzon a meglévő belterülethez, vagy a meglévő belterülethez közvetlenül csatlakozó külterületi úthoz.

b) Belterülethez közvetlenül nem csatlakozó, szigetszerű belterületbe vonás csak legalább 5 hektár nagyságú terület esetén lehetséges.

c) A belterületbe vonás legkisebb egysége az érintett területfelhasználási egység, tömb, vagy építési övezet.

(3) Belterületbe vonásra tervezett területek belterületbe vonásáig alkalmazható sajátos előírások:

a) A belterületbe vonás ütemezetten is végrehajtható.

b) Azokon a lakóterületeken, melyek közvetlenül csatlakoznak a belterületi határ mellett haladó külterületen fekvő kiszolgáló úthoz, akkor is kiadható lakóépületre és a hozzá tartozó kiszolgáló épületekre építési engedély, ha még nem került a lakóterület belterületbe vonásra.

c) Tervezett lakóterületek belterületbe vonásáig a telket érintő szabályozás végrehajtása nem feltétele a b) pont szerinti övezeti paraméterek szerinti építésnek. A kijelölt út sávja azonban nem építhető el.

d) Építmény a közterületnek szabályozott terület szabályozási vonalától legalább 5,0 m távolságra létesíthető.

11. Építmények elhelyezésére vonatkozó rendelkezések

13. § (1) Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és e Rendelet 17. §-sa szerinti előírásokat kell alkalmazni. Az épület törlését az állami alapadatokon a tulajdonosnak át kell vezettetni.

(2)2 Az építési helyen kívül eső, továbbá a telek kötelezően zöldfelülettel fedett részét érintő területen a meglévő épületek átalakíthatók, felújíthatók, szintszámuk a tetőtér beépítésével növelhető, funkcióváltásuk megvalósítható.

(3) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – csak az építési hely határain belül engedélyezhető.

(4) Építési telken – a nagyvárosias lakó és tömbtelkes településközpont és üdülőházas üdülő területek kivételével –az alábbi melléképületek helyezhetőek el az övezeti szabályoknak megfelelően:

a) a rendeltetésszerű használattal, lakófunkcióval kapcsolatosan

aa) jármű- (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.) tároló,

ab) nyári konyha, mosókonyha, szárító,

ac) tároló építmények,

ad) pince, pincefelépítmény,

ae) az állattartás céljára szolgáló épületek és építmények,

af) kisipari vagy barkács műhely, műterem,

ag) fűtés céljára szolgáló melléképület (kazánház),

b) az idegenforgalommal és turizmussal kapcsolatos funkciók,

c) a helyi terményfeldolgozással kapcsolatos funkciók.

(5) A felhagyott szeméttelep és meddőhányók területének hasznosítására engedély kizárólag a terület rekultivációjával összhangban álló tervre adható.

(6) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen állandó használatra pavilon nem létesíthető. A meglévő, jelenleg működő ilyen jellegű létesítmények megtarthatóak, korszerűsíthetők.

(7)3 A hírközlési antennatartó torony több szolgáltató befogadására legyen alkalmas, a minél nagyobb területi lefedettség és szolgáltatási kör, valamint a frekvencia bővítési lehetőség figyelembe vételével. Helyi jelentőségű védett természeti területen hírközlési antennatartó torony nem telepíthető.

(8)4 Lakóterületen belül önálló garázsterület és garázssor elhelyezhető a 3,5 tonna önsúlynál kisebb súlyú gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

(9)5 Garázstelepek területén nem végezhető olyan tevékenység, amelyre a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló kormányrendelet vonatkozik.

(10)6 A Sugár úti (5861/2 hrsz.) szennyvíztelep 300 méteres vétőtávolságán belül

a) új lakóház,

b) szállás jellegű, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, élelmiszeripari feldolgozó rendeltetés

építése, kialakítása nem megengedett.

12. Épületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Új rendeltetési egység létrehozása vagy meglévő rendeltetési egység független megközelítése céljából szabad lépcső csak legfeljebb 1,50 m magasságig vagy félszint különbségig alkalmazható.

(2) Közterület fölé erkély, oldalfolyosó, előtető csak abban az esetben nyúlhat, ha az a közterületi növényzet lombozatát, a növény állapotát nem veszélyezteti.

(3) Meglévő épület átalakítása során előlépcső, rámpa a közterületbe csak úgy nyúlhat be, ha a megmaradó közterület legalább 1,50 m széles közlekedési sávot biztosít.

13. Illeszkedésre vonatkozó rendelkezések

15. § Az illeszkedés szabályait kell alkalmazni az alábbi esetekben:

a) az előkertek megállapítására,

b) a hátsókertek megállapítására,

c) telekmegosztás esetén a kialakítható legkisebb telekszélesség és telekmélység meghatározására,

d) az építési helyen belüli építési vonal meghatározására,

e) az építési helyen belüli épület-elhelyezés meghatározására,

f) melléképületek elhelyezésére az építési helyen belül, különös tekintettel a beépítési módra, az elő, - oldal,- és hátsókertre, valamint a tetőformára és a kialakult állapotra,

g) beépítési módok helyi alkalmazására,

h) minden olyan esetben, amikor a szabályozás nem egyértelmű.

14. Kialakult állapotra vonatkozó rendelkezések

16. §

(1)7

(2) Amennyiben a kialakult telek méretei, vagy beépítés jellemzői a hatályos szabályozási előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérést a korábbi előírások tették lehetővé, akkor az alábbi szabályok szerint lehet építési munkát, telekalakítást végezni:
a) Ha a telek beépítettsége nem felel meg az előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de a beépítettség nem növelhető, és az épület magassági értelemben sem bővíthető, kivéve a tetőtér-beépítést, ami az épületmagasság megtartása mellett megengedhető.
b) Ha a telek méretei nem felelnek meg az övezeti előírásoknak, akkor a telekméretek a Szabályozási Terv alapján történő közterületi határrendezést kivéve tovább nem csökkenthetők, ám a telek beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatóak.
c) Ha az épület magassága meghaladja a megengedettet, a meglévő épület megtartható és bővíthető, de a bővítés után kialakuló épületmagasság az övezeti szabályozásban előírt érték irányába kell, hogy csökkenjen.
(3) Kisvárosias, kertvárosias és falusias lakó-, valamint településközpont területek építési övezeteiben az átmenő és saroktelek az alábbi előírások betartása mellett akkor is megosztható, ha az övezeti szabályozásban megadott kialakítható legkisebb telekterület, valamint telekméret értéke nem tartható, de
a) a kialakuló telkek területe legalább 300 m2,
b) a kialakuló telkek közterületről vagy magánútról megközelíthetők, valamint
c) a kialakuló telkek a vonatkozó előírások szerint beépíthetők.

15. Telkek beépítési módjára vonatkozó rendelkezések

17. § (1) Az építési helyet az építési övezetben előírt beépítési mód figyelembevételével, a következők szerint kell meghatározni:

(2) Az előkert méretét:

a) az utcában jellemzően kialakult állapotnak kell megfeleltetni,

b)8 ha az a) pont szerinti kialakult állapotnak megfelelő érték egyértelműen nem állapítható meg, akkor legalább 5,0 méternek kell tekinteni,

c) meglévő épület átalakítási, felújítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési munkái esetében az előkert megtartható vagy a két szomszédos ingatlan előkerti homlokvonalában húzott vonalig módosítható,

d) a telkek közterületi, vagy magánúti határ menti sávjában elhelyezésre szánt épületekre kell vonatkoztatni.

(3) A hátsókert:

a) kialakult állapot esetén 25 m telekmélységig a hátsókert értéke 0,0 m-ig is csökkenthető, azaz az épület a hátsó telekhatárig tűzfalképzéssel kiépíthető,

b) minden más esetben

ba) legalább 6,0 m,

bb) vagy a kialakult állapotnak megfelelő,

bc) új épület építése esetén nem lehet kisebb a hátsókertre néző tényleges épületmagasság értékénél.

(4) A terepszint alatti új építés csak az építési helyen belül lehetséges.

(5)9 Személygépkocsi tároló a kialakult állapotnak és az illeszkedés szabályainak megfelelően elhelyezhető a telek homlokvonalán is, amennyiben a tereplejtés meghaladja a 20 %-ot.

(6) Övezetbe nem sorolt külterületi út tengelyétől számított 10-10 méteren belül épület, melléképület, tároló nem létesíthető.

(7)10 Mozgóbolt, pavilon, lakókocsi a telek elő-, oldal- és hátsókert méretén belül nem helyezhető el.

(8)11 Kertvárosias és falusias lakóterületben, valamint üdülőházas és hétvégi házas területben nem létesíthető a lakóépületek, illetve üdülőépületek rendeltetésszerű használatát zavaró rendeltetést tartalmazó építmény, különösen

a) gépjárműjavító és karbantartó műhely,

b) autómosó,

c) hulladékká vált gépjárművek átvételére szolgáló átvételi hely, autóbontó,

d) hulladéktároló hely, hulladékkezelő létesítmény.

16. Építési helyen belüli épület-elhelyezésre vonatkozó rendelkezések

18. § (1)12 A beépítésre szánt területeken az építési helyen belüli épület-elhelyezésnél az alábbi, kiegészítő szabályokat is alkalmazni kell a különböző beépítési módok esetén, a védett területek kivételével.

(2) Oldalhatáron álló beépítési mód szabályozása:

a) Főépületek esetében

aa) 12 méter kialakult telekszélesség alatt az épület csak oldalhatárra helyezhető el.

ab) Ha a telek szélessége meghaladja a 12 métert, az oldalhatáron álló épület elhelyezés legfeljebb 1,0 méter széles csurgó távolság elhagyásával is lehetséges.

ac) Amennyiben a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a 16,0 métert, az épület szabadon állóan is elhelyezhető. Ebben az esetben az eredeti oldalkert nem csökkenthető, míg az eredeti építési oldaltól tartandó távolság a megengedett legnagyobb épületmagasság fele.

ad) A lakóterületek saroktelkein - oldalhatáron álló beépítési mód esetében - az épület szabadon állóan is elhelyezhető az egyéb övezeti előírások betartásával. A szabadon álló beépítés a szomszédos építési telek építési jogait nem korlátozhatja.

ae) Ha a meglévő beépítés indokolja, a már meglévő építési oldal váltásánál az épületek elhelyezése ikres és szabadon álló is lehet.

b) Melléképület esetében

ba) A melléképület, a főépület csurgó távolság elhagyásával való elhelyezése esetén, maga is legalább a csurgó távolság elhagyásával telepíthető.

bb) A kötelező oldalkerti méretek betartása mellett melléképület szabadon állóan is elhelyezhető.

bc) Kialakult állapotok esetén az illeszkedés szabályait kell figyelembe venni.

(3) A zártsorú beépítési mód szabályozása:

a) Teljes zártsorúsítás esetén legalább 3,00 m, közforgalom esetén 3,50 m széles, és 3,00 m magas kapuáthajtóval szükséges biztosítani a telkek gépjárművel való megközelítését.

b) Az épületek teljes zártsorúsítása, ahol ezt a kialakult állapot nem indokolja, nem kötelező, helyette az oldalhatáron álló épületelhelyezés alábbi sajátos formáit lehet alkalmazni:

ba) hajlított ház típust, azaz utcával párhuzamos épületszárny és rá merőleges oldalhatáron álló épületszárny,

bb) hézagosan zártsorú épületelhelyezést, ahol a zártsorú jelleget legalább 3,0 méter magas falkerítés biztosítja, vagy

bc) csoportházas épületelhelyezést.

c) A teljes zártsorúsítás, ahol ezt a kialakult állapot indokolja a magasabb rendű út felőli homlokvonalon kell biztosítani, amennyiben azt a csatlakozó telekhatáron álló épület kialakítása nem akadályozza.

d) Az utcai szárny úgy alakítandó ki, hogy az a szomszédos ingatlanok átépítése során legalább 6,0 m mélységben a zártsorú csatlakozás lehetőségét biztosítsa. Az utcai szárny mélysége a csatlakozó telekhatárok mentén - tűzfalasan kialakítva - nem lehet több mint 12,00 m.

e) Hézagosan zárt beépítés esetén az oldalkert mérete legalább 4,00 m, amely felé néző véghomlokzaton nyílászáró létesíthető

f) A hátsó épületszárnyak kialakítását az oldalhatáron álló beépítési mód általános előírásai alapján kell alkalmazni.

g) Ha a kialakult állapot alapján a beépítési mód zártsorú, és a beépíteni kívánt telek mindkét szomszédos telkén meglévő oldalkertet tartó épület áll, a tervezett épület a szabadon álló beépítés szabályainak betartásával helyezhető el.

(4) A 0 beépítési kóddal jelölt, adottságtól függő vagy kialakult beépítési módú terület esetében a beépítési mód az illeszkedési szabályok alapján állapítható meg.

(5) A kis-mélységű telkekre vonatkozó külön előírások:

a) Ha a meglévő kialakult kis-mélységű telek vége nem a szomszédos telek oldalkertjéhez csatlakozik, hátsó kertet nem kell tartani.

b) Ha a kis-mélységű telek vége a szomszédos telek építési oldalához csatlakozik, a telepítési távolság szabja meg a hátsó kert méretét.

c) Amennyiben a hátsó telekhatárhoz csatlakozó telek is kis-mélységű teleknek minősül, a hátsó telekhatárra kerülő épületet tűzfallal kell a szomszédos telekhatárhoz csatlakoztatni.

(6)13

17. Rehabilitációra kijelölt lakóterületekre vonatkozó rendelkezések

19. § (1) A rehabilitációra kijelölt lakóterületek lehatárolását Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) A rehabilitációra kijelölt lakóterületeken egy telken legfeljebb egy lakóépület építhető, vagy a kialakult viszonyok megtarthatók.

(3) A lakóépületen belül legfeljebb két rendeltetési egység helyezhető el, amennyiben a komfortos lakások lehetősége biztosítható.

(4) Kolóniák esetében az eredeti lakásszámnál több lakás nem engedélyezhető, a komfort biztosíthatósága miatt az épületen belüli lakás összevonásokkal a lakásszám csökkenését kell előirányozni.

(5) A rehabilitációra kijelölt lakóterületeken a telkek megosztása nem engedélyezhető. Helyette a telkek összevonása, az eredeti telekviszonyok visszaállítása szükséges.

(6) Egyidejű rehabilitáció során új telekrendszer is kialakítható, mely ütemezetten is végrehajtható.

(7) A rehabilitációra kijelölt lakóterületeken további úszótelkek kialakítása nem engedélyezhető. A területen belül csak olyan építés és telekalakítás megengedhető, ami az önálló tulajdoni albetétek megszüntetését a lakóingatlanok összevonását, a lakóházak komfortosításának feltételeit teremti meg. Egy telken lévő közös udvaron belül legfeljebb két, lakóépületnek helyet adó, önálló helyrajzi számon nyilvántartott, a közös udvaron keresztül megközelíthető ingatlan alakítható ki.

18. Kerítés kialakítására vonatkozó rendelkezések

20. § (1) Övezetbe nem sorolt külterületi út tengelyétől számított 5-5 méteren belül kerítés nem létesíthető.

(2) Kerítés lezárásaként sérülést okozó anyag és technológia nem alkalmazható.

18/A. Napelemek elhelyezésére vonatkozó rendelkezések14

20/A. § (1) Beépítésre szánt területen napelemek terepfelszínre telepíthetők

a) a lakó- és gazdasági területek kivételével az építési helyen belül,

b) lakó- és gazdasági területen az oldalkerti és hátsókerti telekhatártól legalább 1 méter távolságra.

(2) Beépítésre szánt területen a terepfelszínre napelemek nem telepíthetők az előkertben, a vízgazdálkodási terület védősávjában, valamint a temető területen.

(3) Beépítésre nem szánt területeken a terepfelszínre -a temető-, erdő-, vízgazdálkodási és zöldterület kivételével - a telekhatártól legalább 1 m távolságra, a külterületi út tengelyétől legalább 5 m távolságra telepíthetők napelemek.

19. Zöldfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

21. § (1) A beépítésre szánt területek közigazgatási határt képező telekhatára mentén, ahol az fizikailag lehetséges, többszintes zöld sávot kell létesíteni a települések összenövésének elkerülése érdekében.

(2) A telepítésre kerülő növények kiválasztásánál a Magyarországon őshonos, a termőhelyi adottságoknak megfelelő, környezettűrő növényfajokat kell előnyben részesíteni. Az allergén fajok telepítését kerülni kell.

(3) Helyi közutak új elemeinek kialakításánál, 14 m-es szélesség felett biztosítani kell az egyoldali fasor elhelyezhetőségét.

(4) Az utcafásítást kifejlett állapotban összefüggő lombkoronát alkotó egyedekből kell létesíteni, kivéve az útkereszteződések látóháromszögeit, ahol 50 cm-nél magasabb növényzet nem telepíthető.

A telek kötelezően zöldfelülettel fedett részére vonatkozó rendelkezések

22. § (1) A telek kötelezően zöldfelülettel fedett telekrészén épület nem helyezhető el.

(2) A telek beültetési kötelezettségű területének min. 85%-át növényzettel kell beültetni. A fennmaradó területen út, kerékpárút, gyalogút, felszíni parkoló kialakítható. A növényállomány háromszintes legyen, ettől eltérni csak műszaki szükségszerűségből lehet.

(3) A fásítás kipusztult egyedeit folyamatosan, legfeljebb két vegetációs időszak alatt pótolni kell.

(4) Vízfolyások, csatornák parti sávját érintő telek kötelezően zöldfelülettel fedett területén a (2) bekezdésben szereplő háromszintes növényállomány helyett egyszintes, gyepszintű növényzet kialakítása szükséges a védősávon belül.

(5) A telek kötelezően zöldfelülettel fedett telekrészén a növényültetésnek

a) építési engedélyköteles tevékenység esetén a használatbavételi engedély,

b) bejelentés köteles tevékenység esetén a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány megkéréséig meg kell történnie.

(6) A telek kötelezően zöldfelülettel fedett telekrészének területe a telek előírt zöldfelületébe beszámítható.

20. Vízfelületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

23. § Vízfelület a környezet veszélyeztetésének kizárásával és a vízjogi engedélyezés figyelembe vételével bármely építési övezetben, övezetben létesíthető.

MÁSODIK RÉSZ

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre vonatkozó rendelkezések

24. § (1) E Rendeletnek az építési övezetek, övezetek építményei elhelyezéséről, el nem helyezhetőségéről szóló rendelkezéseit az OTÉK vonatkozó szakaszaival együttesen kell alkalmazni.

(2) Az építési övezetek, övezetek paramétereit az 1. melléklet tartalmazza.

VI. Fejezet

Beépítésre szánt területek

21. Lakóterületek

25. § A település lakóterületei sajátos használatuk szerint nagyvárosias, kisvárosias, kertvárosias, valamint falusias lakóterületek.

Nagyvárosias lakóterület (Ln)

26. § (1) Nagyvárosias lakóterület építési övezeteiben az OTÉK 11. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A meglévő lakótelepekre vonatkozó általános rendelkezések:

a) A lakótelepi úszótelkek kialakult beépítési módja előkertekkel körülvett, szabadon álló.

b) Lakótelepeken új épület elhelyezésére vonatkozó rendelkezések: A lakóterületen belül önálló pavilon nem helyezhető el.

c) Bővítés legalább egy lépcsőházra kiterjedően végezhető.

d) A lakóépület alapterülete kizárólag az alábbi célok érdekében, a műszakilag szükséges legkisebb mértékben, egységes épületrekonstrukció keretében növelhető:

da) utólagos hőszigetelés, homlokzat-rekonstrukció,

db) liftelhelyezés,

dc) akadálymentesítés,

dd) bejárati előterek és hozzájuk tartozó kiszolgáló funkciók elhelyezése.

e) Épületek alapterületet nem növelő bővítésére vonatkozó rendelkezések:

ea) Az épületek meglévő homlokzatmagassága csak a tetőtér beépítésnél megengedett mértékben, de legfeljebb 1,5 méterrel és legfeljebb egyszer növelhető.

eb) Magas tető építése egységes, teljes épületegyüttest magába foglaló módon történhet.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

27. § (1) Kisvárosias lakóterületen az OTÉK 12. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó rendeltetésnek helyet adó épületrész elsősorban a többszintes épületek földszintjén létesíthető.

(3) A meglévő lakótelepek kisvárosias lakóövezeteire vonatkozó általános építészeti szabályozást a Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kell alkalmazni.

Kertvárosias lakóterület (Lke)

28. § (1) A kertvárosias lakóterületen az OTÉK 13. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A kertvárosias lakóterület építési övezeteinek telkein elhelyezhető lakások számának megállapítása a teleknagysághoz kötött az alábbiak szerint. Amennyiben a meglévő telek területe:

a) kisebb vagy egyenlő, mint 500 m2,

aa) legfeljebb két lakás építhető, legfeljebb egy lakóépületben,

ab) melléképület csak főépülettel egybeépítve létesíthető;

b) nagyobb, mint 500 m2, de kisebb vagy egyenlő, mint 800 m2: legfeljebb három lakás építhető, legfeljebb két lakóépületben;

c) nagyobb, mint 800 m2, de kisebb vagy egyenlő, mint 1200 m2: legfeljebb négy lakás építhető, legfeljebb két lakóépületben;

d) nagyobb, mint 1200 m2: legfeljebb hat lakás építhető, legfeljebb két lakóépületben.

Falusias lakóterület (Lf)

29. § (1) Falusias lakóterületen lakóterületen az OTÉK 14. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) Egy építési telken belül csak egy lakóépület építhető, melyben legfeljebb két önálló rendeltetési egység helyezhető el.

(3) A lakóterületek belterületbe vonásának kötelezettsége a falusias lakóterületre nem vonatkozik, amennyiben a belterülethez közvetlenül nem csatlakoznak.

(4)15 Egy építési telken belül önállóan egy épületben, vagy a kétlakásos épületben az egyik lakás helyén kialakítható szállás jellegű rendeltetés.

22. Településközpont terület (Vt)

30. § (1) Településközpont területen területen az OTÉK 16. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A meglévő lakótelepek lakóépületeire vonatkozó általános építészeti szabályozást a Rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kell alkalmazni.

23. Intézmény terület (Vi)

31. § (1) Intézmény területen az OTÉK 17. § (1)-(2) bekezdésében nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A megengedett rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható.

(3)16 Az intézmény területen, intézményi rendeltetéshez nem kapcsolódóan az 5000 m2 területet el nem érő ingatlanok esetében új önálló lakóépület nem alakítható ki. Az 5000 m2 feletti ingatlanok esetében – az intézményi rendeltetéshez kapcsolódó épületek építését nem zavaróan – 1 db 1 lakásos lakóépület építhető.

(4)17 A Losonci u. 8. szám alatti ingatlan esetében

a) beépítési módja X kódjának jelentése:

1. A templom és melléképületei esetélben szabadonálló beépítési mód.

2. A közösségi ház (Losonci utca 12.) esetében előkert nélküli zártsorú beépítési mód (az illeszkedés szabályai alapján), az 1952 hrsz.-ú közterülettől legalább 1,5 m előkert megtartásával, a 1953 hrsz.-ú ingatlan felől legalább 15,0 m hátsókert megtartásával.

3. A templom környezete esetében az építési hely határa templom északi és keleti homloksíkja, dél felől 6,0 m, nyugat felől legalább 22,0 m.

4. A kijelölt építési helyet a Szabályozási terv ábrázolja.

b) legnagyobb homlokzatmagassága X kódjának jelentése:

1. A templom és melléképületei esetélben kialakult

2. új épület építése esetén legfeljebb 7,5 m.

24. Gazdasági területek

32. § (1)18 A gazdasági területek sajátos használatuk szerint kereskedelmi, szolgáltató területek, egyéb ipari területek és környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területek, valamint általános gazdasági területek.

(2) A szabályozási terven feltüntetésre került veszélyességi övezetekre vonatkozó előírások betartásának következményei és esetleges költségei az érintett üzemeket terheli.

(3) A gazdasági területek sajátos előírásai:

a) A zöldfelületi arány 50%-án háromszintű növényzet telepítendő, jellemzően a telekhatárok mentén.

b) Az előírt számú parkoló hely biztosításán túl a teheráru rakodását is telken belül kell biztosítani.

c) Az előírt legnagyobb épületmagasság értékétől való eltérést a technológiai berendezés esetében a megengedett beépítettségi mérték 10 %-áig lehet alkalmazni.

Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)

33. § (1)19 A kereskedelmi szolgáltató területen az OTÉK 19. § (1)-(2) bekezdésében nevesített rendeltetést szolgáló építmény helyezhető el.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területek sajátos előírásai:

a) Kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető igazgatási, iroda, valamint sport rendeltetést szolgáló építmény.

b) Azokon a kereskedelmi szolgáltató övezeten belül, ahol a területi besorolás lakóterületből változik gazdasági övezetté, az önálló lakófunkció megmaradhat, de új lakófunkció nem engedélyezhető, csak szolgálati lakásként. Egy telken belül legfeljebb két szolgálati lakás létesíthető.

Egyéb ipari terület (Gipe) és a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület (Gip)

34. § Az egyéb ipari, és a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari területen az OTÉK 20. § (1), (4)-(5) bekezdésében nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

Általános gazdasági terület (Gá)20

34/A. § (1) Az általános gazdasági terület környezetre jelentős hatást nem gyakorló ipari és gazdasági tevékenységi célú, továbbá kereskedelmi, szolgáltató, raktár és gépkocsitároló rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az általános gazdasági területen lakó rendeltetés nem helyezhető el.

25. Üdülő területek

35. § A település üdülőterületei sajátos használatuk szerint üdülőházas és hétvégi házas területek.

Üdülőházas terület (Üü)

36. § (1) Üdülőházas területen az OTÉK 22. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) Az üdülőházas területen a terület rendeltetésével összhangban álló, azt szolgáló rendeltetések helyezhetők el, valamint sportépítmények, korlátlan és korlátozott közhasználatú zöldfelületek.

Hétvégi házas terület (Üh)

37. § (1) Hétvégi házas területen az OTÉK 23. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A hétvégi házas üdülőterület sajátos előírásai:

a) A hétvégi házas üdülőterületen a terület rendeltetésével összhangban álló, azt szolgáló rendeltetések helyezhetők el, valamint sportépítmények, korlátlan és korlátozott használatú zöldfelületek.

b) A terület építési telkein legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló épület helyezhető el.

c) A területen szolgáltató, kereskedelmi épület is elhelyezhető, a szükséges parkolóhely területének saját telken belül történő biztosításával.

26. Különleges területek

38. § (1) Különleges beépítésre szánt területen az OTÉK 24. §-sában nevesített rendeltetést szolgáló épület helyezhető el.

(2) A különleges beépítésre szánt területek sajátos rendeltetés szerinti besorolása:

a) Különleges közműterület belterületen – Kkm,

b) Különleges közlekedési terület – Kkö,

c) Különleges mezőgazdasági üzemi terület – Kmg,

d) Különleges sport- és rekreációs terület – Kre,

e) Különleges temetőterület – Kt.

(3) Különleges területek építési övezetében elhelyezhető

a) a sajátos rendeltetéshez kapcsolódó bármely épület, építmény,

b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó rendeltetés céljára szolgáló épület,

c) a telephely fenntartását, őrzését szolgáló épület, építmény,

d) szolgálati lakás.

(4) Különleges beépítésre szánt terület építési övezetében nem helyezhető el

a) a sajátos rendeltetés kiszolgálásán túli üzemi épület, építmény,

b) a sajátos rendeltetést zavaró bármely építmény.

Különleges közműterület (Kkm)

39. § (1) A különleges közműterületek sajátos rendeltetés szerinti besorolása:

a) Kkm/1 – vízmű-telep területe,

b) Kkm/2 – szennyvízátemelő területe,

b) Kkm/3 – transzformátor állomás területe,

c) Kkm/4 – gázátadó, gázfogadó, gáznyomás-szabályozó területe,

d) Kkm/5 – városi fűtőmű, hőközpont területe,

e) Kkm/6 – adótornyok, telefonátjátszó állomások területe.

(2) Különleges közműterület építési övezeteiben elhelyezhető

a) a közműhálózat üzemeltetését, kezelését biztosító műszaki és biztonsági berendezés, műtárgy,

b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés céljára szolgáló építmény, valamint

c) a telephely fenntartásához, védelméhez kapcsolódó építmény.

(3)21 Különleges közműterületben elhelyezhető az alaprendeltetést nem zavaró módon távközlési adótorony és bázisállomás építménye.

Különleges közlekedési terület (Kkö)

40. § (1) A különleges közlekedési területek sajátos rendeltetés szerinti besorolása:

a) Kkö/1 – városi autóbusz-pályaudvar területe,

b) Kkö/2 –vasútállomás területe,

c) Kkö/3 – autóközlekedési tanpálya területe,

d) Kkö/4 – garázstelepek területe.

(2) A városi autóbusz-pályaudvar területén elhelyezhető:

a) autóbusz-pályaudvar közlekedési, utasforgalmi és kiszolgáló létesítményei,

b) autóbusz állomás, autóbusz megálló és kiszolgáló létesítményei,

c) kiszolgáló szociális létesítmények,

d) kiegészítő funkcióként kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények,

e) parkoló, közlekedési felület, zöldfelület.

(3) a) A vasútállomás területén elhelyezhető

aa) vasúti-pályaudvar és kiszolgáló létesítményei,
ab) autóbusz állomás, autóbusz megálló és kiszolgáló létesítményei,
ac) parkoló, közlekedési felület, zöldfelület,
ad) kiszolgáló szociális létesítmények,
ae) kiegészítő funkcióként kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények.
b) Az épület alapterülete legfeljebb 30 %-kal növelhető egységes épületrekonstrukció esetében, melynek célja az épület rekonstrukció, illetve a kiegészítő funkciók esetleges bővítésének elősegítése.
(4) Az autóközlekedési tanpálya területén elhelyezhető
a) a terület rendeltetésével összefüggő építmények,
b) kiszolgáló szociális létesítmények,
c) kiegészítő funkcióként kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények.
(5) a) A garázstelepek területén elhelyezhető
aa) egyedi gépjárműtároló,
ab) csoportos beépítésű gépjármű tároló,
ac) parkolóház,
ad) gépjárműszerelést elősegítő műtárgyak, aknák.
b) Az egyes önálló szerkezetű építmények részére új úszótelek kialakítható.
c) Az úszótelkek megengedett legnagyobb beépítettsége a kialakult állapotok szerint kerül meghatározásra.

(6)22

40/A. §23 (1) Korábban beépítetlen területen újonnan kialakítandó Kkö/4 jelű garázstelep

a) 180 m2 legkisebb telekmérettel, 15 m legkisebb telekmélységgel, 40% legnagyobb beépítettséggel, 4,0 m legnagyobb homlokzatmagassággal,

b) beépítésmód tekintetében szabadon álló, oldalhatáron álló vagy zárt sorú beépítéssel,

c) telkén belül a garázskapuval ellátott homlokzat előtt

ca) egyoldali úthasználat esetén legalább 6 m széles közlekedő területtel,

cb) kétoldali úthasználat esetén legalább 3,0+3,0=6,0 m széles közlekedő területtel

alakítandó ki.

(2) A garázs-sor mögött egysoros garázs esetén legalább 1 m mély hátsókertet szükséges kialakítani. Hátfalukkal összeépített garázsok esetén a telekhatár mentén tűzfal építendő, a minimálisan szükséges mozgási hézaggal.

(3) Az övezet telkén háromnál több gépkocsi számára, legalább három garázskaput tartalmazó sorgarázs építendő, egységes külső megjelenéssel.

(4) A garázstelep területéről a csapadékvíz kizárólag előtisztítást követően vezethető be a befogadó csapadékcsatorna-hálózatba.

Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kmg)

41. § A különleges mezőgazdasági üzemi területen elhelyezhető

a) mezőgazdasági üzemi rendeltetés,

b) mezőgazdasági termeléssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató, tároló rendeltetés,

c) az állattartással összefüggő rendeltetés

d) lovas turisztikai rendeltetés,

e) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés,

f) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés

céljára szolgáló építmény.

Különleges sport- és rekreációs terület (Kre)

42. § (1) A különleges sport és rekreációs területek sajátos rendeltetés szerinti besorolása:

a) Kre/1 – sportterület,

b)24 Kre/2 – strand- és sportterület,

c) Kre/3 – kemping- és táborterület.

(2) a) A sportterületen elhelyezhető

aa) 25 sport- és rekreációs, valamint lelátó rendeltetés,
ab) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgy, építmény,
ac) horgászstég,
ad) rekreációs és idegenforgalmi rendeltetés,
ae) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó rendeltetés,
af) a sport és rekreációs funkciókat kiszolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkció
ag) 26 a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiegészítő, kiszolgáló rendeltetés
céljára szolgáló építmény.
b) Parkolás telken belül, illetve a Rendelet parkolásra vonatkozó egyedi szabályai alapján történhet.
(3) a)27 A strandterületen elhelyezhető
aa) strand és kiszolgáló létesítményei
ab) sport- és lelátó rendeltetés,
ac) rekreációs rendeltetés
ad) idegenforgalmi rendeltetés,
ae) a területet használók ellátását szolgáló vendéglátó rendeltetés,
af) a sport és rekreációs funkciókat kiszolgáló vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkció,
ag) a vízgazdálkodással, a vízi sportokkal és a horgászsporttal összefüggő műtárgy, építmény,
ah) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiegészítő, kiszolgáló rendeltetés
céljára szolgáló építmény.
b) A funkciókhoz szükséges parkolóhelyek a telekhatártól mért, legfeljebb 500 m-en belüli parkolóban, parkolóházban, vagy közlekedési célú közterületen, illetve közforgalom céljára megnyitott magánúton is kialakíthatók.
c) A terület növényállományát folyamatosan meg kell újítani.
(4) Kemping- és táborterület:
a) Az övezetben kemping, tábor, illetve szálláshely szolgáltató funkciók és azok kiszolgáló létesítményei helyezhetők el.
b) Parkolás telken belül, illetve jelen rendelet parkolásra vonatkozó egyedi szabályai, továbbá a parkolási rendelet alapján.

Különleges temetőterület (Kt)

43. § (1) Az övezeten belül:

a) a Kt/1 a működő temetők területe,

b) a Kt/2 a lezárt kegyeleti temetők területe.

(2) A működő temető területén elhelyezhető

a) egyházi és világi kegyeleti épület,

b) ravatalozó,

c) hűtőház,

d) sírbolt, emlékmű,

e) urnafal,

f) szóró parcella és berendezései,

g) kereszt, harangláb, emlékoszlop,

h) virág és kegyeleti kellék árusításához szükséges rendeltetés,

i) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés

céljára szolgáló építmény.

(3) Krematórium a kegyeleti és a környezetvédelmi elvek betartása mellett helyezhető el.

(4) A temetőterület telekhatára mentén – ahol az fizikailag lehetséges – növénysáv létesítendő.

VII. Fejezet

Beépítésre nem szánt területek

27. Közlekedési terület (KÖu, KÖk)

44. § (1) A közúti közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területen (KÖu) elhelyezhető:

a) országos és helyi közúthálózati elem és annak csomópontja,

b) tömegközlekedési megállóhely és építménye,

c) parkoló,

d) kerékpárút, gyalogos út, járda, mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítménye,

e) közmű- és hírközlési létesítmény,

f) üzemanyagtöltő állomás és létesítménye.

(2) A kötött-pályás közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló területen (KÖk) elhelyezhető

a) vasúti vágány, műtárgy, műszaki és biztonsági berendezés, ezek működtetéséhez szükséges építmény,

b) raktár, szolgálati lakás, iroda,

c) állomáshoz kapcsolódóan kiskereskedelmi-vendéglátó létesítmény,

d) egyéb közlekedési pálya, parkoló mindezek zöldfelületi eleme, vízelvezetési és környezetvédelmi létesítménye,

e) közmű- és hírközlési létesítmény.

28. Zöldterület – közpark (Zkp), közkert (Zkk)

45. § Zöldterületen az OTÉK 27. § (3) bekezdésében nevesített építményen túl elhelyezhető

a) a pihenést és testedzést szolgáló építmény,

b) a terület fenntartásához és védelméhez szükséges építmény,

c) a terület használói számára kialakított parkoló.

29. Erdőterület (Ev, Eg, Ek)

46. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterületeken a kezelési terv előírásai az irányadóak.

(2) Erdőterületen építmény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77 - 83. § szakaszaival összhangban csak kivételesen indokolt esetben, az erdőterület igénybevétele mellett helyezhető el.

30. Mezőgazdasági terület

47. § Mezőgazdasági területen az OTÉK 29. § (1)-(4) bekezdésében nevesített építményen kívül a megújuló energiaforrás hasznosítására szolgáló építmény is elhelyezhető.

Kertes mezőgazdasági terület (Mk/1, Mk/2)

48. § (1) A kertes mezőgazdasági területen birtokközpont nem alakítható ki.

(2) Az Mk/1 övezet nem beépíthető.

(3) Az Mk/2 övezetben elhelyezkedő - zártkerti művelésben lévő és a művelésből kivont telkeken - legfeljebb 3 % mértékig elsősorban a tárolás célját szolgáló egy gazdasági épület legfeljebb 4,0 m épületmagassággal és terepszint alatti építmény helyezhető el, szabadon állóan. Lakóépület nem építhető.

Általános mezőgazdasági terület (Má)

49. § Általános mezőgazdasági területen építmény elhelyezésére, illetve birtokközpont kialakítására elsődlegesen a művelésből kivett területként nyilvántartott telket, telekrészt kell felhasználni, az OTÉK 29. § (5)-(7) bekezdése szerint.

31. Vízgazdálkodási terület (V)

50. § Vízgazdálkodási terület övezetében elhelyezhető

a) a felszíni vízrendezés létesítménye és műtárgya,

b) a meder használatával, fenntartásával összefüggő műszaki-technológiai létesítmény,

c) hídpillér

figyelemmel a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló magasabb rendű jogszabályra.

32. Különleges beépítésre nem szánt terület

51. § (1) Különleges beépítésre nem szánt területen az OTÉK 30/B. § (1)-(4) bekezdésében nevesített rendeltetést szolgáló építmény helyezhető el.

(2) A különleges beépítésre nem szánt területek sajátos rendeltetés szerinti besorolása szerint:

a) KbH - különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó terület,

b) KbKm - különleges közmű terület,

c) KbB/R - különleges bányászattal érintett terület, /R rekultivációra kijelölve,

d) KbI - különleges intézmény terület,

e) KbLh - külterületi lakott hely,

f) KbT - külterületi temető,

g) KbKö - különleges közlekedési,

h)28 Kbkt – különleges beépítésre nem szánt köztér

terület övezete.

Különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó terület (KbH)

52. § (1) A különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó területek sajátos rendeltetés szerinti besorolása és előírásai szerint

a) KbH/1 a regionális hulladéklerakó területe, védőtávolsága 1000 méter,

b) KbH/2 a rekultiválandó, vagy rekultivált szeméttelep területe, védőtávolsága rekultiváció után 300 méter,

c) KbH/3 a szennyvíztisztító telep területe, védőtávolsága 300 méter,

d) KbH/4 a rekultiválandó meddő tároló terület.

(2) A különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó terület övezeteiben – a KbH/1 övezet kivételével – az építmények és utak által igénybe nem vett területeket zöldfelületként kell fenntartani.

Különleges közmű területek (KbKm)

53. § (1) A KbKm jelű, külterületen lévő, különleges beépítésre nem szánt közműelhelyezésre szolgáló terület övezetén belül a

a) KbKm/1 - a vízmű,

b) KbKm/2 - a szennyvízkezelő,

c) KbKm/3 - a trafóállomás és elosztó,

d) KbKm/4 - a gázfogadó, gázelosztó,

e) KbKm/5 - a fűtőmű, hőközpont,

f) KbKm/6 - az adótorony, átjátszó állomás

terület övezete.

(2) Különleges beépítésre nem szánt közműterület építési övezeteiben elhelyezhető

a) a közműhálózat üzemeltetését, kezelését biztosító műszaki és biztonsági berendezés, műtárgy,

b) a tevékenységhez szorosan kapcsolódó kiszolgáló rendeltetés céljára szolgáló építmény,

c) a telephely fenntartásához, védelméhez kapcsolódó építmény, valamint

d)29 az alaprendeltetést nem zavaró módon távközlési adótorony és bázisállomás építménye.

Különleges bányászattal érintett terület (KbB/R)

54. § (1) Az övezetbe tartoznak az üzemelő és lezárt felszíni nyersanyag-kitermelés és bányák területei.

(2) Az övezetben – a működő nyersanyag kitermelő és bányaterületek kivételével – az építmények és utak által igénybe nem vett területeket zöldfelületként kell fenntartani.

(3) A KbB jelű, külterületen lévő, különleges beépítésre nem szánt bányászattal érintett területek KbB/R övezetei rekultivációra kerültek kijelölésre.

Különleges intézményterület (KbI)

55. § Az övezetbe a különböző, máshová nem sorolt intézményterület, azaz csillagvizsgáló, nagy kiterjedésű sportolási célú gyakorlópálya, történelmi értékű rom tartozik, amelyen a terület funkciójához kapcsolódó építmény helyezhető el, szabadon állóan, legfeljebb 10 % beépítettséggel, az adottságnak, funkciónak megfelelő épületmagassággal.

Külterületi lakott hely (KbLh)

56. § A külterületi lakott helyen, a 720 m2-területet elérő telken lakó- és szálláshely rendeltetésű épület, tárolás célját szolgáló gazdasági épület, melléképület legfeljebb 10 %-os beépítettséggel szabadon állóan, legfeljebb 7,5 m épületmagassággal helyezhető el. A szükséges közműellátásról és útról a tulajdonos gondoskodik.

Különleges külterületi temető (KbT)

57. § Az övezetbe a külterületen lévő kialakult temetők tartoznak. A területen beépítettséget növelő építési tevékenység nem végezhető.

Különleges közlekedési terület (KbKö)

58. § Az övezetbe a külterületen lévő kialakult garázstelepek tartoznak. A területen beépítettséget növelő építési tevékenység nem végezhető.

Különleges beépítésre nem szánt köztér (KbKt)30

58/A. § (1) A különleges beépítésre nem szánt köztér lehet burkolt köztér (KbKt/B) vagy fásított köztér és sétány (KbKt/F).

(2) A különleges beépítésre nem szánt köztér legkisebb zöldfelületi aránya, valamint megengedett legnagyobb beépítettségének mértéke a sajátos használatok szerint a következő:

a) burkolt köztér esetében a megengedett legnagyobb beépítettség: 5%,

b) fásított köztér, sétány esetében

ba) a megengedett legnagyobb beépítettség: 5%,

bb) a legkisebb zöldfelület: 20%.

HARMADIK RÉSZ

Infrastruktúra ellátásra vonatkozó rendelkezések

VIII. Fejezet

Közlekedés

33. A parkolás sajátos előírásai

59. § (1) Az épületek és építmények rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló szám biztosításának sajátos szabályozása:

a) Az építés során az OTÉK 4. melléklete szerint meghatározott számú parkolót elsősorban az építtető saját telkén kell biztosítani.

b) A parkoló szám telken kívül is megvalósítható az alábbiak szerint:

ba) közterület közlekedésre szánt területe egy részének felhasználásával,

bb) közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával,

bc) önkormányzati rendeletben meghatározott megváltási díj megfizetésével.

c) A b) pont ba)-bc) alpontjaiban meghatározott bármely módon a parkoló szükséglet telken kívüli biztosítására akkor van lehetőség, ha

ca) az előírt parkoló kialakítása műszaki okokból az építtető saját telkén nem biztosítható, vagy

cb) úszótelek vagy kialakult állapot indokolja, illetve

cc) kiemelt közösségi és városképi szempontok indokolják.

d) A c) pontban felsorolt esetekben a tervezett építés helyétől kiépített gyalogúton számított 500 méteren belül a parkoló közterületen vagy más beépítésre szánt ingatlanon kialakítva kiépíthető és elhelyezhető.

e) A parkoló szám biztosításának módját az engedélyezés előtt ki kell munkálni rögzíteni kell, és amennyiben az közterületeket is érint, az önkormányzattal megállapodást kell kötni.

(2) Kötelező önkormányzati és állami feladatokat ellátó, valamint kiemelt közösségi funkciókat biztosító intézmények parkoló számának biztosítása:

a) A parkoló szükségletet lehetőség szerint telken belül kell biztosítani, amennyiben ez fizikailag nem lehetséges, az Önkormányzattal kötött külön megállapodás szerint a tervezett építés helyétől kiépített gyalogúton számított 500 méteren belül a parkoló közterületen kiépíthető, és elhelyezhető, vagy egyidejűség figyelembe vételével más parkolók a hiányzó parkoló számot pótolni biztosítani tudják.

b) A kötelező önkormányzati és állami feladatokat ellátó, valamint kiemelt közösségi funkciókat biztosító intézmények és önkormányzati tulajdonban lévő intézmények területén új beruházás esetén a parkolóhely szükséglet értékének legalább 20%-át kell biztosítani telken belül.

c) A parkoló szám biztosítására, amennyiben az közterületeket is érint, az önkormányzattal megállapodást kell kötni.

d) A szükséges parkoló számot a földalatti és pinceszinten elhelyezett önálló rendeltetések és létesítmények esetében a földfelszínen is lehet biztosítani az a)-c) pontokban megadottak szerint.

(3) A felszíni parkoló felületek fásítását előnevelt fákkal, a parkoló építésével együtt el kell elvégezni.

34. Közutak és magánutak kialakítására vonatkozó rendelkezések

60. § (1) A település területén közút és magánút alakítható ki. Magánútként mind közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú, mind közforgalom számára meg nem nyitott, korlátozott használatú magánút kialakítható.

(2) Belterületen – gazdasági területek magánútjai kivételével – kizárólag közforgalom számára megnyitott, korlátlan használatú magánút létesíthető.

(3) A közút és magánút kialakításának szabályai:

a) Legalább 6,0 méter széles, ha kettőnél nem több, 80 méternél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg.

b) Legalább 10 méter széles, ha 200 méternél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg.

c) Legalább 12 méter széles egyoldali fasorral, ha 400 méternél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg.

d) 150 méternél hosszabb zsákutcaként kialakított magánutat végfordulóval kell ellátni.

e) 200 méternél hosszabb magánút zsákutcaként nem alakítható ki.

f) A kettőnél több telek megközelítését biztosító magánutat a közforgalom elől elzárni nem lehet. Amennyiben rendezett, szabályokkal meghatározott módon a kiszolgált területen a közszolgáltatást végzők, valamint a területen jelenlévőkhöz érkezők bejutása biztosítható, a közforgalom elől el nem zártság követelménye kielégítettnek tekinthető.

g) Építési telek kiszolgálását is biztosító magánút telkét csak a magánúttal érintett teljes területre vonatkozó telekrendezési terv alapján lehet engedélyezni, melyhez a településképi véleményt be kell szerezni.

h) A magánúttal feltárásra kerülő tömb, vagy tömbbelső telkeinek szélessége a kialakult telekszélességek figyelembevételével is engedélyezhető, amennyiben az egyéb övezeti szabályok megtartása mellett az egyes telkek beépíthetőek.

IX. Fejezet

Közműellátás

35. Általános előírások

61. § (1) A közüzemi közműhálózatokat és közműlétesítményeket közterületen, magánúton vagy közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazása műszaki, vagy költségtakarékossági okokból nem lehetséges, vagy azt a kialakult állapot szükségessé teszi, szolgalmi jogot kell bejegyezni.

(3) Az egyes közművek előírás szerinti védőtávolságon belül építési tevékenység csak az illetékes közmű üzemeltető, közműtulajdonos hozzájárulása esetén történhet.

(4) A meglevő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor, a kiváltandó feleslegessé vált közművet el kell bontani, vagy ha a földben marad, tömedékezését szakszerűen meg kell oldani.

(5) Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni.

(6) A tervezett új telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni.

(7) Ingatlanon áthaladó, más telket ellátó bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építés során figyelembe kell venni.

(8) Fejlesztési területeken a meglévő közművezetékeket a tervezett közterületek sávjára át kell helyezni.

36. A közműellátás mértéke és módja

62. § (1) A beépítésre szánt területeken az egyes területfelhasználási egységeken a közműellátás mértéke a következő:

a) Nagyvárosias, kisvárosias és kertvárosias lakóterület: teljes közművesítés

b) Falusias lakóterület: részleges közművesítés

c) Településközpont és intézményi terület: teljes közművesítés

d) Gazdasági területek: teljes közművesítés

e) Üdülőházas területek: teljes közművesítés

f) Hétvégi házas területek: részleges közművesítés

g) Különleges területek: teljes közművesítés

(2) A területen az egyedi szennyvízkezelés műszaki megoldásai és a csapadékvíz helyben tartásának műszaki megoldásai a teljes közművesítés mértékénél figyelembe vehetők. Az egyedi szennyvízkezelés megoldása a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet előírása szerint értelmezendő.

(3) Közművek kiépítésének módjára vonatkozó előírások:

a) A vezetékes ivó-, használati- és tűzoltóvíz-ellátás kiépítése és üzemképes állapotban tartása a területfelhasználás feltétele. Az ivóvízhálózat körvezetékes rendszerében épüljön ki. A tűzcsapok a vonatkozó előírásokban rögzített távolságokra, elsősorban föld feletti kivitelben telepítendők.

b) A csatlakozó és házi bekötővezetékek ingatlanonként elkülönítve épüljenek. A fogyasztásmérők ingatlanon belül az üzemeltető előírásai szerint valósítandók meg.

c) Ahol műszakilag kiépült, a szennyvízelvezetés a csapadékvíz elvezetésétől függetlenül, elválasztott rendszerben, ingatlanonkénti bekötésekkel valósítható meg.

d) A csapadékvíz-elvezetés a szennyvízhálózattól külön rendszerben, lehetőleg zárt rendszerű csapadékcsatornával épüljön ki.

e) A tiszta vagy tisztított csapadékvíz elvezetése, elszivárogtatása helyett annak helyben tartását és hasznosítását előnyben kell részesíteni.

f) A közművek építéséről, átépítéséről és kiváltásáról az utak építése előtt kell gondoskodni.

NEGYEDIK RÉSZ

Természetvédelemre és környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések

X. Fejezet

Értékvédelem

37. Örökségvédelem

63. § (1) A szabályozási terven helyi értékvédelemre jelölt területekre, telkekre és építményekre, a helyi értékvédelemről és a településképi eljárásokról szóló önkormányzati rendelet előírásai az irányadóak.

(2) A város nyilvántartott régészeti lelőhelyeivel érintett területekre vonatkozó sajátos előírások:

a) A még beépítetlen területeken el kell készíteni a régészeti lelőhelyek topográfiáját, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyek feltárását, és biztosítani azok anyagának megfelelő elhelyezését.

b) A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen tilos olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhely állapot-romlását eredményezheti. A régészeti területen az építkezés, földmozgatás megkezdését a munkák megindítása előtt a területileg illetékes múzeumnak be kell jelenteni.

c) A régészeti feltárás költségeit – a mentő feltárások kivételével – annak kell fedeznie, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált.

38. Táj-és természetvédelem, az élő környezet védelme

64. § (1) Jelentős mértékű földmunkát végezni, művelési ágat változtatni öntözőtó, halastó, záportározó kialakítása céljából a vonatkozó rendelkezések előírásainak megfelelően, valamint csak úgy szabad, hogy a beavatkozás

a) a biztonságos felszíni vízelvezetést ne veszélyeztesse, illetve szolgálja,

b) segítse elő a csapadékvizek tárolását, a vízhiányos időszakra való visszatartását, valamint

c) biztosítsa a meglévő élőhelyek védelmét és újak kialakulását.

(2) A közterületek terepszint alatti felhasználásánál, így a közművezetékek elhelyezésénél, átalakításánál elsőbbséget kell biztosítani a fasorok, közterületi növényzet elhelyezhetőségének.

(3) Az országos közút külterületi szakasza mentén, a közút telkén, az utak építése, felújítása esetén ökológiai és tájképi érdekek érvényesítése céljából fasor, illetve többszintes kialakítású zöld sáv telepítendő.

(4) A beavatkozások védett természeti területen az adott védett természeti terület kezelési tervével összhangban végezhetők.

(5)31 A Salgótarján – Karancsalja új kerékpárút építése során az ökológiai folyosóval érintett területen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságától szakfelügyeletet kell kérni a védett növényfajok megvédésének érdekében.

XI. Fejezet

Környezetvédelem

39. Környezetvédelmi előírások

65. § (1) A környezetterhelési határértékeket a hatályos országos és helyi jogszabályok alapján kell meghatározni.

(2) Föld- és talajvédelem céljából a telkek terepfelszíne kizárólag oly módon alakítható, hogy a területen lévő talaj erózióvédelme, a rézsűk állékonysága és a felszíni vizek elvezetése a telek területén belül rendezetten biztosítható legyen.

(3) Levegőtisztaság védelem:

a) Az egyes területeken csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek légszennyezőanyag-kibocsátása nem haladja meg az előírt kibocsátási határértékeket.

b) A szállópor terhelés mérséklésére az új utak mentén, illetve a meglevő utakon – ha a szabályozási szélesség lehetővé teszi – háromszintes növényzetből álló védő zöld-sávot kell kialakítani.

(4) Vízvédelem:

a) Vízfolyások, csatornák mederrendezése csak természetbarát módon történhet, a partjuk mentén levő természeti területek, növényállományok károsítása nélkül.

b) A gépkocsi parkolókat, a gazdasági területeken belül a rakodók és a szabadtéri tárolás területeit vízzáró burkolattal kell kialakítani, a csapadékvizek a csak olajfogón keresztül, illetve előkezelés után vezethetők a közcsatornába.

c) A gyalogos felületek, sétányok burkolatát úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz a zöldfelületre folyjon.

d) Terepszint alatti építmények, építményrészek elhelyezésével a felszín alatti vizek mozgása nem akadályozható, illetve a kialakult természetes viszonyok károsan nem befolyásolhatók.

(5) Zajvédelem:

a) Zajt kibocsátó berendezés, telephely úgy létesíthető és üzemeltethető, hogy a működés, tevékenység megkezdésének napjától kezdődően zajkibocsátása nem haladhatja meg a számára a környezetvédelmi hatóság által előírt zajkibocsátási határértéket.

b) A zajterhelési határértéknek az épületek, épületrészek külső környezeti zajtól védendő homlokzata előtt kell teljesülni.

c) A zajtól védendő helyiségekben, illetve a zajtól védendő homlokzatok előtt teljesítendő zajterhelési határértékeket a magasabb rendű jogszabályok tartalmazzák.

d) Zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon szabad létesíteni és üzembe helyezni, hogy a zaj- és rezgésterhelés a területre, illetve létesítményre megállapított határértékeket ne haladja meg.

e) Zaj- és rezgésvédelmi határérték túllépéssel már érintett területen az új védendő létesítményt csak műszaki védelemmel lehet megépíteni.

f) Meglévő közlekedési útvonalak melletti területeken megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolásával, illetve műszaki intézkedésekkel biztosítani kell az előírt zajterhelési határértékek teljesülését.

g) A védelmi célú műszaki és ökológiai rendszerek telepítését akkor, és olyan szinten kell elvégezni, amit a meglévő vagy tervezett beruházásokból adódó számított forgalmi terhelés indokol.

(6) Fényterhelés elleni védelem céljából a lámpákkal és reklámfényekkel káprázást, vakítást, ártó fényhatást okozni nem szabad, ingatlan használatát korlátozni tilos.

(7) Hulladékkezelés:

a) Kommunális hulladék, állati hulla, szippantott szennyvíz és szennyvíziszap csak az erre a célra létesített, hatósági engedéllyel rendelkező telepen, lerakóhelyen helyezhető el.

b) Ahol a szelektív hulladékgyűjtés feltételei biztosítottak, a háztartásokban és intézményekben keletkező hulladék szelektív gyűjtéséről, illetve tároló edényzetbe helyezéséről a helyi rendelkezéseknek megfelelően kell gondoskodni.

c) Veszélyes hulladék az üzemek területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható.

d) Az ingatlan használója köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

e) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, a meglévő szennyvízbekötéseket meg kell szüntetni.

40. Környezetterhelési korlátozásokkal kapcsolatos előírások

66. § Biztonsági övezetek, védőterületek és korlátozások előírásai:

a) A védőtávolságon, biztonsági övezeten belül a magasabb szintű jogszabályok szerint kell eljárni az egyes területek beépítési feltételeinek és környezetterhelésének meghatározásakor.

b) Védőterületen és védőtávolságon belül – a meghatározott korlátozások és tilalmak figyelembe vételével – mindennemű tevékenység csak az adott ügyben feladatkörrel rendelkező szakhatóság hozzájárulásával engedélyezhető.

c) Állattartó épületek, építmények telepítési távolságára a 3. mellékletben foglaltak az irányadóak.

d) Temető telekhatára mentén, ahol az fizikailag lehetséges, fásított zöld sávot kell létesíteni.

e) Az országos közforgalmú vasút szélső vágányának tengelyétől mért 50-50 m széles védőtávolságon belül építményt elhelyezni csak a vasút üzemeltetői és az illetékes közlekedési hatóság hozzájárulásával lehet.

f) Belterületi felszíni víz vezető, csatorna parti sávjában új építmény, kerítés nem építhető. A parti sáv szélessége kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, ez előbbiek közé nem tartozó vizek és közcélú vízi létesítmények partvonalától számított 3 méterig terjed.

g)32

ÖTÖDIK RÉSZ

Záró rendelkezések

67. § (1) Ez a Rendelet 2017. március 16-án lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/1998. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Salgótarján Megyei Jogú Város építési övezeti és övezeti paraméterei
1.1. Beépítésre szánt területek - Építési övezeti paraméterek
1.1.1. táblázat33 - Az Építési kód betűjele: terület-felhasználás

A

B

1

Területfelhasználás jele

Jelentése

2

Ln

Nagyvárosias lakóterület

3

Lk

Kisvárosias lakóterület

4

Lke

Kertvárosias lakóterület

5

Lf

Falusias lakóterület

6

Vt

Településközpont terület

7

Vi

Intézményterület

8

Gksz

Kereskedelmi, szolgáltató terület

9

Gipe

Egyéb ipari terület

11

Gip

Környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület

12

Általános gazdasági terület

13

Üü

Üdülőházas terület

14

Üh

Hétvégi házas terület

15

Kkm

Különleges közmű területek

16

Kkm/1

Vízmű-telep területe

17

Kkm/2

Szennyvízátemelő területe

18

Kkm/3

Transzformátor állomás területe

19

Kkm/4

Gázátadó, gázfogadó, gáznyomás-szabályozó területe

20

Kkm/5

Városi fűtőmű, hőközpont területe

21

Kkm/6

Adótornyok, telefonátjátszó állomások területe

22

Kkö

Különleges közlekedési területek

23

Kkö/1

Városi autóbusz-pályaudvar területe

24

Kkö/2

Vasútállomás területe

25

Kkö/3

Autóközlekedési tanpálya területe

26

Kkö/4

Garázstelepek területe

27

Kmg

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

28

Kre

Különleges sport- és rekreációs területek

29

Kre/1

Sportterület

30

Kre/2

Strandterület

31

Kre/3

Kemping és táborterület

32

Kt

Különleges temetőterület

33

Kt/1

Működő temető

34

Kt/2

Kegyeleti, lezárt temető

1.1.2. Az építési kód 1-5. számának jelentése
1.1.2.1. Építési kód 1. száma – Beépítési mód

A

B

1

1

Szabadon álló telepszerű

2

2

Szabadon álló általános, előkertes

3

3

Szabadon álló általános, homlokvonalon álló

4

4

Oldalhatáron álló, előkertes

5

5

Oldalhatáron álló, homlokvonalon álló

6

6

Ikres, előkertes

7

7

Ikres, homlokvonalon álló

8

8

Zártsorú, előkertes

9

9

Zártsorú, homlokvonalon álló

10

0

Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint

11

X

Egyedi érték (esetenként, külön kerül meghatározásra)

1.1.2.2. Építési kód 2. száma – Legkisebb kialakítható telekméret

A

B

1

1

180 m2

2

2

300 m2

3

3

500 m2

4

4

720 m2

5

5

1000m2

6

6

1500 m2

7

7

2000 m2

8

8

5000 m2

9

9

10000 m2

10

0

Adottságtól függő, vagy kialakult, az illeszkedés szabályai szerint

11

X

Egyedi érték

1.1.2.3. Építési kód 3. száma – Legnagyobb beépítettség

A

B

1

1

5 %

2

2

10 %

3

3

15 %

4

4

20 %

5

5

30 %

6

6

40 %

7

7

50 %

8

8

60 %

9

9

80 %

10

0

A már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani

11

X

Egyedi érték

1.1.2.4. Építési kód 4. száma – Legkisebb zöldfelület

A

B

1

1

80 %

2

2

70 %

3

3

60 %

4

4

50 %

5

5

40 %

6

6

30 %

7

7

25 %

8

8

20 %

9

9

10 %

10

0

A már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani

11

X

Egyedi érték

1.1.2.5. Építési kód 5. száma – Legnagyobb homlokzatmagasság34

A

B

1

1

4,0 m

2

2

5,0 m

3

3

6,0 m

4

4

7,5 m

5

5

9,0 m

6

6

12,5 m

7

7

17,0 m

8

8

21,0 m

9

9

38,0 m

10

0

A már kialakult adottságoktól függően kell megállapítani

11

X

Egyedi érték

1.1.3. táblázat - A beépítésre szánt területek telekmérete

A

B

C

D

E

F

1

Legkisebb telekméret

Legkisebb
telek mélység (m)

Legkisebb telekszélesség (m)

2

Szabadon álló

Oldalhatáron álló

Ikres

Zártsorú

3

180 m2

15

6

4

360 m2

25

8

5

500 m2

25

14

8

6

720 m2

25

14

14

9

8

7

1000 m2

30

16

14

12

9

8

1500 m2

35

16

14

14

12

9

2000 m2

35

16

16

-

12

10

5000 m2

40

20

16

-

12

11

10000 m2

40

40

-

-

-

12

0**

30

14

12

8

6

* Kialakult állapothoz illeszkedő érték
1.2. Beépítésre nem szánt területek - Övezeti paraméterek
1.2.1. táblázat - Övezeti kód betűjele: terület-felhasználás35

A

B

1

Betűjel

Jelentése

2

KÖu

Közúti közlekedési terület

3

Köu/P

Közúti közlekedési terület – parkoló

4

KÖk

Kötött-pályás közlekedési terület

5

Zkp

Közpark

6

Zkk

Közkert

7

Ev

Védelmi rendeltetésű erdőterület

8

Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

9

Ek

Közjóléti rendeltetésű erdőterület

10

Mk

Kertes mezőgazdasági terület

11

Mk/1

Kertes mezőgazdasági terület, nem beépíthető

12

Mk/2

Kertes mezőgazdasági terület, 3 %-ig beépíthető

13

Általános mezőgazdasági terület

14

V

Vízgazdálkodási terület

15

Kb

Különleges beépítésre nem szánt területek

16

KbH

Különleges hulladékkezelő, hulladéklerakó terület

17

KbH/1

Regionális hulladéklerakó területe

18

KbH/2

Rekultiválandó vagy rekultivált szeméttelep területe

19

KbH/3

Szennyvíztisztító telep területe

20

KbH/4

Rekultiválandó meddő tároló területe

21

KbKm

Külterületi közmű terület

22

Kbkm/1

Vízmű

23

Kbkm/2

Szennyvízkezelő

24

Kbkm/3

Trafóállomás és elosztó

25

Kbkm/4

Gázfogadó, gázelosztó

26

Kbkm/5

Fűtőmű, hőközpont

27

Kbkm/6

Adótorony, telefonátjátszó állomás

28

KbB

Felszíni nyersanyag-kitermelés, bánya területe

29

KbB/R

Rekultivációra kijelölt bányászattal érintett terület

30

KbI

Különleges intézményterület

31

KbLh

Külterületi lakott hely

32

KbT

Külterületi temető

33

KbKö

Külterületi közlekedési terület

34

Kbkt

Különleges beépítésre nem szánt köztér

35

Kbkt/B

Különleges beépítésre nem szánt burkolt köztér

36

Kbkt/F

Különleges beépítésre nem szánt fásított köztér

2. melléklet a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez36

Salgótarján Megyei Jogú Város elővásárlási joggal érintett ingatlanjainak jegyzéke

1. Az elővásárlási jog bejegyzésének célja a terület rehabilitációja (Hrsz.)

1.1. Baglyasalja városrész: 31, 32, 33, 37, 38, 298

1.2. Rónabánya városrész:

12619, 12620, 12621, 12623, 12624, 12625, 12627, 12628, 12630, 12631, 12632, 12633, 12651, 12652, 12653, 12654, 12655, 12656, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12670, 12671, 12673, 12674, 12675, 12676, 12677, 12678, 12679, 12681, 12682, 12683, 12684, 12700, 12701, 12702, 12704, 12705, 12706, 12707, 12708, 12710, 12711, 12713, 12714, 12715, 12716, 12717, 12718, 12719, 12721, 12722, 12723, 12724, 12725, 12726, 12727, 12729, 12732

1.3. Salgóbánya városrész:

12227, 12230, 12231, 12232, 12235, 12237, 12238, 12239, 12240, 12241, 12242, 12244, 12245, 12246, 12248, 12249, 12250, 12251, 12253, 12254, 12255, 12256, 12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 12264, 12265, 12266, 12268, 12269, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12284, 12285, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12295, 12296, 12297, 12298, 12300, 12301, 12302, 12304, 12305, 12306, 12307, 12308, 12309, 12310, 12311, 12312, 12313, 12349, 12350, 12351, 12352, 12356, 12357, 12358, 12359, 12360, 12361, 12362, 12363, 12364, 12365, 12367, 12372, 12373, 12374, 12376, 12377, 12378, 12381, 12382, 12383, 12384, 12385, 12386, 12387, 12389, 12390, 12391, 12392, 12397, 12398, 12400, 12408, 12409, 12410,12415, 12417, 12419, 12422, 12423, 12424, 12425, 12427, 12428, 12429, 12430, 12436, 12448/1, 12448/2, 12449, 12451, 12455, 12457, 12461, 12467, 12468, 12470, 12471, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478

2. Az elővásárlási jog bejegyzésének célja az orvosi rendelő biztosítása

2.1. Petőfi út 118. Hrsz. 386/A/1, Ady Endre út 1. Hrsz. 1250/A/2, 1250/A/8, 1250/A/9, 1250/A/10, 1250/A/11, 1250/A/12

2.2. Fáy András krt.37. Hrsz. 2070/A/74

2.3. Beszterce tér 1. Hrsz. 2695/2/A/3, 2695/2/A/4, 2695/2/A/5, 2695/2/A/6, 2695/2/A/7, 2695/2/A/8, 2695/2/A/9

2.4.Acélgyári út 56. Hrsz. 3505/4/A/14, 3505/4/A/15

2.5. Március 15. utca 26. Hrsz. 3701/A/191

2.6. Március 15. utca 24. Hrsz. 3759/A/185

2.7. Úttörők út 3. Hrsz. 3932/A/1, 3932/A/2, 3932/A/31, 3932/A/32, 3932/A/33

2.8.Damjanich út 11. Hrsz. 4369/A/1, 4369/A/2

2.9. Újaknai út 1. Hrsz. 5182/A/11, 5182/A/22

2.10. Budapesti út 39. Hrsz. 6141/A/2, 6141/A/4

2.11. Gorkij krt. 52-64. Hrsz. 6699/A/99

2.12. Zagyva út 1. Hrsz. 8732/1/A/1

2.13. Asztalos út 6. Hrsz. 12738/A/1

3. Egyéb elővásárlási jog

3.1. Somoskő, Wesselényi u. 16338

3.2. Kotyháza puszta előtt 0335/7 (községi mintatér 1999.)

3. melléklet a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Állattartó épületek védőtávolságai
3.1. táblázat - Védőtávolság belterületen

A

B

C

D

1

Állatfajonként

Saját és szomszédos lakó- és szálláshely épülettől
(m)

Ásott kúttól
(m)

Fúrt kúttól
(m)

2

Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója

10

10

10

3

Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója

15

15

10

4

Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója 5 db-ig

20

15

10

5

Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója 5 db felett

30

30

20

3.2. Táblázat - Védőtávolság külterületen

A

B

C

D

E

F

1

Állatfajonként

Vendéglátó és szálláshely épülettől
(m)

Gazdasági épülettől
(m)

Különálló elhelyezés esetén saját gazdasági épülettől
(m)

Ásott kúttól
(m)

Fúrt kúttól
(m)

2

Kis haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója

20

10

3

10

10

3

Közép haszonállatok (sertés kivételével) állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója

50

15

6

15

10

4

Sertések és nagy haszonállatok állattartó épülete, zárt kifutója, trágya- és trágyalé tárolója

50

15

6

15

30

4. melléklet a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez37

Salgótarján Megyei Jogú Város Belterületi Szabályozási Terve M=1:2000
4.1. A belterületi szabályozási tervlapok listája38

A

1

Ab4

2

Ad1

3

Ad2

4

Ad3

5

Ad4

6

Bc1

7

Cb2

8

Cb4-m1 39

9

Cd4

10

Da1

11

Da3

12

Dc3-m1 40

13

Dc4

14

Fb4

15

Fd2-m1 41

16

Fd4-m3 42

17

Ga3

18

Ga4

19

Gb2

20

Gc1-m2 43

21

Gc2-m1 44

22

Gc3-m3 45

23

Gd2

24

Gd4

25

Ha1-m1 46

26

Ha2

27

Hc3

28

Hc4

29

Hd1

30

Hd3

31

Jd4

32

Ka4

33

Kb1

34

Kb2

35

Kb3-m1 47

36

Kb4-m2 48

37

Kc1-m1 49

38

Kc2

39

Kc3-m1 50

40

Kc4-m1 51

41

Kd1-m1 52

42

Kd2-m1

43

Kd3

44

Kd4-m1 53

45

La1

46

La2

47

La3

48

La4

49

Lb2

50

Lb3

51

Lb4

52

Lc1

53

Lc2

54

Lc3

55

Lc4

56

Ld1

57

Ld2

58

Ld3

59

Ld4

60

Ma1

61

Ma2

62

Ma3

63

Ma4

64

Mb2

65

Mb4

66

Mc1

67

Mc2

68

Ob2

69

Ob4

70

Od2-m1

71

Od4

72

Pa1

73

Pa2-m1 54

74

Pa3

75

Pa4

76

Pb1-m1 55

77

Pb2-m2 56

78

Pb3-m3 57

79

Pb4-m3 58

80

Pc1

81

Pc2

82

Pc3

83

Pc4

84

Pd1

85

Pd2

86

Pd3

87

Pd4

88

Qa1-m1

89

Qa3

90

Qc1

91

Qc2

92

Qc3

93

Qc4

94

Sb2

95

Sb4-m2

96

Sd2

97

Sd4

98

Ta1

99

Ta2

100

Ta3

101

Ta4

102

Tb1

103

Tb2-m1 59

104

Tb3

105

Tb4

106

Tc1-m1

107

Tc2

108

Tc3-m2

109

Tc4-m1

110

Ua1

111

Ua2

112

Ua3

113

Ua4

114

Uc1

115

Vb4

116

Vc4

117

Wa1-m2

118

Wa2-m1 60

119

Wa3

120

Wa4

121

Wb1

122

Wb3

123

Wc1

124

Wc2

125

Wc3

126

Wc4

127

Wd1

128

Wd3

129

Ya2

130

Yb1

131

Yb2

132

Yb3

133

Yb4

134

Za1

135

Za2

136

Za3-m1

137

Za4-m3 61

138

Zc2-m3 62

139

Zc4

140

Zd1-m1 63

141

Zd3-m1 64

4.2. Szelvényháló

Átnézeti szelvényháló

4.3. Jelmagyarázat
4.4. Tervlapok
4.4.1. Ab4 tervlap
4.4.2. Ad1 tervlap
4.4.3. Ad2 tervlap
4.4.4. Ad3 tervlap
4.4.5. Ad4 tervlap
4.4.6. Bc1 tervlap
4.4.7. Cb2 tervlap
4.4.8. Cb4 tervlap
4.4.9. Cd4 tervlap
4.4.10. Da1 tervlap
4.4.11. Da3 tervlap
4.4.12. Dc3 tervlap
4.4.13. Dc4 tervlap
4.4.14. Fb4 tervlap
4.4.15. Fd2 tervlap
4.4.16. Fd4 tervlap
4.4.17. Ga3 tervlap
4.4.18. Ga4 tervlap
4.4.19. Gb2 tervlap
4.4.20. Gc1 tervlap
4.4.21. Gc2 tervlap
4.4.22. Gc3 tervlap
4.4.23. Gd2 tervlap
4.4.24. Gd4 tervlap
4.4.25. Ha1 tervlap
4.4.26. Ha2 tervlap
4.4.27. Hc3 tervlap
4.4.28. Hc4 tervlap
4.4.29. Hd1 tervlap
4.4.30. Hd3 tervlap
4.4.31. Jd4 tervlap
4.4.32. Ka4 tervlap
4.4.33. Kb1 tervlap
4.4.34. Kb2 tervlap
4.4.35. Kb3 tervlap
4.4.36. Kb4 tervlap
4.4.37. Kc1 tervlap
4.4.38. Kc2 tervlap
4.4.39. Kc3 tervlap
4.4.40. Kc4 tervlap
4.4.41. Kd1 tervlap
4.4.42. Kd2 tervlap
4.4.43. Kd3 tervlap
4.4.44. Kd4 tervlap
4.4.45. La1 tervlap
4.4.46. La2 tervlap
4.4.47. La3 tervlap
4.4.48. La4 tervlap
4.4.49. Lb2 tervlap
4.4.50. Lb3 tervlap
4.4.51. Lb4 tervlap
4.4.52. Lc1 tervlap
4.4.53. Lc2 tervlap
4.4.54. Lc3 tervlap
4.4.55. Lc4 tervlap
4.4.56. Ld1 tervlap
4.4.57. Ld2 tervlap
4.4.58. Ld3 tervlap
4.4.59. Ld4 tervlap
4.4.60. Ma1 tervlap
4.4.61. Ma2 tervlap
4.4.62. Ma3 tervlap
4.4.63. Ma4 tervlap
4.4.64. Mb2 tervlap
4.4.65. Mb4 tervlap
4.4.66. Mc1 tervlap
4.4.67. Mc2 tervlap
4.4.68. Ob2 tervlap
4.4.69. Ob4 tervlap
4.4.70. Od2 tervlap
4.4.71. Od4 tervlap
4.4.72. Pa1 tervlap
4.4.73. Pa2 tervlap
4.4.74. Pa3 tervlap
4.4.75. Pa4 tervlap
4.4.76. Pb1 tervlap
4.4.77. Pb2 tervlap
4.4.78. 65 Pb3 tervlap
4.4.79. Pb4 tervlap
4.4.80. Pc1 tervlap
4.4.81. Pc2 tervlap
4.4.82. Pc3 tervlap
4.4.83. Pc4 tervlap
4.4.84. Pd1 tervlap
4.4.85. Pd2 tervlap
4.4.86. Pd3 tervlap
4.4.87. Pd4 tervlap
4.4.88. Qa1 tervlap
4.4.89. Qa3 tervlap
4.4.90. Qc1 tervlap
4.4.91. Qc2 tervlap
4.4.92. Qc3 tervlap
4.4.93. Qc4 tervlap
4.4.94. Sb2 tervlap
4.4.95. Sb4 tervlap
4.4.96. Sd2 tervlap
4.4.97. Sd4 tervlap
4.4.98. Ta1 tervlap
4.4.99. Ta2 tervlap
4.4.100. Ta3 tervlap
4.4.101. Ta4 tervlap
4.4.102. Tb1 tervlap
4.4.103. Tb2 tervlap
4.4.104. Tb3 tervlap
4.4.105. Tb4 tervlap
4.4.106. Tc1 tervlap
4.4.107. Tc2 tervlap
4.4.108. Tc3 tervlap
4.4.109. Tc4 tervlap
4.4.110. Ua1 tervlap
4.4.111. Ua2 tervlap
4.4.112. Ua3 tervlap
4.4.113. Ua4 tervlap
4.4.114. Uc1 tervlap
4.4.115. Vb4 tervlap
4.4.116. Vc4 tervlap
4.4.117. Wa1 tervlap
4.4.118. Wa2 tervlap
4.4.119. Wa3 tervlap
4.4.120. Wa4 tervlap
4.4.121. Wb1 tervlap
4.4.122. Wb3 tervlap
4.4.123. Wc1 tervlap
4.4.124. Wc2 tervlap
4.4.125. Wc3 tervlap
4.4.126. Wc4 tervlap
4.4.127. Wd1 tervlap
4.4.128. Wd3 tervlap
4.4.129. Ya2 tervlap
4.4.130. Yb1 tervlap
4.4.131. Yb2 tervlap
4.4.132. Yb3 tervlap
4.4.133. Yb4 tervlap
4.4.134. Za1 tervlap
4.4.135. Za2 tervlap
4.4.136. Za3 tervlap
4.4.137. Za4 tervlap
4.4.138. Zc2 tervlap
4.4.139. Zc4 tervlap
4.4.140. Zd1 tervlap
4.4.141. Zd3 tervlap

5. melléklet a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Salgótarján Megyei Jogú Város Külterületi Szabályozási Terve M=1:8000
5.1. A külterületi szabályozási tervlapok listája66

A

1

A-m1

2

B-m1

3

C-m1 67

4

D-m2 68

5

E

6

F-m4 69

7

G-m5 70

8

H-m2 71

9

I

10

J

11

K-m6 72

12

L

13

M-m1

14

N-m1

15

O-m1

16

P-m6 73

17

Q-m1

18

R

19

S-m2

20

T-m4 74

21

U

22

V-m1

23

W-m3 75

24

X

25

Y

26

Z-m3 76

5.2. Szelvényháló

Átnézeti szelvényháló

5.3. Tervlapok
5.3.1. A tervlap
5.3.2. B tervlap
5.3.3. C tervlap
5.3.4. D tervlap
5.3.5. E tervlap
5.3.6. F tervlap
5.3.7. G tervlap
5.3.8. H tervlap
5.3.9. I tervlap
5.3.10. J tervlap
5.3.11. K tervlap
5.3.12. L tervlap
5.3.13. M tervlap
5.3.14. N tervlap
5.3.15. O tervlap
5.3.16. 77 P tervlap
5.3.17. Q tervlap
5.3.18. R tervlap
5.3.19. S tervlap
5.3.20. T tervlap
5.3.21. U tervlap
5.3.22. V tervlap
5.3.23. W tervlap
5.3.24. X tervlap
5.3.25. Y tervlap
5.3.26. Z tervlap

1. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Országos jelentőségű művi értékek jegyzékekMűemlékek, műemléki jelentőségű területek
* A Forster Központ 2016. 03.17. adatszolgáltatása alapján

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Törzs szám

Azo-no-sító

Cím

Név

Védelem fajtája, bírság kategória

Védési ügyirat

Helyrajzi szám

Koordináták
EOV Y EOV X

2

10801

13644

Acélgyári út 1-3.

Római katolikus ferences templom (Szent József)

Műemlék III.

3556

706963 307519

3

10801

13645

Acélgyári út 1-3.

Ferences rendház

Műemlék III.

3556

706994
307534

4

11244

13940

Múzeum tér

Nógrádi Történeti Múzeum környezete

Műemléki környezet

1/2006. (I.13.) NKÖM

3897/2, 3893, 3895, 3860/3, 3892, 3894, 3897/1, 3899/1

5

11245

13941

Salgó út 6a.

Evangélikus templom műemléki környezete

Műemléki környezet

1/2006. (I.13.) NKÖM

3060, 3061, 3062, 3101, 3102, 3103, 3104, 3063/1, 3063/2, 3059

6

11246

13942

Losonci utca 16.

Református templom műemléki környezet

Műemléki környezet

1/2006. (I.13.) NKÖM

1942, 1943, 1944/1, 1944/2, 1945, 1946, 1947, 1949/1, 1949/2, 1951, 1952, 1953, 1954/1, 1954/2

7

5664

20857

Salgó várrom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

019/4, 021/1, 026/1, 031, 019/6, 019/5, 019/7, 018/1, 017, 12191, 12190, 12189, 037, 12051, 12211, 12210, 12192, 12193, 12194, 12195, 12196, 12197, 12198, 12199, 12200, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12206, 12207, 12208, 12209, 12326, 12293, 12347, 12353, 12354, 12355, 12431, 12432, 043/4, 043/3, 043/6, 044, 042/4, 042/1, 038, 035, 034

8

9192

28717

Zemlinszky Rezső u. 1.

József lejtős akna (Bányamúzeum) ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

1252, 1253, 1237, 1236, 1233

9

5862

28723

Zagyvaróna Fenyvesalja út 7.

Római katolikus templom (Szent András)
ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

081/1, 8573, 8574, 8578, 8579, 8580, 8581, 8616, 8625, 8626, 8630, 8636, 8639, 8641, 8644, 8653, 8679, 8680, 8684, 8686, 8691, 8582, 8583, 8584, 8613, 8614, 8615

10

5663

6788

Rákóczi Ferenc út 24.

Római katolikus templom (Kisboldog-asszony)

Műemlék (nyilván-tartott műemléki érték) III.

4104

706512
306811

11

5664

6785

Nagysalgó-hegy

Salgó-várrom

Műemlék I.

863-4/ 1953. FOM, 22509/ 1958. ÉM, 120344/ 1958. MM

036/1, 036/2

709502
311548

12

5862

6789

Zagyvaróna, Fenyvesalja út 7.

Római katolikus templom (Szent András)

Műemlék II.

863-4/1953. FOM, 22509/1958. ÉM, 120344/1958. MM, 14297/1960. ÉM(-MM)

8642, 8643

710443
309607

13

9192

6786

Zemlinszky Rezső út 1.

József lejtős akna (Bányamúzeum)

Műemlék II.

A. 1694/1980. ÉVM, 27.777/1980. MM

1254

706061
306949

14

10801

6787

Acélgyári út 1-3.

Római katolikus ferences templom (Szent József) és ferences rendház

Műemlék (nyilván-tartott műemléki érték ) III.

3556

15

11244

11760

Múzeum tér 2.

Nógrádi Történeti Múzeum

Műemlék II.

1/2006.(I.13.) NKÖM

3896

706470 306874

16

11245

11753

Salgó út 2.

Evangélikus templom

Műemlék II.

1/2006.(I.13.) NKÖM

3100

706964 307674

17

11246

11754

Losonci utca 8.

Református templom

Műemlék II.

1/2006.(I.13.) NKÖM

1950

706620 307581

2. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Régészeti lelőhelyek
* A Forster Központ 2016. 03.17. adatszolgáltatása alapján

A

B

C

D

E

F

G

1

Azono-sító

Szám

Lelőhely név

Védelem fajtája, Bírság kategória

Védési jogi aktusok

Hrsz.

Koordi-náták
EOV Y, EOV X

2

28526

1

Pécskő-szikla

Fokozottan védett II.

1/2009. (I.23.) OKM

0207/3, 024

708843 306877

3

28567

2

Ipari park II.

Szakmai

6225/15, 6225/16, 6225/27, 0295/5, 0295/6

705672, 300494

4

30405

3

Salgóvár

Kiemelten védett I.

1620-121/1951 KM

036/1

709551, 311523

5

32101

4

Baglyaskő

Kiemelten védett I.

1620-121/1951 KM

1380, 1374, 1365, 1366, 1367, 1368, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387/1, 1387/2, 1388

705219, 307402

6

36901

6

Ponyi-puszta

Szakmai

3491/7, 3491/4, 3492, 0179/10, 3493/1, 3493/15, 0214

708958, 308621

7

37814

7

Pécskő-puszta

Szakmai

0226/4, 0226/2

708712, 308165

8

41297

8

Baglyasi útelágazás

Szakmai

1035/1,23, 15, 14, 16, 17, 18, 19,20,21/1, 31, 30, 29, 28, 26, 25/1, 24, 27

704990, 304826

9

41416

11

Zagyvaróna - Zagyvafő vára

Kiemelten védett I.

1620-2/1951 KM

081/1, 8573, 8643

710408, 309856

10

41421

12

Zagyvaróna - Hosszúföld

Szakmai

9071, 9073, 9072, 9074, 9075, 9076, 9077, 9078, 9083, 9084, 9085, 9086, 9087, 9088, 9089, 9090, 9091, 9082

710905, 308828

11

46510

15

Egri utca 11.

Szakmai

4863

707081, 305076

12

46511

16

Kenyérgyár

Szakmai

5253/1, 5253/2, 5256, 5253/3

705632, 304793

13

46512

17

Paptag
(Rákóczi út)

Szakmai

5253/2, 5256, 5264/5, 5264/6, 5265, 4103/4, 4103/6, 4103/10

705584, 304803

14

46519

18

Rákóczi út 227
(Patyolat)

Szakmai

4088, 4103/4, 4089, 4090/1

705534, 304810

15

46526

19

Pécskő-oldal

Szakmai

0207/3, 0229/3, 0231/1

708355, 306946

16

46530

20

Tó-Strand I.

Szakmai

2423, 2426/4, 2426/7, 2425

707776, 310424

17

46536

21

Tó-Strand II.

Szakmai

2411, 2440, 2434, 2441, 2439, 08/6

707898, 310134

18

46557

22

Salgótarján – Zagyvaróna, Római katolikus templom

Szakmai

8642, 8643, 8624, 8630, 8636, 9631, 8639, 8653, 8641, 8616, 8625, 8623, 8622

710442, 309604

19

46558

23

Salgótarján – Zagyvaróna, Sallai utca 42.

Szakmai

8944, 8940, 8939, 8938, 8937, 8942, 8945

710997, 309363

20

36398

24

Bolgár-kertek

Szakmai

4103/5, 6090, 3960, 3961, 3962, 3963, 4103/6, 6089, 3958/5, 3958/8, 3984, 3985/6, 3985/4, 3985/7, 6129, 1035/1, 3965, 3964, 6921/4, 6997, 1035/2, 1035/4, 1035/5, 6922, 6945, 6923, 6924/1, 6921/1, 6993, 6992, 0414/37, 0413, 6866, 6091, 6559/4, 1035/3, 6559/6, 6130/1, 6559/1, 6130/2, 6921/3

705058, 303907

21

56814

26

Kincs-völgy

Szakmai

0289/7, 0287, 0295/1, 0292, 0295/3, 0289/11, 0290, 0295/6, 0289/3, 0289/6

705825, 300654

22

57132

27

Pálfalva

Szakmai

6090, 6091, 6092, 6093, 6094, 6095, 3959, 6992, 6997, 4103/6, 6919, 6923, 6924/2, 6924/1, 6921/1, 6935, 6993, 6990, 6128, 6089, 6096, 6559/4, 6866, 6945, 6925, 6991, 3958/5, 3958/8, 1035/2, 1035/4, 1035/5, 1035/3, 6559/6, 6921/4, 6922, 6129, 6130/1, 6559/1, 6920, 6921/3, 6734

705033, 303854

23

58475

28

Zagyvapálfalva – Temető

Szakmai

6992, 6997, 1035/1, 6986, 6987, 6989/1, 6990, 0413, 0414/37, 0414/38, 0414/34, 0414/35, 0414/36, 0414/4, 0414/5, 0414/6, 0414/7, 6991, 1035/2, 1035/4, 1035/5

704949, 304063

24

71513

29

Szilváskő és környéke

Szakmai

0143/9, 0142/2

713562, 308540

25

71517

30

Eresztvény

Szakmai

01022/1

710317, 313588

26

71525

31

Kórház

Szakmai

3064/3, 2302, 3064/1, 2299

706767, 308240

27

71527

32

Vadaskert

Szakmai

2164/7, 0528/9, 0536, 22201

706220, 309300

28

71529

33

Mikemála

Szakmai

2805, 2861, 2860, 2865, 2862, 2864, 2863, 2866, 2867, 2868, 2869, 2871, 08/6, 2964, 2852, 2855, 2854, 2857, 2856, 2858, 2859, 2792/2, 2791, 2793, 2794, 2795, 2796, 2841, 2843, 2845, 2846, 2849, 2847, 2848, 2850, 2853, 2801, 2802, 2797, 2798, 2799, 2800, 2803, 2966, 2965, 2804, 2960, 2959, 2962, 2961, 2872, 2790

706797, 308665

29

71531

34

Arany J. utca (Menház)

Szakmai

3701, 3740, 3758, 3702, 3714, 3704/4, 3703, 3704/1, 3700/1, 3700/2, 3704/3, 3704/2, 3739, 3743, 3742, 3741, 3746, 3744, 3760, 3757

706923, 307286

30

71533

35

Berzsenyi utca és Pécskő utca környéke

Szakmai

4252, 4251, 4250, 4249, 3771/21, 3795, 3823/1, 3842, 3843, 3839, 3838/2, 3857/11, 3857/12, 3857/3, 4245, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 4244, 3771/33, 3771/8, 3772, 3773, 3797, 3859/2, 3796/1, 3796/2, 3827, 3857/7, 3857/10, 3800, 4242, 4241, 4240, 4243, 3774, 3799, 3841, 3838/1, 3837, 3836, 3856, 3859/1, 3834, 3833, 3832, 3831, 3830, 3829, 3828, 3857/15, 3857/14, 3857/13, 3835, 3857/8, 4233, 3857/9, 3857/16, 3859/3, 4234

707178, 306639

31

71535

36

Főplébánia templom

Szakmai

4104, 4108, 4109, 4105/1, 4110, 4115, 4118/6

706537, 306808

32

71537

37

Kovács-hegy

Szakmai

0260/8, 0260/7, 0260/3, 5204, 5205, 5200, 5201, 5165, 5164, 5199, 0260/4, 5161, 5162/1, 5163, 5159, 5160, 5162/2, 5191

706123, 305529

33

71551

38

Kotyháza

Szakmai

0326/6, 0326/4, 0326/5, 0330/13, 0330/14, 0330/15, 0326/7, 0326/8, 0326/9, 0326/10, 0326/11, 0327, 0330/8, 0330/9, 0330/10, 0330/11, 0330/12, 0330/1, 0330/2, 0330/3, 0330/4, 0330/5, 0330/6, 0330/7, 0331/11, 0334, 0326/12, 0325/4, 0329, 0328/3, 0325/7, 0335/8, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0335/1, 0336

703031, 301616

34

71553

39

Nagymező úti homokbánya

Szakmai

5782/3, 5782/4, 5782/5, 5787, 5793, 5783, 5786, 5797, 5796, 5795, 5794, 5782/6, 0287, 0286/1, 5782/7, 5782/8, 5798, 5802, 5801, 5800, 5799, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807

705352, 302355

35

71555

40

Homok bánya

Szakmai

0288/8, 0287, 5861/2, 0288/9, 0292, 0288/10

705299, 301085

36

71557

41

Andrásfalva

Szakmai

6350, 6348, 6347/2, 6343, 6344, 6354/2, 6354/1, 6356, 6357, 6358, 6359, 6355, 6308/5, 6308/6, 6232/15, 6351, 6299, 6232/5, 6298, 6310, 6312, 6346, 6347/1, 6308/1, 6308/2, 6308/3, 6308/4, 6311, 6352, 6353/1, 6296/1, 6295, 6294, 6296/2, 6297, 6313, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6333, 6332, 6322/1, 6334, 6307, 6322/2, 6321, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6319, 6320, 6331, 6323, 6324, 6325, 6326, 6327, 6328, 6329, 6330, 6335, 6336, 6337, 6338, 6339, 6340, 6341, 6342, 6353/2, 6345, 0352/2

704735, 302329

37

71559

42

Középkori falumag

Szakmai

8509, 8607, 8732/1, 8698, 8731, 8781, 8732/2, 8632, 8633, 8637, 8686, 8729/2, 8730, 8602, 8601, 8603, 8604, 8708, 8711, 8714, 8715, 8718, 8728, 8626, 8624, 8630, 8636, 8629, 8631, 8639, 8638, 8687, 8653, 8641, 8640, 8643, 8704, 8691, 8692, 8693, 8699, 8701, 8702, 8703, 8682, 8681, 8750, 8683, 8719, 8684, 8685, 8688, 8689, 8690, 8694, 8695, 8696, 8700, 8717, 8707, 8706, 8705, 8709, 8710, 8712, 8716, 8713, 8697, 8720, 8721, 8749, 8748, 8746, 8743, 8742, 8741, 8722/1, 8722/2, 8723, 8724, 8725, 8726, 8727, 8729/1, 8740, 8732/3, 8744, 8745, 8747, 8757, 8754, 8755, 8751, 8753, 8752, 8807, 8799, 8798, 8797, 8796, 8795, 8520, 8521, 8522, 8556, 8559, 8523, 8560, 8567, 8564, 8551, 8552, 8553, 8627, 8628, 8589, 8590, 8591/1, 8591/2, 081/1, 8623, 8622, 8592, 8597, 8598, 8599, 8600, 8586, 8587, 8588, 8612, 8581, 8585, 8644, 8645, 8646, 8647, 8648, 8649, 8678, 8679, 8680, 8654, 8659, 8658, 8554, 8634, 8398, 8418, 8393, 8394, 8528, 8403, 8399, 8404, 8412, 8546, 8547, 8548, 8549, 8550, 8621, 8635, 8608, 8609, 8610, 8611, 8617, 8618, 8619, 8620, 8524, 8525, 8526, 8527, 8529, 8544, 8545, 8569, 8570, 8571, 8572, 8574, 8578, 8576, 8575, 8577, 8579, 8580, 8661, 8662, 8663, 8664, 8676/2, 8677, 8655, 8656, 8657, 8660, 8673, 8674, 8675, 8762, 8763, 8756, 8760, 8761, 8806, 8805

710573, 309647

38

71563

44

Sallai utca

Szakmai

8944, 9070, 085, 084/4, 083, 8925, 8940, 8939, 8938, 8937, 8942, 8943, 8936, 8935, 8934, 8933, 8932, 8931, 8930, 8929, 8928, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954, 8927, 8926, 8955, 8956, 8957, 8958, 8959, 8960, 8961, 8962, 8963, 8945, 8946, 8947, 084/1

710976, 309216

39

71565

45

Hosszú-földek

Szakmai

8781, 082/1, 082/2, 8773, 8774, 8664, 8667/1, 8667/2, 8669, 8666, 8775, 8668, 8776, 8777, 8828, 8665, 8778, 8779, 8832, 8831, 8830

710812, 309815

40

75083

46

Baglyaskő vára alatt

Szakmai

1388, 1374, 1387/2, 1399, 1387/1, 1386

705243, 307494

41

44137

47

Márkháza puszta II. - Salgótarján Ipari park III.

Szakmai

01205, 01206, 01207, 01208, 01209, 01211, 054/22

705647, 300054

3. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Természeti értékek
3.1. Nemzetközi védelemmel érintett területek*
Natura 2000 terület: SCI (Különleges Természetmegőrzési Területek) Hrsz.:
Salgó (HUBN20064): 017, 036/1, 036/2, 037
Gortva-völgy (HUBN20065): 0110a, 0110b, 0110c, 0110d, 0110f, 0110g, 0103, 01045/1, 01045/2
3.2. Nemzeti védelemmel érintett területek*
Nemzeti ökológiai hálózat: magterület (MT), ökológiai folyosó (OF), pufferterület (PT)
3.2.1. Magterülettel érintett ingatlanok (MT)
3.2.1.1. A Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
08/6 a, 08/6 c, 08/6 d, 09/12,011, 012, 013/1, 013/2, 014, 015/1, 015/2, 016, 017**, 018/1, 018/3, 018/4, 019/1, 019/2, 019/3, 019/4, 019/5, 019/6, 019/7, 020, 021/1, 021/2, 022, 023, 024, 025, 026/1, 026/2, 028, 029, 030, 031, 032/1, 032/2, 033, 034, 035, 036/1, 036/2, 037**, 038, 039, 040, 041/2, 042/1, 042/2, 042/3, 042/4, 043/1, 043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 043/6, 044, 045, 046, 047, 059, 060, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/7, 062, 063, 064/1, 064/3, 064/4, 064/5, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073/1, 073/2, 073/3, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080/3, 080/4, 080/5, 080/6, 080/7, 080/8, 080/9, 080/10, 080/11, 081/1, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9, 081/10, 081/11, 081/12, 081/14, 081/15, 081/16, 081/18, 081/20, 081/21, 081/23, 081/24, 081/25, 081/26, 081/27, 081/28, 081/29, 081/30, 081/31, 081/32, 081/33, 081/34, 081/35, 081/36, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091/1, 091/3, 091/4, 092, 093, 094, 095/2, 095/3, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9, 095/10, 095/11, 095/12, 095/13, 095/14, 095/15, 095/16, 095/17, 095/18, 095/19, 095/20, 095/21, 096/1, 096/2, 096/3, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 096/12, 096/13, 096/14, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/19, 096/20, 097, 098/1, 098/2, 098/3, 098/4, 098/5, 098/6, 098/7, 099, 0100, 0101, 0102, 0103**, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0123/8, 0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14, 0124, 0125/1, 0125/2, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0141/1, 0141/2, 0142/1, 0142/2, 0143/1, 0143/2, 0143/5, 0143/7, 0143/8, 0143/9, 0143/10, 0919/1, 0919/1, 0920, 0923, 0924/1, 0924/2, 0925, 0926/2, 0926/3, 0926/4, 0927/2, 0927/3, 0927/4, 0927/5, 0927/6, 0927/8, 0927/9, 0927/11, 0927/19, 0927/20, 0927/21, 0927/22, 0927/23, 0927/24, 0927/25, 0927/26, 0927/27, 0927/28, 0927/29, 0927/30, 0927/31, 0927/32, 0927/33, 0927/34, 0927/35, 0927/36, 0927/37, 0927/38, 0927/39, 0927/40, 0927/41, 0927/42, 0927/43, 0927/44, 0927/45, 0928/2, 0928/3, 0928/4, 0928/5, 0928/6, 0928/7**, 0964, 0978, 0979, 0980, 0981, 0992, 0994, 0995, 0996/3, 0996/4, 0996/5, 0997, 0998, 0999, 01000, 01001, 01002, 01003, 01004/1, 01004/2, 01004/3, 01004/4, 01004/5, 01004/6, 01005, 01006/1, 01006/2, 01006/3, 01006/4, 01006/5, 01006/6, 01006/7, 01006/8, 01006/9, 01006/10, 01006/11, 01006/12, 01006/13, 01006/14, 01006/15, 01006/16, 01006/17, 01006/18, 01006/19, 01006/20, 01006/21, 01006/22, 01006/23, 01006/24, 01006/25, 01007/1, 01007/2, 01008/1, 01008/2, 01009, 01020, 01021/1, 01021/2, 01021/3, 01022/1, 01022/2, 01023, 01024, 01025, 01026, 01027, 01028, 01029, 01030, 01031, 01032, 01033, 01034/1, 01034/3, 01034/5, 01034/7, 01034/9, 01034/10, 01034/11, 01034/12, 01035, 01036, 01037, 01038/1, 01038/2, 01039, 01040, 01041/1, 01041/2, 01041/3, 01041/4, 01042, 01043, 01044, 01045/1, 01045/2, 22001-22071
3.2.1.2. A Karancs–Medves Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
017** hrsz.-ból 0,8 ha (a 017a alrészlet területéből a 21TN erdőrészlet területén fekvő rész), 017** hrsz.-ból 0,2 ha (017b), 026/1** hrsz.-ból 9,6 ha (a 026/1 c alrészlet területéből a 12C erdőrészlet), 036/1** hrsz-ból 5,7 ha (a 036/1 a alrészlet területéből a 14A, 14H erdőrészletek), 036/1** hrsz.-ból 2,2 ha (a 036/1 f alrészlet területéből a 22TN1 erdőrészlet területén fekvő rész), 036/1** hrsz.-ból 0,4 ha (036/1 g), 080/9 hrsz.-ból 1,6 ha (a 080/9l alrészlet területéből a 17J erdőrészlet), 081/18, 0108 hrsz.-ból 11,2 ha (a 402K, 402L erdőrészletek), 0110 hrsz.-ból 67,9 ha (a 0110 g alrészlet területéből a 451F, 451G, 451H erdőrészletek és a 453 erdőtag), 0143/9 hrsz.-ból 65,4 ha (a 0143/9f alrészlet területéből a 420A, 420B, 421F erdőrészletek és a 415 erdőtag), 0919/1** hrsz.-ból 66,8 ha (115A, 115B, 115C, 115D, 115TI, 115TN, 116A, 117B, 118E erdőrészletek), 01038/1
A **-gal jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
3.2.1.3. A Márkháza-pusztai fás legelő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
0303/5 a, 0303/5 b, 0303/5 c; 0303/8 a, b, c, 0305 a, b, c, d, f, g, h, j
3.2.2. Ökológiai folyosóval érintett ingatlanok (ÖF)
Hrsz.: 0528/6, 0528/7, 0207/3, 0208/5, 0208/22, 0208/23, 0208/25, 0208/32, 0208/33, 0220/21, 0220/22, 0223, 0225/2, 0225/3, 0226/4, 0231/2, 0234/1 a-d, 0238/1, 0238/2, 0241/5, 0243/8, 0244, 0245/3, 0245/7, 0245/8, 0245/9, 0247, 0248, 0249, 0250/1, 0250/2, 0250/3, 0287 g, 0313, 0314/1, 0317/12, 0328/8, 0328/9, 0328/10, 0328/11, 0371/4, 0372/17, 0372/18, 0372/19, 0372/20, 0372/21, 0372/22, 0376, 038144, 0381/45, 0381/46, 0381/48, 0381/49, 0381/55, 0381/56, 0381/58, 0381/64, 0381/65, 0381/66, 0399/1, 0399/2, 0399/3, 0399/4, 0401/1, 0401/2, 0402, 0406/1, 0406/2, 0406/3,
3.2.3. Puffer területtel érintett ingatlanok (PT)
Hrsz.: 04/2 a-b, 06, 08/6 a, 08/6 g, 09/2, 09/5, 09/7, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 010, 052, 053/1, 053/2, 053/3, 055, 0144, 0145/2, 0146, 0147/5 részei (014/5 h, j, l, p, m, u), 0147/6 b-f, 0160, 0162, 0187/2, 0197/2, 0200, 0203 b, 0204, 0205, 0207/2, 0207/7, 0245/5 a, 0515/5, 0518, 0519/2, 0519/4, 0519/5, 0519/6, 0519/7, 0520/5, 0521, 0522/1, 0522/4, 0522/5, 0522/7, 0522/8, 0528/9, 0536/1,
* BNPI adatszolgáltatása alapján
** Az aláhúzással jelölt helyrajzi számú ingatlanok területei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet alapján Natura 2000 területnek minősülnek.
3.3. Fásításra, növénytelepítésre javasolt őshonos növények jegyzéke
3.3.1. Lombos fafajok
mezei juhar, korai juhar, hegyi juhar (jávorfa), tatár juhar (feketegyűrű juhar), enyves éger (mézgás éger, berekfa), hamvas éger, közönséges nyír (bibircses nyír), szőrös nyír (pelyhes nyír), közönséges gyertyán, vadcseresznye (madárcseresznye), sarjmeggy (török meggy), közönséges bükk, magyar kőris, magas kőris, virágos kőris (mannakőris), közönséges dió, vadalma, zelnicemeggy (májusfa), fehér nyár* (ezüst nyár*), szürke nyár*, fekete nyár* (topolyafa*, csomoros nyár*), rezgő nyár, vadkörte (vackor), csertölgy (cserfa), kocsánytalan tölgy, molyhos tölgy, kocsányos tölgy (mocsártölgy), fehér fűz (ezüst fűz), törékeny fűz (csörege fűz), lisztes berkenye, madárberkenye, házi berkenye (fojtóska), barkóca berkenye (barkócafa), kis-levelű hárs, nagylevelű hárs, hegyi szil, vénic szil (lobogós szil, vénicfa), mezei szil (simalevelű mezei szil)
3.3.2. Tűlevelű fajok (fenyők)
3.3.3. Közönséges boróka (gyalogfenyő)
3.3.4. Lombos cserjék
pukkanó dudafürt, húsos som, veresgyűrű som, kétbibés galagonya, egybibés galagonya, csíkos kecskerágó, bibircses kecskerágó, kutyabenge, homoktövis, ükörke lonc (ükörke), kökény, varjútövis (benge), Ribes uva-crispa, gyepűrózsa, kecskefűz, rekettyefűz (hamvas fűz), csigolyafűz, kosárkötő fűz, fekete bodza, fürtös bodza**, fűzlevelű gyöngyvessző, mogyorós hólyagfa, ostorménfa, kányabangita
* nem „szöszös”, hím egyedek telepítése javasolt csak
** 500 m felett javasolható a telepítése
Allergén növényfajok telepítése kizárólag külterületen, belterülettől és beépítésre szánt területtől nagy távolságra javasolható.

4. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Helyi jelentőségű védett értékek
4.1. Helyi jelentőségű művi értékek
A helyi jelentőségű művi értékeket Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településkép védelméről szóló rendelete tartalmazza.
4.2. Természeti értékek

A

B

C

1

besorolás

megnevezés

hely

2

védett érték

Pécskői bazaltkúp

Salgótarján hrsz. 0207/3,
területe 155 ha 9501 m2

3

védett érték

Baglyas-bazalttömb

Salgótarján hrsz. 1380 „Baglyaskő”,
területe 6099 m2

5. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Biztonsági övezetek, védőterületek, korlátozások
5.1. Közműlétesítmények, közművezetékek tájékoztató védőterületei:
a) Vízmű kút 10 m.
b) Szennyvíztisztító telep 300 m.
c) Szennyvízátemelő 20 m.
d) 120 kV-os villamosvezeték biztonsági övezete 9-9 m.
e) 20 kV-os villamos légvezetékek szélső száltól mért 5 m.
f) Gázfogadó: 20 m.
g) Gáznyomás-szabályozó: 10 m.
h) Nagyközép nyomású gázvezeték: 90 mm csőátmérőnél nagyobb vagy egyenlő esetén 9-9 m; 90 mm csőátmérőnél kisebb esetén 7-7 m.
i) Középnyomású gázvezeték 90 mm csőátmérőnél nagyobb esetén 4-4 m.
5.2. Veszélyes üzemek
a) Salgglas Zrt. 3104 Salgótarján, Budapesti út 29. hrsz. 6143/20
b) HE-DO Kft. 3104 Salgótarján, Park út 2. szám alatt üzemeltetett telephelye hrsz. 6227/1

6. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Vízbázis területek
6.1. Kijelölt közüzemi vízbázisok

A

B

D

E

F

1

Hely

megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

EOV X / EOV Y

2

Salgótarján

Gedőcz-kút és Tatárároki források vízbázisa

2415

Üzemel, előzetesen lehatárolva

310200 / 707100

3

Salgótarján-Zagyvaróna

Csathó-forrás vízbázisa

0172/2

Üzemel, előzetesen lehatárolva

308400 / 710800

6.2. További közüzemi vízbázisok

A

B

D

E

F

1

Hely

megnevezés

Hrsz.

Megjegyzés

EOV X / EOV Y

2

Salgótarján

Paptagi mélyfúrású kút vízbázisa

5253/2

Nem üzemel

304800 / 705600

3

Salgótarján-Rónabánya

Budavölgyi források vízbázisa

0143/9

Üzemel

308800-309000 / 712500-712900

4

Salgótarján-Salgóbánya

István-tárói forrásfoglalás vízbázisa

01038/2

Üzemel

311760,35 / 711613,19

5

Salgótarján-Somoskő

Magyarbányai-forrás vízbázisa

01007/2

Üzemel, vízbázis kijelölés folyamatban

314314,67 / 710062,06

6

Salgótarján-Somoskő

Somoskő vár alatti forrás vízbázisa

16387

Nem üzemel

314789,82 / 710055,09

7

Salgótarján-Zagyvaróna

Erőmű IV. mélyfúrású kút vízbázisa

0197/2

Üzemel

306045,91 / 711535,46

6.3. Ivóvíztározók
6.3.1. Központi tározó hrsz. 4563
6.3.2. Gorkij telepi felső tározó hrsz. 0380
6.3.3. Gorkij telepi alsó tározó hrsz. 6676
6.3.4. Virágos úti medence hrsz. 0505/1
6.3.5. Pipis hegyi tároló hrsz. 0532
6.3.6. Kecskés hegyi tároló hrsz. 0257
6.3.7. Rokkant telepi medence hrsz. 4560
6.3.8. Zagyvarónai medence hrsz. 8818
6.3.9. Somlyó bányatelepi tároló hrsz. 0250/2
6.3.10. Somoskői tároló hrsz. 16431
6.3.11. Salgó bányatelepi tároló hrsz. 045
6.3.12. Eresztvényi tároló hrsz. 01022/2
6.3.13. Rónafalui medence hrsz. 095/3
6.3.14. Karancshúsi tároló hrsz. 0343
6.3.15. Erőmű dombi medence hrsz. 0179/2
6.3.16. Gedőcz-tetői medence hrsz. 2520/2
6.3.17. Pécskő-dombi medence hrsz. 0229/3
6.4. Vízfolyások*
6.4.1. Zagyva patak
6.4.2. Tarján patak
6.4.3. Kotyházi patak
6.4.4. Csókásvölgyi patak
6.4.5. Zatkó patak
6.4.6. Felsőszánaspusztai patak
6.4.7. Baglyas patak
6.4.8. Salgó patak
*A Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

7. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Bányatelkek, meddőhányók, termőföldek
7.1. Élő bányatelkek:
Salgótarján I. - szén
Salgótarján II. - szén
Salgótarján III. - kavics
Kazár IX. - szén
7.2. Alábányászott területek:
A szabályozási tervlapon feltüntetve
7.3. Megkutatott nyilvántartott ásványi nyersanyag területek:
Zagyvaróna, Szilváskői előfordulás, zúzott bazalt
Eresztvényi nagybánya, faragható bazalt
Pálfalva, Sugár út vége, közlekedésépítési kavics
7.4. Érvényes kutatási engedélyek:
Salgótarján K – szén
Salgótarján – Csabatető (0187/2, 0207/3-4 hrsz.) - agyag, bentonitos agyag
7.5. Lezárt felszíni bányák területe:
hrsz. 0984 Bagókő-bánya, hrsz. 01007 Magyar-bánya, hrsz. 01037 Közép-bánya, hrsz. 0110 Rónai anyagbánya, hrsz. 0197/2 Inászó, hrsz. 0241/6 és 0242/2 Munkás út vége, hrsz. 0288/9 és 0288/8 Sugár út vége
7.6. Meddőhányók területe:
hrsz. 0103 Gortva - meddőhányó, hrsz. 0110 Gortva - salakdomb, hrsz. 12601 Rónabánya, hrsz. 04/2 Acélgyári salakdomb, hrsz. 0414/38 Zagyvapálfalva Blaha Lujza út, hrsz. 0368/4 Síküveggyári salakdomb, hrsz. 1290/1, /2, /3, /4, /5, /6 Idegéri salakbánya
7.7. hulladékgazdálkodási létesítmények területe:
a) Lezárt, nem rekultivált szilárd hulladéklerakó: hrsz. 0173/5 Vízválasztó, hrsz. 0187/2 szemétlerakó, hrsz. 0353/22 szemétlerakó telep Szécsényi út, hrsz. 0305 egy részén Nyárjas szemétlerakó
b) Lezárt, nem rekultivált szennyvíztároló: hrsz. 0320/1 Kotyháza szennyvíztisztító, hrsz. 0328/1 Kotyháza szennyvíztisztító
c) Lezárt, rekultivált szilárd hulladéklerakó: hrsz. 0523 Gyurtyános, 0238/1 Somlyóbánya
7.8. Átlagosnál jobb minőségű termőföldek*:
Gyümölcsös 3, 4; Kert 4, 5; Szántó 3, 4, 5; Legelő 2, 3; Rét 4, 5.
*A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.)11. § (1) bekezdése értelmében termőföldet más (nem termelési) célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével – lehet felhasználni. A Tfvt. 11. § (2) bekezdése alapján az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
7.9. Nyilvántartott felszínmozgás-veszélyes területek:

A

B

C

1

Nyilvántartó lap száma

Felszínmozgásos terület neve

Érintett terület helyrajzi száma (Hrsz.), alrészlete

2

67.

Somoskő futballpálya

Hrsz. 01000

3

68.

Somoskő Dny.-ra lévő domboldal

Hrsz. 0994, 0995, 01000

4

69.

Salgótarján Eresztvény turistaház

Hrsz. 034

5

70.

Salgótarján Eresztvény Napsugár étteremtől ÉNy-i domboldal

Hrsz. 01021/1

6

71.

Salgótarján külterületén Rónabányától É-ra lévő domboldal

Hrsz. 0110 H alr. déli részén „Szakadós” nevű terület

7

72.

Salgótarján Rónafalu alatti rézsű

Hrsz. 0101 A,B alr., 11563, 11564

8

73.

Salgótarján Camping út feletti rézsű

Hrsz. 2442 és környezete

9

74.

Karancsalja felé vezető út melletti oldal

Hrsz. 0520/5 A alr.

10

75.

Salgótarján Acélgyári hányórézsű

Hrsz. 04/2 J alr. „Meddőhányó”

11

76.

Salgótarján, volt Dimitrov út. 88. mögötti (ma Losonci út 132-124. környéke)

Hrsz. 0528/7 és hrsz. 2023-2027

12

77.

Salgótarján, volt Dimitrov út 30. mögötti rézsű (ma Losonci út 62-70. mögött)

Hrsz. 0528/7 és hrsz. 1970-1974

13

78.

Salgótarján Úttörőház mögött (ma Losonci út 36-58. mögött)

Hrsz. 1964-1966

14

79.

Salgótarján Erőmű hűtőtó mellett

Hrsz. 0143/9 F alr. a tópartnál

15

80.

Salgótarján Hőerőmű feletti domboldal

Hrsz. 0208/13 D alr.

16

81.

Salgótarján Pécskő domb támfalmozgás

Hrsz. 3724/2 Kistarján út 2-6.

17

82.

Salgótarján Pécskő út- Kismarty út (ma Március 15. út) sarok

Hrsz. 3646-3747 műv. ház mögött

18

83.

Salgótarján Pécskő úti támfal

Hrsz. 3765 Pécskő út 2. támfal

19

84.

Salgótarján Kun Béla út 1/a (ma Kun út )

Hrsz. 1212/2

20

85.

Salgótarján Damjanich út 67.

Hrsz. 4350-4351

21

86.

Salgótarján ÉMÁSZ trafóház mögötti oldal

Hrsz. 5197, 5201, Rákóczi út 68.

22

87.

Salgótarján Szilas-tető domboldal, fatelep feletti domboldal

Hrsz. 1001 és Gárdonyi G. u.

23

88.

Munkásszálló mellett, (ma Csokonai út 184.)

Hrsz. 5270-5273 környéke

24

89.

Salgótarján Rónabányát K-re lévő oldal (Szilváskő puszta)

Hrsz. 0121/1, 0123/10

25

89/a.

Salgótarján Frankel Leó u. feletti domb

Frankel L. úti zártkerteknél

26

89/b.

Somoskőtől Dny.-ra, a műút Ny-i oldalán

Bagókő hrsz. 0983/3 É-i sarka

27

89/c.

Beszterce ltp. Medves krt. garázsok

Hrsz. 2520/5

28

89/d.

Beszterce ltp. kelet ,volt játszótér feletti oldal

Hrsz. 2536

29

89/e.

Salgótarján Rónabányától É-ra

Hrsz. 0110 H alr. út menti részen

30

89/f.

Salgótarján Rónafalu bekötő útjánál, 011 hrsz. közúthoz közel

Hrsz. 0101 A alr.

31

89/g.

Salgótarján, Losonci út 114.

Hrsz. 2018

A Miskolci Bányakapitányság 2010. évi adatszolgáltatása szerint

8. függelék a 8/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Közlekedési területek

A

B

C

D

E

F

1

Név

Közterület jellege

Helyrajzi szám
(Hrsz.)

Útkategória

Tulajdonos

Irányítószám

2

Acélgyári

út

3523, 3524

Gyűjtőút

**

3100

3

Ady Endre

út

1237, 1246, 1249

Kiszolgáló út

**

3100

4

Áfonya

utca

22707/1, 22749

Kiszolgáló út

**

3100

5

Akácos

út

3641

Lakóút

**

3100

6

Akna

telep

6811, 6815/3

Kiszolgáló út

**

3104

7

Aknász

út

0529

Külterületi közút

*

3100

8

Aknász

út

1655, 1662, 1670

Lakóút

**

3100

9

Alagút

utca

3927

Lakóút

**

3100

10

Alkotmány

út

1795

Lakóút

**

3100

11

Állomás

út

4065

22311 sz. Salgótarján-felső állomáshoz vezető út

**

3100

12

Almafa

utca

22690, 22702

Kiszolgáló ú

**

3100

13

Alsó Idegér

út

1318

Gyalogút

**

3100

14

Alsó Idegér

út

1321, 1323, 1325, 1330, 0487

Lakóút

**

3100

15

Ánizs

utca

23745, 23802, 23910

Kiszolgáló út

**

3104

16

Arany János

út

3714, 3743

Gyűjtőút

**

3100

17

Aranyeső

utca

19273

Kiszolgáló út

**

3100

18

Árpád

út

12119

Lakóút

**

3109

19

Asztalos

út

0111

2304 sz. Salgótarján – Zabar összekötő út

*

3141

20

Asztalos

út

12740, 12754

Lakóút

**

3141

21

Baglyasi

út

4001, 4002, 4087

Kiszolgáló út

**

3100

22

Bagókői

út

16143/2

Kiszolgáló út

**

3100

23

Bagókői

út

0983/2

Külterületi közút

**

3100

24 78

Bajcsy-Zsilinszky

út

1035/4, 1035/10, 1035/13, 1771/3, 1774/1, 1774/2

21.sz. Hatvan - Salgótarján főút

*

3100

25

Bajcsy-Zsilinszky

út

1146, 1177, 3942

Kiszolgáló út

**

3100

26

Bajcsy-Zsilinszky

út

1015/1, 1026, 1031, 1142/2, 1146, 1170

Lakóút

**

3100

27 79

Bajcsy-Zsilinszky

út

1239

Gyalogút

**

3100

28

Bajza József

utca

16084

Lakóút

**

3100

29

Balassi

út

12141

Lakóút

**

3109

30

Bányász

út

1260

Gyalogút

**

3100

31

Bányász

út

1732

Lakóút

**

3100

32

Barack

utca

21244

Kiszolgáló út

**

3100

33

Barackfa

utca

24175

Kiszolgáló út

**

3100

34

Barackfa

utca

24101 része

Kiszolgáló út

***

3100

35

Barátság

utca

6581

Lakóút

**

3104

36

Bartók Béla

út

1241/1, 1770

Kiszolgáló út

**

3100

37

Báthori István

út

3005

Lakóút

**

3100

38

Bátki József

utca

3419/2

Lakóút

**

3100

39

Batsányi

út

6045

Gyalogút

**

3104

40

Batsányi

út

6024, 6127

Lakóút

**

3104

41

Bazsalikom

utca

23755

Kiszolgáló út

**

3104

42

Beatrix

utca

8518, 8556

Lakóút

**

3141

43

Béke

körút

2830, 2858, 2938

Gyalogút

**

3100

44

Béke

út

3121

Lakóút

**

3100

45

Béke

körút

2783/1, 2805, 2875

Lakóút

**

3100

46

Bem

utca

1771/2, 3899/2

211 sz. másodrendű főút

*

3100

47

Bem

utca

1516/12

2206 sz. Salgótarján - Litke összekötő út

*

3100

48

Bercsényi Miklós

út

6768, 6787

Lakóút

**

3104

49

Bereczki Máté

út

1355, 1371

Gyalogút

**

3100

50

Bereczki Máté

út

1293, 1388

Lakóút

**

3100

51

Berkenye

köz

1587/5

Gyalogút

**

3100

52 80

Berkenye

köz

1587/2, 1587/7, 1587/10, 1587/11

Lakóút

**

3100

53

Berzsenyi Dániel

út

3823/2

Gyalogút

*

3100

54

Berzsenyi Dániel

út

3827, 3838/1

Lakóút

**

3100

55

Beszterce

tér

2695/1

Tér

**

3100

56

Bimbó

utca

22838

Kiszolgáló út

**

3100

57

Birsalma

utca

19040

Kiszolgáló út

**

3100

58

Blaha Lujza

út

6937

Kiszolgáló út

**

3104

59

Blaha Lujza

út

6923 6936, 6945/1

Lakóút

**

3104

60

Boglárka

utca

6817/3

Kiszolgáló út

**

3104

61

Boglárka

utca

0393/7

Külterületi út

**

3104

62

Bóna Kovács Károly

út

882, 905

Gyalogút

**

3102

63

Bóna Kovács Károly

út

827, 846/6, 900

Lakóút

**

3102

64

Borbély Lajos

utca

3495

Kiszolgáló út

**

3100

65

Borbolya

utca

21221

Kiszolgáló út

**

3100

66

Boróka

utca

19152

Kiszolgáló út

**

3100

67

Borsikafű

utca

23769

Kiszolgáló út

**

3104

68

Bródy Sándor

út

6154

Lakóút

**

3104

69

Budapesti

út

6226/21, 6231, 6232/15, 6559/4, 7006

21.sz. Hatvan - Salgótarján főút

*

3104

70

Budapesti

út

6135

Gyűjtőút

*

3104

71

Budapesti

út

6219, 6920

Gyűjtőút

**

3104

72

Budapesti

út

6130/2, 6351, 6560/3, 6560/4, 6560/8, 6561/15

Kiszolgáló út

**

3104

73

Budapesti

út

0341

Külterületi közút

**

3104

74

Budavölgy

utca

0153

Külterületi közút

**

3141

75

Budavölgy

utca

9164, 9173, 9190/1

Lakóút

**

3141

76

Bugát Pál

út

3436

Lakóút

**

3100

77

Búzavirág

utca

20053, 20054

Kiszolgáló út

**

3104

78

Camping

út

2297, 2411, 2427

Gyűjtőút

**

3100

79

Camping

út

2441

Kiszolgáló út

***

3100

80

Centrál

köz

6861/6

Kiszolgáló út

**

3104

81

Ciklámen

utca

22602/2, 22619

Kiszolgáló út

**

3100

82

Cinege

utca

21935

Kiszolgáló út

**

3102

83

Ciprus

utca

19159/6

Kiszolgáló út

**

3100

84

Corvin

út

1627, 1637, 1645, 1653

Lakóút

**

3100

85

Corvina

utca

8478

Lakóút

**

3141

86

Csalános

utca

8335, 9011

Lakóút

**

3141

87

Csalogány

utca

6401

Lakóút

**

3104

88

Csehov

utca

6625

Lakóút

**

3104

89

Cseresznye

utca

19053

Kiszolgáló út

**

3100

90

Csernyik

völgy

0143/1, 0143/2

Külterületi út

***

3141

91

Csillag

utca

2487

Lakóút

**

3100

92

Csille

köz

15602/3 része

Lakóút

**

3100

93

Csókás

puszta

0373

Külterületi közút

**

3104

94

Csókás

körút

6455

Lakóút

**

3104

95

Csokonai

út

5958/3

2302. sz. Salgótarján - Kazár összekötő út

*

3104

96

Csokonai

út

4103/9, 5958/1, 5958/4

Gyűjtőút

**

3104

97

Csokonai

út

6050/1, 6050/2, 6069/2, 6069/3, 6087

Kiszolgáló út

**

3104

98 81

Csokonai

út

5276, 5286, 5510

Lakóút

**

3104

99

Csokonai

út

6051/3, 6198/1

Kiszolgáló út

***

3104

100

Csokonai út 149.

-

6144/12 hrsz.-ú MÁV-ingatlan része

23302 sz. Salgótarján-alsó állomáshoz vezető út

***

3104

101

Csorbóka

utca

20161

Kiszolgáló út

**

3104

102

Csuszka

utca

23213, 23214

Kiszolgáló út

**

3100

103

Damjanich

út

4201, 4398

Gyalogút

**

3100

104

Damjanich

út

4321, 4357

Lakóút

**

3100

105

Deák Ferenc

út

12052

Lakóút

**

3109

106

December 8.

tér

3920

Tér

**

3100

107

Dér

utca

8158, 8160

Lakóút

**

3141

108

Dér

utca

0208/12

Külterületi út

***

3141

109

Derencsényi

utca

12369, 12370, 12394

Lakóút

**

3109

110

Déryné

út

6790, 6810/8

Lakóút

**

3104

111

Diófa

utca

24117, 24119

Kiszolgáló út

**

3100

112

Diófa

utca

24101 része

Kiszolgáló út

***

3100

113

Dobó Katica

út

4677, 4822, 4844, 4873

Lakóút

**

3100

114

Dobó Katica

köz

4901

Lakóút

**

3100

115

Dobó Katica

út

4840

Gyalogút

**

3100

116

Dobó Katica

út

4827

Lakóút

***

3100

117

Domb

utca

1442

Lakóút

**

3100

118

Dornyay

utca

031

Külterületi közút

*

3100

119

Dózsa György

út

3512, 3540, 3687

Kiszolgáló út

**

3100

120

Dózsa György

út

3559/1, 3559/4

Kiszolgáló út

***

3100

121

Dugdel

puszta

0510

Külterületi közút

**

3100

122

Dugdel

puszta

0512

Külterületi út

***

3100

123

Dűlő

utca

272

Lakóút

**

3102

124

Egressy Béni

út

5642

Lakóút

**

3104

125

Egri

utca

4861, 4882

Lakóút

**

3100

126

Egri

utca

4884/1, 4884/2

Lakóút

***

3100

127

Eötvös Lóránd

út

6012

Lakóút

**

3104

128

Eperfa

utca

24144

Kiszolgáló út

**

3100

129

Építők

utca

3482

Lakóút

**

3100

130

Építők

utca

3488/5

Lakóút

***

3100

131

Erdész

út

0520/3

Külterületi közút

*

3100

132

Erdész

út

1585/2

Lakóút

*

3100

133

Erdész

út

1585/1

Lakóút

**

3100

134 82

Erdész

út

1579/1

Lakóút

**

3100

135

Erdőalja

köz

4357 része

Lakóút

**

3100

136 83

Eresztvényi

út

038, 0997

23102 sz. Salgóbánya bekötő út

*

3100

137

Eresztvényi

út

040/2

Külterületi közút

**

3100

138

Erkel

út

61, 294

Gyalogút

**

3102

139

Erkel

út

297, 388

Lakóút

**

3102

140

Erkel

köz

49, 52/1, 52/7, 56

Lakóút

**

3102

141

Erzsébet

tér

3890, 38923892

TérKiszolgáló út

**

3100

142

Esze Tamás

út

6169

Lakóút

**

3104

143

Fácán

utca

22053

Kiszolgáló út

**

3100

144

Fácán

utca

01021/2

Külterületi közút

**

3100

145

Fagyal

utca

19198

Kiszolgáló út

**

3100

146

Faiskola

út

4598

Lakóút

**

3100

147

Fakopáncs

utca

24364

Kiszolgáló út

**

3102

148

Farkasbükk

út

11648

Lakóút

**

3141

148a 84

Farkasbükk

út

088/5

Külterületi közút

*

3141

149

Fáy András

körút

2110

Gyalogút

**

3100

150

Fáy András

körút

2069, 2082, 2084

Lakóút

**

3100

151

Fazekas Mihály

út

1070

Lakóút

**

3100

152

Fecske

utca

22019

Kiszolgáló út

**

3100

153

Feketesereg

utca

8792/2, 8799

Lakóút

**

3141

154

Felső Idegér

út

0483

Külterületi közút

**

3100

155

Felső Idegér

út

1309

Lakóút

**

3100

156

Felső Vár

út

12179

Lakóút

**

3109

157

Fennsík

utca

11435/1, 11465, 11466

Kiszolgáló út

**

3141

158

Fénykő

út

11660

Lakóút

**

3141

158a 85

Fénykő

út

088/3

Külterületi közút

*

3141

159

Fenyves

út

3273

Lakóút

**

3100

160

Fenyvesalja

út

8653, 8664, 8675

Lakóút

**

3141

161

Fogaskerekű

út

047

Külterületi közút

**

3100

162

Forgách Antal

út

4992

23101 sz. Somlyóbánya bekötő út

*

3100

163

Forgách Antal

út

4786, 4990/9

Lakóút

**

3100

164

Forgách Antal

telep

4923, 4924/2

Lakóút

**

3100

165

tér

3751, 3881/2, 3881/3

Kiszolgáló út

**

3100

166

Frankel Leó

út

263

Gyalogút

**

3102

167

Frankel Leó

út

95, 129, 137, 143, 149, 229, 263

Lakóút

**

3102

168

Frigyes

körút

6653/6, 6653/6, 6599

Lakóút

**

3104

169

Furák Teréz

köz

501

Lakóút

**

3102

170

Füleki

út

2261/2, 2261/8, 2261/9

21.sz. Hatvan - Salgótarján főút

*

3100

171

Füleki

út

2261/7, 3064/16, 3098/2

211. sz. másodrendű főút

*

3100

172

Füleki

út

2283, 2295, 2296/3, 2417, 2911, 2924

Gyalogút

**

3100

173

Füleki

út

2259, 2301, 3063/2

Kiszolgáló út

**

3100

174

Füleki

út

2343

Lakóút

**

3100

175

Fülemüle

út

4092, 4098

Kiszolgáló út

**

3100

176

Fürdő

út

1516/14, 1762

Kiszolgáló út

**

3100

177

Fűzfa

utca

19313

Kiszolgáló út

**

3100

178

Gagarin

utca

6588

Lakóút

**

3104

179

Galagonya

utca

21193

Kiszolgáló út

**

3100

180

Galamb

utca

01009

Külterületi közút

**

3100

181

Gárdonyi Géza

út

3954/14, 3954/15

Kiszolgáló út

*

3100

182

Gárdonyi Géza

út

11

Kiszolgáló út

**

3102

183

Gárdonyi Géza

út

3954/20

Kiszolgáló út

***

3100

184

Gazdasági

út

2318

Gyalogút

**

3100

185

Gazdasági

út

2182

Lakóút

**

3100

186

Gedőc

puszta

2521/2, 2531

Kiszolgáló út

**

3100

187

Gedőci

utca

2446, 2520/3

Kiszolgáló út

**

3100

188

Gedőci

utca

2465, 2519, 2546

Lakóút

**

3100

189

Gerber Frigyes

köz

1602

Lakóút

**

3100

190

Gesztenye

utca

22862, 22863

Kiszolgáló út

**

3100

191

Gesztenye

utca

0236/1 'a'

Külterületi közút

**

3100

192

Gizella

út

1995

Lakóút

**

3100

193

Gólya

utca

22036, 22040, 22067

Kiszolgáló út

**

3100

194

Gorkij

körút

6593

Gyűjtőút

**

3104

195

Gorkij

körút

6697, 6700

Lakóút

**

3104

196

Görbe

utca

2545/4, 2545/7

Lakóút

**

3100

197

Gulibás

utca

20017, 20084

Kiszolgáló út

**

3104

198

Gyermekkert

utca

2694

Kiszolgáló út

**

3100

199

Gyöngyvessző

utca

19329

Kiszolgáló út

**

3100

200

Gyöngyvirág

utca

23534

Kiszolgáló út

**

3104

201

Gyurgyalag

utca

23236

Kiszolgáló út

**

3100

202

Hanga

utca

21002/1, 21011

Kiszolgáló út

**

3100

203

Hargita

körút

4231, 4381

Lakóút

**

3100

204

Haris

köz

3983, 3984

Lakóút

**

3100

205

Harmat

utca

8150/2

Lakóút

**

3141

206

Hársfa

út

6856

Gyalogút

**

3104

207

Hársfa

út

6838, 6839, 6845,

Lakóút

**

3104

208

Határ

út

3648

Lakóút

**

3100

209

Határőr

út

12685, 12733

Lakóút

**

3141

210

Hegyi

út

3636

Lakóút

**

3100

211

Hegytető

utca

4561/3

Kiszolgáló út

**

3100

212

Hérics

utca

22789/3, 22803

Kiszolgáló út

**

3100

213

Hold

utca

2506

Lakóút

**

3100

214

Holló

utca

8383, 8384

Lakóút

**

3141

215

Homok

utca

9024

Lakóút

**

3141

216

Honvéd

út

6128

Lakóút

**

3104

217

Hősök

útja

6869, 6876, 6926

Gyalogút

**

3104

218

Hősök

útja

6869, 6873, 6876, 6884, 6886, 6919, 6935

Gyűjtőút

**

3104

219

Hulladék-lerakó

út

0333/5, 0334/2

Külterületi közút

**

3104

220

Hunyadi

körút

4431, 4456

Gyalogút

**

3100

221

Hunyadi

körút

4443/2, 4469

Lakóút

**

3100

222

Huszita

utca

8781

Lakóút

**

3141

223

Huta

utca

4023/2

Kiszolgáló út

**

3100

224

Ibolya

utca

21322, 21332

Kiszolgáló út

**

3100

225

II. András király

út

0445, 0444/6

Külterületi közút

**

3102

226

Ikravirág

utca

20144

Kiszolgáló út

**

3104

227

Ilona

út

3622

Lakóút

**

3100

228

Irinyi János

út

4806

Lakóút

**

3100

229 86

Iskola

út

8787, 8858, 8897

Lakóút

**

3141

230

Izsó Miklós

út

3402, 3413

Lakóút

**

3100

231

Jakubi

utca

681, 696

Lakóút

**

3102

232

Játszó

utca

3911/2

Lakóút

**

3100

233

Jázmin

utca

22640/3

Kiszolgáló út

**

3100

234

Jenő

utca

6279

Lakóút

**

3104

235

Jókai

sor

12292, 12345

Lakóút

**

3109

236

Jónásch

körút

3663

Gyalogút

**

3100

237

Jónásch

körút

3569, 3649, 3677

Lakóút

**

3100

238

Jónásch

körút

3568/1, 3568/2

Kiszolgáló út

***

3100

239

József Attila

út

4178

Lakóút

**

3100

240

Juhász Gyula

utca

16114

Lakóút

**

3100

241

Kakukk József

út

542, 580, 637

Lakóút

**

3102

242

Kakukkfű

utca

23720, 23738

Kiszolgáló út

**

3104

243

Kálmán Imre

út

5548, 5589 része, 5606

Lakóút

**

3104

244

Kamilla

utca

0370

Külterületi közút

**

3104

245

Kamilla

utca

0377/2, 0379/2

Külterületi út

***

3104

246

Kankalin

utca

23540, 23543

Kiszolgáló út

**

3104

247

Kapor

utca

23789

Kiszolgáló út

**

3104

248

Karancs

út

1516/6, 0516

2206 sz. Litke - Salgótarján összekötő út

*

3100

249

Karancs

út

1696

Gyűjtőút

**

3100

250

Karancs

út

1516/4, 1516/16

Lakóút

*

3100

251

Karancs

út

1516/21

Lakóút

**

3100

252

Karancs

út

1375

Kiszolgáló út

**

3100

253

Kassai

sor

1783, 1813

Lakóút

**

3100

254

Kaszinó

sor

3506

Lakóút

**

3100

255

Katalin

utca

667

Lakóút

**

3102

256

Katona József

út

1092, 1113/1

Lakóút

**

3100

257

Kazári

út

0255

23117 sz. Kazár bekötő út

*

3100

258

Kazári

út

4948

Lakóút

*

3100

259

Kazinczy Ferenc

út

3795

Lakóút

**

3100

259a 87

Kánya

utca

8354

Kiszolgáló út

**

3141

260

Kékkői

utca

2185, 2205

Lakóút

**

3100

261

Kér

utca

6321

Lakóút

**

3104

262

Kercseg

út

2164/16

Kiszolgáló út

*

3100

263 88

Kercseg

út

2033, 2154

Lakóút

**

3100

264

Kerék

utca

2156/4

Kiszolgáló út

**

3100

265

Kerék

utca

2164/15

Kiszolgáló út

*

3100

266

Kertész

utca

5256

Kiszolgáló út

**

3100

267

Kertész

utca

5254/5

Kiszolgáló út

***

3100

268

Keszi

utca

6313, 6332, 6346

Lakóút

**

3104

269

Kikerics

utca

22634, 22640/1, 22641

Kiszolgáló út

**

3100

270

Kinizsi Pál

út

6495

Gyalogút

**

3104

271

Kinizsi Pál

út

6465, 6504

Lakóút

**

3104

272

Kisfaludy Sándor

út

3471

Gyalogút

**

3100

273

Kisfaludy Sándor

út

3421/1, 3467, 3481

Lakóút

**

3100

274

Kisponyi

út

054

Külterületi közút

**

3100

275

Kissomlyó

utca

3747, 3766

Kiszolgáló út

**

3100

276

Kisszállás

út

0174

Külterületi közút

**

3100

277

Kistarján

út

3734

Gyalogút

**

3100

278

Kistarján

út

3728

Lakóút

**

3100

279

Kisvasút

utca

652

Lakóút

**

3102

280

Klapka György

utca

3879

Kiszolgáló út

**

3100

281

Kossuth Lajos

út

1812, 3869/2

Gyűjtőút

**

3100

282

Kossuth Lajos

út

3865

Kiszolgáló út

**

3100

283

Kotyháza

puszta

0327

Külterületi közút

**

3104

284

Kotyházi

út

0310

21135 sz. Sámsonháza bekötő út

*

3104

285

Kovácshegy

köz

4993

Lakóút

**

3100

286

Kőbánya

utca

16481, 16482, 16487

Lakóút

**

3100

287

Kökény

utca

21035

Kiszolgáló út

**

3100

288

Kölcsey

utca

5321/2

Lakóút

**

3104

289

Kőműves

köz

2876

Gyalogút

**

3100

290

Kőműves

köz

2346

Lakóút

**

3100

291

Körtefa

utca

21151

Kiszolgáló út

**

3100

292

Köszméte

utca

19099, 19287

Kiszolgáló út

**

3100

293

Kővár

út

1516/9

2206 sz. Salgótarján - Litke összekötő út

*

3100

294

Kővár

út

1289

Lakóút

**

3100

295

Köves

utca

16131

Lakóút

**

3100

296

Kővirág

utca

1421

Lakóút

**

3100

297

Kun

utca

1178, 1216,1217, 1178

Lakóút

**

3100

298

Kürtgyarmat

utca

6241, 6242, 6279

Lakóút

**

3104

299

Labdarózsa

utca

19228

Kiszolgáló út

**

3100

300

Lakatos Péter

út

5864, 5887

Lakóút

**

3104

301

Levendula

utca

19252

Kiszolgáló út

**

3100

302

Liget

út

1941

Lakóút

**

3100

303

Liliom

út

8117/1, 8117/2, 8122, 8133/2, 8141, 8197/10

Lakóút

**

3141

304

Liliomfa

utca

19274, 19282, 19274

Kiszolgáló út

**

3100

305

Liptay

út

7014, 7019

Kiszolgáló út

**

3104

306

Liszt Ferenc

út

4998

Lakóút

**

3100

307

Losonci

utca

1952

Lakóút

**

3100

308

Losonci

utca

1880/1, 1895, 1929

Gyűjtőút

**-

3100

309

Lovassy László

köz

16103

Lakóút

**

3100

310

Lőwy Sándor

út

3912, 3917

Lakóút

**

3100

311

Madách Imre

út

12108

Lakóút

**

3109

312

Madzsar József

utca

2720, 2734

Lakóút

**

3100

313

Magyal

utca

19177

Kiszolgáló út

**

3100

314 89

Magyarbánya

telep

01004/1

Külterületi közút

*

3100

315

Magyarbánya

telep

01006/25

Külterületi közút

**

3100

316

Majoránna

utca

23839, 23840, 23842

Kiszolgáló út

**

3104

317

Május 1.

út

1790

Gyalogút

**

3100

318

Május 1.

út

1792, 1854

Lakóút

**

3100

319

Makarenkó

út

6715

Gyalogút

**

3104

320

Makarenkó

út

6731, 6738, 6740

Lakóút

**

3104

321

Málna

utca

21160

Kiszolgáló út

**

3100

322

Mandula

utca

5750

Lakóút

**

3104

323

Március 15.

utca

3698, 3703, 3753, 3758, 3760, 3761

Lakóút

**

3100

324

Margittáró

út

0201, 0202

Külterületi közút

*

3141

325

Mártírok

útja

1845, 1875

Kiszolgáló út

**

3100

326

Mátyás király

útja

8597

Gyalogút

**

3141

327

Mátyás király

útja

8607

Lakóút

**

3141

328

Medves

puszta

01030'b'

Külterületi közút

*

3100

329

Medves

körút

2536/3, 2539, 2680, 2704, 2719

Lakóút

**

3100

330

Medvesi

út

12009/3, 12433/1

23102. j. Salgóbányai bek. út

*

3109

331

Medvesi

út

12009/1, 12009/2

Gyűjtőút

**

3109

332

Meggyfa

utca

21099, 21127

Kiszolgáló út

**

3100

333

Meggyvágó

utca

23256

Kiszolgáló út

**

3100

334

Megyer

utca

6290, 6299

Lakóút

**

3104

335

Meredek

utca

4131/1, 4133, 4149

Gyűjtőút

**

3100

336

Mérleg

utca

3875

Kiszolgáló út

**

3100

337

Meszes

utca

1787/12 része

Lakóút

**

3100

338

Mezei

út

1467

Lakóút

**

3100

339

Mikes Kelemen

út

12130

Lakóút

**

3109

340

Mikóvölgyi

út

4986, 4990/4

Lakóút

**

3100

341

Mikóvölgyi

út

4962/1

Gyalogút

***

3100

342

Mikszáth Kálmán

út

2991, 2998

Lakóút

**

3100

343

Mogyoró

utca

22756, 22776, 22782

Kiszolgáló út

**

3100

344

Móricz Zsigmond

út

2164/14

Gyűjtőút

*

3100

345

Móricz Zsigmond

út

2167

Gyalogút

**

3100

346

Móricz Zsigmond

út

1910, 2138, 2170, 2306

Gyűjtőút

**

3100

347

Munkácsy

út

4505

Lakóút

**

3100

348

Munkás

út

4148/1, 4564

Lakóút

**

3100

349

Munkás

út

4566/1

Kiszolgáló út

***

3100

350

Munkásotthon

tér

4568/6

Tér

**

3100

351

Múzeum

tér

3894, 3897/1

Tér

**

3100

352

Művész

köz

3380

Lakóút

**

3100

353

Nádas

utca

044 része

Külterületi közút

*

3109

354

Nádasdi

körút

3603, 3613

Gyalogút

**

3100

355

Nádasdi

körút

3584, 3595, 3599

Lakóút

**

3100

356

Nagy-Sándor József

út

3991, 3994

Kiszolgáló út

**

3100

357

Nagykert

utca

8368, 8978, 8983, 8998

Lakóút

**

3141

358

Nagymező

út

5714/1, 5775, 5776/1

2302. sz. Salgótarján - Kazár összekötő út

*

3104

359

Nagymező

út

5634/5, 5776/2

Kiszolgáló út

**

3104

360

Nagymező

út

5727

Gyalogút

**

3104

361

Nap

utca

1102

Lakóút

**

3100

362

Nefelejcs

utca

21310

Kiszolgáló út

**

3100

363

Nektarin

utca

24134, 24135

Kiszolgáló út

**

3100

364

Nyár

utca

1077

Lakóút

**

3100

365

Nyárjas

puszta

0306

Külterületi közút

**

3104

366

Nyék

utca

6279

Lakóút

**

3104

367

Nyerges

utca

16219

Lakóút

**

3100

368

Nyírfácska

utca

6688/2

Lakóút

**

3104

369

Orgona

utca

074

Külterületi közút

**

3109

370

Orgona

utca

12054/1, 12054/2, 12055, 12061, 12070/1, 12070/2, 12097

Lakóút

**

3109

371

Óvoda

tér

3884

Tér

**

3100

372

Őrhegy

út

8370

Gyalogút

**

3141

373

Őrhegy

út

8509

Lakóút

**

3141

374

Ötvözetgyár

út

0166

2304 sz. Salgótarján – Zabar összekötő út

*

3141

375

Páfrány

utca

19143

Kiszolgáló út

**

3100

376

Panoráma

utca

2545/15

Lakóút

***

3100

377

Paprika

utca

23861

Kiszolgáló út

**

3104

378

Park

út

6229

Kiszolgáló út

*

3104

379

Park

út

6226/20

Kiszolgáló út

*

3104

380

Park

út

6226/3, 6226/10

Kiszolgáló út

***

3104

381

Patak

út

6225/13

Kiszolgáló út

***

3104

382

Patakpart

utca

5929, 5947/30, 5947/51

Lakóút

**

3104

383

Patakpart

utca

5947/26

Gyalogút

***

3104

384

Patakpart

utca

5926/3

Lakóút

***

3104

385 90

Pecsenyéző

utca

19633, 19668

Kiszolgáló út

**

3104

386

Pecsenyéző

utca

0277

Külterületi közút

**

3104

387

Pécskő

út

3771/3, 3771/13, 3771/21, 3771/29, 3859/1

Gyűjtőút

**

3100

388

Pécskő

út

3771/32

Kiszolgáló út

**

3100

389

Pécskő

puszta

0224

Külterületi közút

**

3100

390

Pécskő-garázs

sor

3857/10

Kiszolgáló út

**

3100

391

Pécskő-kerti

utca

19424

Kiszolgáló út

**

3100

392

Pécskő-kerti

utca

0246

Külterületi közút

**

3100

393

Perczel Mór

utca

16515/1, 16515/2, 16522

Lakóút

**

3100

394

Petőfi

út

342, 818, 965, 967/2, 973, 997, 1012

Gyalogút

**

3102

395

Petőfi

út

353 662/1

Gyűjtőút

**

3102

396

Petőfi

út

36, 53/1, 359, 909/2, 1014

Kiszolgáló út

**

3102

397

Petőfi

út

331, 909/2, 922, 925, 963, 997, 1001/1,

Lakóút

**

3102

398

Petőfi

út

802

Gyalogút

***

3102

399

Pinty

utca

23272

Kiszolgáló út

**

3100

400

Pipacs

utca

21283

Kiszolgáló út

**

3100

401

Pipishegy

utca

1819, 1857

Lakóút

**

3100

402 91

Pitypang

utca

3140, 3144

Lakóút

**

3100

403

Posta

út

8692

Gyalogút

**

3141

404

Posta

út

8683, 8718

Lakóút

**

3141

405

Poszáta

utca

23278

Kiszolgáló út

**

3100

406

Puszpáng

utca

19221

Kiszolgáló út

**

3100

407

Radnóti

köz

6955

Lakóút

**

3104

408

Radnóti Miklós

út

6968

Lakóút

**

3104

409

Rákóczi

út

3860/4

211. sz. másodrendű főút

*

3100

410

Rákóczi

út

4103/6, 4103/9

2307 sz. Salgótarján – Zagyvapálfalva összekötő út

*

3100

411

Rákóczi

út

4103/9

2307 sz. Salgótarján – Zagyvapálfalva összekötő út

**

3100

412

Rákóczi

út

5217

Lakóút

**

3100

413

Régiposta

utca

954, 956

Lakóút

**

3102

414

Réka

köz

5513, 5589 része

Lakóút

**

3104

415

Ribizli

utca

21083

Gyalogút

**

3100

416

Ribizli

utca

21064

Kiszolgáló út

**

3100

416a 92

Rigó

utca

35/3

Kiszolgáló út

***

3102

416b 93

Rigó

utca

36

Kiszolgáló út

**

3102

417

Ringló

utca

19001

Kiszolgáló út

**

3100

418

Rónai

út

089

23105 sz. Rónafalu bekötő út

*

3141

419

Rónai

út

11435/1, 11435/2, 11465, 11466

Kiszolgáló út

**

3141

420

Rónai

út

11557, 11592/1, 11592/2, 11612, 11630, 11647/10, 11647/11, 11716,

Lakóút

**

3141

421

Rozmaring

utca

23922

Kiszolgáló út

**

3104

422

Rózsa

út

3291, 3292/9

Lakóút

**

3100

423

Rózsafa

út

0269

Külterületi közút

*

3104

424

Rózsafa

út

0272/15

Külterületi közút

**

3104

425

Rózsafa

út

5398, 5420, 5428, 5429

Lakóút

**

3104

426

Rudolfi

út

8135, 8136/2, 8161

Lakóút

**

3141

427

Ruhagyári

út

2958, 2977

Lakóút

**

3100

428

Salakhegy

út

8045

Lakóút

**

3100

429

Salgó

út

3493/22, 0214/1

2303 sz. Salgótarján - Nádújfalu összekötő út

*

3100

430

Salgó

út

3126

Gyalogút

**

3100

431 94

Salgó

út

3124, 3128

Kiszolgáló út

**

3100

432

Salgó

puszta

015/1

Külterületi közút

**

3109

433

Sallai

út

8944

Lakóút

**

3141

434

Sátorhegy

utca

16218

Lakóút

**

3100

435

Sebaji

út

2743

Lakóút

**

3100

435a 95

Seregély

utca

8357

Kiszolgáló út

**

3141

436

Sisakvirág

utca

20114

Kiszolgáló út

**

3104

437

Som

utca

19068

Kiszolgáló út

**

3100

438

Somlyói

út

0251

23101 sz. Somlyóbánya bekötő út

*

3100

439

Somlyói

út

15603

Lakóút

*

3100

440

Somlyói

út

4927

Gyűjtőút

**

3100

441

Somlyói

út

15603, 15606, 21140, 22602/2

Lakóút

**

3100

442

Somogyi Bacsó

út

3147, 3150, 3352

Lakóút

**

3100

443 96

Somoskői

út

0992

23103 sz. Somoskő bekötő út

*

3100

444

Somoskői

út

16142

Lakóút

*

3100

445

Sugár

út

5855

Gyalogút

**

3104

446

Sugár

út

5856, 5860

Lakóút

**

3104

447

Szabó Ervin

út

6186

Gyalogút

**

3104

448

Szabó Ervin

út

5999, 6183

Lakóút

**

3104

448a 97

Szajkó

utca

8356/6

Kiszolgáló út

**

3141

449

Szamóca

utca

19117

Kiszolgáló út

**

3100

450

Szánasalja

út

0410

Külterületi közút

**

3104

451

Szapolyai János

út

12209

Lakóút

**

3109

452

Szarkaláb

utca

23544

Kiszolgáló út

**

3104

453

Szécsényi

út

6232/9, 6428, 0364

22. sz. másodrendű főút

*

3104

454

Szécsényi

út

6365

Kiszolgáló út

**

3104

455

Szécsényi

út

6414, 6427/2

Lakóút

**

3104

456

Szécsényi

út

0353/3

Kiszolgáló út

***

3104

457

Szeder

köz

1546/2

Lakóút

**

3100

458

Szelei

út

0183

2303 sz. Salgótarján - Nádújfalu összekötő út

*

3141

459

Szemere Bertalan

utca

16458, 16470/1

Lakóút

**

3100

460

Szenes

út

4039

Kiszolgáló út

**

3100

461

Szent Flórián

tér

4135

Tér

**

3100

462

Szent István

tér

1787/11

Tér

**

3100

463

Szerpentin

út

4138, 4148/2, 4540

Lakóút

**

3100

464 98

Szérűskert

utca

4670, 4678, 4720, 4721, 4793

Lakóút

**

3100

465

Szilvafa

utca

21065, 21077

Kiszolgáló út

**

3100

466

Szilváskert

utca

19272

Kiszolgáló út

**

3100

467

Szilváskő

puszta

0123/11, 0142/1

Külterületi közút

*

3141

468

Szilváskő

puszta

0127, 0131, 0132, 0134

Külterületi közút

**

3141

469

Szögverő

utca

3563

Lakóút

**

3100

470

Szőlő

utca

22726, 22735

Kiszolgáló út

**

3100

471

Tanács

út

3919

Kiszolgáló út

**

3100

472

Táncsics

út

3183, 3230, 3266

Lakóút

**

3100

473 99

Tarjáni

út

8046

2303 sz. Salgótarján - Nádújfalu összekötő út

*

3141

474

Tarjáni

út

8047/2

Lakóút

**

3141

475

Tárkony

utca

23906, 23909, 23981

Kiszolgáló út

**

3104

476

Tározó

utca

3302

Lakóút

**

3100

477

Téglagyár

köz

5019

Lakóút

**

3100

478

Temető

út

601, 606/2

Kiszolgáló út

**

3102

479

Temető

út

559/3, 605, 613, 621

Lakóút

**

3102

480

Tengely

köz

4920/1

Kiszolgáló út

**

3100

481

Teraszos

utca

2671

Lakóút

**

3100

482

Teréztáró

utca

15602/3 része

Lakóút

**

3100

483

Tiszafa

utca

19216

Kiszolgáló út

**

3100

484

Torma

utca

23990

Kiszolgáló út

**

3104

485

Törökvész

út

12170

Lakóút

**

3109

486

Tulipánfa

utca

19159/2

Kiszolgáló út

**

3100

487

Tűzliliom

utca

20085

Kiszolgáló út

**

3104

488

Újaknai

út

5148

Gyalogút

**

3100

489

Újaknai

út

5149, 5156, 5162/6, 5162/7, 5166, 5174/1

Lakóút

**

3100

489a 100

Új Köztemető

út

3493/16

Kiszolgáló út

**

3100

490

Úttörők

út

3936/2, 3936/4, 3937/2

Kiszolgáló út

**

3100

491

Úttörők

út

3934

Lakóút

**

3100

492

Vadas

kert

22201

Kiszolgáló út

**

3100

493

Vadas

kert

0535 'a' és 'c'

Külterületi közút

**

3100

494

Vadaskert-külső

út

0536/2

Külterületi közút

*

3100

495

Vadaskert-külső

út

2221/4, 22201/2

Kiszolgáló út

**

3100

496

Vadaskerti

út

2212

Lakóút

**

3100

497

Vadszőlő

utca

19293

Kiszolgáló út

**

3100

498

Vadvirág

utca

9116

Lakóút

**

3141

499

Vágány

utca

3545/5

Kiszolgáló út

**

3100

500

Vájár

utca

15602/3 része

Lakóút

**

3100

501

Vajda János

út

11684

Lakóút

**

3141

502

Vár

út

12051

Gyűjtőút

**

3109

503

Váralja

út

8526, 8548, 8569, 8589

Lakóút

**

3141

504

Váralja

út

8577

Gyalogút

***

3141

505

Vároldal

utca

16427/1

Lakóút

**

3100

506

Vásártér

út

4015

Kiszolgáló út

**

3100

507

Vasas

út

12605, 12614, 12618, 12646

Lakóút

**

3141

508

Vasút

út

4016

Kiszolgáló út

**

3100

509

Vasvári Pál

út

5073/2

Lakóút

**

3100

510

Vasvári Pál

köz

5091, 5132

Lakóút

**

3100

511

Vereckei

utca

4410

Lakóút

**

3100

512

Viola

utca

5787

Lakóút

*

3104

513

Viola

utca

5782/8

Kiszolgáló út

**

3104

514

Virág

utca

21093

Kiszolgáló út

**

3100

515

Virágos

utca

1546/7, 1547

Lakóút

**

3100

516

Völgy

utca

4937

Kiszolgáló út

**

3100

517

Völgyhíd

utca

15602/3 része

Lakóút

**

3100

518

Vörösbegy

utca

23279

Kiszolgáló út

**

3100

519

Wesselényi

utca

16365/1

Lakóút

**

3100

520

Winhardi

út

0247

Külterületi közút

*

3100

521

Ybl Miklós

út

2753

Gyűjtőút

**

3100

522

Ybl Miklós

út

2364, 2390, 2397, 2400

Lakóút

**

3100

523

Zagyva

út

9049, 9069 déli része, 9133

2304 sz. Salgótarján – Zabar összekötő út

*

3141

524

Zagyva

út

8972, 9069 északi része

23104 sz. Zagyvaróna bekötő út

*

3141

525

Zagyva

út

8301, 8313, 8320, 8732/5, 9030, 9031, 9032, 9060, 9064, 9072, 9145

Lakóút

**

3141

526

Zagyvafő

utca

8453, 8474

Lakóút

**

3141

527

Zagyvai Rakodó

utca

3680 része, 3684 része, 3694/13, 3696

Kiszolgáló út

**

3100

528

Zagyvai Rakodó

utca

3694/16

Kiszolgáló út

***

3100

529

Zalka

út

3326

Lakóút

**

3100

530

Zatkó

utca

23507, 23520

Kiszolgáló út

**

3100

531

Zemlinszky Rezső

utca

1238

Gyűjtőút

**

3100

532

Zenthe Ferenc

park

12034, 12035/1

Park

**

3109

533

Zöldfa

út

6900

Kiszolgáló út

**

3104

534

Zöldfa

út

6828

Lakóút

**

3104

535

Zrínyi Miklós

út

3018, 3027

Lakóút

**

3100

536

Zsálya

utca

22785, 22808/2, 22817, 22822, 22808/2, 22839/2

Kiszolgáló út

**

3100

537

Zsázsa

utca

24007

Kiszolgáló út

**

3104

538

Zsombékos

utca

12465

Gyalogút

**

3109

539

Zsombékos

utca

12434

Lakóút

**

3109

Tulajdonos szerint:
* Állami tulajdonú országos közúthálózatba tartoznak
** Önkormányzati tulajdonú közutak (út, utca, körút köz, telep, puszta) és egyéb közterületek (park, tér)
*** Nem állami és salgótarjáni önkormányzati tulajdonú közlekedésre megnyitott területek
Irányítószámok:
3100 Salgótarján, 3102 Baglyasalja, 3104 Zagyvapálfalva, 3109 Salgóbánya, 3141 Zagyvaróna
1

Hatályon kívül helyezte az 5/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2021. február 28. napjától.

2

Módosította a 15/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2022 június 12. napjától.

3

Módosította a 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. március 1. napjától.

4

Beiktatta a 20/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2018. október 28. napjától.

5

Beiktatta a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. június 29. napjától.

6

Beiktatta a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2022. június 12. napjától.

7

Hatályon kívül helyezte a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 4. § a) pontja.Hatálytalan 2022. augusztus 26. napjától.

8

Módosította a 31/2021.(IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. szeptember 18. napjától.

9

Módosította a 2/2018.(I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2018. március 1. napjától.

10

Beiktatta a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2020. június 29. napjától.

11

Beiktatta a 15/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. június 12. napjától.

12

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

13

Hatályon kívül helyezte a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2022. augusztus 26. napjától.

14

Beiktatta a 44/2021. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. december 31. napjától.

15

Beiktatta az 5/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. február 28. napjától.

16

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

17

Beiktatta a 19/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2021. június 11. napjától.

18

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2020. június 29. napjától.

19

Módosította a 2/2018.(I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2018. március 1. napjától.

20

Beiktatta a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2020. június 29. napjától.

21

Beiktatta a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

22

Hatályon kívül helyezte a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2020. június 29. napjától.

23

Beiktatta a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos 2020. június 29. napjától.

24

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. december 13. napjától.

25

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2019. december 13. napjától.

26

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2019. december 13. napjától.

27

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2019. december 13. napjától.

28

Beiktatta a 22/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. június 9. napjától.

29

Beiktatta a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

30

Beiktatta a 22/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. június 9. napjától.

31

Beiktatta a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

32

Hatályon kívül helyezte a 15/2022.(V. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2022. június 12. napjától.

33

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

34

Módosította a 25/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2019. október 12. napjától.

35

Megállapította a 22/2017.(V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. június 9. napjától.

36

Módosította a 19/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2019. július 1. napjától.

37

Módosította a 2/2018. (I. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. március 1. napjától.

38

Módosította a 25/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2019. október 12. napjától.

39

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

40

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

41

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019. december 13. napjától.

42

Módosította a 30/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021.szeptember 27. napjától.

43

Módosította a 3/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2022. február 19. napjától.

44

Módosította a 35/2019.(XII. 12.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2019. december 13. napjától.

45

Módosította a 30/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021. szeptember 27. napjától.

46

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

47

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

48

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

49

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

50

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

51

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

52

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

53

Módosította a 19/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021. június 11. napjától.

54

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

55

Módosította a 28/2022.(VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2022. augusztus 26. napjától.

56

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

57

Módosította a 3/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2022. február 19. napjától. A 4. melléklet 4.1. pontjában foglalt táblázat A:78 mezője a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

58

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

59

Módosította a 3/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2022. február 19. napjától.

60

Módosította az 5/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021. február 28. napjától.

61

Módosította a 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. április 8. napjától.

62

Módosította a 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. április 8. napjától.

63

Módosította a 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. április 8. napjától.

64

Módosította a 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. április 8. napjától.

65

A 4. melléklet 4.4.78. pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

66

Módosította a 25/2019. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2019. október 12. napjától.

67

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

68

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

69

Módosította a 30/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021. szeptember 27. napjától.

70

Módosította a 3/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2022. február 19. napjától.

71

Módosította a 17/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja. Hatályos 2020. június 29. napjától.

72

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától.

73

Módosította a 29/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. szeptember 25. napjától. Az 5. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat A:16 mezője a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontjával megállapított szöveg.

74

Módosította a 3/2022. (I. 20.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja. Hatályos 2022. február 19. napjától.

75

Módosította az 5/2021. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2021. február 28. napjától.

76

Módosította a 10/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja. Hatályos 2022. április 8. napjától.

77

Az 5. melléklet 5.3.16. pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

78

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 24 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

79

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 27 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

80

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 52 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

81

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 98 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

82

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 134 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

83

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 136 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

84

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 148a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

85

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 158a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

86

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 229 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

87

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 259a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

88

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 263 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

89

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 314 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

90

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 385 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

91

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 402 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

92

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 416a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

93

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 416b. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

94

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 431 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

95

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 435a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

96

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 443 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

97

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 448a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

98

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 464 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

99

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 473 . sora a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

100

Az 5. melléklet 8. függelékében foglalt táblázat 489a. sorát a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.