Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2020.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Salgótarján Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata és Salgótarján Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:1

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, alapelvei

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, annak formáit, a feladat ellátásának módját és mértékét.

2. § Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat az egyenlő bánásmód követelményének megtartásával.

2. A rendelet hatálya

3. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat által fenntartott illetve tulajdonában álló, közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervekre és gazdasági társaságokra,

b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre,

c) közvetett támogatások esetén Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén közművelődési tevékenységet végző természetes és jogi személyekre,

d) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatai, a közművelődési alapszolgáltatások köre

4. § Az Önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A Kultv. 76. § (7) bekezdésének megfelelően az Önkormányzat a Kultv. 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja.

4. A közművelődési feladatellátás formái, módja

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét

a) az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szervei és gazdasági társaságai által az 1. melléklet szerint, továbbá

b) természetes és jogi személyekkel kötött közművelődési megállapodások útján biztosítja.

(2) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik a területén működő

a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési illetve egyéb alaptevékenységhez kapcsolódóan közművelődési tevékenységet is végző intézményekkel, gazdasági társaságokkal, a nyilvántartásba vett közművelődési célú civil szervezetekkel, valamint a közművelődési feladatok ellátásában résztvevő egyéb szervezetekkel, továbbá

b) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

c) egyházakkal,

d) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő országos vagy regionális térségi szervezetekkel.

(3) A közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében az önkormányzat a 3100 Salgótarján, Fő tér 5. sz. (hrsz.: 3748) alatti ingatlanon kívül a gazdasági társasága útján működtetett, a 3141 Salgótarján, Zagyva út 3. sz. (hrsz.: 8782) alatt található Bátki József Közösségi Házban közösségi színteret biztosít.

5. A közművelődési megállapodás szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat az általa biztosított közművelődési feladatok, vagy feladategyüttesek ellátására a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet azzal a feladat ellátását vállaló természetes vagy jogi személlyel, amely

a) megfelel a Kultv.-ben meghatározott feltételeknek,

b) amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása, valamint az Önkormányzat gazdasági társaságaival szemben 30 napot meghaladó tartozása,

c) az alapszabályában, alapító okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet, vagy az általa nyújtandó közművelődési alapszolgáltatást hiteles dokumentummásolattal és legfőbb döntéshozó szervének a feladatellátás szándékáról szóló nyilatkozatával igazolja,

d) salgótarjáni lakó- vagy tartózkodási hellyel, vagy

e) salgótarjáni székhellyel vagy fiókteleppel

rendelkezik.

(2)2 A közművelődési megállapodás megkötéséről a Közgyűlés határozattal dönt. A közművelődési megállapodás tartalmi elemei: a közművelődési megállapodás céljának meghatározása, a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának módja, feltételeinek biztosítása, az érintettek köre, az igénybevételi lehetőségek időtartama, rendszeressége, az ingyenes, valamint a térítéses feladatellátás meghatározása, a közművelődési alapszolgáltatások biztosításában közreműködőktől megkívánt szakképzettség, a pénzügyi és egyéb támogatás nyújtásának módja, valamint a megállapodás hatálya.

(3) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek − a megállapodásban foglaltak alapján − kötelesek az ellátott tevékenységükről beszámolni.

6. A közművelődési feladatok finanszírozási formái

7. § (1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

a) központi költségvetési támogatás,

b) helyi költségvetési forrás, valamint

c) egyéb forrás.

(2) Az Önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott közművelődési feladatainak finanszírozását az alábbiak szerint végzi:

a) közművelődési feladataira előirányzott összeget a mindenkori éves költségvetés tartalmazza,

b) az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatot ellátó vagy részben közművelődési feladatokat is ellátó gazdasági társaságok, költségvetési szervek működési költségeit a mindenkori éves költségvetésében meghatározottak szerint támogatja,

c) pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

(3) Az Önkormányzat kérelemre pénzügyi támogatásban részesítheti a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezéseket:

a) a környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok feltárását, bemutatását és megismertetését,

b) az ismeretszerző, művelődő közösségeket, az ismeretterjesztés különböző formáit,

c) nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetését,

d) művészeti tevékenységeket, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenységet,

e) amatőr alkotókat és alkotói csoportokat,

f) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartásának segítését, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását,

g) helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezéseket.

(4) A pénzügyi támogatás nyújtásának részletes szabályai, különösen a támogatás célja és folyósításának feltételei, a támogatási megállapodásban kerülnek rögzítésre.

III. Fejezet

7. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

9. § Hatályát veszti az önkormányzat helyi közművelődési feladatairól szóló 26/2000.(XI.27.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet a 7/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Ssz.

Intézmény /szervezet/
személy neve

Az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés e alapján
ellátott közművelődési alapszolgáltatások

Közművelődési alapszolgáltatások feladatellátásának formája, módja és mértéke

2

Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása

A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása

A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása

Az amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása

A tehetség-
gondozás- és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása

A kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés

3

1.

Balassi Bálint Megyei Könyvtár

X

X

X

X

X

X

az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv feladatellátásával,
az alapító okiratában foglaltak szerint, a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet alapján

4

2.

Dornyay Béla Múzeum

X

X

X

X

X

X

X

az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv feladatellátásával,
az alapító okiratában foglaltak szerint, a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet alapján

5

3.

REMEK Salgótarjáni Rendezvény - és Médiaközpont Nonprofit Kft.

X

X

X

X

X

X

X

100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által közszolgál-tatási szerződéssel − az ott meghatározottak szerint,
a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet alapján

6

4.

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

X

X

X

100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság által
közszolgáltatási szerződéssel, valamint fenntartói megállapodással − az ott meghatározottak szerint,
a tárgyévi önkormányzati költségvetési rendelet alapján

1

Módosította a 16/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. június 1. napjától.

2

Módosította a 16/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. június 1. napjától.

3

Módosította a 16/2022.(V.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2022. június 1. napjától.