Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területére.

(2) A helyi iparűzési adó határozatlan időre kerül bevezetésre.

2. Az adó mértéke

2. § Az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

3. Adómentességek

3. § A Htv. 39/A § (2) bekezdése szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó vállalkozó kivételével, mentesül a helyi iparűzési adó megfizetése alól

a) az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben az 1 millió forintot nem haladja meg,

b) a háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Adóelőleg megfizetése

4. § (1) A vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az adóév május 15. napjáig fizeti meg.

(2) A naptári évtől eltérő üzleti évet választó vállalkozó az adóelőleg első félévi részletét az adóév ötödik hónapjának 15. napjáig fizeti meg.

5. Nyilvántartás

5. § A vállalkozó a nyilvántartásait úgy köteles vezetni, hogy azok az adó alapjának és a mentességeknek a megállapítására, valamint ellenőrzésére alkalmasak legyenek.

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.