Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

„Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról

Hatályos: 2023. 12. 15

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete

„Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról

2023.12.15.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A „Vár az Óbudai Egyetem” Felsőoktatási Ösztöndíj

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) „Vár az Óbudai Egyetem” elnevezéssel tanulmányi ösztöndíjat alapít.

2. § (1) „Vár az Óbudai Egyetem” Felsőoktatási Ösztöndíjra jogosult az a hallgató, aki

a) tanulmányait az Óbudai Egyetem Salgótarjáni Képzési Központ és Kutatóhelyen folytatja,

b) nappali képzés munkarendjében tanul,

c) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és

d) az utolsó aktív félévben legalább 2,75 korrigált kreditindexet ért el.

(2) Az (1) bekezdés d) pontját nem kell alkalmazni az 1. évfolyam 1. félévére bejelentkezett hallgatók esetén.

3. § (1) Az Óbudai Egyetem

a) az őszi félév esetében szeptember 30-áig,

b) a tavaszi félév esetében február 28-áig

adatot szolgáltat az Önkormányzatnak azokról a hallgatókról, akik a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelnek és az adattovábbításhoz előzetesen írásban hozzájárultak.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás a következő adatokat tartalmazza:

a) a hallgató természetes személyazonosító adatai,

b) a hallgató lakcíme,

c) a hallgató bankszámlaszáma,

d) a hallgató telefonszáma,

e) a hallgató e-mail címe,

f) a képzés megnevezése,

g) a képzési idő,

h) a képzés helye,

i) a képzés munkarendje,

j) státusz (aktív, passzív),

k) a hallgatói jogviszony létrejöttének időpontja,

l) az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe, az 1. évfolyam 1. félévére bejelentkezett hallgatók kivételével,

m) nyilatkozat arról, hogy a hallgató az adattovábbításhoz előzetesen írásban hozzájárult.

4. § A polgármester az Óbudai Egyetem adatszolgáltatása alapján

a) az őszi félév esetében október 15-ig

b) a tavaszi félév esetében március 15-ig

határozat hoz a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő hallgatók ösztöndíjra való jogosultsága megállapításáról és gondoskodik a határozat közléséről.

5. § (1) A „Vár az Óbudai Egyetem” Felsőoktatási Ösztöndíj összege havonta

a) 30.000,- Ft az 1. évfolyamra bejelentkezett hallgatók esetén,

b) 35.000.- Ft, a 2. évfolyamra bejelentkezett hallgatók esetén,

c)1 40.000.- Ft a 3., 4. évfolyamra bejelentkezett hallgatók esetén.

(2) Az ösztöndíj a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési időre, amennyiben a hallgató az ösztöndíjprogramba felsőbb évfolyamon kapcsolódik be, legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő hátralévő részére kerül folyósításra.

(3) Az Önkormányzat az ösztöndíjat tanulmányi félévenként 5 hónapra,

a) az őszi félév esetében szeptember-január,

b) a tavaszi félév esetében február-június

hónapokra folyósítja.

(4) Az ösztöndíj folyósítása – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig történik.

(5) A szeptember, október havi ösztöndíj folyósítása november 15-ig, a február, március havi ösztöndíj folyósítása április 15-ig történik.

6. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik.

(2) A hallgatói jogviszony megszűnése esetén a hallgatói jogviszony megszűnését követő hónap 1. napjától nem jár ösztöndíj. A hallgatói jogviszony megszűnése hónapjára az ösztöndíj teljes összegét folyósítani kell.

7. § (1) A hallgató köteles 5 napon belül bejelenteni az Önkormányzatnak, ha hallgatói jogviszonya az ösztöndíjra való jogosultság ideje alatt megszűnt. A bejelentés elmulasztása miatt jogosulatlanul kifizetett ösztöndíjat a hallgató köteles visszafizetni.

(2) A jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének elrendeléséről a polgármester dönt.

(3) Az ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetésének elrendeléséről szóló határozat kézhezvételéről számított 30 napon belül kell visszafizetni.

2. Adatkezelés

8. § (1) A személyes adatok tekintetében az adatkezelő az Önkormányzat.

(2) Az Önkormányzat az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) a hallgató adatai tekintetében: a hallgató neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe;

b) a hallgató tanulmányaira vonatkozó adatok tekintetében: a képzés megnevezése, képzési idő, képzés helye, képzés munkarendje, a hallgató státusza (aktív/passzív), a hallgatói jogviszony létrejöttének időpontja és – az 1. évfolyam 1. félév kivételével – az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe;

c) a tanulmányi ösztöndíj folyósításához szükséges adatok: bankszámlaszám.

(3) Az (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatok a tanulmányi ösztöndíjról való döntés meghozatalához szükséges vizsgálathoz, ellenőrzéshez, odaítélés esetén a folyósításhoz, a hallgató azonosításához és a vele való kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok, amelyek kezelésére a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos polgármesteri döntés kialakítása, meghozatala, valamint az odaítélése esetén a folyósítása és a döntés közlése céljából kerül sor, azzal a feltétellel, hogy a hallgató személyes adatai az eredeti céltól eltérő célból nem kerülnek kezelésre és a személyes adatokat tartalmazó ügyirat az elbírálás után az iratkezelés szabályai szerint tárolandó.

(4) Az (2) bekezdés szerint kezelendő személyes adatokat a döntés meghozatala során az Önkormányzat képviseletére feljogosított fél, valamint a Polgármesteri Hivatal azon köztisztviselője jogosult és köteles megismerni, akire munkaköri leírása alapján az adatokat tartalmazó iratot iktatni kell (a továbbiakban: ügyintéző), továbbá az iratok iktatására és az ellenjegyzés megadására jogosult köztisztviselők a feladatuk ellátásához szükséges mértékben. Az odaítélésről szóló polgármesteri döntés meghozatalát követően kezelt személyes adatokat az ösztöndíj folyósítása céljából a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete keretében a munkaköri leírása alapján feljogosított köztisztviselők, valamint az ügyintéző jogosult kezelni és tárolni az irattárba helyezésig, a személyes adatokat tartalmazó ügyirat irattári jelzésének megfelelően. A személyes adatokat tartalmazó ügyirat annak selejtezéséig vagy levéltári őrizetbe adásáig tárolható és kezelhető az iratkezelés szabályai szerint.

(5) A személyes adatokat tartalmazó iratok, valamint a polgármesteri döntés meghozatalához szükséges személyes adatok kezelésére és megismerésére kizárólag az önkormányzati rendeletben vagy törvényben meghatározott körben és mértékig a bíróság, más szerv vagy személy jogosult.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. október 27-én lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit a 2023/2024. tanév őszi félévében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy

a) az Óbudai Egyetem a 2. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő hallgatókról november 30-áig szolgáltat adatot,

b) a polgármester az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról december 15-éig dönt,

c) a szeptember, október, november, december havi ösztöndíjat december 22-ig kell folyósítani.

11. §2 E rendeletnek a „Vár az Óbudai Egyetem" Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2023. (XII.14.) önkormányzati rendelettel megállapított 5. § (1) bekezdés c) pontját a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1

Az 5. § (1) bekezdés c) pontja a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 11. §-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.