Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2024. 04. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

2024.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Egyházasgerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Etes Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancslapujtő Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lucfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Márkháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagybárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagykeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sámsonháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sóshartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása (a továbbiakban: Társulás) tagönkormányzatainak közigazgatási területére,

b) a Társulás által fenntartott Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központjára (a továbbiakban: ESZK),

c) az ESZK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevevőire.

2. A személyes gondoskodás formái

2. § Az ESZK az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. szociális konyha,

2. népkonyha,

3. házi segítségnyújtás,

4. szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

5. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,

6. szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,

7. támogató szolgáltatás,

8. utcai szociális munka,

9. időskorúak nappali ellátása,

10. fogyatékos személyek nappali ellátása,

11. pszichiátriai betegek nappali ellátása,

12. szenvedélybetegek nappali ellátása,

13. hajléktalan személyek nappali ellátása,

14. éjjeli menedékhely,

15. hajléktalan személyek átmeneti szállása,

16. idősek otthona,

17. fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona,

18. család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

19. család- és gyermekjóléti központ,

20. bölcsőde,

21. családok átmeneti otthona,

22. gyermekek átmeneti otthona.

3. § (1) Az ESZK ellátási kötelezettsége az ellátási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

(2) Hajléktalan személyek ellátását biztosító szolgáltatások, a közösségi ellátások, a támogató szolgáltatás és a nappali ellátás esetén az a személy is ellátható, aki az intézmény ellátási területén tartózkodik, de ott nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

3. Az ellátások igénybevételének módja

4. § (1) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézményegység intézményegység-vezetőjénél kell – szóban, vagy írásban - előterjeszteni. A kérelemről az igazgató dönt.

(2) Ha az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője az igazgató döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Szociális Bizottsághoz fordulhat. Ebben az esetben a Társulás Szociális Bizottsága dönt az ellátás iránti kérelemről.

(3) A személyes gondoskodás igénybevételéről szóló megállapodást az igazgató írja alá.

5. § (1) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározottakon túl - azt az aktív korú személyt, aki

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegét és vagyona nincs,

b) regisztrált álláskereső,

c) aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,

d) közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg,

e) a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították,

f) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

g) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában

a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott jövedelem,

b) vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott vagyon.

4. A térítési díjra vonatkozó rendelkezések

6. § (1) Az ESZK által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját és a kedvezményeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az igazgató állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt a megállapodás megkötésekor írásban tájékoztatja.

(2a)1 A személyi térítési díj gyermekek átmeneti gondozása esetén nem haladhatja meg a 2. mellékletben meghatározott mértéket.

(3) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a személyi térítési díj megállapításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulás Szociális Bizottságához fordulhat.

5. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

8. §2

1. melléklet az 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez3

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1. Házi segítségnyújtás

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/óra/fő)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

2

Személyi gondozás

Szociális segítés

Személyi gondozás

Szociális segítés

3

42.750,- Ft-ig

2.370,-

1.100,-

200,-

1.100,-

4

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

260,-

5

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

340,-

6

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

460,-

7

150.000,- Ft felett

480-,

2. Támogató szolgáltatás

A

B

C

D

1

Szolgáltatási önköltség

Intézményi térítési díj

2

Személyi segítés
(Ft/fő/óra)

Szállítás
(Ft/fő/km)

Személyi segítés
(Ft/fő/óra)

Szállítás
(Ft/fő/km)

3

5.860,-

1.320,-

0.-

0,-

3. Étkeztetés

3.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

A

B

C

D

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/háztartás)

2

Helyben fogyasztás, elvitel

Kiszállítás

3

28.500,- Ft-ig

1.095,-

200,-

145,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650.-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

3.2. Tagönkormányzatok közigazgatási területén, Salgótarján kivételével

A

B

C

D

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/háztartás)

2

Helyben fogyasztás, elvitel

Kiszállítás

3

28.500,- Ft-ig

1.235,-

200,-

145,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

360,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

490,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

700,-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

830,-

8

150.000,- Ft felett

890,-

4. Nappali ellátást nyújtó intézmények

4.1. Idősek nappali ellátása

4.1.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

1.920,-

1.095,-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650,-

7

9.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

4.1.2. Tagönkormányzatok közigazgatási területén, Salgótarján kivételével

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

1.920,-

1.235,-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

360,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

490,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

700,-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

830,-

8

150.000,- Ft felett

890,-

4.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

4.2.1. Felnőttkorú ellátott esetén

A

B

C

D

E

F

G

1

Ellátott havi rendszeres
jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

3

42.750,- Ft-ig

4.475,-

1.875,-

6.350,-

300.-

300,-

600,-

4

42.751,- Ft-tól 57.000.- Ft-ig

390,-

450,-

840,-

5

57.000,- Ft felett

580,-

470,-

1.050,-

4.2.2. Gyermekkorú ellátott esetén

A

B

C

D

E

F

G

1

A családban az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

3

42.750,- Ft-ig

4.475,-

950,-

5.425,-

300,-

290,-

590,-

4

42.751,- Ft-tól 57.000.- Ft-ig

390,-

430,-

820,-

5

57.000,- Ft felett

580,-

450,-

1.030,-

4.3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (HORIZONT Nappali Ellátó Központ)

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

4.585,-

1.095.-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650,-

7

9.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

5. Bentlakásos szociális intézmények

5.1. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

9.635,-

9.635,-

5.2. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

5.2.1. Női Átmeneti Szálló

A

B

C

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

28.500,- Ft-ig

4.935,-

420,-

3

28.501,- Ft-tól 42.750,- Ft-ig

650,-

4

42.750,- Ft felett

780,-

5.2.2. Férfi Átmeneti Szálló

A

B

C

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

28.500,- Ft-ig

4.195.-

420,-

3

28.501,- Ft-tól 42.750,- Ft-ig

650,-

4

42.750,- Ft felett

780,-

5.2.3. Hajléktalan ellátás – külső férőhely I.

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

1.095,-

975,-

5.2.4. Hajléktalan ellátás – külső férőhely II.

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

900,-

900,-

5.3. Idősek Otthona

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

10.585.-

4.800.-

6. Gyermekjóléti alapellátások

6.1. Bölcsőde

6.1.1. Alapellátás keretében

A

B

C

D

E

F

1

Számított intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Gondozás

Gyermekétkeztetés

Gondozás és gyermek-
étkeztetés

Gondozás

Gyermekétkeztetés

Gondozás és gyermek-
étkeztetés

3

1.675,-

950,-

2.625,-

300,-

950,-

1.250,-

6.1.2. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások esetén

6.1.2.1. Időszakos gyermekfelügyelet

A

B

C

D

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Időszakos gyermekfelügyelet
(Ft/fő/óra)

Gyermekétkeztetés
(Ft/fő/nap)

Időszakos gyermekfelügyelet
(Ft/fő/óra)

Gyermekétkeztetés
(Ft/fő/nap

3

665,-

950,-

665,-

950,-

6.1.2.2. Játszócsoport

A

B

1

Számított intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

2

665,-

665,-

6.2. Gyermekek átmeneti gondozása

6.2.1. Gyermekek Átmeneti Otthona, Zabar

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Étkezés nélkül

Étkezéssel

Étkezés nélkül

Étkezéssel

3

2.215,- Ft/fő/nap

66.450,- Ft/hó

3.165,- Ft/fő/nap

94.950,- Ft/fő/hó

2.215,- Ft/fő/nap

66.450,- Ft/hó

3.165,- Ft/fő/nap

94.950,- Ft/fő/hó

6.2.2. Családok Átmeneti Otthona, Etes

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Étkezés nélkül

Étkezéssel

Étkezés nélkül

Étkezéssel

3

1.115,- Ft/fő/nap

33.450,- Ft/fő/hó

2.065,- Ft/fő/nap

61.950,- Ft/fő/hó

1.115,- Ft/fő/nap

33.450,- Ft/fő/hó

2.065,- Ft/fő/nap

61.950,- Ft/fő/hó

2. melléklet az 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelethez4

Személyi térítési díj maximális mértéke gyermekek átmeneti gondozása esetén

1. Gyermekek Átmeneti Otthona, Zabar

A

B

1

Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a család összjövedelmének %-a

2

1 gyermek esetén

25 %

3

2 gyermek esetén

30 %

4

3 gyermek esetén

35%

5

4 gyermek esetén

45%

6

5 vagy több gyermek esetén

50 %

2. Családok Átmeneti Otthona, Etes

A

B

C

1

Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a család összjövedelmének %-a

2

1 szülővel

2 szülővel

3

1 gyermek esetén

20 %

25 %

4

2 gyermek esetén

25 %

30 %

5

3 gyermek esetén

30 %

35 %

6

4 gyermek esetén

35 %

40 %

7

5 vagy több gyermek esetén

45 %

50 %

1

A 6. § (2a) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. mellékletet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.