Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 31

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.05.31.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

1. §1 (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét 27.635.729.840 forintban

b) bevételi főösszegét 27.635.729.840 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait 21.508.808.500 forintban

b) költségvetési bevételeit 19.587.213.612 forintban

c) a költségvetés hiányát 1.921.594.888 forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait 6.126.921.340 forintban

b) finanszírozási bevételeit 8.048.516.228 forintban

állapítja meg.

2. §2 A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

aa) működési célú előző évi maradványból 331.164.205 forint

ab) felhalmozási célú előző évi maradványból 1.233.728.787 forint

b) külső finanszírozását

ba) hosszú lejáratú hitelforrásból 2.483.623.236 forint

bb) likviditási hitelforrásból 4.000.000.000 forint összegben jóváhagyja.

3. § (1) A Közgyűlés a költségvetési címrendet a (2) – (4) bekezdések alapján állapítja meg.

(2) A Közgyűlés által irányított költségvetési szervek – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását az 1. melléklet I. és II. fejezete tartalmazza.

(3) E rendelet 1. mellékletében az Önkormányzat önálló címet alkot.

(4) A fejezeti kezelésű előirányzatok külön címet alkotnak. A fejezeti általános tartalékot és céltartalékot fejezeti kezelésű előirányzatként kell megtervezni.

4. § (1) A 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási és bevételi főösszegek, valamint a költségvetési szervek (ideértve az elkülönülten megjelenő Önkormányzatot is) saját bevétellel nem fedezett kiadásaihoz az önkormányzat költségvetéséből nyújtott támogatási előirányzatok költségvetési fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti – a belső és külső tételeket tartalmazó – részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházási és felújítási kiadások, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre, valamint felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzati költségvetés mérlegét a Közgyűlés a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés egyes előirányzatainak megállapításával, teljesítésével, illetőleg felhasználásával kapcsolatos rendelkezések

5. §3 (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím) az általános tartalékként 24.400.000 forintot hagy jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

a) működési célú tartalékként 139.055.486 forintot

b) felhalmozási célú tartalékként 233.483.416 forintot hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.

6. § (1) A költségvetési szerv a használatában lévő és feladatai ellátásához átmenetileg nem hasznosított 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő ingatlanokat, ingatlanrészeket – amennyiben jogszabály másképpen nem rendelkezik – 6.000.000 forint éves bruttó bérleti díj bevétel felett a polgármester előzetes jóváhagyásával hasznosíthatja.

(2) Az egy évet meghaladó bérbeadáshoz a polgármester előzetes hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési szerv, a használatában lévő és feladatai ellátásához feleslegessé váló 25.000.000 forint forgalmi értéket el nem érő gépeket, berendezéseket, felszereléseket, járműveket, 4.000.000 forint forgalmi érték felett a polgármester előzetes jóváhagyását követően értékesítheti.

7. § Ha valamely vagyonról a költségvetési szerv javára lemondtak, ezt a lemondásban megnevezett költségvetési szerv csak akkor fogadhatja el, ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére.

8. § (1) A Közgyűlés a Környezetvédelmi Alap költségvetését – bevételeit és kiadásait – jogcímenként a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A Környezetvédelmi Alap gazdálkodása során a jogcímek közötti átcsoportosítást a Környezetvédelmi Alapról szóló 5/1994. (I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza.

III. Fejezet

A költségvetés és az önkormányzati alrendszeren kívüli szervezetek kapcsolata

9. § (1) A Salgótarjáni Rendezvény-és Médiaközpont Nonprofit Kft-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(2) A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. által ellátott feladatok támogatása a társasággal kötendő támogatási szerződés szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított támogatásra is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(3) A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft-n keresztül ellátandó feladatok végrehajtásának támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

(4) A VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és Városüzemeltetési Nonprofit Kft–n keresztül ellátandó feladatok támogatása a társasággal kötendő megállapodás szerint történik a III. Helyi önkormányzat fejezet 1. cím 1. alcím, 1 előirányzat csoport, 10. kiemelt előirányzat terhére.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott társaságok támogatásának folyósítását – 2024. évre érvényes megállapodás hiányában – e rendelet hatálybalépését követően a szerződés aláírásáig fel kell függeszteni.

10. § A Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapítvány támogatására a közalapítvánnyal kötött támogatási megállapodás alapján kerül sor, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 10. kiemelt előirányzaton belül meghatározva)

11. § (1) Az általános tartalék terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani a konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(2) A közművelődési feladatok, sportfeladatok, civil feladatok, ifjúsági feladatok, oktatási feladatok, szociális-egészségügyi feladatok központosított előirányzatai terhére önkormányzaton kívülre pénzügyi támogatást folyósítani csak gazdálkodó szervezet részére és konkrét feladatot, valamint a számadási kötelezettséget előíró megállapodás alapján lehet.

(3) A pénzügyi támogatás addig nem folyósítható, amíg a kedvezményezettnek az Önkormányzat, vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága felé lejárt tartozása van, illetve ameddig a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról a megállapodásban előírt számadási kötelezettséget nem vagy nem megfelelő módon teljesítette.

12. § (1) Az Önkormányzat által vállalt kezesség vagy garancia vállalás ellenértéke a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettség összegének évi 4,0%-a, amely a kezesség vagy garancia vállalásakor esedékes és a kezességgel vagy garanciával biztosított kötelezettségnek a kezesség vagy garancia elvállaláskori mértékéhez igazodik.

(2) A kezesség vagy garancia beváltása esetén, azt követően a polgármester – a tartozás eredeti kötelezettjének adatszolgáltatása alapján – köteles a Közgyűlésnek tételesen beszámolni a kezesség vagy garancia beváltásának szükségességéről és annak nagyságáról, és javaslatot tenni az önkormányzati költségvetésből kifizetett összeg behajtása érdekében teendő intézkedésekre.

IV. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

13. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 11. melléklet 2 pontjában megjelölt felhalmozási célokra, legfeljebb 818 197 121 forint összeghatárig fejlesztési hitelt vegyen igénybe, illetve fejlesztési hitelfelvételre irányuló szerződést kössön, az alábbi feltételekkel:

a) a fejlesztési hitel futamideje10 év, a törlesztő részletek 11 naptári évet ölelnek fel,

b) a hitel lehívás, azaz a hitelösszeg rendelkezésre tartásának végső dátuma 2024. december 31.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a költségvetési évben jelentkező likviditási feszültségek feloldása érdekében legfeljebb 800.000.000 forint összegű likviditási hitelkeret fenntartására, és e hitelkeret terhére a folyószámla-hitel lehívására irányuló jognyilatkozatok megtételére. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert ezen előirányzat tekintetében a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű emelésére.

14. § (1) A Közgyűlés az 5. § (1) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jogát – alapítványi forrás átadása kivételével – a polgármesterre átruházza. Az általános tartalék terhére csak a tárgyévben, a tárgyévi teljesítéssel vállalható kötelezettség.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 14, 15 és 16 címszám alatt nevesített projekteken belül a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az alábbi költségvetési célelőirányzatokon belül – alapítványi forrás átadása kivételével – a rendelkezési és előirányzat-átcsoportosítási jog gyakorlására:

a) közművelődési feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 4. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

b) sportfeladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 5. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

c) civil feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 6. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

d) ifjúsági feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 7. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül),

e) oktatási feladatok előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 9. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoporton belül)

f) szociális támogatások előirányzat (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 13. cím 1. előirányzat-csoporton belül)

(4) Az (1) és (3) bekezdés alapján hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó kiadási kötelezettséget nem okozhatnak, ilyen jellegű kötelezettség nem vállalható.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 2. címszám alatt nevesített Városfenntartási és egyéb feladatok, 1 alcím, 16. előirányzatcsoport kiemelt előirányzatai közötti 3 000 000 forintot el nem érő összegig az előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az 1. melléklet III. fejezet 12. címszám 10. előirányzatcsoport 5. kiemelt előirányzatnak a szükséges előirányzat átcsoportosítására, a fejlesztési projektekhez beérkező támogatási összegeknek a megelőlegezett hitelek törlesztésére történő azonnali felhasználása érdekében.

(7) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert előirányzat-átcsoportosításra a fordított ÁFA fizetési kötelezettség esetén, a 2. mellékletben meghatározott felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportból a működési előirányzat-csoportba, az érintett előirányzat terhére fizetendő ÁFA összegének mértékéig.

(8) Az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által az Önkormányzat részére év közben biztosított felhasználási kötöttségű előirányzat – alapítványi forrás átadása kivételével – már e rendelet módosítását megelőzően felhasználható. Ezzel kapcsolatban a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a rendelkezési és előirányzat-módosítási jog gyakorlására.

(9) A Közgyűlés szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt e rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(10) A polgármester jogosult azon kiadási és bevételi előirányzatok módosítására, amelyekre vonatkozóan a Közgyűlés határozatban kötelezettséget vállal, és a fedezet biztosítása a rendeletben szereplő előirányzatok módosításával vagy átcsoportosításával jár.

15. § (1) A költségvetési gazdálkodás – jogszabály eltérő rendelkezéseinek hiányában – a költségvetési bevételek beszedésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. A bevételi előirányzatok túlteljesítése nem jár előirányzat-módosítási kötelezettséggel, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azonban azokat csökkenteni kell.

(2) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve hatósági határozatokon alapuló kötelezettségek és járandóságok teljesítését.

(3) Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek nevében,

a) dologi kiadás előirányzat felhasználása során, június-augusztus hónapokban készletbeszerzésre, karbantartásra, szolgáltatásvásárlásra, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan,

b) felújítási, beruházási előirányzat felhasználás során, június-augusztus hónapokban, 1.000.000 forint bruttó összeget meghaladóan kötelezettséget vállalni csak szeptember 17. napját követő fizetési határidő kikötésével lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor az előirányzat felhasználására irányuló kötelezettségvállalás 100%-ban pályázati forrásból finanszírozott vagy az érintett forrás a kiadás fedezetére címzetten elkülönített önkormányzati számlán rendelkezésre áll.

16. § (1) Az önkormányzatot megillető követelés részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről, valamint követelésről való lemondásról a Vagyonrendelet 35. §-ának rendelkezéseit figyelembe véve

a) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester,

b) 500 ezer forint összeghatár felett a Közgyűlés dönt.

(2) Az összeghatárnál az adósonként egy követelésből származó összeget kell figyelembe venni.

(3) Részletfizetés, a körülmények figyelembevételével polgármesteri hatáskörben legfeljebb 3 évre adható. A Közgyűlés ettől hosszabb időt is megállapíthat. Nemfizetés esetén a tartozás egy összegben lejárttá válik.

(4) A részletfizetésre, illetve követelésről lemondásra vonatkozó javaslatot a költségvetési szerv vezetője vagy a gazdasági társaság igazgatója készíti el, figyelemmel az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rendeletben és a számvitelről szóló 2000. évi C törvényben a behajthatatlan követelésekre vonatkozó szabályozásra.

17. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatásról való lemondásra abban az esetben, ha a lemondás feltételei fennállnak és a bevétel csökkenése az önkormányzati költségvetés végrehajtását nem veszélyezteti.

18. § A hitelből megvalósuló beruházási és felújítási kiadások esetében kötelezettséget vállalni csak a hitelszerződés aláírását követően lehet.

19. § A 2. §-ban jóváhagyott hitelösszegek igénybevétele esetén az esedékes tőke és kamatköltség fizetéséhez az Önkormányzat mindenkori költségvetésében, minden más kiadást megelőzően, a szükséges forrásokat biztosítani kell.

V. Fejezet

Költségvetési szervekre vonatkozó sajátos szabályok

20. § A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által ellátott feladatok végrehajtásának támogatása az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 10. cím 1. alcím 1. előirányzat-csoport 8. kiemelt előirányzat terhére a társulással kötendő megállapodás szerint történik, figyelemmel e rendelet hatálybalépése előtti időszakban már folyósított összegre is. A Társulás támogatását – 2024. évre szóló finanszírozási megállapodás hiányában – a megállapodás megkötéséig a feladatra irányuló kiadások eredeti előirányzatának alapulvételével, havi átlagos ütem nagyságrendjében lehet folyósítani.

21. § (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatainak változtatása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás,

b) a személyi juttatások előirányzatának megemelése,

c) a tervezettet meghaladó többletbevétel előirányzati rendezése,

d) maradvány felhasználásának előirányzati rendezése.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője – az (1) bekezdésben meghatározott keretek között – saját hatáskörben jogosult a kiemelt működési és felhalmozási előirányzatokon belül az előirányzatok között történő átcsoportosításra.

(3) A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata (a továbbiakban: KIGSZ) és a hozzárendelt költségvetési szervek előirányzat-változtatásának részletes szabályait a KIGSZ és a hozzárendelt költségvetési szerv között megkötött, a Közgyűlés határozatával jóváhagyott együttműködési megállapodás tartalmazza.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásokról 15 napon belül írásban köteles a jegyzőt tájékoztatni.

(5) A költségvetési szervek élelmezési (étkeztetési) feladatainak ellátásához nyújtott költségvetési támogatás felhasználási kötöttségű. Ennek megfelelően az élelmezés kiadási részelőirányzatot elkülönítetten kell vezetni az élelmezéshez kapcsolódó bevétel figyelembevétele mellett. Az élelmezéshez kapcsolódóan megjelenő ÁFA bevétel vagy maradvány saját hatáskörben nem használható fel.

(6) A költségvetési szerv rendszeresen végzett termékértékesítésnek és szolgáltatásnyújtásnak minősülő tevékenységet csak az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat alapján végezhet.

22. § Az önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörben bankszámlát csak az önkormányzat számlavezető pénzintézeténél nyithatnak.

23. § Az önkormányzati költségvetésből többlet támogatási igényt eredményező pályázat benyújtása az önkormányzat és a költségvetési szervek által csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

24. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki utalással vagy a bankkártyával történő fizetési módokat.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:

a) bér- és bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

d) saját személygépkocsi közcélú használatáért fizetendő költségtérítés,

e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben az üzemanyagkártyák használata nem lehetséges,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) reprezentációs kiadások,

j) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

k) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

l) kitüntető címek, díjak,

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű, jogszabályban meghatározott értékhatár alatti kisösszegű kifizetések,

n) jogcímtől függetlenül 200.000 forint összegig történő egyéb kifizetés.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a polgármester, illetve az intézményvezető egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

VI. Fejezet

A költségvetéssel kapcsolatos vegyes és átmeneti rendelkezések, rendeletmódosítások

25. § A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek, illetve a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a rendeletben jóváhagyott előirányzatok alapján elkészítik a költségvetésüket, és teljesítik a jogszabályban meghatározott a Kincstár területileg illetékes szerve felé az adatszolgáltatási kötelezettséget.

26. § A Közgyűlés a költségvetési szervek 2024. évi engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

27. § (1) A Közgyűlés a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves megbontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatok mértékéig a polgármester kötelezettséget vállalhat.

28. § A működési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét bemutató mérleget a 7. melléklet szerint állapítja meg.

29. § A Közgyűlés a Környezetvédelmi Program éves feladattervét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

30. § A Közgyűlés a 2024. év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint tudomásul veszi.

31. § A költségvetési szerveknél az illetményt, a munkavállalók által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton kell folyósítani úgy, hogy a járandóság jóváírása, postai kifizetése – ha jogszabály másként nem rendelkezik – minden hónap ötödik napjáig megtörténjen.

32. § A Közgyűlés tagjainak, a bizottságok külső tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton, minden hónap tizedik napjáig kell folyósítani.

33. § A Közgyűlés az európai uniós és központi költségvetési támogatásból megvalósuló projektekről szóló tájékoztatót a 3. táblázat szerint tudomásul veszi.

34. § Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség tárgyévet követő 3 évre tervezett összegét a 10. melléklet tartalmazza.

35. § A Közgyűlés a hosszúlejáratú hitellel finanszírozható felhalmozási célokat és hitelösszegeket a 11. melléklet szerint határozza meg.

36. § (1) A Közgyűlés a köztisztviselői illetményalap mértékét 60 000 forintban határozza meg.

(2) A köztisztviselői illetménykiegészítés az egyes köztisztviselő alapilletményének

a) felsőfokú végzettségű munkavállalók esetében 30%-a,

b) középfokú végzettségű munkavállalók esetében 10%-a.

(3) A köztisztviselői vezetői pótlék az egyes köztisztviselő alapilletményének

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető alapilletményének 15%-a,

b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezető alapilletményének 10%-a.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdése szerint a személyi juttatás kifizetéséhez kapcsolódóan egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás 1.000 forint/hó mértékig adható.

(5) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg a személyi juttatások előirányzatának 15%-át nem haladhatja meg.

VII. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

37. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

38. § Az 1–36. § -t 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

39. §4

1

Az 1. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 39. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.