Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

Hatályos: 2017. 07. 06

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

2017.07.06.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Karancsalja község közigazgatási területén történő házasságkötésekhez kapcsolódó e rendeletben megjelölt többletszolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának, 3181 Karancsalja,
Rákóczi út 174. szám alatti hivatali helyiségei.
b) Hivatali munkaidő: a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.

3. §

A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli

házasságkötés engedélyezésének szabályai

A házasság hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban e rendelet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez. A kérelemnyomtatványt e rendelet 1.2.3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak

(1) A házasságkötés
a) hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 15.000 Ft,
b) hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért 15.000 Ft,
c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításért 20.000 Ft
díjat kell megfizetni az önkormányzat részére.
(2) A díjat készpénz, átutalási megbízás, vagy banki átutalás útján kell megfizetni, és ennek megtörténtét a 3. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.
(3) Abban az esetben, ha a házasságkötés elmarad, és ezt az anyakönyvvezetőnek legkésőbb az esemény időpontja előtt 3 nappal bejelentik, a már megfizetett díj a kérelmező részére visszafizetésre kerül.
(4) A kérelem elutasítása vagy a házasságkötés elmaradásának (3) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentése esetén a kérelmező részére az általa megfizetett díj 8 napon belül kerül visszafizetésre.

5. §

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

Amennyiben az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, őt a 4. §- ban meghatározott díj 50 %-a illeti meg.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet