Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

Hatályos: 2023. 02. 21

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

2023.02.21.

Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a Karancsalja község közigazgatási területén történő házasságkötésekhez kapcsolódó e rendeletben megjelölt többletszolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.

2. §

Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
a) Hivatali helyiség: Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának, 3181 Karancsalja,
Rákóczi út 174. szám alatti hivatali helyiségei.
b) Hivatali munkaidő: a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és
Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.

3. §

A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli

házasságkötés engedélyezésének szabályai

A házasság hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban e rendelet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez. A kérelemnyomtatványt e rendelet 1.2.3. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak

(1) A házasságkötés
a) 1 hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 20.000 Ft,
b) 2 hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért 20.000 Ft,
c) 3 hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításért 30.000 Ft
díjat kell megfizetni az önkormányzat részére.
(2) A díjat készpénz, átutalási megbízás, vagy banki átutalás útján kell megfizetni, és ennek megtörténtét a 3. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.
(3) Abban az esetben, ha a házasságkötés elmarad, és ezt az anyakönyvvezetőnek legkésőbb az esemény időpontja előtt 3 nappal bejelentik, a már megfizetett díj a kérelmező részére visszafizetésre kerül.
(4) A kérelem elutasítása vagy a házasságkötés elmaradásának (3) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentése esetén a kérelmező részére az általa megfizetett díj 8 napon belül kerül visszafizetésre.

5. §

Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

Amennyiben az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, őt a 4. §- ban meghatározott díj 50 %-a illeti meg.

6. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

1

A (1) bekezdés a) pontja a Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A (1) bekezdés b) pontja a Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A (1) bekezdés c) pontja a Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.