Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (VII.5..) önkormányzati rendelete

házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

Hatályos: 2021. 10. 27

Karancsalja község Önkormányzat Képviselő-testületének


6/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelete


házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakrólKarancsalja Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) – (2 ) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli:1. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya a Karancsalja község közigazgatási területén történő
házasságkötésekhez kapcsolódó, e rendeletben megjelölt többletszolgáltatásokat igénybevevőkre, valamint a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.2. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:


a)   Hivatali helyiség: Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának, 3181 Karancsalja, Rákóczi  út 174. szám alatti hivatali helyiségei.


b)   Hivatali munkaidő: a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.3. §


A házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai


(1) A házasság hivatali munkaidőn kívüli valamint a hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg írásban  e rendelet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez.  A kérelemnyomtatványt e rendelet 1. 2. 3. számú melléklete tartalmazza.


4. §


A többletszolgáltatásért fizetendő díjak


(1) A házasságkötés


a) hivatali munkaidőn kívül történő lebonyolításáért 15.000 Ft,


b) hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításáért 15.000 Ft,


c) hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül történő lebonyolításért 20.000 Ft


díjat kell megfizetni az önkormányzat részére.


(2) A díjat készpénz, átutalási megbízás vagy banki átutalás útján kell megfizetni, és ennek megtörténtét a 3. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.


3)  Abban az esetben, ha a házasságkötés elmarad, és ezt az anyakönyvvezetőnek legkésőbb az esemény időpontja előtt 3 nappal bejelentik, a már megfizetett díj a kérelmező részére visszafizetésre kerül.


4)  A kérelem elutasítása vagy a házasságkötés elmaradásának (3) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentése esetén a kérelmező részére az általa megfizetett díj 8 napon belül kerül visszafizetésre.

5. §Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás


Amennyiben az anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető nem a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, őt a
4. §-ban meghatározott díj 50 %-a illeti meg.


6. §


Záró rendelkezések


  1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő – testületének az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló 9/2012. (V.7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.


                  Sulyok Oszkár Jánosné                                      dr. Behan Anett Éva

                           polgármester                                                            jegyző                                              
                       


1. melléklet a 6/2017.(VII.5.) önkormányzati rendelethez


Kérelem


a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.


Név:……………………………………………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………………………………………………

Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………..


Név:…………………………………………………………………………………………….

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Kézbesítési cím:…………………………………………………………………………………


A hivatali helyiségen kívüli helyszín:


Karancsalja, __________________ közterület ______ házszám/helyrajzi szám


A házasságkötés ideje: _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra


A többletszolgáltatás 10.000 Ft összegű díjának megfizetésére vonatkozó bizonylatot jelen kérelmünkhöz mellékeltük.


Nyilatkozunk, hogy ( az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) tudomásul vesszük az alábbiakat:

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha az a jegyző engedélyezi és a felek

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

A c) pontban foglalt nyilatkozathoz kapcsolódóan az alábbi helyiséget jelöljük meg: ……………………………………………………………………………………………..


Karancsalja, ______ év ______________ hó ___ nap
___________________________ __________________________

aláírás                                                 aláírásAz engedély kiadását javaslom/nem javaslom *.


Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*__________________________________

közreműködő anyakönyvvezető

*A kívánt részt aláhúzással jelölje!

2. melléklet a 6/2017.(VII.5.) önkormányzati rendelethezKérelem


a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhezAlulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését


______ év  ___________ hónap ___nap _____ óra időpontra.Név:……………………………………………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………………………………………………

Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………..


Név:…………………………………………………………………………………………….

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Kézbesítési cím:…………………………………………………………………………………A többletszolgáltatás 10.000 Ft összegű díjának megfizetésére vonatkozó bizonylatot jelen kérelmünkhöz mellékeltük.
Karancsalja, ______ év ______________ hó ___ nap
___________________________ __________________________

aláírás                                                 aláírásAz engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom *.Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
__________________________________

közreműködő anyakönyvvezető*A kívánt részt aláhúzással jelölje!

3.  melléklet a 6/2017.(VII.5.) önkormányzati rendelethez


Kérelem


a hivatali munkaidőn kívüli és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez


Alulírottak kérjük házasságkötésünk hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.


Név:……………………………………………………………………………………………

Lakcím:…………………………………………………………………………………………

Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………..


Név:…………………………………………………………………………………………….

Lakcím:………………………………………………………………………………………….

Kézbesítési cím:…………………………………………………………………………………


A hivatali helyiségen kívüli helyszín:


Karancsalja, __________________ közterület ______ házszám/helyrajzi szám


A hivatali munkaidőn kívüli időpont:


A házasságkötés ideje: _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra


A többletszolgáltatás 15.000 Ft összegű díjának megfizetésére vonatkozó bizonylatot jelen kérelmünkhöz mellékeltük.


Nyilatkozunk, hogy ( az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően) tudomásul vesszük az alábbiakat:

Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek a hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha az a jegyző engedélyezi és a felek

a) a tanúk és - ha szükséges - a tolmács jelenlétét biztosítják,

b) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és

c) a hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére a házasságkötésre alkalmas helyiséget jelölnek meg.

A c) pontban foglalt nyilatkozathoz kapcsolódóan az alábbi helyiséget jelöljük meg: ……………………………………………………………………………………………..


Karancsalja, ______ év ______________ hó ___ nap
___________________________ __________________________

aláírás                                                 aláírás
Az engedély kiadását javaslom/nem javaslom *.Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
__________________________________

közreműködő anyakönyvvezető


*A kívánt részt aláhúzással jelölje!

Indokolás

a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról

szóló 6/2017. (VII.5.) önkormányzati rendelethezÁltalános indokolás


A 2010. évi CXLVIII. törvény 27. §-a alapján az egyes házasságkötésekkel és bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésével összefüggő díjazás körében kötelezővé tette az önkormányzati rendeletalkotást. A jogszabály szerint a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat képviselő – testület rendeletében meghatározott díjat kell fizetni. A 2012-ben megalkotott rendelettel kapcsolatan NO/TFO/8-460/2017. ügyszámon törvényességi felhívás érkezett, melyben foglaltakat a Képviselő – testület elfogadta és a felhívás alapján az új rendeletet megalkotta.


Részletes indokolás


A Rendelet 1 §-a  meghatározza a Rendelet hatályát.


A Rendelet 2. §-ában meghatározásra került a hivatali helyiség és a hivatali munkaidő fogalma.


A Rendelet 3. §-a az engedélyezés feltételeit tartalmazza. A 4.§ -a díjfizetésről rendelkezik, az 5. § az anyakönyvezető díját határozza meg.


A 6.§ a hatályba lépésről rendelkezik.
Karancsalja, 2017. július 5.

                                                                                              dr. Behan Anett Éva

                                                                                                          Jegyző


HATÁSVIZSGÁLATI LAPA jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:


A rendelet tervezet címe: Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő – testületének ../2017. (VII..) önkormányzati rendelete a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjakról


Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: Közvetlen gazdasági hatása a rendeletnek nincs, társadalmi hatása a rendezett házastársi kapcsolatok megteremtése


Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.


Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.


Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő – a jelenleg hatályon kívül helyezendő rendeletet meghaladóan - hatása. 


A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet elfogadásának elmaradása esetén ellentmondás állna fenn e kérdéskörök helyi szabályozása, valamint egyes magasabb rendű jogszabályok rendelkezései között.


A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

       A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és

       pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.


       A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi

       felhívás