Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

Hatályos: 2024. 01. 17

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

2024.01.17.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.

A lakás bérének megállapítási elvei

2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5)1 Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d)2 az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.

Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák

3. § (1)3 A nettó bérleti díjat – mindhárom lakbérfajtában – e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2)4 Az 1. számú mellékletben meghatározott lakbért az I–X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat e rendelet 2. számú melléklete, az épületek besorolását e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4)5 A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)6 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6)7

(6a)8 A 1131 Budapest, Jász utca 91. és a 1139 Budapest, Kartács utca 14. szám alatti önkormányzati lakóépületek lakásainak lakbér összegét a XIV/1. kategória szerint, a 1131 Budapest, Jász utca 72. szám és a 1135 Budapest, Petneházy utca 90. szám alatti lakóépület lakásainak lakbér összegét a XIV/2. kategória szerint kell megállapítani.

(7)9 A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

(8)10 A házfelügyeletet ellátók részére biztosított szolgálati lakások lakbérének összegét a IV. kategória szociális lakbérén kell megállapítani.

(9)11 A Klapka Központban lévő lakások lakbérének összegét a XVI. kategória szerint kell megállapítani.

(10)12 A műteremlakások bérlőjének lakbérét a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodással összhangban kell megállapítani, annak hiányában az általános szabályok szerint terheli a bérlőt a lakbér és a különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége.

A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása

4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.(2)

(2) –(3)13

A jogcímnélküli lakáshasználat díja

5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.

A különszolgáltatások díjának mértéke

6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat - ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

(6)14 A Klapka Központban és a 1131 Budapest, Jász utca 72. szám alatti lakóházban bérbeadott lakás bérlője a jelen rendelet szerinti lakbért és 400 Ft/m2/hó + Áfa üzemeltetési költséget köteles megfizetni a Bérbeadó részére, a lakbérrel egyidejűleg, a lakbérre előírt fizetési feltételek szerint.

A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése

7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját - társasház esetében - a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.

A fizetési kötelezettség teljesítése

8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2)15 Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzti rendeletek.

1. melléklet a 34/2006. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez16

Komfortfokozat

Szociális
(Ft/m2/hó)

Költség
(Ft/m2/hó)

Piaci
(Ft/m2/hó)

összkomfortos

335

391

928

komfortos

335

391

928

félkomfortos

217

252

702

komfort nélküli

146

172

503

szükséglakás

90

106

230

1

Megállapította: 35/2012. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 1. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

2

Módosította a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. január 1-től.

3

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (1). Hatályos: 2021. I. 1-től.

4

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 1. § (2). Hatályos: 2021. I. 1-től.

5

Megállapította: 35/2012. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

6

Megállapította: 35/2012. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.

7

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 13. §. Hatálytalan: 2021. IX. 15-től.

8

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (1). Hatályos: 2021. IX. 15-től.

9

Beiktatta: 35/2012. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. § (7). Hatályos: 2012. XII. 21-től.

10

Beiktatta: 26/2014. (XII. 16.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

11

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (2). Hatályos: 2021. IX. 15-től.

12

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2021. I. 1-től.

13

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (4). Hatálytalan: 2020. IX. 15-től.

14

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 7. §. Hatályos: 2021. IX. 15-től.

15

Megállapította: 13/2014. (VI. 3.) Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2014. VII. 1.

16

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 6. §, 4. melléklet. Hatályos: 2022. I. 1-től.

17

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 10. §, 3. melléklet. Hatályos: 2022. I. 1-től.

18

Megállapította: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (I. 16.) önkormányzati rendelete 2. §, Melléklet. Hatályos: 2024. I. 17-től.