Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 12/2017. (V.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek elidegenítésének szabályairól

2023.01.01.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 53. § (1) bekezdésében, 54. § (1) és (3) bekezdésében, valamint az 58. § (2) és (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló lakás és nem lakás célú helyiség (a továbbiakban: helyiség) elidegenítésére.

2. A vételár, biztosítékok

2. § (1) A lakás és a helyiség vételára az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szerint meghatározott forgalmi érték.

(2) Ha a lakást az elővásárlásra jogosult bérlő, bérlőtárs vagy együttesen a bérlő és a bérlőtárs vásárolja meg, a lakás vételára - a lakottság tényére figyelemmel - az (1) bekezdés szerinti forgalmi érték 90%-a.

(3) Ha a lakást a (2) bekezdésben meghatározottakon kívüli más elővásárlásra jogosult vásárolja meg, a lakás vételára - a lakottság tényére figyelemmel - az (1) bekezdés szerinti forgalmi érték 85%-a.

3. § A forgalmi érték megállapítása során - kizárólagos önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén - a vagyon értékének meghatározásakor figyelembe kell venni a telekingatlan esetleges megoszthatóságát.

4. § Amennyiben a lakás vagy helyiség vételárának megfizetése nem egy összegben történik, a részletfizetési kedvezmény teljes idejére az önkormányzat a követelését jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével biztosítja.

3. Lakás elidegenítése

5. § (1)1 A lakás

a) elővásárlási joga alapján a bérlőnek vagy az arra jogosult személynek,

b) üresen, árverésen

idegeníthető el.

(2)2 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti lakás értékesítése során az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet árverési versenyeztetési szabályzatát kell alkalmazni.

(3)3 Nem az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakás bérlőnek vagy az arra jogosult személynek, elővásárlási jog biztosításával történő értékesítéséről és annak feltételeiről a Pénzügyi és Átláthatósági Bizottság (a továbbiakban: PÁB) dönt.

6. § (1) Amennyiben a lakást az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlásra jogosult vásárolja meg, részére – kérelmére – a 2. § szerint megállapított vételárra legfeljebb 25 éves részletfizetési kedvezményt kell biztosítani azzal, hogy a részletfizetésre vonatkozó kérelme esetén az elővásárlásra jogosultnak a vételár 10%-át (a továbbiakban: első vételárrészlet) az adásvételi szerződés megkötésekor kell megfizetnie.

(2) Amennyiben a lakás után az elővásárlásra jogosult az adásvételi szerződés megkötésének napján szociális alapú lakbér fizetésére volt jogosult, vagy amennyiben az elővásárlásra jogosult nem bérlő vagy nem bérlőtárs, és szociális alapú lakbér fizetésére lett volna jogosult saját jövedelme és vagyoni viszonyai alapján, az első vételárrészlet mértéke 5%.

(3) Az elővásárlásra jogosult részére – kifejezett kérelmére –

a) az (1) bekezdésnél rövidebb, de legalább 15 éves részletfizetési időszakot,

b) az (1)-(2) bekezdés szerinti első vételárrészlet összegénél magasabb, de legfeljebb a vételár 20%-áig terjedő első vételárrészlet megfizetésének lehetőségét

kell biztosítani.

(4) Ha az elővásárlásra jogosult a lakás elidegenítésére vonatkozó adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül a teljes vételárat egy összegben megfizeti, a lakás vételára a 2. § szerint megállapított vételár 90%-a.

(5) Ha az elővásárlásra jogosult az (1)-(3) bekezdés szerinti részletfizetési kedvezményben részesült, és a teljes vételárhátralékot az adásvételi szerződés megkötését követő 120. nap után fizeti meg, az egyösszegű fizetéskor fennálló vételárhátralék összegének 95%-át kell megfizetnie.

7. § (1) A 6. § (1) és (3) bekezdés szerinti részletfizetési időszak alatt a vevő a vételárhátralék után évi 2,5% kamatot köteles fizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kamat mértéke 1,8%, amennyiben a vevő az adásvételi szerződés megkötésének napján

a) szociális alapú lakbér fizetésére volt jogosult, vagy amennyiben a vevő nem bérlő vagy nem bérlőtárs, szociális alapú lakbér fizetésére lett volna jogosult saját jövedelme és vagyoni viszonyai alapján és

b) igazolja, hogy köztartozása vagy az önkormányzat felé egyéb tartozása nem áll fenn.

8. § (1)4 A PÁB a vevő kérelmére, tulajdonjogának bejegyzését követő kettő év elteltével, egy alkalommal engedélyezheti a törlesztő részletek fizetésének átmeneti átütemezését, amennyiben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a vevő tulajdoni hányada a lakásban nem változott az adásvételi szerződés megkötése óta,

b) vevő nyilatkozik, hogy a törlesztő részleteket önhibáján kívül fennálló ok miatt nem tudja átmenetileg megfizetni,

c) a vevő, vagy a vele egy háztartásban élő személyek nem rendelkeznek másik ingatlan tulajdon-, bérleti-, használati-, vagy haszonélvezeti jogával,

d) a megvásárolt lakásban lakó, legalább egy éve ott lakcímet létesítő vevő és egyéb személyek egy főre eső nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 200%-át,

e) a vevő igazolja a 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tartozás-mentességet és

f) a vételárhátralék megfizetésére biztosított részletfizetési időszak az átütemezésre vonatkozó kérelem benyújtását követően még legalább három évig tart.

(2) Amennyiben a vevő az (1) bekezdés szerinti feltételeket igazolja, 12 hónapon keresztül az adásvételi szerződésben meghatározott, kamattal növelt törlesztő részlet 50%-át, további 12 hónapon keresztül a törlesztő részlet 75%-át köteles megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti 24 hónapos időszak során meg nem fizetett törlesztő részleteket és kamatokat a részletfizetésből fennmaradó időszak alatt egyenlő részletekben kell megfizetnie a vevőnek.

9. § (1)5 A PÁB – a vevő kérelmére - egy alkalommal meghosszabbíthatja a részletfizetési időszakot. A hosszabbítás a legfeljebb 20 évre szóló részletfizetési kedvezmény esetén nem haladhatja meg a 10 évet, a 20 évnél hosszabb időszakra szóló részletfizetési kedvezmény esetén az 5 évet.

(2) A részletfizetési kedvezmény meghosszabbítására vonatkozó kérelemben a vevőnek igazolnia kell, hogy megfelel a 8. § (1) bekezdés a), c) és e) pont szerinti feltételeknek.

4. Az eladási ajánlat közlése

10. § (1) A tulajdonosi jog gyakorlója a bérlő vételi kérelmének benyújtását követő 60 napon belül dönt a lakás forgalmi értékének meghatározása tárgyában.

(2) Az eladási ajánlatot a bérlőnek az (1) bekezdés szerinti döntést követő 30 napon belül meg kell küldeni.

(3) Az eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a lakás ingatlan-nyilvántartási adatait,

b) a lakás komfortfokozatát,

c) a lakás tényleges, a forgalmi értékbecslés készítésekor fennálló műszaki állapotát,

d) tájékoztatást a vételár összegéről, a fizetési feltételekről,

e) tájékoztatást az adásvételi szerződés megkötésének feltételeiről és a (8) bekezdés szerinti vevői kötelezettségekről, valamint

f) a 6. § (2) bekezdés szerinti vevő részére figyelmeztetést, mely szerint az adásvételi szerződés megkötéséig be kell szereznie a (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot.

(4) Az eladási ajánlat vevő részéről történő kézhezvételétől számított 90 napig az önkormányzatot ajánlati kötöttség terheli.

(5) Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség leteltét követő 30 napon belül kell megkötni.

(6) Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele, hogy a 6. § (2) bekezdés szerinti vevő az eladási ajánlatot bemutassa a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központnak, és beszerezze annak nyilatkozatát arról, hogy a lakás vásárlásával – különösen az első vételárrészlet, valamint a törlesztő részletek megfizetésével, és a saját tulajdonú ingatlannal – járó kötelezettségeket a vevő tanácsadás során megismerte, és azt a tanácsadáskor fennálló jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján előreláthatólag teljesíteni képes.

(7) A 6. § (2) bekezdés szerinti vevő – amennyiben a lakás vételárát nem egy összegben fizeti meg – az adásvételi szerződés megkötése során vállalja, hogy fizetési nehézség felmerülése esetén együttműködik a Budafok-Tétényi Család- és Gyermekjóléti Központtal.

(8) A vevő tulajdonjogának bejegyzéséről az önkormányzat gondoskodik azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel járó költségek a vevőt, az adásvételi szerződés előkészítésével és ellenjegyzésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

5. Helyiség elidegenítése

11. § Üres helyiség valamint nem az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került helyiség értékesítésére az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet árverési versenyeztetési szabályzatát vagy pályáztatási versenyeztetési szabályzatát kell alkalmazni.

12. § (1) Amennyiben a helyiséget elővásárlási joga alapján a bérlő vásárolja meg, a helyiség forgalmi értékről szóló tulajdonosi döntést követő 30 napon belül meg kell küldeni az eladási ajánlatot a bérlőnek.

(2) Az eladási ajánlatnak tartalmaznia kell:

a) a helyiség ingatlan-nyilvántartási adatait,

b) a helyiség tényleges, a forgalmi értékbecslés készítésekor fennálló műszaki állapotát,

c) tájékoztatást a vételár összegéről és

d) tájékoztatást az adásvételi szerződés megkötésének feltételeiről.

(3) Amennyiben az elővásárlásra jogosult vételi kérelme ellenére a (4) bekezdés szerinti határidőben nem nyilatkozik az eladási ajánlat elfogadásáról, vagy olyan nyilatkozatot tesz, hogy az ingatlant nem kívánja megvásárolni, vagy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést nem köti meg, köteles megfizetni a forgalmi értékbecslés elkészítésével felmerült bruttó költséget, de legfeljebb 30.000,- forintot. Erről a kötelezettségéről az elővásárlásra jogosultat a forgalmi értékbecslés elkészíttetése előtt figyelmeztetni kell.

(4) Az eladási ajánlat vevő részéről történő kézhezvételétől számított 60 napig az önkormányzatot ajánlati kötöttség terheli.

(5) Az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség leteltét követő 15 napon belül kell megkötni.

(6) A vevőnek és az önkormányzatnak a szerződés megkötésével kapcsolatos kötelezettségeire a 10. § (8) bekezdést kell alkalmazni.

13. § Az elővásárlásra jogosult kérelmére az önkormányzat a megfizetett foglaló összegével csökkentett vételárra részletfizetési kedvezményt biztosíthat. A részletfizetési kedvezmény időtartama

a) amennyiben a helyiség teljes vételára nem haladja meg az 5 millió forintot, legfeljebb 10 hónap,

b) minden más esetben legfeljebb 5 hónap.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2017. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait a hatálybalépést követően érkezett vételi kérelmekre kell alkalmazni.

(3)6

1

Az 5. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 5. § (2) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 5. § (3) bekezdését a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 7. §-a iktatta be.

4

A 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 9. § (1) bekezdése a Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Hatályon kívül helyezve a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12.§ (2) bekezdése értelmében, jelen rendelet alapján.nullHatálytalan: 2017. július 2-tól.