Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Borsodszirák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. § - ában, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §1

2. § A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet 15. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az étkeztetés önköltsége: 756. -Ft/ebéd/nap. Az étel kiszállításának az önköltsége 100.-Ft/fő.

(3) Az étkeztetés intézményi térítési díja: 512.-Ft/ebéd/nap. Étel kiszállítása jövedelemtől függetlenül térítésmentes. A térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza.”

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § 2022. október 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.