Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 11/2021. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Tisztelt Képviselő-testület!
„A szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól” szóló 11/2021. (IX.13.) önkormányzati rendelet 9. §-ának és 15. §-ának a felülvizsgálata szükséges a szolgáltatások intézményi térítési díjának és a diákok iskolakezdési támogatásának felülvizsgálata miatt.
A 9. §-ban szabályozott iskolakezdési támogatás mértékének emelését javaslom az alábbiak szerint:
Általános iskolai tanulók részére 5.000.- Ft. helyett 6.000.- Ft/fő összegre, középiskolai tanulók részére, és felsőfokú képzésben résztvevők részére 7.000.- Ft. helyett 8.000.- Ft/fő összegre.
A szociális étkeztetés intézményi térítési díjának módosítását javaslom, az alábbiak szerint.
Az intézményi térítési díj meghatározásához a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa.
„A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal, támogatott lakhatás esetében két alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében szolgáltatásonként, szakápolási központ esetében a szakápolási ellátásra külön kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”
Ugyanezen § (3) bekezdése szerint a fenntartó az intézményi térítési díjat rendeletben foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése alapján csökkentheti, illetve elengedheti, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai indokolttá teszik.
„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról” szóló 29/1993. (II.17.) Korm. Rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra kell megállapítani.
A költségvetési törvény alapján a szociális étkeztetés állami finanszírozása 67.810.- Ft/fő/év, 249 ellátási nappal számolva 272.- Ft/fő/nap.
Az intézményi térítési díjakra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével a szociális étkeztetés 2022. évi intézményi térítési díját az alábbiak szerint javaslom a rendeletben meghatározni.
Szociális étkeztetés:
Ellátottak száma: 26 fő
Ellátotti napok: 249
Adagok száma: 6474
Számított önköltség: 960- Ft/fő/adag
Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület az önköltség alapján számított térítési díjtól térjen el, és az eddigi 325.- Ft helyett az intézményi térítési díjat 650.-Ft-ban határozza meg.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és a rendelet módosításról szóló tervezet elfogadásával a rendeletet alkossa meg.
Borsodszirák, 2022. 09. 01.
Tóth Attila
polgármester