Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 17

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.17.

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közművelődési alapszolgáltatások köre

1.  § Kemenessömjén Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.

2.  § Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

1. Az a) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

b) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

c) támogatja a formális és informális közösségek létrejöttét, számukra találkozási lehetőséget biztosít,

d) támogatja ismeretterjesztő előadások szervezését.

2. A b) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, szolgáltatásokat szervez,

b) a hátrányos helyzetben élők kulturális tevékenységének támogatása.

3. A c) pontban meghatározott alapszolgáltatás keretében:

a) támogatja a helyi természeti, tárgyi és szellemi értékek megismertetését, megőrzését továbbadását és népszerűsítését,

b) a nemzeti ünnepek méltó megünneplését a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg,

c) lehetőséget biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, képességfejlesztő műhelyek, bemutatók tartására.

2. A közművelődési feladatok ellátásának formája és módja

3.  § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít.

(2) Az Önkormányzat fenntartásában és irányításával működő közösségi színtér: Berzsenyi Dániel Közösségi Színtér (9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 21.).

(3) Rendezvények helyszínéül a Berzsenyi Alkotóház és Pince (Kemenessömjén zártkert 1557/1 hrsz.), valamint a Hagyományok Háza (9517 Kemenessömjén, Berzsenyi u. 73.) is az önkormányzat rendelkezésére áll.

4.  § Az Önkormányzat az egyes közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik térségi intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel, így különösen: Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósággal, Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtárral, Kemenesmihályfai Mesevár Óvodával, civil szervezetekkel, lakossággal.

3. A feladatellátás mértéke

5.  § A közösségi színtér a hét három napján, 4 órában nyitva tart, melyből egy nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, továbbá a hét egy napján a nyitva tartás magába foglalja a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

6.  § (1) Az önkormányzat az 1. §-ban meghatározott közművelődési feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet állami finanszírozásból, saját forrása terhére, lehetőség esetén pályázati forrásból biztosítja.

(2) Az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a közösségi színtér működtetésének a kiadásait.

(3) Az önkormányzat a településen működő civil szervezetek részére ingyenesen biztosítja a közösségi színtér helyiségeinek igénybevételét.

5. Fórum

7.  § Az önkormányzat évente egy alkalommal fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével.

6. Záró rendelkezések

8.  § (1) A rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete.