Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőről, a temető használatának rendjéről

Hatályos: 2022. 10. 01

Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a temetőről, a temető használatának rendjéről

2022.10.01.

Kemenessömjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv. 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § Az önkormányzat a tulajdonában és üzemeltetésében álló, Kemenessömjén 0124/3 hrsz-ú új és 73 hrsz-ú régi, lezárt köztemető (a továbbiakban: temető) fenntartásával gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

2. § A temető rendeltetésszerű használatához az önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szerint biztosítja:

a) a temetőhöz vezető utat és a sírhelyeket összefogó úthálózatot,

b) gépkocsi parkolásra a várakozóhelyet,

c) a temető bekerítését, élő sövénnyel való lehatárolását,

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e) vízvételt (kút, közkifolyó) a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével,

f) külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető ravatalozót, a temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtését halott hűtő berendezésben.

2. A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

3. § A temető nyitvatartása folyamatos.

4. § (1) A ravatalozó ingyenesen vehető igénybe.

(2) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az önkormányzat gondoskodik.

5. § (1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, a szertartások rendjét sérti vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(3) A temető területén a temetőlátogatók részéről csak a temetési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetők el.

(4) Tilos a temetési helyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni vagy beszennyezni.

(5) A temetési helyekre elhelyezett tárgyakért az önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(6) A temető területén gépjárművel – halottszállítás, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével - motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(7) Állatokat – vakvezető és rendőrségi kutya kivételével - a temető területére bevinni tilos.

3. A temetési hely gazdálkodás szabályai

6. § (1) A temetőt folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani.

(2) Az önkormányzat a temetőről térképet készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sorok milyen sírhelyek céljára vannak fenntartva. A temető térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokkal legalább évente ki kell egészíteni.

(3) A sírhelyeket az önkormányzat jelöli ki. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben sírhely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő sírhelyre kell eltemetni.

(4) A sírhelyekről az önkormányzat nyilvántartást vezet.

(5) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártakor az önkormányzat a sírhely felett rendelkezni jogosultat a lejárt sírhely megjelölésével vagy felhívás útján értesíti.

(6) Amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult a sírhely újraváltását nem vállalja, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az önkormányzat elrendelheti a síremlék elbontását, exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését.

4. A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

7. § A sírhely lehet

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) gyermek sírhely,

d) urnafülke.

8. § (1) A sírhelyek méretezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A sírhelyek egymástól való távolsága 60 cm.

9. § (1) Egy urnafülkébe legfeljebb kettő urna helyezhető el.

(2) Egyes sírhelybe legfeljebb hat urna temethető. Ebben az esetben minden urna elhelyezése esetén az egyes sírhely díját meg kell fizetni.

(3) Az urna koporsós temetési helyre történő rátemetése esetén egyes sírhelybe két urna, kettes sírhelybe négy urna helyezhető el. Ebben az esetben az urna rátemetés díját meg kell fizetni, amely megegyezik az egyes sírhely árával.

(4) Egyes sírhelybe legfeljebb kettő, kettős sírhelybe legfeljebb négy koporsó temethető. Rátemetés esetén az egyes sírhely díját meg kell fizetni.

10. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(2) A temetőben a sírhelyek gondozásáról és a gyomtalanításáról a sírhely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(4) A sírhelyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos sírhelyek és a sírhelysorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti és növekedése során a sírhely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(5) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben lehet elhelyezni.

(6) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(8) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

5. A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

11. § (1) A temetőben történő munkavégzést - a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a temetési hely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével - az önkormányzatnál legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az önkormányzat ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) Sírhely felnyitását az önkormányzat részére legkésőbb a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) Exhumálás, hamvak kivétele céljából történő felnyitást legalább 12 nappal korábban kell az önkormányzatnak bejelenteni, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

12. § A temetési szolgáltatásokat erre engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók láthatják el.

6. A kegyeleti közszolgáltatások feltételei, a temetési hely megváltásának és újraváltásának díja

13. § A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) koporsós, urnás betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) urnafülke esetén 10 év.

14. § (1) A sírhelyek megváltásának és újraváltásának díját a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A gyermek sírhely feletti rendelkezési jog megszerzéséért az önkormányzat díjat nem állapít meg.

7. Záró rendelkezések

15. § Hatályát veszti Kemenessömjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 2/2014. (I.29.) önkormányzati rendelete.

16. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.