Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.21..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Hatályos: 2022. 09. 01

Tass Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (III.21..) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

2022.09.01.

Tass Község Önkormányzat képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III.törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.1

I. Fejezet

Általános szabályok

1. § .(1)A rendelet hatálya kiterjed a Tass Község önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre.

(2)Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.

(3)Az e rendeletben meghatározott hatásköröket eltérő rendelkezés hiányában a képviselő-testület gyakorolja.

2. § .(1)Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes értelmező rendelkezéseket és az általános eljárási szabályokat az Szt. 4–16. §-a határozza meg.

(2)Az adott ellátásnál alkalmazandó sajátos eljárási szabályok az adott ellátáshoz kapcsolódva kerülnek meghatározásra.

(3)A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

(4) Az eljárást:

a) az önkormányzati hivatalnál írásban – e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon - előterjesztett kérelemre kell, vagy

b) hivatalból lehet

megindítani.

(5) A kérelem nyomtatványhoz kapcsolódó kitöltési útmutató elérhető a polgármesteri hivatalban nyomtatott, vagy az önkormányzat honlapján elektronikus formában.

(6) A kérelmet a jogszabályokban, illetve az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

(7) Az e rendeletben meghatározott vagyoni helyzetre vonatkozó feltétel meglétét a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat benyújtásával kell igazolni.

A vagyonnyilatkozat II. részét - a nyomtatványon szereplő tájékoztató szövegtől eltekintve - az adott ellátásnál meghatározott személyi körre vonatkozóan kell kitölteni.

(8)A hiányosan előterjesztett kérelmek ügyében a hiánypótlási felhívást a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül meg kell tenni.

(9) Ha a szociális ellátás iránti igényt nem a jogosult terjeszti elő az eljárást hivatalból kell megindítani.

3. § .(1)A kérelmezőnek a kérelemben, illetve az annak mellékleteként benyújtott dokumentumokban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

(2) A jövedelem igazolására a kérelmező saját maga és a vele egy háztartásban élők jövedelemét tükröző dokumentumokat köteles csatolni:

a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás,

b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c) álláskeresési támogatás esetén a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kunszentmiklósi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén éves nyugdíjösszesítő,

e) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat,

f) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzés, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irat,

g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozata,

h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás,

i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat

j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozat, melyet-e rendelet 2. melléklete tartalmaz és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy nyilvántartásban szerepel-e vagy sem és ellátásban nem részesül,

k) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat

4. § .(1) A pénzbeli ellátások kifizetése utalással vagy postai úton történik.

(2) A polgármester joga, hogy az általa rendkívül indokolt esetnek minősülő helyzetekben utasítást adjon az eseti pénzbeli ellátások házipénztárból készpénzben történő kifizetésére.

II. Fejezet

A települési támogatás

5. § .(1) Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt.

6. §.(1) A települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. A természetbeni szociális ellátás formájáról és módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell.

7. § A települési támogatás formái:

a) eseti települési támogatás:

aa) települési létfenntartási támogatás,

ab) települési fűtéstámogatás,

ac) települési temetési támogatás,

ad) települési támogatási elemi kár elhárításához,

ae) iskolakezdési támogatás,

af) települési támogatás időskorúak részére,

ag) karácsonyi támogatás,

ah) születési támogatás

b) rendszeres települési támogatás formái:

ba) lakásfenntartási támogatás

2. Települési fűtéstámogatás

bb) gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás

„8. §

(1) Települési létfenntartási támogatásra jogosult az a személy, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem egyedül élő – egyszemélyes háztartás – esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg, többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.
(2) Az egy alkalommal megállapítható eseti települési létfenntartási támogatás maximális összege 2.000 – 15.000,- Ft-ig terjedhet.
(3) Az egy háztartásban élők számára egy naptári évben maximum 4 alkalommal lehet támogatást megállapítani, feltéve hogy az előző támogatás megállapítása óta 60 nap eltelt.
(4) A kérelmező részére rendkívüli élethelyzetre tekintettel jövedelemvizsgálat nélkül a támogatás egy évben egyszer adható.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzetnek minősül
a)ha a család egyik tagja 8 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült és ez jövedelem kiesést okozott
b)válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához
c)nyugdíjazása folyamatban van, de még ellátásban nem részesül
d)közüzemi szolgáltatás megszűnése áll fenn
e)gyermeke hosszan tartó betegsége, kezelése vagy hirtelen fellépő súlyos betegsége miatt váratlan kiadásai merülnek fel.
(6) A segély elbírálásához az (5) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzet igazolására csatolni kell:
a)igazolás kórházi (klinikai) fekvőbeteg gyógyintézetben a betegség megállapításáról vagy gyógykezeléséről, illetés születés céljából történő ellátásáról, vagy egyéb orvosi igazolás kórházi kezelés fennállásáról
b)nőgyógyászati igazolás várandósság megállapításáról, várandós kiskönyv, védőnői javaslat
c)nyugdíjfolyósító igazolása, hogy kérelmezte a nyugdíjba vonulást
d)kikapcsolási értesítő
e)gyermekorvosi vagy kórházi igazolás a betegség fennállásáról
(7) Az eseti települési létfenntartási támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül a polgármester dönt.”

9. § .(1) Települési fűtéstámogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg egyedül élő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, többszemélyes háztartás esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A települési fűtéstámogatást eseti települési támogatás formájában lehet nyújtani.

(3) A települési fűtési támogatás iránti kérelem tárgyév augusztus 1. napjától szeptember 15. napjáig személyesen nyújtható be - a Hivatal 8. szobájában – a szociális ügyintézőjénél.

(4) Az egy alkalommal megállapított rendszeres települési fűtéstámogatás összege 40.000.- Ft.

(5) A települési fűtéstámogatásra való jogosultságról a képviselő-testület a benyújtási határidőt követő testületi ülésén dönt.

3. Települési temetési támogatás

10. § .(1)A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult az a személy, akinek a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem.

(2)Az (1) bekezdés szerint a temetési költség viselése az eltemettetést vállaló kérelmező létfenntartást akkor veszélyezteti, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át nem haladja meg.”.

(3)A települési temetési támogatást kérelmezni lehet a temetési költségek utólagos megtérítésére.

)4)A támogatás összege kérelmenként 40.000.-Ft.”

(5) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a saját nevére kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti anyakönyvi kivonatot.

(6) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulására igényelt települési temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

(7)A települési temetési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül a polgármester dönt.

4. Települési támogatás elemi kár elhárításához

11. § .(1)Elemi kárra tekintettel települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a bekövetkezett elemi károk miatt létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2)Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, vihar, viharon kívüli egyéb elemi kár, földcsuszamlás, talajsüllyedés, földrengés, árvíz miatt bekövetkezett kár.

(3)A támogatás összege kérelmenként maximum 100.000.- Ft lehet. Egy ingatlanra egy évben csak egyszer lehet támogatást adni.

(4)Az (1) bekezdés szerint a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet akkor áll fenn, ha

a) kérelmező lakhatását biztosító ingatlan elemi kárt szenvedett, és

b) a kérelmezőnek nincs saját, vagy a családja tulajdonában lévő, és haszonélvezeti jogával bíró más, a lakhatását lehetővé tevő ingatlana, és

c) a kérelmezőnek és családjának nincs vagyona, és

d) a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

(5) Az önkormányzat hivatal jegyzője, vagy a jegyző által kijelölt dolgozója a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a kérelemmel érintett ingatlanon helyszíni szemlét tart. A kérelmező köteles a helyszíni szemlén közreműködni. Az együttműködés hiánya a kérelem elutasítását vonja maga után.

(6) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell a (4) bekezdés b-d) pontokra vonatkozó nyilatkozatokat.

(7) El kell utasítani azt a kérelmet, mely esetében a kérelmező, illetve családjában élő személy

a) az elemi kárt szándékosan idézte elő,

b) az elemi kár elhárításában, csökkentésében a körülményekhez, lehetőségeihez képest nem, vagy nem megfelelő mértékben vett részt.

(8) Az elemi kárra tekintettel kérelmezett települési támogatás megítéléséről az önkormányzat képviselő-testületének felhatalmazása alapján, átruházott hatáskörben a kérelem beérkezését követő 20 napon belül a polgármester dönt.

5. Iskolakezdési támogatás

12. § .(1) Települési iskolakezdési támogatásra jogosult az a személy, aki saját háztartásában olyan gyermeket nevel, aki iskolarendszerű tanulmányait megkezdte, gyermekenként annak a tanévnek a végéig, amelyben a gyermek a 18. életévét betölti és családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj 1000%-át nem haladja meg.

(2) A támogatás 15.000.-Ft értékű iskolakezdési utalvány

(3) A kérelem benyújtására nyitva álló idő a tárgyév május 1. és június 15. napja közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a gyermek életvitelszerűen Tasson lakik.

(5) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jogosultságról a polgármester a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt.

(6) Az utalványok kiosztására jogosultság megállapítását követően – a pénztár nyitvatartási idejében - egy naptári évben egyszer, augusztus 15-től augusztus 31-ig kerül sor.

6. Települési támogatás időskorúak részére

13. § .(1) A képviselő-testület támogatást nyújt azon 62. életévét betöltött tassi lakos részére, akinek a családjában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 150.000.- Ft-ot évi egy alkalommal – október hónapban – 5.000.- Ft értékben.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló idő a tárgyév július 1. és augusztus 15. közötti időszak.

(3) Az időskorúak részére nyújtott települési támogatás tartós élelmiszercsomag formájában nyújtandó.

(4) A támogatásra való jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem beérkezését követő 21 napon belül dönt.

(5) A csomagok kiosztására az idősek napja keretében kerül sor.

7. Karácsonyi támogatás

14. §2 (1) A képviselő-testület minden évben karácsonyi támogatást nyújt kérelemre azon tassi lakos részére, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló idő a tárgyév szeptember 1. és október 15. közötti időszak

(3) A támogatásra való jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem beérkezését követő 21 napon belül dönt.

(4) A karácsonyi támogatás mértéke 35.000-Ft

(5) A karácsonyi támogatás háztartásonként egy személy részére állapítható meg.

15. § (1) A képviselő-testület egyszeri támogatást nyújt gyermekszületés esetén azon családok részére, ahol a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének tízszeresét, és ha a gyermeket saját háztartásában neveli

(2) A születési támogatást gyermekenként 60.000.- Ft értékben természetbeni juttatásként kell nyújtani.

(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított 90 napon belül lehet benyújtani. E határnapon túl benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(4) A gyermek születését születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolni szükséges.

(5) A támogatásra való jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a kérelem beérkezését követő 21 napon belül dönt.

9. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás

16. § (1) Az önkormányzat települési támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez, az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén (a továbbiakban: lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás).

(2) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával

(3) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,

b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,

c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,

d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,

e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.

(4) Ha a háztartás

a) (3) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, vagy

b) (3) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,

a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(4) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő - ideértve a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt - él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.

(5) A támogatás havi összege

a)ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150 %-nál kevesebb, akkor 6.000,- Ft/hó
b)ha az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 150%-a és 300 %-a között van, akkor 4.000,- Ft/hó
(6) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy évre kell megállapítani.
(7) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. E rendelkezés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.
(8) Ha a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra jogosult személy lakcíme az ellátás folyósításának időtartama alatt megváltozik, a támogatás változás hónapjának utolsó napjáig illeti meg a jogosultat.
(9) A támogatásra jogosult halála esetén az ellátás az elhalálozás hónapjának utolsó napjával szűnik meg és a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel a halál hónapját követő hónap utolsó napjáig.
(10) A lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásra való jogosultságról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző a kérelem beérkezését követő 21 napon belül dönt.

9/A. § . Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatás

(1) Gyógyszerkiadással kapcsolatos települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg , és a rendszeresen szedett igazolt gyógyszerköltsége a 10.000.-F-ot meghaladja és nem részesül közgyógyellátásban.

(2) A havi gyógyszer költség megállapításnál csak a társadalombiztosítási támogatásba befogadott gyógyszerek vehetők figyelembe.

(3) A gyógyszertámogatás szerinti kiadásokat (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök) a háziorvos által kiállított és a gyógyszerész által beárazott igazolással kell igazolni.

(4) A megállapított gyógyszertámogatás összege alkalmanként 5000.-Ft

(5) A gyógyszertámogatást 1 naptári évben maximum 4 alkalommal lehet megállapítani, feltéve, hogy az előző támogatás megállapítása óta 60 nap eltelt.

(6) A támogatásra való jogosultságról az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül a polgármester dönt.

10. Köztemetés

17. § (1) Kérelemre a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester a Szt. 48. §-a alapján gondoskodik a Tass közigazgatási területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester különös méltányosságból az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól:

a) részben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 100 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át,

b) egészben mentesíti az eltemettetésre köteles személyt, amennyiben az érintett személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj 50 %-át, egyedül élő esetén a 100 %-át,

és az érintett személy vagyonnal nem rendelkezik.

11. Szociálpolitikai Kerekasztal

18. § A képviselő-testület Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet, mely szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart, tagjai:

a) Tass Község Polgármestere, aki az ülést vezeti,

b) Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat-, és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke,

c) Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője,

d) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Ágazatvezetője.

12. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díj elengedésének szabályai

19. § A Szociális Intézmény intézményvezetője írásbeli kérelemre a jelzőrendszeres házi segítésnyújtás térítési díját elengedheti

a)az igénybevevő igazolt kórházi távolléte ideje alatt
b)tartós (4 napot meghaladó) szolgáltatás kimaradás esetén”
III. Fejezet

Egyéb rendelkezések

20. § .A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt., valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletek és más felsőbb szintű jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Hatályát veszti:

1. a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásoktól szóló 14/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelet.

22. § (1)

A 16. § (5) bekezdése szerinti összeg a lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesülőket új ellátás igénylése esetén a kérelem benyújtása hónapjának első napjától, míg a folyamatban lévő ellátások esetében jelen rendelet hatályba lépését követő hónap első napjától illeti meg.
(2) Az ellátás összegének (1) bekezdése szerinti változásáról határozatot nem kell hozni

1. melléklet

KÉRELEM

TELEPÜLÉSI LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. RÉSZ Az igénylő adatai:

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési létfenntartási támogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:

Név

Születési hely

Idő

TAJ

Rokoni fok

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. RÉSZ A települési támogatás igénylésének indoka:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

III. RÉSZ Jövedelmi adatok*

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.

IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy a települési létfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI FŰTÉSTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

I. RÉSZ Az igénylő adatai:

1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
BANKSZÁMLASZÁM:
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési fűtéstámogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:

Név

Születési hely

Idő

TAJ

Rokoni fok

háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)

II. RÉSZ Az igénylő lakásviszonyai:

I. RÉSZ A lakás adatai:

1. Címe:________________________________________________________________

2. Helyiségei:____________________________________________________________

3. Alapterülete: ___________m2

4. A lakáshasználat jogcíme:

tulajdonos – résztulajdonos – családtag – bérlő (főbérlő, társbérlő, albérlő) – szívességi

használó – jogcím nélküli használó – egyéb: ____________________________*

5. Jellege: családiház, társasházi öröklakás, önkormányzati bérlakás, tanya, egyéb,

__________________________ *

6. Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli *

7. Lakás fűtési módja: vegyes (szén, fa), olaj, gáz, villanyáram *

8. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………

9. Háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került felszerelésre: IGEN, NEM*

* a megfelelő aláhúzandó

III. RÉSZ Jövedelmi adatok*

A jövedelem típusa

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

Gyermekei

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)

IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat

I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona

A. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


TELEPÜLÉSI TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a temetési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ Az elhunyt adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Elhalálozás helye, ideje:
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy települési temetési támogatás iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ELEMI KÁR ELHÁRÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ A káresemény leírása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy települési támogatás elemi kár elhárításához benyújtott kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.KÉRELEM ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a 2015/2016-os tanévre iskolakezdési támogatást szíveskedjen megállapítani.
Az iskolakezdési támogatás megállapítását kérő:
A kérelem benyújtásának időpontjában támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:


Név

TAJ

Születési hely, idő

Anyja neve Oktatási intézmény, amelyben a tanuló/hallgató tanulmányait a 2015/2016-es tanévben folytatja Gyermekemre tekintettel kérem az iskolakezdési támogatás megállapítását
- házastársa, élettársa
- egyéb rokon


- gyermekei Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
JÖVEDELMI ADATOK
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat a megelőző egy havi átlagos nettó jövedelmekről. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tass, 2015. ......................................................
…………………………………………………..
az iskolakezdési támogatást igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása
IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA iránti kérelem
*nem kötelező megadni
TÁJÉKOZTATÓ
a benyújtott kérelemhez a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ kártya másolatban történő csatolása vagy bemutatása, jövedelemigazolás csatolása szükséges.
KARÁCSONYI TÁMOGATÁS KÉRELEM
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
2./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Utalási cím:
vagy bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _
5/ A kérelmező családtagjai (közeli hozzátartozók: házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermek, 23 évesnél fiatalabb nappali oktatás munkarendje szerint középfokú vagy 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton felsőoktatásban tanuló gyermek)
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ……………………………………Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Hozzájárulok, hogy lakcímkártyáinkról fénymásolat készüljön.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Bankszámlaszám:
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési lakásfenntartási támogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ Az igénylő lakásviszonyai:
I. RÉSZ A lakás adatai:
1. Címe:________________________________________________________________
2. Helyiségei:____________________________________________________________
3. Alapterülete: ___________m2
4. A lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos – résztulajdonos – családtag – bérlő (főbérlő, társbérlő, albérlő) – szívességi
használó – jogcím nélküli használó – egyéb: ____________________________*
5. Jellege: családiház, társasházi öröklakás, önkormányzati bérlakás, tanya, egyéb,
__________________________ *
6. Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli *
7. Lakás fűtési módja: vegyes (szén, fa), olaj, gáz, villanyáram *
8. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………
9. Háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került felszerelésre: IGEN, NEM*
* a megfelelő aláhúzandó
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy a települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
A házastárs, élettárs adatai,
A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatás megállapítását kéri:
Nyilatkozom, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem.
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.
Tass, …………… ……………………………………
kérelmező aláírása
A támogatás megállapítása az ../…..(…….) önkormányzati rendelet alapján történik.
A támogatás mértéke gyermekenként: 50 000 Ft
A kérelemhez minden esetben csatolni kell: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
- a gyermek és a szülő(k) lakcímkártyájának fénymásolatát.
2. melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott (név)
Tass szám alatti lakos a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmemről a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
1. ) Munkaviszonnyal nem rendelkezem.
2. ) Rendszeres pénzellátásban nem részesülök.
3. ) Alkalmi munkát végzek, melyből az utolsó 12 hónapban átlagosan
Ft jövedelmem származott.
4. ) Az utolsó hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztem.
Egyéb megjegyzés:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Tass, .
ügyfél
3. melléklet
KÉRELEM
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
(Közgyógyellátásban részesülők számára nem állapítható meg!)
Tájékoztatás: A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is. 59
Kérelmező neve:.........................................................................................................................
Születési neve:..............................................................................................................................
Születési helye: …............................................. Születési idő:……év……………hó.…….nap
Anyja neve: ….............................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel :……………………………..…………
Adóazonosító jel:………………………………….……….
Állampolgársága: magyar, egyéb:…………………………………….
A kérelmező idegenrendészeti státusza[1]: szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan[2].
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________
Családi állapota[3]: hajadon/nőtlen; házas és házastársával együtt él; házas és házastársától külön él; elvált; özvegy; élettárssal él; egyedül él.
Lakóhely[4]:……………………………………………………………………………………
Tartózkodási hely[5]:……………………………………………………………………………
Életvitelszerűen a………….……………………………………………………..címen élek.
A megállapított támogatást postai úton / bankszámlára kérem folyósítani[6].
Bank:…………………Számlaszám: ……...…………………………………………….
Kérelmező családi körülményei: □ egyedül élő, □ nem egyedül élő
Közgyógyellátásban részesülök: □ igen □ nem
Kérelmező telefonszáma[7]: ……………………………………………………
E-mail címe[8]:…………………………………………………………………..
A kérelem benyújtásának időpontjában, a kérelmezővel közös háztartásban[9] élők adatai:
Jövedelmi adatok
Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki):...........................................................Ft/hó
Kérelmező nyilatkozata
Kijelentem, hogy
- a Bács-Kiskun Megye Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szervétől nem részesülök közgyógyellátásban, nem rendelkezem közgyógy igazolvánnyal
- büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
- tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.
- Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7a) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV és az OEP hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Tass ……………..év……………….hónap………nap.
…………………………………. ….…………………………………..
kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása
(Háziorvos tölti ki!)
IGAZOLÁS
A BIZTOSÍTOTT – KRÓNIKUS BETEGSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ-
HAVI RECEPTKÖTELES GYÓGYSZERKÖLTSÉGÉRŐL
(A háziorvos aláírása és bélyegzőlenyomata nélkül nem fogadható el!)
Kérelmező neve:.........................................................................................................................
Születési neve:............................................................................................................................
Születési helye: …........................................ Születési idő:…………év…………hó.…….nap.
Anyja neve: …..........................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel:……………………………………
Közgyógyellátásra jogosító igazolvánnyal rendelkezik-e: □ igen □ nem
Kérelmező akut megbetegedés kezeléséhez szükséges gyógyszerei
Gyógyszer neve A Biztosított által fizetendő térítési díj
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
……………………….. ………………
Összesen:_________________-Ft
Tass………………év ……………..hónap ………nap.
………………………………….
Háziorvos aláírása, pecsétszáma
P.H.
A kérelem kötelező mellékletei- kérem, jelölje be, amit kérelméhez csatolt
□ hitelt érdemlő jövedelemigazolások
A rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelem igazolása:
□ a Magyar Államkincstár, az állami foglalkoztatási szerv, az önkormányzat, a kormányhivatal, által folyósított ellátásoknál postaszelvény/bankszámlakivonat,
□ kereső tevékenységből származó, illetve egyéb rendszeres jövedelmeknél a munkáltató által kiállított hiteles jövedelemigazolás
□ nyugdíj igazolására a NYUFIG által kiadott bármely, a nyugdíjas törzsszámot tartalmazó hivatalos dokumentum (Zöld nyugdíj összesítő)
□ Vállalkozásból származó jövedelem esetén a könyvelő által kiállított dokumentum nyújtható be (a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem havi bontásban).
□ Nem rendszeres jövedelemről nyilatkozat
□ 16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
□ egyetemi, főiskolai hallgató esetén az oktatási intézmény igazolása az ösztöndíj összegéről
□ egyedülálló, különélő szülő esetén:
□ a gyermek elhelyezésére, ideiglenes hatályú elhelyezésére vonatkozó bírósági, illetve gyámhatósági döntés; a gyámrendelés tárgyában hozott gyámhatósági határozat; a gyermek elhelyezésére és a szülői felügyelet gyakorlására vonatkozó gyámhivatali jegyzőkönyv,
□ a gyermektartásdíj megállapításáról rendelkező vagy az egyezséget jóváhagyó bírósági ítélet, vagy végzés másolata, ennek hiányában a szülők közös nyilatkozata, valamint a
□ gyermektartásdíj utolsó havi összegének igazolása (bankszámlakivonat, postaszelvény).
□ Ha tartásdíjat nem kap: a tartásdíj megállapítása iránti bírósági kereset másolata, vagy a tartásdíj bírói úton történő végrehajtása iránti kérelem igazolása, vagy az állam általi megelőlegezését kezdeményező iratok másolata.
□ munkanélküli esetében:
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy jövedelemmel nem rendelkezik, a kérelemhez mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
□ Amennyiben a szociális ellátást kérelmező személy családjában nagykorú jövedelem nélküli személy él, mellékelni kell az állami foglalkoztatási szerv által kiadott dokumentumot arról, hogy szerepel az álláskeresők nyilvántartásában.
□ egyéb:
□ rendszeres gyógyszerszükségletről háziorvos nyilatkozata
□ rendszeres gyógyszerszükséglet patika által beárazva

TELEPÜLÉSI LÉTFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési létfenntartási támogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ A települési támogatás igénylésének indoka:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy a települési létfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI FŰTÉSTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
BANKSZÁMLASZÁM:
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési fűtéstámogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ Az igénylő lakásviszonyai:
I. RÉSZ A lakás adatai:
1. Címe:________________________________________________________________
2. Helyiségei:____________________________________________________________
3. Alapterülete: ___________m2
4. A lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos – résztulajdonos – családtag – bérlő (főbérlő, társbérlő, albérlő) – szívességi
használó – jogcím nélküli használó – egyéb: ____________________________*
5. Jellege: családiház, társasházi öröklakás, önkormányzati bérlakás, tanya, egyéb,
__________________________ *
6. Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli *
7. Lakás fűtési módja: vegyes (szén, fa), olaj, gáz, villanyáram *
8. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………
9. Háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került felszerelésre: IGEN, NEM*
* a megfelelő aláhúzandó
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TEMETÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a temetési támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ Az elhunyt adatai:
Neve:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Elhalálozás helye, ideje:
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy települési temetési támogatás iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS ELEMI KÁR ELHÁRÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók, a kérelmező családjában lakók adatai:
(család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
közeli hozzátartozó:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (a továbbiakban: fogyatékos gyermek),
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa;
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ A káresemény leírása:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy települési támogatás elemi kár elhárításához benyújtott kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.KÉRELEM ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelő aláhúzandó) a 2015/2016-os tanévre iskolakezdési támogatást szíveskedjen megállapítani.
Az iskolakezdési támogatás megállapítását kérő:
A kérelem benyújtásának időpontjában támogatást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:


Név

TAJ

Születési hely, idő

Anyja neve Oktatási intézmény, amelyben a tanuló/hallgató tanulmányait a 2015/2016-es tanévben folytatja Gyermekemre tekintettel kérem az iskolakezdési támogatás megállapítását
- házastársa, élettársa
- egyéb rokon


- gyermekei Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
Igen/Nem
JÖVEDELMI ADATOK
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat a megelőző egy havi átlagos nettó jövedelmekről. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tass, 2015. ......................................................
…………………………………………………..
az iskolakezdési támogatást igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása
IDŐSKORÚAK TÁMOGATÁSA iránti kérelem
*nem kötelező megadni
TÁJÉKOZTATÓ
a benyújtott kérelemhez a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a TAJ kártya másolatban történő csatolása vagy bemutatása, jövedelemigazolás csatolása szükséges.
KARÁCSONYI TÁMOGATÁS KÉRELEM
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
2./ Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen), házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt, házastársától külön élő, elvált, özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Utalási cím:
vagy bankszámlaszám: _ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _
5/ A kérelmező családtagjai (közeli hozzátartozók: házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb önálló keresettel nem rendelkező gyermek, 23 évesnél fiatalabb nappali oktatás munkarendje szerint középfokú vagy 25 évesnél fiatalabb nappali tagozaton felsőoktatásban tanuló gyermek)
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). ……………………………………Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-6 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Hozzájárulok, hogy lakcímkártyáinkról fénymásolat készüljön.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. RÉSZ Az igénylő adatai:
1./ Kérelmező neve /születési név is /____________________________________________
/Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:___________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma:
2./ Állampolgársága : magyar bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező hontalan, menekültként vagy oltalmazottként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______
( a megfelelő rész aláhúzandó)
3./ Családi állapota:
egyedülálló (hajadon, nőtlen)
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy
(a megfelelő rész aláhúzandó)
4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Értesítési és utalási cím: _______________________________helység
_________________________________utca________sz.________
Bankszámlaszám:
Kijelentem, hogy életvitelszerűen lakóhelyemen vagy tartózkodási helyemen élek ( a megfelelő rész aláhúzandó)
5/ A kérelem benyújtásának időpontjában a települési lakásfenntartási támogatást kérővel közös háztartásban lakók adatai:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.)
II. RÉSZ Az igénylő lakásviszonyai:
I. RÉSZ A lakás adatai:
1. Címe:________________________________________________________________
2. Helyiségei:____________________________________________________________
3. Alapterülete: ___________m2
4. A lakáshasználat jogcíme:
tulajdonos – résztulajdonos – családtag – bérlő (főbérlő, társbérlő, albérlő) – szívességi
használó – jogcím nélküli használó – egyéb: ____________________________*
5. Jellege: családiház, társasházi öröklakás, önkormányzati bérlakás, tanya, egyéb,
__________________________ *
6. Komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, komfort nélküli *
7. Lakás fűtési módja: vegyes (szén, fa), olaj, gáz, villanyáram *
8. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………
9. Háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került felszerelésre: IGEN, NEM*
* a megfelelő aláhúzandó
III. RÉSZ Jövedelmi adatok*Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki). Ft/hó.
(* A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi adatok táblázat 1-9 pontjaiban feltüntetett jövedelmek valódiságát igazoló iratokat, melyek 30 napnál régebbiek nem lehetnek.)
IV. RÉSZ Egyéb nyilatkozatok:
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Kijelentem, hogy a települési lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Tass, 20___ év_________________hó _____nap
_____________________________ ______________________________
kérelmező házastársa/élettársa/ kérelmező aláírása
bejegyzett élettársa aláírása
Vagyonnyilatkozat
I. RÉSZ A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................
II. RÉSZ A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. RÉSZ Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.SZÜLETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM
A házastárs, élettárs adatai,
A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatás megállapítását kéri:
Nyilatkozom, hogy gyermekemet saját háztartásomban nevelem.
Tudomásul veszem, hogy a 2004. évi CLX. törvény 51. § (5) bekezdésben foglaltak szerint az ügyfél, vagy képviselője, aki rosszhiszeműen az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék, továbbítsák. Hozzájárulok személyi azonosító okmányaim fénymásolásához.
Tass, …………… ……………………………………
kérelmező aláírása
A támogatás megállapítása az ../…..(…….) önkormányzati rendelet alapján történik.
A támogatás mértéke gyermekenként: 50 000 Ft
A kérelemhez minden esetben csatolni kell: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának
- a gyermek és a szülő(k) lakcímkártyájának fénymásolatát.

2. melléklet

NYILATKOZAT
Alulírott (név)
Tass szám alatti lakos a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmemről a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakat nyilatkozom:
(A megfelelő rész aláhúzandó!)

1. ) Munkaviszonnyal nem rendelkezem.

2. ) Rendszeres pénzellátásban nem részesülök.

3. ) Alkalmi munkát végzek, melyből az utolsó 12 hónapban átlagosan

Ft jövedelmem származott.

4. ) Az utolsó hónapban semmilyen jövedelemmel nem rendelkeztem.

Egyéb megjegyzés:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Tass, 201 .

ügyfél

1

A bevezető a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 14. § a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 14. § a Tass Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.