Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 10/2017(X.20.) önkormányzati rendelet

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és a településképi kötelezésről

Hatályos: 2017. 10. 21

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete

10/2017. (X.20.) önkormányzati rendelete

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezése, alkalmazása településképi bejelentési eljárásáról és  a településképi kötelezésről

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a  településkép védelméről szóló 2016.évi LXXIV.törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

                                                                               1.§

A rendeletet a reklámok,reklámhordozók és cégérek elhelyezésének,alkalmazásának   településképi bejelentési eljárására ,valamint a már elhelyezett reklám berendezések településképi kötelezési eljárására  kell alkalmazni


                                                                               2.§


A rendelet alkalmazásában a településképi szempontból jelentős reklám berendezés elhelyezésnek tekintendő,a

 • reklámtábla,
 • óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
 • reklámtábla, hirdetőtábla,
 • reklámcélú építési védőháló, molinó,


 • citylight berendezés,
 • reklámkorlát elhelyezése.

                                            A településképi bejelentési eljárás szabályai


                                                                            3.§


Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Kormányrendelet mellékletében  meghatározott építési engedély nélkül végezhető  reklámok, reklámhordozók elhelyezésével kapcsolatban.


                                                                            4.§

 1. A településképi bejelentési eljárás az építtető, illetve az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa (a továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul.
 2. A kérelmetSajóvelezd .Község Polgármesteréhez az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal , az e rendelet 1.mellékletét képező kérelem-nyomtatvány kitöltésével lehet benyújtani.
 3. A településképi bejelentési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség,a kiadott engedély egy

        évig érvényes.                                                                 

 1. A bejelentési eljárás során vizsgálni kell, hogy a reklám elhelyezési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet a reklám-, illetve reklámhordozók, cégérek kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályoknak és követelményeknek való megfelelésben.
 2. A Polgármester településképi bejelentési eljárásban hozott döntése ellen Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületéhez lehet fellebbezést benyújtani                                       A településképi kötelezési eljárás szabályai                                                                 5.§

 1. A Polgármester településképi kötelezési eljárást folytat le:
 • a településképi bejelentési eljárás során meghozott döntésben foglaltak megszegése,
 • a településképi bejelentési döntést megelőzően megkezdett, a településképi bejelentési eljárás hatálya alá tartozó építési tevékenység,
 • a településképi bejelentés elmulasztása esetén.
 1. A településképi kötelezettség körébe tartozik a településképet rontó reklámok, reklámberendezések, cégérek megszüntetése, átalakítás vagy elbontás elrendelése.


                                                                   6.§


 1. A településképi kötelezési eljárás hivatalból indula polgármesterkezdeményezésére
 2. A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.
 3. A Polgármester határozata ellen


                                     A településképi kötelezettség megszegése szankcionálása


                                                                   7.§

 1. A településképi kötelezettségek megszegése, illetve a településképi kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a kötelezett 10.000-200.000 forintig terjedő és többször kiszabható közigazgatási bírsággal sújtható.
 2. A bírságot a Polgármester jogosult kiszabni.
 3. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) értelmében adók módjára behajtható.


                                                    

                                  Egyéb önkormányzati rendeletet módosító rendelkezések

                         

                                                              8.§


Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.17.) önkormányzati rendelete 5.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, míg az alaprendelet 5.§ számozása 5.§ (1) bekezdésre változik:

(1)A Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 12/2013.(X.24.) önkormányzatit rendelet 10.§ értelmében 2017.évben az ingatlantulajdonos a folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásért 1323.-Ft+ áfa díjat köteles fizetni.

(2) A szociális étkeztetés lakásra történő szállítással megállapított intézményi térítési díj 2017.évi díja 319.-Ft+ áfa
                                               Záró rendelkezések

               

                                                                   9.§


A  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

                       

        

                                Pál Katalin                                                      Schlögl Zoltánné

                            polgármester                                                          jegyző

A rendelet 2017. október 20.napján kihirdetésre került                Schlögl Zoltánné

                                                                                                              jegyző

      


Mellékletek