Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 14/2019(XII.31.) önkormányzati rendelet

a településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 15

Sajóvelezd község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítészi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala, a honvédelemért felelős miniszter; a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VIII.17.) sz. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ A településkép védelméről szóló 12/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbiak szerint módosul:


Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § szakaszban biztosított véleményezési jogkörében eljáró

állami főépítészi hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,

világörökségi, műemléki és régészeti egyeztetési szakterület tekintetében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala,

honvédelemért felelős miniszter;

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő  partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VIII. 17.) sz. rendelet szerinti partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

2. § (1) A Rendelet 4. § b) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § b) cégfelirat: a rendeltetési egység megnevezését (nevét), funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét, logóját tartalmazó felirat.

(2) A Rendelet 4. § c) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. § c) táj és természetvédelmi területek: a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, országos jelentőségű és a fokozottan védett természetvédelmi terület, „ex lege” védett-természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe, a tájképvédelmi terület, egyedi tájérték és annak 25 méteres körzetének területe

3. § A Rendelet 13. § (1)-(2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

13.§ (1) Lakóépületek és huzamos emberi tartózkodásra szolgáló építmények tetőszerkezete nem fedhetők és nem újíthatók fel azbeszt tartalmú hullámpala, műanyag hullámlemez, valamint bitumenes hullámlemez alkalmazásával.

(2) Lakóépületen trapézlemez nem alkalmazható, kivéve, ha az a teljes épületre vonatkoztatott építészeti koncepció elemeként jelenik meg.

4. § A Rendelet 6. alcímének helyébe a következő alcím lép:

6. Reklámhordozókra és egyéb hirdetőeszközökre vonatkozó településképi követelmények

5. § (1) A Rendelet 25. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

25.§ (4) Üzletenként legfeljebb 1 db cégfelirat 1 db címtábla (a cég-és címtábla összevonható) és 1 db cégér helyezhető el, kivéve a saroképület esetét, amikor a sarkon elhelyezkedő üzlet esetében közterületenként egy-egy cégér helyezhető el.

6. § A Rendelet 30. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

30.§ (2) A szakmai konzultáció során a jogszabályban meghatározottak szerint szükséges eljárni.

7. § A Rendelet 31. § (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

31. § (2) Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően.

(3) A településképi véleményezési eljárásra az e rendeletben valamint a jogszabályban foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

8. § A Rendelet 33. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

33. § (1) A településképi véleményezési eljárás során kiadott vélemény 3 évig érvényes.

9. § (1) A Rendelet 34. § (1) c) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

34. § (1) c) közterülettel határos kerítés és azzal egybeépített - építési engedélyhez nem kötött - építmények építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.

(2) A Rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

34.§ (3) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtási rendeletében szereplő általános településképi követelmények tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél, meglévő bővítésénél vagy átalakításánál

10. § A Rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

37. § (1) A településképi követelmények teljesítése érdekében a polgármester a jogszabályban meghatározott esetekben településképi kötelezési eljárást folytat le.

11. § A Rendelet 39. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

39. § (1) A településképi kötelezésben előírtak megszegése esetén, e magatartás elkövetőjével szemben a polgármester településkép-védelmi bírságot szabhat ki.

12.§ A Rendelet

a) 15. § (2) bekezdésében a „lehet” szövegrész helyébe a „kell”

b) 15. § (3) bekezdésében a „lehet” szövegrész helyébe a „kell”

c) 15. § (4) bekezdésében az „épületek magastetővel alakítandók ki” szövegrész helyébe az „épülettömeg túlnyomó részét magastetővel kell fedni, ahol a”

d) 25. § (4) bekezdésben a „cégtábla” szövegrész helyébe a „cégfelirat”,

e) 38. § (3) bekezdésben a „kézhezvételtől” szövegrész helyébe a „közléstől”,

f) 39. § (2) bekezdésben a „településképi” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi”,

g) 39. § (3) bekezdésben a „településképi” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi”,

h) 39. § (4) bekezdésben a „településképi” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi”,

i) 39. § (5) bekezdésben a „településképi” szövegrész helyébe a „településkép-védelmi”,

szöveg lép.

13. § A Rendelet

a) 8. § (2) c) pontjából az alábbi szövegrész „(alkotó megnevezése),”

b) 8. § (2) e) pontjából az alábbi szövegrész „(helyrajzi szám, utca, házszám, építmény, emelet, ajtó, helyszínrajz),”

c) 8. § (2) j) pontjából az alábbi szövegrész „(tulajdoni lapon jogi jelleg feltüntetése, törlése).”

d) 11. § f) pontjából az alábbi szövegrész „(értve ez alatt a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, országos jelentőségű és a fokozottan védett természetvédelmi terület, „ex lege” védett-természeti emlék területek, az országos ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai folyosó területe, a tájképvédelmi terület, egyedi tájérték és annak 25 méteres körzetének területe)”

e) 13. § (3) bekezdéséből az alábbi szövegrész „(piros, kék, zöld, fehér, sárga)”

f) 20. § (2) b) pontjából az alábbi szövegrész „(felsorolásukat lsd. jelen rendelet 3. mellékletében);”

g) 23. § (3) bekezdéséből az alábbi szövegrész „cégtáblát”

hatályát veszti.

Záró rendelkezések

14. § (1)A rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba, és rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a Rendelet

a) 4. § d), p), q) pontja,

b) 17. § (2), (3) bekezdése

c) 19. § (6) bekezdése

d) 31. § (1) bekezdése,

e) 32. § (2) bekezdése

f) 36.§ (2) bekezdése,

g) 40. § (2) bekezdése,

 


Pál Katalin

polgármester

Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyzőA rendelet kihirdetésre került:

2019. december 31. napján.


                                    


Bányainé dr. Magicz Ildikó

jegyző


Mellékletek