Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 02


(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2019. február 1.napjával.)


Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §[1]


(1) A központi intézkedés és helyi döntések következtében a költségvetési rendelet 2.§ (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


          21 722 346 Ft-tal


Költségvetési kiadását


          21 357 260 Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2018. évi


módosított költségvetési bevételét

     69 711 918 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

   156 633 448 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

-ebből működési hiány

             felhalmozási hiány

   -86 921 530 Ft-ban

      24 500 725 Ft

      62 420 805 Ftezen kívül 87 912 899 Ft finanszírozási bevétellel valamint 991 369 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


         59 456 930 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

         16 954 424 Ft

Személyi juttatások

           2 851 461 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

         27 686 398 Ft

Dologi kiadások

           3 701 020 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

           8 263 627 Ft

Egyéb működési célú kiadások

                         0 Ft

 • -        ebből:  Elvonások és befizetések

                         0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

            0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

            0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

           2 645 327 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

            0 Ft

                          Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

         0 Ft

                          Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

         0 Ft

                          Árkiegészítések, támogatások

                        0 Ft

                          Kamattámogatások

          5 618 300 Ft

                          Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

        77 361 504 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

        67 366 270 Ft

Beruházások

        63 775 156 Ft

 • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

          9 995 234 Ft

Felújítások

         0 Ft

 -      ebből:  EU-s forrásból felújítás

         0 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

         0 Ft

 • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

         0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

                        0 Ft

                    Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                        0 Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                        0 Ft

                    Lakástámogatás

                        0 Ft

                    Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

        19 815 014 Ft

Tartalék

             991 369 Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2)    Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 1.1., 1.2., 1.3. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(4)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2.1. és a 2.2. számú mellékletek részletezik.

(5)    A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történik.


A költségvetés részletezése

3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1)    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet részletezi.

(2)    Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet tartalmazza.    

(3)   Az Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú melléklet részletezi.     

(4)    Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú melléklet szerint határozza meg.

(5)    Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. számú melléklet szerint részletezi.

(6)    Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

(7)    A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. számú melléklet szerint határozza meg.

(8)   Az Önkormányzat a kiadások között 1.124.276 Ft általános tartalékot és 14.797.079 Ft céltartalékot  állapít meg.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §


 (1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)   A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

 (4)   Az Önkormányzatnál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 11 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

  (6)  Az Önkormányzat vezetője e rendelet 10. számú  mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – negyedévente a tárgynegyedévi állapotnak megfelelően a tárgynegyedévet követő hó 15-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

 (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


Az előirányzatok módosítása

5. §


  (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadások közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testlüet dönt.

  (2)   A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2013. (III.04.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre és a bizottságokra ruházza át az alábbiak szerint.

  (a) A polgármester az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításában, illetve a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás ügyeiben 5.000.000 Ft-ig önállóan dönt.

   (b) A polgármester a céljelleggel kezelt előirányzatok feladatra való lebontásáról gondoskodik.

   (3)   Az Önkormányzat a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

  (4)  A képviselő-testület szükséges esetekben, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

  (5)    Az Önkormányzat alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

  (6)    Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


  A gazdálkodás szabályai

  6. §


  1. Az Önkormányzat vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori vezetőt terheli.
  2. Az önkormányzat az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
  3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
  4. A (3) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
  5. A (4) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
  6. Az önkormányzat vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.


  A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

  7. §


  (1)   Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

  (2)   Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


  Záró és vegyes rendelkezések

  8. §


  (1)   Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.     Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit sk.

  jegyző

   Krisztin Endre sk.

  polgármester
  [1]

  Módosította a 1/2019. (II. 01.) önkormányzati rendelet, hatályos 2019. február  2. napjától.