Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 01- 2021. 08. 16

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, Buj Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:


1.§

(1) A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


(1) A rendelet 2020. december 1. napján lép hatályba. Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2020. (VIII.31.) önkormányzati rendelete.
Barta Miklós Ferenc                                                                        

polgármester                                                                                               

Záradék:

A rendeletet 2020. november 26. napján kihirdetem.

                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző

Mellékletek