Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (XII.31.) rendelete

Önkormányzati rendelet a hulladékkezelés rendjéről

Hatályos: 2014. 01. 01

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Ht.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1. Általános rendelkezések

1. §


 1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlantulajdonosoknál keletkező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok rendszeres elszállítására ás ártalmatlanítására helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.
 2. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
 3. Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.) közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.(4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.) alvállalkozó bevonásával végzi. Az alvállalkozó tevékenysége a hulladék gyűjtésre, szállításra , valamint adminisztratív  tevékenységek ellátására terjed ki. Az alvállalkozói tevékenység közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 70%.
 4. A közszolgáltatás körében a közszolgáltató által begyűjtött hulladék ártalmatlanításának helye: az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7. KÜJ:102 227 738) által üzemeltetett kisvárdai (KTJ: 101 628 003), vagy nyíregyházi (KTJ:101 628 014) hulladéklerakó telep.
 5. A közszolgáltatás következő hulladékok rendszeres elszállítására terjed ki:
  1. az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtő edényben az ingatlanon gyűjtött vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladék
  2. színes (kék—papír, sárga—műanyag) szelektív hulladékgyűjtő zsákban elhelyezett szelektív hulladék;
  3. a lomtalanítás során átvett lomhulladék;
  4. a gazdálkodó szervezetnek a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladéka,
 6. A közszolgáltatással ellátott terület határai: A rendelet hatálya Buj közigazgatási területén a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.2. §

 (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2)     Gazdálkodó szervezet a Ht. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.


3. §

(1)     Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen közterület-használati hozzájárulás alapján olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a Közszolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH kezelésére szerződést kötni.4. §

(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról az önkormányzati hivataltól kapott adatok alapján a közszolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, anyja neve, ingatlan címe (irányítószám, település neve, utca, házszám)) feltüntetésével. Az adatbázis karbantartása negyedévente a számlázásokat megelőzően történik oly módon, hogy az elmúlt negyedévben bekövetkezett adatváltozásokat (ingatlanokban és tulajdonosaiban, vagy használatában bekövetkező) a hivatal írásban a közszolgáltató rendelkezésére bocsájtja.

(2)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a Gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a közszolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (3)   A közszolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(4)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.5. §

Adatkezelés(1)     A Képviselő-testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelését közérdekből elrendeli és az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. betartásával átengedi a közszolgáltató részére a közszolgáltatási szerződés hatályban létének idejére. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a közszolgáltatási szerződéses megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését, a díjhátralék rendezését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)     A közszolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.


2. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

6. §


 1. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.
 2. A közszolgáltató a közterületre (az ingatlanok elé) kihelyezett szabványos gyűjtőedényt heti 1 alkalommal üríti és elszállítja.
 3. A közszolgáltatás körében havonta egy alkalommal, a közszolgáltató által biztosított, közterületre kihelyezett feliratos színes zsákban gyűjtött, szelektív hulladékot elszállítja. A gyűjtés, szállítás két frakcióra terjed ki: vegyes papír, és vegyes műanyag.
 4. A közszolgáltató évente 1 alkalommal, előre meghirdetett időpontokban lomtalanítást végez.
 5. A közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltató a műszaki védelemmel ellátott kisvárdai, vagy nyíregyházi hulladéklerakó telepet üzemeltető cégnek dokumentáltan átadja, aki azt ártalmatlanítja.
 6.  A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


7. §

(1)   A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

 1. 80 literes szabványos tároló,
 2. 120 literes szabványos tároló,
 3. 1100 literes szabványos tároló


 1. 80 literes szabványos tároló gyűjtőedény használata csak az önkormányzat által a közszolgáltatónak átadott listán szereplő 1 személyes háztartások használói részére engedélyezhetők.


 1.  A közszolgáltatás igénybevevője köteles az egy háztartásban élő személyek számában bekövetkezett változást a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a hivatal vezetőjének írásban bejelenteni.


(4)  A kihelyezett gyűjtőedényből és zsákból guberálni tilos.


3. Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

8. §

(1)     Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizeti. A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.


(2)     A hulladék kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.


(3)     A vegyes, továbbá az elkülönítve gyűjthető papír, műanyag, valamint lehetőség szerint egyéb fajtájú települési hulladékot az ingatlantulajdonos zárható, szabványos gyűjtőedényben vagy a hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti, az elszállításra való átvételig tárolja. Az ingatlantulajdonos gondoskodik arról, hogy a gyűjtőedényben gyűjtött hulladéka a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést a környezetet ne károsítsa.


(4)     A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.


(5)     Az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt az ingatlanon belül tartja, azt közterületen tartósan csak közterület-használati engedély birtokában helyezheti el. Nem tekinthető tartós közterület használatnak a gyűjtőedény ürítési célból történő közterületre helyezése.


(6)     Az ingatlantulajdonos gondoskodik a települési hulladéka közszolgáltatónak történő rendszeres átadásáról.  A hulladékának saját szállítóeszközzel történő átvételi helyre, hulladékgyűjtő szigetre, továbbá hulladékgyűjtő udvarba történő elszállítása esetén gondoskodik arról, hogy az biztonságosan, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint a hulladék kiszóródását kizáró módon történjen, a közrendet és közbiztonságot ne zavarja. E jogot a természetes személy ingatlantulajdonos csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.


(7)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.


(8)     Biztosítja a hulladék átmeneti tárolására, illetve gyűjtésére szolgáló, a Közszolgáltató szállító járművéhez rendszeresített edény, vagy gyűjtőtartály tárolási helyéről az ürítésre való átadás helyére történő mozgatását (közterületre kihelyezés), illetve az edény szükség szerinti tisztítását, fertőtlenítését.


(9)     A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza


(10)   Lomtalanítás során közterületen csak nem veszélyes nagydarabos hulladék helyezhető el, illetve adható át a közszolgáltatónak.9. §

(1)     Az ingatlan tartós használaton kívüli — 6 hónapot meghaladó — állapotában, az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését előre, írásban vagy személyes bejelentés keretében a hivatal vezetőjétől kérheti. Pozitív esetben a hivatal a szüneteltetés tényéről a közszolgáltatót írásban értesíti. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a kérelem vagy bejelentést követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól.


 1. Az ingatlan ismételt használatbavételét írásban kell bejelenteni a hivatal vezetőjének, aki arról haladéktalanul értesíti a közszolgáltatót, a szolgáltatás teljesítése érdekében. A szolgáltatás helyreállításától a díjfizetési kötelezettség újra fennáll.


 1. Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a jegyzőnek.


 1. A bejelentés megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni.


4. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


10. §

 1. A közszolgáltató köteles:
  1. a közszolgáltató gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.
  2. a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátására, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használni.
  3.    a településen, az ingatlantulajdonosok által szabványos tároló edényekben összegyűjtött települési szilárd hulladékot heti 1 alkalommal begyűjteni és műszaki védelemmel ellátott, érvényes engedéllyel rendelkező hulladéklerakó telepre elszállítani, ártalmatlanítani. Évi 1 alkalommal (külön egyeztetett időpontban) a lomtalanítás során keletkező szilárd hulladékot elszállítani.
  4. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítását zárható konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó, ideiglenes takarású konténerben elhelyezve, és az e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel végezni a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását kizáró módon.
  5.    a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,
  6.    hulladék átvételekor, elszállításakor ha a hulladék a gyűjtőedényből kiesik vagy kiszóródik, a hulladék felszedéséről és elszállításáról, valamint a terület megtisztításáról gondoskodni.
  7. a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztéseket és karbantartásokat elvégezni,
  8. a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatást rendszeresen teljesíteni a nyilvántartási rendszert működtetni,
  9.    a fogyasztók számára könnyen hozzáérhető ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert üzemeltetni,
  10.    a fogyasztói kifogások és észrevételek elintézi rendjét megállapítani,
  11. a szolgáltatás tapasztalatairól az önkormányzat Képviselő-testületének évenként egyszeri tájékoztatás adni.


 1. A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha:
 1. az nem a rendszeresített gyűjtőtartályban, illetve lezárt műanyag zsákban kerül átadásra,
 2. a gyűjtőtartály az alkalmazott gépgyűjtési módszerrel nem üríthető.
 3. a gyűjtő edényben elhelyezett hulladék az ürítés, illetve a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, a járműben, vagy berendezésében kárt okozhat, az ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet.
 4. érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtő edényzet mérgező, robbanó, folyékony, vagy veszélyesnek minősülő olyan anyagot tartalmaz, amely a hulladékkal együtt nem gyűjthető, illetve nem ártalmatlanítható.


 1. A vegyes hulladék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson. A választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve az ingatlant használók számát.
 2. Az (3) pont alapján az egyszemélyes háztartású ingatlantulajdonos számára a meglévő 120 literes helyett, közszolgáltató 80 literes gyűjtőedényt kínálhat fel megvételre.5. A közszolgáltatás díja

11. §

Az ingatlantulajdonos terhelő díjfizetési kötelezettség és a kedvezmények


 1. Az ingatlantulajdonos a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletében meghatározott feltételek szerint.
 2. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos közvetlenül a közszolgáltató részére fizeti meg.
 3. A közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonos negyedévente utólag köteles megfizetni a közszolgáltató díjbeszedőjének a számlán megjelölt határidőn belül.
 4. A díj tartalmazza:
 • hetente egyszeri vegyes háztartási (vagy ahhoz hasonló) hulladék elszállítását
 • a hulladék ártalmatlanítását
 • havonta egyszeri zsákos szelektív hulladék elszállítását (papír és műanyag)
 • évente egyszeri lomtalanítást (nagydarabos nem veszélyes háztartási hulladék elszállítása, előre meghirdetett időpontban)
  1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A díjhátralék keletkezését követő 30 napon belül a közszolgáltató vagy a követelés egyéb jogosultja (a továbbiakban együtt: a követelés jogosultja) felhívja az ingatlantulajdonos figyelmét a díjfizetési kötelezettségének elmulasztására, és felszólítja annak teljesítésére. A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45. nap elteltével a követelés jogosultja - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) kezdeményezi. A NAV - a kezdeményezés kézhezvételétől számított 8 napon belül - jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot, késedelmi kamatot, valamint a követelés jogosultjának ezzel kapcsolatban felmerült és behajtott költségeit a NAV 8 napon belül átutalja a követelés jogosultjának.
  2. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.
  3. A Képviselő-testület az alábbi kedvezményeket biztosítja az ingatlantulajdonosok részére a 2013. évben:

Egyedi kérelemre:

 • az egyedül élő ingatlantulajdonos 580.- Ft/negyedév kedvezményt kap a közszolgáltatási díjból
  1. A (7) bekezdés értelmezésére a hivatali lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.
  2. A kedvezmény a kérelem benyújtását követő hónap első napjától illeti meg a kérelmezőt.
  3. A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt, amelyről értesíti a közszolgáltatót.


12. §

(1)     Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2)     Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.


13. §

(1)     A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a közszolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.


14.§


(1)     Hatályát veszti a hulladékgazdálkodásról szóló 2/2002.(I.30.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 14/2004.(XII.01.) önkormányzati rendelet és 12/2009.(XII.23.) önkormányzati rendelet.


15. §

(1)     Rendelet 2014. január 1-én lép hatályba.

                        Barta Miklós Ferenc                                                         Dr. Németh Károly

                           polgármester                                                                                  jegyző
Mellékletek