Buj Község képviselő-testületének 4/2020 (I.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 02. 01 - 2020. 07. 30

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott

felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.


1.§


(1) A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


(1) A rendelet 2020. február 1. napján lép hatályba.
Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyző
Záradék:

Rendelet kihirdetem 2020. január 31. napján.


                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző

Mellékletek