Buj Község képviselő-testületének 6/2016 (V.31.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31

Buj Község Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról a következőt rendeli el:


1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

653 296 E Ft

Költségvetési bevétellel



647 275 E Ft

Költségvetési kiadással


43 705 E Ft

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

 (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., 6.2., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.




3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.



5. §


(1)   Ez a rendelet 2016. 05. 31. napján 1000 órától lép hatályba.



Barta Miklós Ferenc                                  Dr. Németh Károly

polgármester                                                       jegyző




A rendeletet 2016. május 31-én 1000 órakor kihirdettem.

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                           …………………….

Dr. Németh Károly

jegyző


Mellékletek