Buj Község képviselő-testületének 3/2021 (I.21.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hatályos: 2021. 01. 22

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat és hatáskörében Buj község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon a Buji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hivatali időben, valamint szombaton lehet, ha az nem munkaszüneti nap.


2. §


(1) Hivatali munkaidőn belül ingyenes az alapszolgáltatás, ha az anyakönyvvezető közreműködése munkaidőben, a hivatalos helyiségben történik.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Buj, Rákóczi utca 1.

(3) Amennyiben nem a 2 § (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatás igénybevételét kérik, a szolgáltatásért díjat kell fizetni, a házasságkötés engedélyezését a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon kell kérni az anyakönyvvezetőtől az anyakönyvi eseményre történő bejelentkezéskor.


3. §


(1) Nem kell díjat fizetni, ha a hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló súlyos mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés.

4. §


(1) A házasságkötés szolgáltatási díja:

a) A hivatali helyiségben munkaidőn túl megtartott házasságkötés és egyéb családi esemény 10.000.-Ft

b) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megtartott házasságkötés és egyéb családi esemény 20.000.-Ft

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontokban meghatározott díjak a mindenkor hatályos ÁFA-t nem tartalmazzák.


5. §


A hivatali helyiségen kívül megtartandó eseményhez a szükséges hangosítást, zeneszolgáltatást az anyakönyvvezető, anyakönyv aláírásához megfelelő asztal, pezsgő fogyasztás kellékei, szükség szerint székek biztosítása az igénylő feladata.


6. §


(1) A szolgáltatási díjat a megkötött szolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat pénztárába kell befizetni, a családi eseményt megelőzően, legkésőbb az esemény napján a szertartás előtt.

(2) Amennyiben a szolgáltatási díjat határidőben nem fizetik meg, úgy a 2. § (1) bekezdésben foglalt alapszolgáltatást vehetik igénybe.


7. §


(1) A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés megtartásában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy nettó 10.000.-Ft illeti meg.


Záró rendelkezés


8. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az anyakönyvi rendezvényekről szóló 6/2011. (III.01.) önkormányzati rendelet.Barta Miklós Ferenc

polgármester


Kihirdetve: 2021. január 21.

                                                                                                           Dr. Németh Károly

                                                                                                                       jegyző

Mellékletek