Buj Község képviselő-testületének 11/2020 (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 01- 2020. 11. 29

Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott

felhatalmazása alapján az alábbiakat rendeli el.


1.§

(1) A gyermekétkeztetési étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 12/2013. (X.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


(1) A rendelet 2020. szeptember 1. napján lép hatályba.

Hatályát veszti Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete.Barta Miklós Ferenc                                                                         Dr. Németh Károly

polgármester                                                                                                 jegyzőZáradék:

A rendeletet 2020. augusztus 31. napján kihirdetem.

                                                                                              Dr. Németh Károly

jegyző


Mellékletek