Siójut Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Siójut Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást


112.019.963 Ft költségvetési bevétellel

48.507.368 Ft költségvetési kiadással

63.512.595 Ft költségvetési egyenleggel

hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3.számú mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. számú mellékletek szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásai az 5.számú mellékletben szerepelnek.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 6., 6.1., 6.2., 6.3.,  számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat maradványát és annak felhasználását a 7. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A 2017. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, az önkormányzat által nyújtott kölcsönök alakulása, az adósság állomány alakulása, az önkormányzat által adott közvetett támogatások, a vagyonkimutatás valamint Siójut Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedések alakulása valamint a pénzeszközök változásának levezetése az 1.-8. számú tájékoztatót táblákban kerülnek bemutatásra.


3. § (1) Az önkormányzat jegyzője és az önkormányzat vezetője a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


Záró rendelkezés


4. § A rendelet 2018. május 31-én 17 óra 50 perckor lép hatályba.
Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit sk.

jegyző

Krisztin Endre sk.

polgármester


(Az önkormányzati rendelet 2018. május 31-én 17 óra 40 perckor kihirdetésre került.)