Diósberény Község Önkormányzata

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2014. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 11. 26 - 2015. 05. 29

Diósberény Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Diósberény Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:


1.§


(1) Diósberény Község Önkormányzata (a továbbiakban az Önkormányzat) 2014. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.


(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi


a) költségvetési bevételi előirányzatát                                       125.786 E Ft-ban

b) költségvetési kiadási előirányzatát                                         125.786 E Ft-ban

állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2014. évi

a) helyi adó bevételének összege: 6.024 eFt,

b) az Önkormányzatnál maradó bevételek 500 eFt

c) az Önkormányzat működéscélú költségvetési támogatás összege 71.634 eFt,

d) a támogatás értékű bevételek összege 35.151 eFt, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 4.809 eFt.

e) működési célú átvett pénzeszközök bevételei 550 eFt

f) az Önkormányzat működési ár és díjbevételei 7 608 eFt

g) előző évek pénzmaradvány igénybevétele  4.319 eFt  

(4) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2014. évi

a) a helyi önkormányzat  beruházási, felújítási kiadásait  e rendelet 10. számú melléklete

b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. számú melléklete,

c) az általános és céltartalékot e rendelet 2. számú melléklete, és

d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 1. számú melléklete

tartalmazza.


2.§


 Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek - ideértve az önkormányzati hivatalt is - 2014. évi

a) engedélyezett létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.

b) költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 8. számú melléklete, kiadásait - feladatonként - e rendelet 12. számú melléklete

tartalmazza.


3. §


Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 4.319 eFt, melyből

  1. a működési hiány 4.319 eFt.


4. §


 (1) Az Önkormányzat az 3. § szerinti költségvetési

a.)     működési hiány finanszírozására 4.319 eFt összegű, előző évek pénzmaradványát használja.


 (2) Az Önkormányzat 2014. évben a10. számú melléklet szerinti fejlesztési célokat határozza meg, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

 (3) A (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 eFt.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.


5. §


 (1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit  a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a Képviselő-testület a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(6) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a rendeletben meghatározott összeget meghaladja.

(7) A képviselő-testület félévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(8) Törvény eltérő rendelkezése hiányában jutalmazásra 2014. évben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 Ft összegig vállalható kötelezettség.

(9) A Képviselő-testület a tiszteletdíjas polgármestert megillető juttatás éves  összegét a külső személyi juttatás részeként állapítja meg.


6.§


  1. Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmát elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között a bankkártyás fizetési móddal kell élni (üzemanyag vásárlás).    
  2.  Készpénzben történő kifizetések jogcímei:
  1. személyi juttatások (megbízási díj, hó közi kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés, önkormányzati díjak)
  2. elszámolásra kiadott összegek (kiküldetés, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlás, postaköltség)
  3. készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése
  4. reprezentációs kiadások
  5. kiküldetési kiadások
  6. kisösszegű szolgáltatási kiadások
  7. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.


7.§


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:


a)1. számú melléklet: Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok költségvetése

b)2. számú melléklet: A céltartalék célonkénti felosztása

c)3. számú melléklet: Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

d)4. számú melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletek

e)5. számú melléklet: Közvetett támogatások

f)7. számú melléklet: Költségvetés egyenlege

g)8. számú melléklet: Kiemelt előirányzatok

h)9. számú melléklet: Összesített bevételek

i)10. számú melléklet: Felhalmozott költségvetési kiadások

j)11. számú melléklet: Önkormányzati juttatások

k)12. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve

l) 13. számú melléklet: Térítési díjak       Tillmann András László                                                        Budainé Vajk Ildikó

                 polgármester                                                                             jegyző


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. február 26.                                                                                                          Budainé Vajk Ildikó

                                                                                                                jegyző