Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 06. 30

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) számú kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva,

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat gazdasági társaságainak önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

(2) E rendelet alkalmazásában:

 • a) költségvetési szerv: a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv,
 • b) gazdasági társaság: az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján közfeladatot ellátó és önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése együttes

 • a) bevételének főösszegét 28.139.468.541 Ft-ban,
 • b) kiadásának főösszegét 28.139.468.541 Ft-ban,
 • c) költségvetési bevételének főösszegét 20.108.694.078 Ft-ban,
 • d) költségvetési kiadásának főösszegét 28.023.238.949 Ft-ban,
 • e) költségvetési egyenlegének összegét -7.914.544.871 Ft-ban, ezen belül
  • ea) a működési bevételek főösszegét 17.470.451.057 Ft-ban,
  • eb) a működési kiadások főösszegét 19.638.477.848 Ft-ban,
  • ec) a működési kiadások egyenlegét 136.406.704 Ft-ban;
  • ed) a felhalmozási bevételek főösszegét 2.638.243.021 Ft-ban,
  • ef) a felhalmozási kiadások főösszegét 8.384.761.101 Ft-ban,
  • eg) a felhalmozási kiadások egyenlegét -136.406.704 Ft -ban
 • f) költségvetési hiányát 7.914.544.871 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 7.914.544.871 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására a 2. melléklet III/9. pontja szerinti maradvány 3.912.942.039 Ft összegét és a külső finanszírozására a 2. melléklet III/12. pontja szerinti államkötvény visszaváltás 4.117.832.424 Ft összegét veszi igénybe, melyet csökkent a 2. melléklet VI/11. pontja szerinti 116.229.592 Ft összegű nettó finanszírozás összege.

(3) A költségvetés általános tartaléka 200.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 2.787.882.454 Ft, ebből működési céltartalék 940.996.454 Ft, a felhalmozási céltartalék 1.846.886.000 Ft.

3. § (1) A költségvetés címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) E rendelet

 • 1. az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet,
 • 2. a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,
 • 3. a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet,
 • 4. az önkormányzati feladatok és a projektek kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.1. és az 5.2. mellékletek,
 • 5. a Polgármesteri Hivatal kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.3 melléklet,
 • 6. az Önkormányzat intézményei kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.4 melléklet,
 • 7. az Önkormányzat és a költségvetési szervei irányítószervi támogatásból adódó halmozódás kiszűrése utáni kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatonként az 5.5. melléklet,
 • 8. az Önkormányzat és a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 6. melléklet,
 • 9. a pénzeszközátvételek és a támogatások, valamint a kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 7. melléklet,
 • 10. a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 8. melléklet,
 • 11. a működési és felhalmozási céltartalékokat a 9. melléklet,
 • 12. az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 10. melléklet,
 • 13. az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 11. melléklet,
 • 14. az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását a 12. melléklet,
 • 15. az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 13. melléklet,
 • 16. az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet,
 • 17. a zárolt előirányzatokat a 15. melléklet,
 • 18. az európai uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatait a 16. melléklet

szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatait a 17. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a jogszabályokban, valamint a képviselő-testületi, bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható. Amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek, az azok terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok nem teljesíthetőek. A tervezett bevételek elmaradása esetén az önkormányzati finanszírozás, támogatás módosításáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

5. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét nem tervezi.

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége „0” Ft.

(3) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásról az Áht. 36. § (5a) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a rendelet 5.1-5.4. mellékleteiben meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(5) A 11. § (1) és (6), a 12. § (1) és (3), valamint a 13. § (1)-(6) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozottak szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az (5) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(7) A költségvetés I. féléves teljesítéséről a polgármester 2021. szeptember 30. napjáig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(9) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

6. § (1) A költségvetési szerv a költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére abban az esetben vállalhat kötelezettséget, ha annak pénzügyi teljesítése a költségvetési évet következő év június 30-áig megtörténik.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt a szabad maradvány felhasználásáról.

(3) A jóváhagyott maradványból a feladattal terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetőek. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

7. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től augusztus 31-ig 52.000 Ft-ban, 2021. szeptember 1-től 55.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke felsőfokú iskolai végzettség esetén 2021. január 1-től augusztus 31-ig az alapilletmény 35%-a, 2021. szeptember 1-től 40%-a, középiskolai végzettség esetén az alapilletmény 20%-a.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2021. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 18%-áig vállalható kötelezettség.

8. § Az Önkormányzat a szociális ellátások kiadásait a helyi iparűzési adóból származó bevételeiből finanszírozza.

9. § A zárolt előirányzatok felhasználásról a polgármester jogosult dönteni. A zárolt előirányzatok felhasználása az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek feladatellátását nem veszélyeztetheti. A polgármester év közben az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében jogosult a jóváhagyott kiadási előirányzatok zárolásáról dönteni.

10. § (1) Az európai uniós, illetve egyéb költségvetési támogatással megvalósuló projektek esetében a támogatás terhére kizárólag a támogatási szerződésben, támogatói okiratban rögzített, a projekt megvalósítása érdekében felmerülő kiadások teljesíthetőek.

(2) A költségvetési szervek, valamint a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaságok minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot.

(3) Az önkormányzat nevében a polgármester, a költségvetési szerv nevében a költségvetési szerv vezetője, a közszolgáltatási szerződés keretében ellátandó feladatokra vonatkozóan a gazdasági társaság vezetője képviselő-testületi döntés nélkül kizárólag olyan pályázatot nyújthat be, mely önrészt nem igényel és a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, az alapító okiratban, a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladat és szakmai alaptevékenység ellátására irányul. A pályázat benyújtásával költségvetési éven túli tartós kötelezettségvállalás nem vállalható.

(4) Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő, illetve éven túli tartós kötelezettségvállalást keletkeztető pályázatok esetében a pályázat benyújtásáról szóló döntés a Képviselő-testület hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

11. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert

 • a) Polgármesteri, a képviselői és alpolgármesteri célkeretek,
 • b) Előző évi áthúzódó kötelezettségek fedezeti céltartalék,
 • c) Vállalkozásfejlesztési céltartalék,
 • d) Kiegészítő kisebbségpolitikai támogatás céltartalék,
 • e) Nyugdíjasok színházjegy támogatása céltartalék,
 • f) Fejlesztési projekttervek felülvizsgálata céltartalék,
 • g) Magdolna-Orczy Negyed projekt beruházási céltartalék, valamint
 • h) az Általános tartalék terhére esetenkénti, legfeljebb 20.000.000 Ft összeg

felhasználására.

(2) Az Általános tartalék módosított előirányzata 20.000.000 Ft összeg alá nem csökkenhet és a módosítás a következő évekre előzetes kötelezettségvállalást nem jelenthet. Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) Az alpolgármesteri keret kizárólag a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével a jogszabályi, valamint a támogatásokra vonatkozó szabályzatban foglalt előírások betartásával támogatások nyújtására használható fel.

(4) A képviselői keret céltartalék az önkormányzati képviselők kerület érdekében végzett munkájának elősegítése érdekében igénybe vehető szakértői megbízások dologi kiadásaira biztosít pénzügyi fedezetet 50 ezer Ft/fő/hó összegben. Ezen összeg ilyen célú felhasználására a képviselőcsoport vezetője írásban tehet javaslatot a polgármesternek, aki dönt a keret felhasználásáról. A képviselőcsoport vezetője az általa javasolt és jóváhagyott szakértői megbízások teljesítéséről köteles írásban szakmai beszámolót benyújtani a polgármester részére.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot:

 • a) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás céltartalék,
 • b) a Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok működési támogatása,
 • c) a Civil szervezetek, alapítványok támogatása céltartalék,
 • d) az Egyházak, egyházi közösségek támogatása céltartalék,
 • e) a Sportolók, sportszervezetek támogatása céltartalék

felhasználására.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasznosítási Bizottságot: a Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció céltartalék felhasználására.

(7) A Polgármester és a Bizottság az (1) és (5) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(8) Az (1) és (5) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásra a Polgármester, illetve a Bizottság tesz javaslatot.

(9) Az Általános tartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a Polgármester hatáskörében

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 11. § (1) és (6) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(2) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra a Polgármester jogosult.

(3) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre, különösen:

 • 1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás esetén,
 • 2. a feladatellátás csökkenése miatt,
 • 3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény esetén,
 • 4. a feladatellátás tervezett módjának változása esetén,
 • 5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés esetén,
 • 6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 • 7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása esetén,
 • 8. jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között legfeljebb 10.000.000 Ft összegig.

(4) A (3) bekezdés 8. pontja szerinti átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat tárgyévi költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok maradványa terhére indokolt esetben az Általános tartalékot megemelje.

(6) A (1)-(3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendeletbe.

(7) Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén az Áht. 40. § (5) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Polgármester az önkormányzati költségvetés körében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása költségvetési szerveknél

13. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1), (3) bekezdés, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdés, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdés, az Ávr. 42. §, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdés és az Ávr. 44. § (2) bekezdés szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2021. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 1.000.000 Ft-ig a Polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult.

(6) Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(7) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

 • 1. az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;
 • 2. munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;
 • 3. céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak előirányzatai;
 • 4. az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;
 • 5. az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;
 • 6. közüzemi díjak kiadási előirányzatai;
 • 7. karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;
 • 8. ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;
 • 9. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
 • 10. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;
 • 11. az 1-10. pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A költségvetési szervek a maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(9) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

 • 1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,
 • 2. végleges feladatelmaradás miatt megmaradt összeg,
 • 3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,
 • 4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 • 5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,
 • 6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,
 • 7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(10) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra a költségvetési szerv maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. A költségvetési szerv, illetve az általa foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra a költségvetési szervnek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(11) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzintézeti kapcsolatok

14. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. A havi finanszírozási ütemterv a költségvetési szerv tárgyhót megelőző hónap utolsó napi bankszámlaegyenlegének figyelembevételével felülvizsgálatra, annak összegével szükség esetén módosításra kerül. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(3) A Polgármester a (2) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Vegyes rendelkezések

15. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi tételek kifizetése esetén kerülhet sor, figyelemmel az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

 • 1. a személyi jellegű kiadások körében:
  • a) a K1101. rovaton elszámolt közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi juttatások, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítések,
  • b) a K110. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak részére fizetett költségtérítések (közlekedési és egyéb költségtérítések),
  • c) a K1113. rovaton elszámolt foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, segélyek, támogatások,
  • d) a K12. rovatcsoporton elszámolt megbízási díjak, tiszteletdíjak, reprezentációs kiadások (a 100 ezer Ft értékhatárig),
  • e) a K111. rovatcsoporton elszámolt foglalkoztatottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó egyéb kifizetések esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben,
  • f) a K48 ellátottak pénzbeli juttatásai.
 • 2. a dologi kiadások körében:
  • a) a K31. rovaton elszámolt készletbeszerzések (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok),
  • b) a K34. rovaton elszámolt reklám- és propaganda kiadások,
  • c) a K33. rovaton elszámolt szolgáltatási kiadások (karbantartás és kisjavítás, szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatás, egyéb szolgáltatások, közvetített szolgáltatások,
  • d) a K34. rovaton elszámolt kiküldetések dologi kiadásai,
  • e) a K355. rovaton elszámolt egyéb dologi kiadások
  • f) az a)-e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.
 • 3. a felhalmozási kiadások körében:
  • a) a K6. rovaton elszámolt kis értékű (maximum 100 ezer Ft egyedi értékhatárig) tárgyi eszközök beszerzése, valamint
  • b) az a) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K67. beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások.

(2) A (1) bekezdés 1.-3. pontja szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek esetén teljesíthetőek a kiadások készpénzben.

16. § (1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít, melyről negyedévente a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok kötelesek félévente a 60 napon túli, lejárt esedékességű követelésállományról a Költségvetési és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni.

17. § (1) A Józsefvárosi Kártyáról szóló 64/2011. (XI. 07.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a kártyadíj térítésének 2021. évi összege nulla Ft.

(2) A józsefvárosi természeti környezet védelméről szóló 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése alapján a 2021. évben a fapótlási egységár, mint kompenzációs intézkedés mértéke 92.710 Ft.

(3) A Tervtanács tagjait megillető tiszteletdíj mértéke alkalmanként bruttó 25.000,- Ft.

9. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2021. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 63/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a Polgármesteri Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban állók díjazásáról és egyéb juttatásáról szóló 46/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 4. § d) pontja.

Budapest, 2021. február 25.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

Pikó András

jegyző

polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ( Áht.) 4. § (1) bekezdésnek megfelelően a 2021. évi költségvetésről szóló helyi önkormányzati rendelet megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatályának megállapítása.

A 2. §-hoz.

Meghatározza a 2021. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak főösszegeit,.megállapítja a költségvetés hiányát, a hiány belső finanszírozásának módját, valamint a költségvetés tartalékainak összegét.

A 3. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdése és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet(Ávr.) 24. § (1) bekezdése rendelkezései szerinti tartalommal és szerkezettel megállapítja a költségvetés a költségvetés szerkezeti rendjét, a kiemelt előirányzatait a megjelölt mellékletek szerinti részletes kimutatásban.

A 4. §-hoz

Felhatalmazza a költségvetési szerveket és a gazdasági társaságokat a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, és meghatározza a kötelezettségvállalás alapvető szabályait.

Az 5. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet igénybevételére és abból keletkező kötelezettségére, a több évet érintő kötelezettségvállalásra, az elemi költségvetés összeállítására, a rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre és a költségvetési szervek előirányzat-gazdálkodására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

A 6. §-hoz

Az önkormányzat és a költségvetési szervek maradvány-felhasználására vonatkozó szabályokról rendelkezik, összhangban az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 46. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakkal.

A 7. §-hoz

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv. 61. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2021. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a Kvtv. 61. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben megállapíthatja az illetményalapot. A fenti felhatalmazás alapján a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2021. január 1-től augusztus 31-ig 52.000 Ft-ban, 2021. szeptember 1-től 55.000 Ft-ban állapítja meg

Az elemi költségvetésben megállapított, törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának szintjét figyelembe véve az önkormányzati költségvetési szerveknél ezen előirányzat tekintetében 18%-ában maximalizálja a kötelezettségvállalás mértékét.

A 8. §-hoz

A szociális ellátások finanszírozásának fedezetéül – összhangban a helyi adókról szóló 1990. évi c. törvény 36/A §-ában foglaltakkal – a helyi iparűzési adóbevételeit jelöli meg.

A 9. §-hoz

A zárolt előirányzatok felhasználásának és a jóváhagyott előirányzatok évközi zárolásának szabályairól rendelkezik.

A 10. §-hoz

Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a gazdasági társaságok által pályázati támogatás keretében megvalósítani kívánt célok megvalósítása érdekében benyújtandó pályázatokra vonatkozó költségvetési szabályokat határozza meg.

A 11. §-hoz

A költségvetés céltartalékainak felhasználására a polgármestert, a nemzetiségi önkormányzatok működési- és programtámogatása, a civil szervezetek, alapítványok, egyházak, egyházi közösségek, sportolók és sportszervezetek támogatása céljára szolgáló tartalékok felhasználására a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságot hatalmazza fel. Felhatalmazza a Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterülethasznosítási Bizottságot a Városgazdálkodási és fejlesztési stratégiák, reklámfejlesztési koncepció céltartalék felhasználására.

Meghatározza az Általános tartalék felhasználásának részletes szabályait, továbbá rendelkezik az alpolgármesteri keret és a képviselői keret céltartalék felhasználásának szabályairól.

A 12. §-hoz

A Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogok körét, tartalmát és feltételeit határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

A 13. §-hoz

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatainak saját hatáskörben történő átcsoportosításának feltételeit és szabályait határozza meg az Áht. és az Ávr. hatályos rendelkezéseinek megfelelően.

Meghatározza a költségvetési szervek részére elszámolási kötelezettséggel terhelt, kötött felhasználású előirányzatok körét.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében megállapítja a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörét a költségvetési szervek költségvetési maradványa felhasználásának engedélyezését illetően, továbbá meghatározza a maradvány-elszámolás szabályait.

A szigorú költségvetési gazdálkodás érdekében a költségvetési szervek részére megállapított kötött felhasználású előirányzatok, továbbá a központi költségvetési támogatások és a pályázati források felhasználásáról szóló téves adatszolgáltatás alapján és az intézményi feladat-ellátás során okozott károkból eredő bírságok, esetleges fizetési kötelezettségek irányító szerv és intézmények közötti rendezésének szabályait tartalmazza.

A 14. §-hoz

Az önkormányzat és költségvetési szervei zavartalan pénzellátásának, folyamatos likviditásának biztosítására vonatkozó szabályokról rendelkezik.

Az önkormányzati költségvetési szervek hitelfelvételének, kezességvállalásának és a használatukba adott ingatlanok terhelési tilalmát szabályozza.

A 15. §-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek esetében a kiadások készpénzben történő teljesítésére vonatkozó szabályokat rögzíti.

A 16. §-hoz

A költségvetési szervek és a gazdasági társaságok követelés-, illetve tartozásállományával kapcsolatos adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettség szabályairól rendelkezik.

A 17. §-hoz

Más jogszabályhoz kapcsolódó, évenként újra meghatározandó díjak kerülnek meghatározásra azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok évközi módosítása esetén ezek beépülnek a területet szabályozó rendeletekbe.

A 18. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

18/A. §

5_2021_költségvetés melleklet.pdf

1. melléklet

üres cím

2. melléklet

üres cím

3. melléklet

üres cím

4. melléklet

üres cím

5. melléklet

üres cím