Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2018 (XII.29..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 6/2018.(XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 01. 01


Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete

9/2018. (XII.29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló  6/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelet módosításáról


Vasszentmihály Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontja, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján a  következőket rendeli el


1. §


A helyi adókról szóló 6/2018. (XI.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép::


"5. § Az idegenforgalmi adó alól - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben meghatározottakon túl - adómentességet élvez: az, aki a képviselő-testület hivatalos meghívására tartózkodik a község területén."


2. §


A Rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


"8. §  E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba."


3. §


A Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.Vasszentmihály, 2018. december 28.
                        Császár István                                                dr.Kelemen Marcell

                         polgármester                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018.december 29.napján


                                                                                              dr.Kelemen Marcell

                                                                                                        jegyző


Mellékletek