Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (VII.29.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 30 - 2020. 07. 31

Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, az illetékes nemzeti park igazgatóság véleményének kikérésével és a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:


1. § Lovas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2017. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Tkr) 15. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) 45°-nál meredekebb tetőhajlásszögű épület nem építhető.

 (2) Kétszintes tetőterű épület nem létesíthető.”

2. § A Tkr. 28. § (2) d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult vagy átalakuló környező beépítés adottságait,”

3. §  A Tkr.

a) 10. § (1) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők területe, zártkertek” szöveg,

b) 14. § (11) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők területe, zártkertek” szöveg,

c) 15. § (5) és (6) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők területe, zártkertek” szöveg,

d) 16. § (3)-(5) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők területe, zártkertek” szöveg, és a

e) 17. § (4) bekezdésében a „Szőlők és zártkertek” szövegrész helyébe a „Szőlők területe, zártkertek” szöveg lép.

4. § A Tkr.

a) 24. § (1) és (4) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe az „önkormányzati” szöveg és a

b) 30. § (1) bekezdésében a „települési” szövegrész helyébe az „önkormányzati” szöveg lép.   

5. § A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba.

7. § (1) Hatályát veszti a Tkr.

a)  20. § (4) bekezdése,

b)  a  22. § (2) bekezdése,

c) a 28.§ (3) bekezdése,

d)  a 29.§ (2) bekezdése,

e) a 30.§ (2) és (3) bekezdése,

f) a 6. „A helyi egyedi védelemmel kapcsolatos szabályok” alcíme,

g)  a 7. „A helyi területi védelem” alcíme,

h) a 9. „A településképi követelmények alkalmazásának szabályai” alcíme,

i)10. „A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi építészeti követelmények” alcíme,

j) 11. „A helyi védett értékekre vonatkozó egyedi építészeti követelmények” alcíme,

k) 16. „A műemléki környezetre vonatkozó településképi követelmények” alcíme és a

l) 2. melléklete.

(2) Hatályát veszti Lovas Község Önkormányzata 1/2020. (II. 4.) önkormányzati rendelete.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Ferenczy Gáborné                                          Báró Béla

                            polgármester                                                    jegyző          


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                


Mellékletek