Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 08 - 2019. 06. 12

Lovas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Lovas Község Önkormányzatára.


2. A rendelet tartalma


2. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ban foglaltak alapján a Képviselő-testület a költségvetési rendelet tartalmát a jelen § szerint állapítja meg.


(2) A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és kiadások, felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,


b) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban,


c) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét,


d) a c) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,


e) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,


f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit,


g) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket,


h) a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék,


i) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,


j) a helyi önkormányzat előirányzat felhasználási tervét.


3. Általános rendelkezések


3. § A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges rendes és rendkívüli bevételeket, kiadásokat, figyelemmel a foglalkoztatottak létszámára, továbbá a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályait.


4. A költségvetés bevételei és kiadásai


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 85.663.363 forintban, kiadási főösszegét 85.663.363 forintban állapítja meg. A költségvetési hiány összege 0 ezer forint. Az önkormányzat kiadásait és bevételeit az 1-2. mellékletek tartalmazzák.


5. Finanszírozás


5. § Az Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez a 2019. évben, hitelállománya nincs.


6. Közhatalmi bevételek


6.§ Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.


7. Működési célú támogatások, működési célú átvett pénzeszközök, működési bevételek


7.§ Az Önkormányzat működési célú támogatások (a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat kivéve), működési célú átvett pénzeszközök és működési bevételek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


8. Költségvetési támogatás


8. § Az Önkormányzat részére a központi költségvetésből nyújtott támogatásokat jogcímenkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.


9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök


9.§ Az Önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök részletezését a 6. melléklet tartalmazza.


10. Európai Uniós projektek


10. § Az Önkormányzatnak jelenleg nincs folyamatban Európai Unió által finanszírozott projekt megvalósítása, ezen a jogcímen nem tervez.


11. Beruházási és felújítási kiadások


11.§ A beruházásokat és felújításokat a 8. melléklet tartalmazza.


12. Egyéb működési célú kiadások


12.§ Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.


13. Ellátottak pénzbeli juttatásai


13.§ Az Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza. Ezen kiadások tartalmazzák a törvény által szabályozott, illetve önkormányzati rendelet által meghatározott szociális kiadásokat.


14. Létszám-előirányzatok


14. § Az Önkormányzat várható 2019. évi létszámszükségletét a 11. melléklet tartalmazza. Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat korrigált költségvetési létszámkeretét 6 főben állapítja meg, melyből

  • 3 fő dolgozó állandó foglalkoztatott,
  • 3 fő közfoglalkoztatott.


15. Közvetett támogatások


15. § Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 7. melléklet tartalmazza.


16. Költségvetési mérleg


16. § Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.


17. Kötelező, önként vállalt és állami feladatok


17. § Az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok megbontásban a 13. melléklet tartalmazza.


18. Általános- és céltartalék


18. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási célú céltartalék összegét 5.100.000 forintban, határozza meg. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.


19. Adósságot keletkeztető ügyletek


19. § Az Önkormányzat 2019. évben és az azt követő három évben a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.


20. Többéves kihatással járó kötelezettségek


20. § Az Önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.


21. Bér, béren kívüli és béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások


21. § Lovas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozói részére – kivételt képeznek a közfoglalkoztatás keretében dolgozók - biztosított cafeteria juttatás mértékét bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. A juttatás éves összege biztosít fedezetet a hozzá kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

22. § Az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját a képviselő-testület 2019. évre 47.000 Ft-ban állapítja meg.


22. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

24. § Az önkormányzat szabad pénzeszközét a polgármester jogosult lekötött betétben elhelyezni a számlavezetőnél a kamatbevételek növelése érdekében.

25. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározott kiadási előirányzat mértékéig támogatja a társadalmi szervezeteket, helyi civil önszerveződő közösségeket, vállalkozásokat, egyházakat, az arról szóló támogatási szerződés alapján.

(2) A támogatásban részesülő önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, vállalkozások a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő év március 31-ig kötelesek elszámolni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túlmenően társadalmi szervezetek, alapítványok, helyi civil önszerveződő közösségek, egyházak, vállalkozások támogatásáról a Képviselő-testület a tartalék, valamint a többletbevételek terhére hozhat döntést.

26. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, továbbá bruttó 500.000 Ft keretösszegben a szabad előirányzatok terhére való kiadás felhasználásra.

27. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szerv a bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai egyéb működési célú kiadások, felhalmozási kiadások – Önkormányzat esetében a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

28. § Az év közben keletkező központi és egyéb pótelőirányzatok felosztásáról a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosításával. A Képviselő-testület legkésőbb a 2019. évi költségvetési beszámoló határidejéig, 2019. december 31-i hatállyal dönt a költségvetés rendeletének módosításáról.

29. § Az önkormányzat 2018. évi maradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

30. § Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt elérő beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.


24. Záró rendelkezések


31. § A költségvetési rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.