Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 25

Mesztegnyő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalra.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat és a közös hivatal önálló címeket alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó intézménnyel rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


612 690 711,- Ft bevétellel, és 612 690 711,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

 • a működési célú bevételt                                                             557 785 155,- Ft

    - működési bevételek                                                          14 382 321,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                        18 396 527,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                    217 374 272,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                       34 313 345,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről                  1 364 548,- Ft

- finanszírozási bevételek                                                  271 954 142,- Ft


 • a működési célú kiadásokat                                                         358 209 400,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          62 895 271,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                    11 483 497,- Ft

- dologi kiadás                                                                     61 044 145,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                9 979 500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                          99 966 901,- Ft

- általános tartalék                                                               27 690 358,- Ft

- finanszírozási kiadások                                                     85 149 728,- Ft


 • a felhalmozási célú bevételt                                                          54 905 556,- Ft
                 - felhalmozási célú támogatások áh-on belülről                  54 789 556,- Ft

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  116 000,- Ft


 • a felhalmozási célú kiadást                                                          254 481 311,- Ft
                 - beruházási kiadások                                                        218 976 742,- Ft
                 - felújítási kiadások                                                              35 425 189,- Ft
                 - egyéb felhalmozási célú kiadások                                            79 380,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2)[3] Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete, finanszírozási bevételeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A képviselőtestület az önkormányzat, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 3 000 000 Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 7. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.


(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.


(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.


(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.


(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.


(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.10. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.11. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


12. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Mesztegnyő, 2018. február 14.                    Nagy László Péter                                                         Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.Mesztegnyő, 2018. február 15.


                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2018. szeptember 27.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Mesztegnyő, 2019. május 24.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző[1]

A 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

[2]

A 7/2019. (V.24.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 25. napjától.

[3]

A 7/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.