Ónod község képviselő testületének 9/2019 (X.1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 10. 01 - 2019. 10. 02

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2019. (XI. 01.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:


1. §


A „R” 12/A. §-a az alábbiak szerint módosul:


„12/A. §

Gázár támogatás


12/A. § (1) December hónapban egyszeri, egyösszegű gázár támogatásra jogosult az a személy,

  1. aki a rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelmet november 22. napjáig ügyfélfogadási időben benyújtja a polgármesteri hivatalnál. A határidő jogvesztő.


(2) Gázártámogatásra az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.


(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az adott ingatlanra vonatkozó, 3 hónapnál nem régebbi gázszámla másolatát, és

b) a kérelmező lakcímkártyájának fénymásolatát.


(4) A támogatás kizárólag a lakás céljára használt ingatlan tekintetében, fűtés céljára igénybe vett gázfogyasztásra jár. A támogatás háztartásonként csak egy személy részére állapítható meg. Azon kérelmezők, akik életvitelszerűen egy háztartásban élnek, a kérelem elbírálása szempontjából egy kérelmezőnek minősülnek.


(5) Nem jogosult gázár támogatásra az a személy, család,


  1. akinek a szociális tűzifa támogatásra benyújtott igénye pozitív elbírálásban részesül,
  2. amely ingatlan vonatkozásában a szociális tűzifa támogatásra benyújtott igény pozitív elbírálásban részesül.


(6) Az egyszeri gázár támogatás összege legfeljebb 30.000.-Ft/fő.”


2. §A „R” a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az ezt követő napon hatályát veszti.Ónod, 2019. október 31.Tarnóczi József sk.                                                                      dr. Polgári Orsolya sk.

  polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetve:

Ónod, 2019. 11. 01.dr. Polgári Orsolya

jegyző


9/2019. (XI. 01.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Igénylőlap

gázártámogatás megállapításáhozI. Alapadatok


1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakcíme:.................................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................


2. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai:


Név

Születési idő

Rokonsági kapcsolat3. Jövedelmi adatok:


A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel együtt élő személyek

1. Keresőtevékenységből származó jövedelem2. Gyermekgondozási támogatásból származó jövedelem3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer. rendszeres szociális ellátások4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások5. Egyéb jövedelemÖsszes jövedelem

II. A gázártámogatás igénylése esetén kitöltendő adatok


A támogatás igénylésének jogcíme:

  • részesülök családi pótlékban
  • magasabb összeg. családi pótlékban részesülök
  • nagycsaládosként fogyatékossági támogatásban részesülök


A gázszolgáltató megnevezése:…………………………………………………………………

A gázmérő azonosító száma: ........................................................................................................III. Nyilatkozatok

  • A jogosultság elbírálásához szükséges adatkezeléshez hozzájárulok.
  • Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  kérelemben  feltüntetett  adatok  a  valóságnak megfelelnek


IV. Aki gázártámogatás iránti kérelmet nyújt be, az szociális tűzifa támogatásra nem jogosult.

A támogatási igények beadási határideje: 2019. 11. 22. (péntek) 12:00 (Polgármesteri Hivatal portája)
Dátum: ......................év ...........................hó ..........nap................................................ kérelmezőKötelező mellékletek:

  1. 3 hónapnál nem régebbi gázszámla
  2. A kérelmező személy lakcímkártya fénymásolataMellékletek