Ónod község képviselő testületének 5/2019 (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 09

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/B. §-sal egészül ki:Beiskolázási támogatás11/B. § (1) Ónod Község Önkormányzata az óvodai nevelésben részesülő és az általános iskolába járó gyermekek, a középfokú oktatásban részt vevő tanulók, illetve nappali tagozatos főiskolára és egyetemre járó fiatal felnőttek részére óvodakezdési és beiskolázási segélyt (a továbbiakban: segély) nyújt.

(2) Segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(3) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő óvodás korú gyermekek részére 15.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(4) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő általános iskolás korú gyermekek részére 25.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(5) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő középiskolások részére, a nappali tagozaton fennálló tanulói jogviszony esetén, 30.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(6) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy részére, első diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén 40.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(7) A (3)-(6) bekezdésben foglalt támogatások igénylésére a tanulói-hallgatói jogviszonyok fennállására irányuló igazolások benyújtásával, szeptember 30-ig van lehetőség.


(8) A támogatások kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor, meghirdetett időpontban, ügyfélfogadási időben, folyamatosan, az óvodai-, tanulói- hallgatói jogviszony igazolások leadásakor, de legkésőbb szeptember 30-ig.


(9) A (3)-(6) bekezdés szerinti támogatások évenkénti összegéről, az éves költségvetési előirányzat ismeretében, évente szeptember 15-ig dönt a képviselő-testület.


(10) A beiskolázási támogatásról átruházott hatáskörében a polgármester dönt.


2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
..........................................                                              ........................ ...............

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                     polgármesterKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2019. augusztus 8.

  Ónod, 2019. augusztus 8.
dr. Polgári Orsolya jegyző

INDOKOLÁS


a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2019. (VIII. 09.) önkormányzati

 rendelethez


Általános indokolása


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a település lakónépességének megtartására, lakosságszámának növelésére, így hangsúlyosabban kívánja támogatni a családok gyermekneveléssel összefüggő terheinek csökkentését.

A rendelettel az iskolakezdéssel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra nyújt támogatást az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a tanévkezdés a köznevelési- és a felsőoktatási rendszerben jelentős mértékű államit támogatások és kedvezmények ellenére - a családokat jelentős anyagi megterhelés elé állítja.RÉSZLETES INDOKOLÁS

  1. §-hoz


Külön szakaszban, beiskolázási támogatás elnevezéssel jelenik meg az ellátás, a települési támogatás nevesített formájaként.

A bekezdések tartalmazzák a jogosultsági feltételeket, az ellátás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályait.
  1. §-hoz


E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
Tarnóczi József sk.                                                           dr. Polgári Orsolya sk.

  polgármester                                                                                  jegyző
Mellékletek