Ónod község Polgármesterének 6/2020 (VI.17.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 17

Ónod Község Önkormányzata Polgármesterének

6/2020. (VI. 17.) rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a következőket rendelem el:


1. §

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13/A. §-sal egészül ki:


13/A. §


Népkonyha


(1) A népkonyha Ónod Községben alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek igénybe.

(2) Ónod településen az „Étkeztetés – népkonyha szolgáltatás” biztosítását a Magyarországi Evangélikus Egyház végzi.

(3) Az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás tekintetében Ónod Község Önkormányzata sem az ellátás megszervezéséhez, sem az ellátás folyamatos biztosításához pénzbeli hozzájárulást nem biztosít, azonban – e feladat zökkenőmentes átadása céljából – együttműködik az ellátásra jogosult személyek egyeztetésében és szociális ellátásba történő bevonásában a hatályos jogszabályok és adatvédelmi szabályok betartása mellett.

(4) A szolgáltatás igénybevételére az az Ónodon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő személy jogosult, aki részére a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Ónodi Családsegítője igazolást állít ki.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ónod, 2020. június 16.
Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                  jegyző


A kihirdetés napja: 2020. június 16.dr. Polgári Orsolya

jegyző

Mellékletek