Ónod község képviselő testületének 12/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 11

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet az alábbi 11/C. §-sal egészül ki:Bursa Hungarica Ösztöndíj

11/C. §


(1) A Képviselő-testület évente csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a csatlakozásról szóló nyilatkozatot évente aláírja.

(2) Bursa Hungarica ösztöndíj megállapítására e pontban nem szabályozott eljárásra jelen rendelet Általános szabályait kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt az Ónod közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar állampolgárt, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben.

(4) Szociálisan rászorult az a pályázó, akinek családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800 %-át nem haladja meg.

(5) Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben) a pályázatot helyben szokásos módon az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a település internetes felületén (www.onod.hu), amelynek tartalmaznia kell a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.

(6) Az ösztöndíj elnyerése érdekében az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon és határidőig köteles pályázatát benyújtani, amelyhez csatolni kell a formanyomtatvány tájékoztató részében meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint e rendeletben foglaltak fennállásának igazolását.

(7) Ha a pályázat hiányos, annak öt napon belüli kiegészítésére kell felhívni a pályázót.

(8) Polgármester a Képviselő-testülettől kapott felhatalmazás alapján - dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról.

(9) Az ösztöndíj-támogatás időtartama a) "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, b) "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(10) Az ösztöndíj mértékéről a Képviselő-testület minden évben külön határozatban dönt.

(11) Az önkormányzat a megállapított ösztöndíjak összegét félévente előre, egy összegben átutalja a Támogatáskezelő Bursa Hungarica bankszámlájára.

(12) Az ösztöndíj-támogatás folyósításáról – az ösztöndíjas számlára történő havi utalásáról – a Támogatáskezelő gondoskodik.

(13) A „B” típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát a bizottság évente egyszer, az új pályázók támogatásának elbírálásával egy időben felülvizsgálja.

(14) Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha

a) az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,

b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,

c) "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn.

E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

(15) Az a)-c) pont szerinti megszüntetésre a döntés meghozatalát követő tanulmányi félévtől kerül sor.

(16) Szünetel az ösztöndíj folyósítása – a folyósítás határidejének módosulása nélkül – azokra a tanulmányi hónapokra, amikor az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya szünetel.

(17) Az ösztöndíjas 15 napon belül köteles bejelenteni felsőfokú tanulmányainak szüneteltetését/befejezését, továbbá, ha tanulmányait más felsőoktatási intézményben folytatja, valamint elköltözését. Amennyiben ez utóbbi kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizetésére kötelezhető.

(18) Az ösztöndíjas az ösztöndíj folyamatos tovább folyósítása érdekében a tanulmányi félév lezárását és a következő félévre történő beiratkozást legkésőbb minden év szeptember 30., illetve február 28. napjáig köteles igazolni a hivatalnál.


2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
..........................................                                              ........................ ...............

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                     polgármesterKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2020. szeptember 10.

  Ónod, 2020. szeptember 10.
dr. Polgári Orsolya jegyző

Mellékletek