Ónod község Önkormányzat Polgármesterének 5/2020 (III. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 23

Ónod Község Önkormányzata Polgármesterének

5/2020. (III. 23.) rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló, többször módosított 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján a következőket rendelem el:


1. §

1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/C. §-sal egészül ki:


11/C. §


(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az Ónodon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő 70. életévét betöltött személyek részére támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatás célhoz kötött, kizárólag a napi egyszeri meleg étkezés biztosítására fordítható.

(2) A támogatásra az az Ónodon lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő 70. életévét betöltött személy jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1100 %-át.

(3) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő jogosult részére a veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt, havonta maximum 15.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.

(4) A támogatások kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor, meghirdetett időpontban, ügyfélfogadási időben, folyamatosan.


(5) A támogatásról átruházott hatáskörében a polgármester dönt.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő napon hatályát veszti.


Ónod, 2020. március 22.Tarnóczi József                                                                   dr. Polgári Orsolya

  polgármester                                                                                  jegyző


A kihirdetés napja: 2020. március 22.dr. Polgári Orsolya

jegyző

5/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Igénylőlap

támogatás megállapításához veszélyhelyzet esetén

I. Alapadatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve: ..........................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................

Lakcíme:.................................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................

2. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai:

Név

Születési idő

Rokonsági kapcsolat
3. Jövedelmi adatok:

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel együtt élő személyek

1 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer. rendszeresÖsszes jövedelem
II. Nyilatkozatok

  • A jogosultság elbírálásához szükséges adatkezeléshez hozzájárulok.
  • Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  kérelemben  feltüntetett  adatok  a  valóságnak megfelelnek

A támogatási igényeket 2020. 03. 23. napjától lehet leadni az illetékes gondozónőknél.


Dátum: 2020. március 22.

.............................................

          kérelmező

Kötelező mellékletek:

  1. A kérelmező személy lakcímkártya fénymásolata
  2. Jövedelemigazolás

Mellékletek