Ónod község képviselő testületének 10/2020 (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

10/2020. (VIII. 05.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 05

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2020. (VIII. 05.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye a 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. tv. 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása kapcsán a következőket rendeli el:1. § A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11/B. §-át az alábbiak szerint módosítja:Beiskolázási támogatás11/B. § (1) Ónod Község Önkormányzata az óvodai nevelésben részesülő és az általános iskolába járó gyermekek, a középfokú oktatásban részt vevő tanulók, illetve nappali tagozatos főiskolára és egyetemre járó fiatal felnőttek részére óvodakezdési és beiskolázási segélyt (a továbbiakban: segély) nyújt.

(2) Segélyre az jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(3) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő óvodás korú gyermekek részére 10.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(4) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő általános iskolás korú gyermekek részére 20.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(5) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő középiskolások részére, a nappali tagozaton fennálló tanulói jogviszony esetén, 25.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(6) A településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen Ónodon élő felsőoktatási intézményben (főiskola, egyetem) aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy részére, első diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton folytatott tanulmányok esetén 40.000.- Ft pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.


(7) A (3)-(6) bekezdésben foglalt támogatások igénylésére a tanulói-hallgatói jogviszonyok fennállására irányuló igazolások benyújtásával, szeptember 30-ig van lehetőség.


(8) A támogatások kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor, meghirdetett időpontban, ügyfélfogadási időben, folyamatosan, az óvodai-, tanulói- hallgatói jogviszony igazolások leadásakor, de legkésőbb szeptember 30-ig.


(9) A (3)-(6) bekezdés szerinti támogatások évenkénti összegéről, az éves költségvetési előirányzat ismeretében, évente szeptember 15-ig dönt a képviselő-testület.


(10) A beiskolázási támogatásról átruházott hatáskörében a polgármester dönt.


2. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
..........................................                                              ........................ ...............

                                   dr. Polgári Orsolya                                                            Tarnóczi József
jegyző                                                                     polgármesterKihirdetési záradék:


A rendeletet kihirdettem: Ónod, 2020. augusztus 4.

  Ónod, 2020. augusztus 4.
dr. Polgári Orsolya jegyző

10/2020. (VIII. 05.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Igénylőlap

beiskolázási támogatás megállapításáhozI. Alapadatok


1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Neve: ..........................................................................................................................................

Születési neve: ...........................................................................................................................

Anyja neve: ................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................

Lakcíme:..................................................................................................................................... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................


2. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai:


Név

Születési idő

Rokonsági kapcsolat3. Jövedelmi adatok:


A jövedelem típusa


Kérelmező

A kérelmezővel együtt élő személyek

1. Keresőtevékenységből származó jövedelem2. Gyermekgondozási támogatásból származó jövedelem3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer. rendszeres szociális ellátások4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások5. Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

II. Nyilatkozatok

  • A jogosultság elbírálásához szükséges adatkezeléshez hozzájárulok.
  • Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
  • valamint Ónod Község Önkormányzatával szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozása nincs. Amennyiben ilyen tartozás, köztartozás fennáll, a támogatásra az igénylő nem jogosult.


A támogatási igények beadási határideje: 2020. 08. 17.- 2020. 09. 30. (szerda) 12:00 (Polgármesteri Hivatal portája)
Dátum: 2020. .................hó ..........nap
.............................................  kérelmezőKötelező mellékletek:

  1. Iskolalátogatási igazolás
  2. A kérelmező és a vele egy háztartásban élő személyek lakcímkártya fénymásolata_________________________________

az iskola bélyegzője

ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS


Hivatalosan igazolom, hogy __________________________________________ Született _____________________-n , __________év ________________hó _______nap (anyja neve_____________________________________________) a vezetésemmel működő iskolának az _______/_______-es tanévre beírt tanulója.

Ezt az igazolást: - _____________________________________________________________ állítottam ki a tanuló gondviselőjének kérésére. Kelt:


____________________________________

Igazgató

INDOKOLÁS


a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2020. (VIII. 05.) önkormányzati

 rendelethez


Általános indokolása


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132.§. (4) bekezdés g) pontja szerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.

Az önkormányzat nagy figyelmet fordít a település lakónépességének megtartására, lakosságszámának növelésére, így hangsúlyosabban kívánja támogatni a családok gyermekneveléssel összefüggő terheinek csökkentését.

A rendelettel az iskolakezdéssel kapcsolatosan felmerülő kiadásokra nyújt támogatást az önkormányzat, tekintettel arra, hogy a tanévkezdés a köznevelési- és a felsőoktatási rendszerben jelentős mértékű államit támogatások és kedvezmények ellenére - a családokat jelentős anyagi megterhelés elé állítja.RÉSZLETES INDOKOLÁS

  1. §-hoz


Külön szakaszban, beiskolázási támogatás elnevezéssel jelenik meg az ellátás, a települési támogatás nevesített formájaként.

A bekezdések tartalmazzák a jogosultsági feltételeket, az ellátás megállapításának, kifizetésének, folyósításának szabályait.
  1. §-hoz


E szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.
Tarnóczi József sk.                                                           dr. Polgári Orsolya sk.

  polgármester                                                                                  jegyző
Mellékletek