Ónod község polgármesterének 16/2020 (XII.1.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének 16/2020. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Ónod Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 01

Ónod Község Önkormányzat Polgármesterének

16/2020. (XII. 01.) önkormányzati rendelete

Ónod Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Ónod Község Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főosztály
 3. Bükki Nemzeti Park Igazgatósága
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
 5. Országos Vízügyi Főigazgatóság
 6. Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
 7. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
 9. Innovációs  és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Útügyi Osztály
 11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály
 12. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
 14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
 15. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság   
 16. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály Bányászati Osztály
 17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala
 18. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
 19. Nyékládháza Város Önkormányzata
 20. Muhi Község Önkormányzata
 21. Sajólád Község Önkormányzata
 22. Sajópetri Község Önkormányzata
 23. Köröm Község Önkormányzata
 24. Sajóhídvég Község Önkormányzata
 25. Berzék Község Önkormányzata


és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(V.17.) Önkormányzati rendeletben szereplő, egyeztetésben részt vevő partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:Ónod Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (VII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (a továbbiakban Helyi Építési Szabályzat) 7. §. (4) bekezdése az alábbiak szerinti f.) ponttal egészül ki:


„f.) különleges, beépítésre nem szánt területek”

2.§.


A Helyi Építési Szabályzat az alábbiak szerinti új 38/A. §.-sal egészül ki:


„Különleges beépítésre nem szánt területek övezete

38/A. §.

KÜ-B – nyersanyag kitermelés, külszíni bányászat céljára szolgáló különleges beépítésre nem szánt terület

 1. A KÜ-B övezetbe tartozik a település külterületének dél-keleti oldalán található “Muhi IV. – kavics, homok, kevert ásványi nyersanyag II.” védőnevű bányatelek területe.  A területen helyhez kötött külszíni bányászati tevékenységet végeznek.
 2. A bányászattal érintett területeken végzett tevékenységek szabályozását a magasabb rendű jogszabályok határozzák meg.
 3. A különleges beépítésre nem szánt terület övezetét érinti az Országos Területrendezési Tervben meghatározott vízminőségvédelmi terület övezete és a nagyvízi meder területének övezete. Az övezetben üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, valamint szennyvíz szikkasztó nem helyezhető el. A nagyvízi meder által érintett telkeken a vonatkozó kormányrendelet előírásai irányadóak.
 4. Az övezet területén kizárólag a külszíni bányászathoz szorosan kapcsolódó kiszolgáló funkciókat tartalmazó épületek helyezhetők el. A bányatelek adott település területére eső területének beépítettsége max. 2 % lehet.
 5. A szociális, iroda, raktár stb. funkciójú épületek építmény-magassága  max. 4,5 m lehet. Technológiai kiszolgáló épület esetében az építmény magasság a technológiától függő érték lehet.
 6. Az épületek szennyvízelvezetése csak a település szennyvíz hálózatára való rácsatlakozással  lehetséges.
 7. A külszíni bányászat befejezését követően a jogszabályok szerinti rekultivációról gondoskodni kell.”


3.§.


A Helyi Építési Szabályzat az alábbiak szerinti új 42/A. §.-sal egészül ki:


„42/A. §.

A magasabbrendű és szakági tervekből adódó korlátozó tényezők:

 1. Régészeti terület határa és régészeti érdekeltségű terület

A régészeti védettséggel összefüggő rendelkezéseket, illetve követelményeket külön jogszabály tartalmazza.

A régészeti felügyelet alatt végezhető földmunka megkezdése előtt 8 nappal a területileg  illetékes múzeumot – előzetes megkeresés után – értesíteni kell.

 1. Ökológiai folyosó övezet területe

A település ökológiai rendszerének védelme és fejlesztése érdekében a külterületi földhasználat során a művelési ágak megtartását, az élővilág és a természetes élőhelyek fennmaradásához szükséges területhasználati és építési korlátozásokat biztosítani kell.

 1. Nagyvizi meder területe

A nagyvizi mederbe eső bányaterületen új építmény elhelyezése, a hasznosítással érintett terület (bányaművelés, bányagödör) védelmére körtöltés és egyéb az árvizi lefolyási viszonyokat befolyásoló tereptárgy építése nem engedélyezett. A nagyvizi mederrel érintett területek használatával és hasznosításával külön rendelet foglalkozik, ennek előírásai irányadóak.

 1. Vízminőség-védelmi terület

A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.”


5.§.


Záró rendelkezések


(1)       Ezen rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követő ügyekben kell alkalmazni.

(2)       A módosítás területére érvényes Külterületi Szabályozási Terv az 1. melléklet szerinti tartalommal kerül megállapításra.
Tarnóczi József                                                                                dr. Polgári Orsolya     

  polgármester                                                                                            jegyző


A kihirdetés napja: 2020. december 01.


Ónod, 2020. december 01.dr. Polgári Orsolya

jegyző


                                              


Mellékletek